Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shiva aparaadha Kshamaapana Stotram in Telugu:

॥ శివాపరాధ క్షమాపన స్తోత్రమ్ ॥
శివాయ నమః ||

శివాపరాధ క్షమాపన స్తోత్రమ్

ఆదౌ కర్మప్రసంగాత్ కలయతి కలుషం మాతృకుక్షౌ స్థితం మాం
విణ్మూత్రామేధ్యమధ్యే క్కథయతి నితరాం జాఠరో జాతవేదాః |
యద్యద్వై తత్ర దుఃఖం వ్యథయతి నితరాం శక్యతే కేన వక్తుం
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౧ ||

బాల్యే దుఃఖాతిరేకాన్మలలులితవపుః స్తన్యపానే పిపాసా
నో శక్తశ్చేన్ద్రియేభ్యో భవగుణజనితా జన్తవో మాం తుదన్తి |
నానారోగాదిదుఃఖాదుదన పరవశః శంకరం న స్మరామి
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౨ ||

ప్రౌఢోఽహం యౌవనస్థో విషయవిషధరైః పంచభిర్మర్మసన్ధౌ
దష్టో నష్టోఽవివేకః సుతధనయువతిస్వాదుసౌఖ్యే నిషణ్ణః |
శైవీ చిన్తావిహీనం మమ హృదయమహో మానగర్వాధిరూఢం
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౩ ||

వార్ధక్యే చేన్ద్రియాణాం విగతగతిమతిశ్చాధిదైవాది తాపైః
పాపైర్రోగైర్వియోగై-స్త్వనవ సితవపుః ప్రౌఢిహీనం చ దీనమ్ |
మిథ్యామోహాభిలాషైర్భ్రమతి మమ మనో ధూర్జటేర్ధ్యానశూన్యం
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౪ ||

నో శక్యం స్మార్తకర్మ ప్రతిపదగహనప్రత్యవాయాకులాఖ్యం
శ్రౌతే వార్తా కథం మే ద్విజకులవిహితే బ్రహ్మమార్గే సుసారే |
జ్ఞాతో*ధర్మో విచారైః శ్రవణమననయోః కిం నిదిధ్యాసితవ్యం
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౫ ||

స్నాత్వా ప్రత్యూషకాలే స్నపనవిధివిధౌ నాహృతం గాంగతోయం
పూజార్థం వా కదాచిద్వహు-తరగహనాత్ఖణ్డబిల్వీదలాని |
నానీతా పద్మమాలా సరసి వికసితా గన్ధపుష్పైస్త్వదర్థం
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౬ ||

దుగ్ధైర్మధ్వాజ్య యుక్తైర్దధిసితసహితైః స్నాపితం నైవ లింగం
నో లిప్తం చన్దనాద్యైః కనక విరచితైః పూజితం న ప్రసూనైః |
ధూపైః కర్పూరదీపైర్వివిధరసయుతైనైవ భక్ష్యోపహారైః
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౭ ||

ధ్యాత్వా చిత్తే శివాఖ్యం ప్రచురతరధనం నైవ దత్తం ద్విజేభ్యో
హవ్యం తే లక్షసంఖ్యైర్హుతవహవదనే నార్పితం బీజమన్త్రైః |
నో తప్తం గాంగతీరే వ్రతజపనియమై రుద్రజాప్యైర్న వేదైః
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౮ ||

స్థిత్వా స్థానే సరోజే ప్రణవమయమరుత్కుణ్డలే సూక్ష్మమార్గే
శాన్తే స్వాన్తే ప్రలీనే ప్రకటితబిభవే జ్యోతిరూపేఽపరాఖ్యే |
లింగజ్ఞే బ్రహ్మవాక్యే సకలతనుగతం శంకరం న స్మరామి
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౯ ||

నగ్నో నిఃసంగశుద్ధస్త్రిగుణవిరహితో ధ్వస్తమోహాన్ధకారో
నాసాగ్రే న్యస్తద్రుష్టిర్విదితభవగుణో నైవ ద్రుష్టః కదాచిత్ |
ఉన్మన్యాఽవస్థయా త్వాం విగతకలిమలం శంకరం న స్మరామి
క్షన్తవ్యో మేఽపరాధః శివ శివ శివ భోః శ్రీమహాదేవ శంభో || ౧౦ ||

చన్ద్రోద్భాసితశేఖరే స్మరహరే గంగాధరే శంకరే
సర్పైర్భూషిత కణ్ఠకర్ణవివరే నేత్రోత్థవైశ్వానరే |
దన్తిత్వక్కౄతసున్దరాంబరధరే త్రైలోక్యసారే హరే
మోక్షార్థం కురు చితవృత్తిమఖిలామన్యైస్తు కిం కర్మభిః || ౧౧ ||

కిం వాఽనేన ధనేన వాజికరిభిః ప్రాప్తేన రాజ్యేన కిం
కిం వా పుత్రకళత్ర-మిత్రపశుభిర్దేహేన గేహేన కిమ్
జ్ఞాత్వైతత్క్షణభఙ్గురం సపదిరే త్యాజ్యం మనో దూరతః
స్వాత్మార్థం గురువాక్యతో భజ భజ శ్రీపార్వతీవల్లభమ్ || ౧౨ ||

ఆయుర్నశ్యతి పశ్యతాం ప్రతిదినం యాతి క్షయం యౌవనం
ప్రాత్యాయాన్తి గతాః పునర్న దివసాః కాలో జగద్భక్షకః
లక్ష్మీస్తోయతరంగభంగచపలా విద్యుచ్చలం జీవితం
తస్మాన్మాం శరణాగతం శరణద త్వం రక్ష రక్షాధునా || ౧౩ ||

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసం వాఽపరాధమ్ |
విహితమవిహితం వా సర్వమేతత్క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవ శంభో || ౧౪ ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛఙ్కరాచార్యవిరచితం శివాపరాధక్షమాపనస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Also Read:

Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram Lyrics in Marathi | English | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivaaparaadha Kshamaapana Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top