Shiva Stotram

Shivamanasa Puja Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiva Manasa Puja in Malayalam:

॥ ശിവമാനസ പൂജാ ॥
ഓം പ്രത്യക്പ്രവണധീവൃത്യാ ഹൃദ്ഗൃഹാന്തഃപ്രവേശനം |
മണ്ഡപാന്തഃ പ്രവേശോഽയം പൂജാര്ഥം തവ ശങ്കര || ൧ ||

ഗുരുവാക്യേഷു വിശ്വാസഃ സ്ഥിതിരാസനസംസ്ഥിതിഃ |
സര്വസങ്കല്പസന്ത്യാഗഃ സങ്കല്പസ്തവ പൂജനേ || ൨ ||

സര്വാധാരസ്ത്വമേവേതി നിശ്ചയഃ പീഠപൂജനം |
ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയബാധോ ധ്യാനമാനന്ദകാരണം || ൩ ||

ദൃശ്യപ്രമാര്ജനം ചിത്താന്നിര്മാല്യസ്യ വിസര്ജനം |
അഹം ബ്രഹ്മേത്യഖണ്ഡാ യാ വൃത്തിര്ധാരാഭിഷേചനം || ൪ ||

പൃഥിവ്യാത്മകതാ ദൃഷ്ടിസ്തവ ഗന്ധസമര്പ്പണം |
ബോധോപശമവൈരാഗ്യം ത്രിദളം ബില്വമര്പ്പയേ || ൫ || |

ആകാശാത്മകതാബോധഃ കുസുമാര്പ്പണമീശ്വര |
ജഗദാകാശപുഷ്പാഭമിതി പദ്മം സമര്പ്പയേ || ൬ ||

വായുതേജോമയത്വം തേ ധൂപദീപാവനുത്തമൗ |
ദൃശ്യാസംഭവബോധേന നിജാനന്ദേന തൃപ്തതാ || ൭ ||

സര്വതഃ പ്രീതിജനകം നൈവേദ്യം വിനിവേദയേ |
ജലാത്മകത്വബുദ്ധിസ്തു പീയൂഷം തേഽര്പ്പയേ പിബ || ൮ ||

കര്ത്തവ്യേഷ്വപ്രസക്തിസ്തു ഹസ്തപ്രക്ഷാളനം തവ || ൯ ||

ദുര്വാസനാപരിത്യാഗസ്താംബൂലസ്യ സമര്പ്പണം |
വാചാം വിസര്ജനം ദേവ ദക്ഷിണാ ശ്രുതിസമ്മതാ || ൧൦ ||

ഫലാഭിസന്ധിരാഹിത്യം ഫലാര്പ്പണമനുത്തമം |
അഹമേവ പരം ബ്രഹ്മ സച്ചിദാനന്ദലക്ഷണം || ൧൧ ||

ഏവം നിദിധ്യാസവാക്യം സ്തുതിഃ പ്രിയകരീ തവ |
നാമരൂപാണി ന ത്വത്തോ ഭിന്നാനീതി മതിസ്തു യാ || ൧൨ ||

തവ പുഷ്പാഞ്ജലിഃ ശംഭോ സര്വത്രോത്കീര്ണപുഷ്പകഃ |
സ്വപ്രകാശാത്മബുദ്ധിസ്തു മഹാനീരാജനം തവ || ൧൩ ||

പ്രാദക്ഷിണ്യം സര്വതസ്തേ വ്യാപ്തിബുദ്ധിഃ സ്മൃതം ശിവ |
ത്വമേവാഹമിതി സ്ഥിത്യാ ലീനതാ പ്രണതിസ്തവ || ൧൪ ||

ശുദ്ധസത്ത്വസ്യാഭിവൃദ്ധിശ്ഛത്രം താപാപനോദനം |
രജസ്തമസ്തിരസ്കാരശ്ചാമരാന്ദോളനേ തവ || ൧൫ ||

നിജാനന്ദപരാഘൂര്ണദോളനാന്ദോളനേ വസ |
ധന്യോഽഹം കൃതകൃത്യോഽഹമിതി ഗാനം തവ പ്രിയം || ൧൬ ||

നിരങ്കുശം മഹാതൃപ്ത്യാ നര്ത്തനം തേ മുദേ ശിവ |
നാനാവിധൈഃ ശബ്ദജാലൈര്ജൃംഭണം വാദ്യമുത്തമം || ൧൭ ||

ശബ്ദാതിഗത്വബുദ്ധിസ്തു കല്യാണമിതി ഡിണ്ഡിമഃ |
വേഗവത്തരഗന്താഽസൗ മനോഽശ്വസ്തേ സമര്പ്പിതഃ || ൧൮ ||

അഹംഭാവമഹാമത്തഗജേന്ദ്രോ ഭൂരിലക്ഷണഃ |
തത്ര ദേഹാദ്യനാരോപനിഷ്ഠാ ദൃഢതരോഽങ്കുശഃ || ൧൯ ||

അദ്വൈതബോധദുര്ഗ്ഗോഽയം യത്ര ശത്രുര്ന കശ്ചന |
ജനതാരാമവിസ്താരോ രമസ്വാത്ര യഥാസുഖം || ൨൦ ||

കല്പനാസംപരിത്യാഗോ മഹാരാജ്യം സമര്പ്പയേ |
ഭോക്തൃത്വാധ്യാസരാഹിത്യം വരം ദേഹി സഹസ്രധാ || ൨൧ ||

അഖണ്ഡാ തവ പൂജേയം സദാ ഭവതു സര്വദാ |
ആത്മത്വാത്തവ മേ സര്വപൂജൈവാസ്തി ന ചാന്യഥാ || ൨൨ ||

ഇമാം പൂജാം പ്രതിദിനം യഃ പഠേദ്യത്രകുത്രചിത് |
സദ്യഃ ശിവമയോ ഭൂത്വാ മുക്തശ്ചരതി ഭൂതലേ || ൨൩ ||

ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യശ്രീമത്കൃഷ്ണാനന്ദസരസ്വതീവിരചിതാ ശിവമാനസപൂജാ സമാപ്താ ||

Also Read:

Shiva Manasa Puja Lyrics in Bengali | Marathi | Gujarati | Kannada | Malayalam | Telugu