Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivamahima Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Shiv Mahima Stotram in Gujarati:

॥ શિવમહિમ સ્તોત્રમ ॥
મહેશાનન્તાદ્ય ત્રિગુણરહિતામેયવિમલ
સ્વરાકારાપારામિતગુણગણાકારિનિવૃતે |
નિરાધારાધારામરવર નિરાકાર પરમ
પ્રભાપૂરાકારાવર પર નમો વેદ્ય શિવ તે || ૧ ||

નમો વેદાવેદ્યાખિલજગદુપાદાન નિયતં
સ્વતન્ત્રાસામાન્તાનવધુતિનિજાકારવિરતે |
નિવર્તન્તે વાચઃ શિવભજનમપ્રાપ્ય મનસા
યતોઽશક્તાઃ સ્તોતું સકૃદપિ ગુણાતીત શિવ તે || ૨ ||

ત્વદન્યદ્વસ્ત્વેકં નહિ ભવ સમસ્તત્રિભુવને
વિભુસ્ત્વં વિશ્વાત્મા ન ચ પરમમસ્તીશ ભવતઃ |
ધ્રુવં માયાતીતસ્ત્વમસિ સતતં નાત્ર વિષયો ન તે
કૃત્યં સત્યં ક્વચિદપિ વિપર્યેતિ શિવ તે || ૩ ||

ત્વયૈવેમં લોકં નિખિલમમલં વ્યાપ્ય સતતં
તથૈવાન્યાં લોકસ્થિતિમનઘ દેવોત્તમ વિભો |
ત્વયૈવૈતત્સૃષ્ટં જગદખિલમીશાન ભગવ-
ન્વિલાસોઽયં કશ્ચિત્તવ શિવ નમો વેદ્ય શિવ તે || ૪ ||

જગત્સૃષ્ટેઃ પૂર્વં યદભવદુમાકાન્ત સતતં
ત્વયા લીલામાત્રં તદપિ સકલં રક્ષિતમભૂત ||
તદેવાગ્રે ભાલપ્રકટનયનાદ્ભુતકરા-
જ્જગદ્દગ્ધ્વા સ્થાસ્યસ્યજ હર નમો વેદ્ય શિવ તે || ૫ ||

વિભૂતીનામન્તો ભવ ન ભવતો ભૂતિવિલસ-
ન્નિજાકાર શ્રીમન્ન ગુણગણસીમાપ્યવગતા |
અતદ્વ્યાવૃત્યાઽદ્ધા ત્વયિ સકલવેદાશ્ચ ચકિતા
ભવન્ત્યેવાસામપ્રકૃતિક નમો ધર્ષ શિવ તે || ૬ ||

વિરાડ્ર્રૂપં યત્તે સકલનિગમાગોચરમભૂ-
ત્તદેવેદં રૂપં ભવતિ કિમિદં ભિન્નમથવા |
ન જાને દેવેશ ત્રિનયન સુરારાધ્યચરણ
ત્વમોઙ્કારો વેદસ્ત્વમસિ હિ નમોઽઘોર શિવ તે || ૭ ||

યદન્તસ્તત્વજ્ઞા મુનિવરગણા રૂપમનઘં
તવેદં સઞ્ચિન્ત્ય સ્વમનસિ સદાસન્નવિહતાઃ |
યયુર્દિવ્યાનન્દં તદિદમથવા કિં તુ ન તથા
કિમેતજ્જાનેઽહં શરણદ નમઃ શર્વ શિવ તે || ૮ ||

તથા શક્ત્યા સૃષ્ટ્વા જગદથ ચ સંરક્ષ્ય બહુધા
તતઃ સંહૄત્યૈતન્નિવસતિ તદાધારમથવા |
ઇદં તે કિં રૂપં નિરુપમ ન જાને હર વિભો
વિસર્ગઃ કો વા તે તમપિ હિ નમો ભવ્ય શિવ તે || ૯ ||

તવાનન્તાન્યાહુઃ શુચિપરમરૂપાણિ નિગમા-
સ્તદન્તર્ભૂતં સત્સદસદનિરુક્તં પદમપિ |
નિરુક્તં છન્દોભિર્નિલયનમિદં વાનિલયનં
ન વિજ્ઞાતં જ્ઞાતં સકૃદપિ નમો જ્યેષ્ઠ શિવ તે || ૧૦ ||

તવાભૂત્સત્યં ચાનૃતમપિ ચ સત્યં કૃતમભૂદૃતં
સત્યં સત્યં તદપિ ચ યથા રૂપમખિલમ |
યતઃ સત્યં સત્યં શમમપિ સમસ્તં તવ વિભો
કૃતં સત્યં સત્યાનૃતમપિ નમો રુદ્ર શિવ તે || ૧૧ ||

તવામેયં મેયં યદપિ તદમેયં વિરચિતં
ન વામેયં મેયં રચિતમપિ મેયં વિરચિતુમ |
ન મેયં મેયં તે ન ખલુ પરમેયં પરમયં
ન મેયં ન નામેયં વરમપિ નમો દેવ શિવ તે || ૧૨ ||

તવાહારં હારં વિદિતમવિહારં વિરહસં
નવાહારં હારં હર હરસિ હારં ન હરસિ |
ન વાહારં હારં પરતરવિહારં પરતરં
પરં પારં જાને નહિ ખલુ નમો વિશ્વશિવ તે || ૧૩ ||

યદેતત્તત્ત્વં તે સકલમપિ તત્ત્વેન વિદિતમ
ન તે તત્ત્વં તત્ત્વં વિદિતમપિ તત્ત્વેન વિદિતમ |
ન ચૈતત્તત્ત્વં ચેન્નિયતમપિ તત્ત્વં કિમુ ભવે
ન તે તત્ત્વં તત્ત્વં તદપિ ચ નમો વેદ્ય શિવ તે || ૧૪ ||

ઇદં રૂપં રૂપં સદસદમલં રૂપમપિ ચે-
ન્ન જાને રૂપં તે તરતમવિભિન્નં પરતરમ |
યતો નાન્યદ્રૂપં નિયતમપિ વેદૈર્નિગદિતં
ન જાને સર્વાત્મન ક્વચિદપિ નમોઽનન્ત શિવ તે || ૧૫ ||

ંઅહદ્ભૂતં ભૂતં યદપિ ન ચ ભૂતં તવ વિભો
સદા ભૂતં ભૂતં કિમુ ન ભવતો ભૂતવિષયે |
યદાભૂતં ભૂતં ભવતિ હિ ન ભવ્યં ભગવતો
ભવાભૂતં ભાવ્યં ભવતિ ન નમો જ્યેષ્ઠ શિવ તે || ૧૬ ||

વશીભૂતા ભૂતા સતતમપિ ભૂતાત્મકતયા
ન તે ભૂતા ભૂતાસ્તવ યદપિ ભૂતા વિભુતયા |
યતો ભૂતા ભૂતાસ્તવ તુ ન હિ ભૂતાત્મકતયા
ન વા ભૂતા ભૂતાઃ ક્વચિદપિ નમો ભૂત શિવ તે || ૧૭ ||

ન તે માયામાયા સતતમપિ માયામયતયા
ધ્રુવં માયામાયા ત્વયિ વર ન માયામયમપિ |
યદા માયામાયા ત્વયિ ન ખલુ માયામયતયા
ન માયામાયા વા પરમય નમસ્તે શિવ નમઃ || ૧૮ ||

યતન્તઃ સંવેદ્યં વિદિતમપિ વેદૈર્ન વિદિતં
ન વેદ્યં વેદ્યં ચેન્નિયતમપિ વેદ્યં ન વિદિતમ |
તદેવેદં વેદ્યં વિદિતમપિ વેદાન્તનિકરૈઃ
કરાવેદ્યં વેદ્યં જિતમિતિ નમોઽતર્ક્ય શિવ તે || ૧૯ ||

શિવં સેવ્યં ભાવં શિવમતિશિવાકારમશિવં
ન સત્યં શૈવં તચ્છિવમિતિ શિવં સેવ્યમનિશમ |
શિવં શાન્તં મત્વા શિવપરમતત્ત્વં શિવમયં
ન જાને રૂપત્વં શિવમિતિ નમો વેદ્ય શિવ તે || ૨૦ ||

યદજ્ઞાત્વા તત્ત્વં સકલમપિ સંસારપતિતં
જગજ્જન્માવૃત્તિં દહતિ સતતં દુઃખનિલયમ |
યદેતજ્જ્ઞાત્વૈવાવહતિ ચ નિવૃત્તિં પરતરાં
ન જાને તત્તત્ત્વં પરમિતિ નમો વેદ્ય શિવ તે || ૨૧ ||

ન વેદં યદ્રૂપં નિગમવિષયં મઙ્ગળકરં
ન દૃષ્ટં કેનાપિ ધ્રુવમિતિ વિજાને શિવ વિભો |
તતશ્ચિત્તે શંભો નહિ મમ વિષાદો‍ઽઘવિકૄત્તિઃ
પ્રયત્નલ્લબ્ધેઽસ્મિન્ન કિમપિ નમઃ પૂર્ણ શિવ તે || ૨૨ ||

તવાકર્ણ્યાગૂઢં યદપિ પરતત્ત્વં શ્રુતિપરં
તદેવાતીતં સન્નયનપદવીં નાત્ર તનુતે |
કદાચિત્કિઞ્ચિદ્વા સ્ફુરતિ કતિધા ચેતસિ તવ
સ્ફુરદ્રૂપં ભવ્યં ભવહર પરાવેદ્ય શિવ તે || ૨૩ ||

ત્વમિન્દુર્ભાનુસ્ત્વં હુતભુગસિ વાયુશ્ચ સલિલં
ત્વમેવાકાશોઽસિ ક્ષિતિરસિ તથાઽઽત્માઽસિ ભગવન |
તતઃ સર્વાકારસ્ત્વમસિ ભવતો ભિન્નમનઘાન્ન
તત્સત્યં સત્યં ત્રિનયન નમોઽનન્ત શિવ તે || ૨૪ ||

વિધું ધત્સે નિત્યં શિરસિ મૃદુકણ્ઠોઽપિ ગરળં
નવં નાગાહારં ભસિતમમલં ભાસુરતનુમ |
કરે શૂલં ભાલે જ્વલનમનિશં તત્કિમિતિ તે
ન તત્ત્વં જાનેઽહં ભવહર નમઃ કુર્પ શિવ તે || ૨૫ ||

તવાપાઙ્ગઃ શુદ્ધો યદિ ભવતિ ભવ્યે શુભકરઃ
કદાચિત્ત્કસ્મિંશ્ચિલ્લધુતરનરે વિપ્રભવતિ |
સ એવૈતાલ્લોકાન રચયિતુમલં સાપિ ચ મહાન-
કૃપાધારોઽયં સુકયતિ નમોઽનન્ત શિવ તે || ૨૬ ||

ભવન્તં દેવેશં શિવમિતરગીર્વાણસદૃશં
પ્રમાદાદ્યઃ કશ્ચિદ્યદિ યદપિ ચિત્તેઽપિ મનુતે |
સ દુઃખં લબ્ધ્વાઽન્તે નરકમપિ યાતિ ધ્રુવમિદં
ધ્રુવં દેવારાધ્યામિતગુણ નમોઽનન્ત શિવ તે || ૨૭ ||

પ્રદોષે રત્નાઢ્યે મૃદુલતરસિંહાસનવરે
ભવાનીમારૂઢામસકૃદપિ સંવીક્ષ્ય ભવતા |
કૃતં સમ્યઙ્નાઠ્યં પ્રથિતમિતિ વેદોઽપિ ભવતિ
પ્રભાવઃ કો વાઽયં તવ હર નમો દીપ શિવ તે || ૨૮ ||

શ્મશાને સઞ્ચારઃ કિમુ શિવ ન તે ક્વાપિ ગમનં
યતો વિશ્વં વ્યાપ્યાખિલમપિ સદા તિષ્ઠતિ ભવાન |
વિભું નિત્યં શુદ્ધં શિવમુપહતં વ્યાપકમિતિ
શ્રુતિઃ સાક્ષાદ્વક્તિ ત્વયમપિ નમઃ શુદ્ધ શિવ તે || ૨૯ ||

ધનુર્મેરુઃ શેષો ધનુવરગુણો યાનમવનિ-
સ્તવૈવેદં ચક્રં નિગમનિકરા વાજિનિકરાઃ |
પુરોલક્ષ્યં યન્તા વિધિરિપુહરિશ્ચેતિ નિગમઃ
કિમેવં ત્વન્વેષ્યો નિગદતિ નમઃ પૂર્ણ શિવ તે || ૩૦ ||

મૃદુઃ સત્ત્વં ત્વેતદ્ભવમનઘયુક્તં ચ રજસા
તમોયુક્તં શુદ્ધં હરમપિ શિવં નિષ્કળમિતિ |
વદત્યેકો વેદસ્ત્વમસિ તદુપાસ્યં ધ્રુવમિદં
ત્વમોઙ્કરાકારો ધ્રુવમિતિ નમોઽનન્ત શિવ તે || ૩૧ ||

જગત્સુપ્તિં બોધં વ્રજતિ ભવતો નિર્ગતમપિ
પ્રવૃત્તિં વ્યાપરં પુનરપિ સુષુપ્તિં ચ સકલમ |
ત્વદન્યં ત્વત્પ્રેક્ષ્યં વ્રજતિ શરણં નેતિ નિગમો
વદત્યદ્ધા સર્વઃ શિવ ઇતિ નમઃ સ્તુત્ય શિવ તે || ૩૨ ||

ત્વમેવાલોકાનામધિપતિરુમાનાથ જગતાં શરણ્યઃ
પ્રાપ્યસ્ત્વં જલનિધિરિવાનન્તપયસામ |
ત્વદન્યો નિર્વાણં તટ ઇતિ ચ નિર્વાણયતિરપ્યતઃ
સર્વોત્કૃષ્ટસ્ત્વમસિ હિ નમો નિત્ય શિવ તે || ૩૩ ||

તવૈવાંશો ભાનુસ્તપતિ વિધુરપ્યેતિ પવનઃ
પવત્યેષોઽગ્નિશ્ચ જ્વલતિ સલિલં ચ પ્રવહતિ |
તવાજ્ઞાકારિત્વં સકલસુરવર્ગસ્ય સતતમ
ત્વમેક: સ્વાતન્ત્ર્યં વહસિ હિ નમોઽનન્ત શિવ તે || ૩૪ ||

સ્વતન્ત્રોઽયં સોમઃ સકલભુવનૈકપ્રભુરયં
નિયન્તા દેવાનામપિ હર નિયન્તાસિ ન પરઃ |
શિવઃ શુદ્ધા માયારહિત ઇતિ વેદોઽપિ વદતિ
સ્વયં તામાશાસ્ય ત્રયહર નમોઽનન્ત શિવ તે || ૩૫ ||

નમો રુદ્રાનન્તામરવર નમઃ શઙ્કર વિભો
નમો ગૌરીનાથ ત્રિનયન શરણ્યાઙ્ઘ્રિકમલ |
નમઃ શર્વઃ શ્રીમન્નનઘ મહદૈશ્વર્યનિલય
સ્મરારે પાપારે જય જય નમઃ સેવ્ય શિવ તે || ૩૬ ||

મહાદેવામેયાનઘગુણગણપ્રામવસત-
ન્નમો ભૂયો ભૂયઃ પુનરપિ નમસ્તે પુનરપિ |
પુરારાતે શંભો પુનરપિ નમસ્તે શિવ વિભો
નમો ભૂયો ભૂયઃ શિવ શિવ નમોઽનન્ત શિવ તે || ૩૭ ||

કદાચિદ્ગણ્યન્તે નિબિડનિયતવૃષ્ટિકણિકાઃ
કદાચિત્તત્ક્ષેત્રાણ્યપિ સિકતલેશં કુશલિના |
અનન્તૈરાકલ્પં શિવ ગુણગણશ્ચારુરસનૈ-
ર્ન શક્યં તે નૂનં ગણયિતુમુષિત્વાઽપિ સતતમ || ૩૮ ||

મયા વિજ્ઞાયૈષાઽનિશમપિ કૃતા જેતુમનસા
સકામેનામેયા સતતમપરાધા બહુવિધાઃ |
ત્વયૈતે ક્ષન્તવ્યાઃ ક્વચિદપિ શરીરેણ વચસા
કૃતૈર્નૈતૈર્નૂનં શિવ શિવ કૃપાસાગર વિભો || ૩૯ ||

પ્રમાદાદ્યે કેચિદ્વિતતમપરાધા વિધિહતાઃ
કઋતાઃ સર્વે તેઽપિ પ્રશમમુપયાન્તુ સ્ફુટતરમ |
શિવઃ શ્રીમચ્છમ્ભો શિવશિવ મહેશેતિ ચ જપન
ક્વચિલ્લિઙ્ગાકારે શિવ હર વસામિ સ્થિરતરમ || ૪૦ ||

ઇતિ સ્તુત્વા શિવં વિષ્ણુઃ પ્રણમ્ય ચ મુહુર્મુહુઃ |
નિર્વિણ્ણો ન્યવસન્નૂનં કૃતાઞ્જલિપુટઃ સ્થિરમ || ૪૧ ||

તદા શિવઃ શિવં રૂપમાદાયોવાચ સર્વગઃ |
ભીષયન્નખિલાન્ભૂતાન ઘનગમ્ભીરયા ગિરા || ૪૨ ||

મદીયં રૂપમમલં કથં જ્ઞેયં ભવાદૃશૈઃ |
યત્તુ વેદૈરવિજ્ઞાતમિત્યુક્ત્વાઽન્તર્દધે શિવઃ || ૪૩ ||

તતઃ પુનર્વિધિસ્તત્ર તપસ્તપ્તું સમારભત |
વિષ્ણુશ્ચ શિવતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાર્થમતિયત્નતઃ || ૪૪ ||

તાદૃશી શિવ મે વાચ્છા પૂજાયિત્વા વદામ્યહમ |
નાન્યો મયાઽર્ચ્યો દેવેષુ વિના શંભું સનાતનમ || ૪૫ ||

ત્વયાપિ શાઙ્કરં લિઙ્ગં પૂજનીયં પ્રયત્નતઃ |
વિહાયૈવાન્યદેવાનાં પૂજનં શેષ સર્વદા || ૪૬ ||

ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે વિષ્ણુવિરચિતં શિવમહિમસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

Shiva Mahima Stotram Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Shivamahima Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top