Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nirgunamanasa Puja Lyrics in Tamil

Nirguna Manasa Puja Lyrics in Tamil:

॥ நிர்கு³ண மானஸ பூஜா ॥
ஶிஷ்ய உவாச –
அக²ண்டே³ ஸச்சிதா³னந்தே³ நிர்விகல்பைகரூபிணி |
ஸ்தி²தே(அ)த்³விதீயபா⁴வே(அ)பி கத²ம் பூஜா விதீ⁴யதே || 1 ||

பூர்ணஸ்யாவாஹனம் குத்ர ஸர்வாதா⁴ரஸ்ய சாஸனம் |
ஸ்வச்ச²ஸ்ய பாத்³யமர்க்⁴யம் ச ஶுத்³த⁴ஸ்யாசமனம் குத꞉ || 2 ||

நிர்மலஸ்ய குத꞉ ஸ்னானம் வாஸோ விஶ்வோத³ரஸ்ய ச |
அகோ³த்ரஸ்ய த்வவர்ணஸ்ய குதஸ்தஸ்யோபவீதகம் || 3 ||

நிர்லேபஸ்ய குதோ க³ந்த⁴꞉ புஷ்பம் நிர்வாஸனஸ்ய ச |
நிர்விஶேஷஸ்ய கா பூ⁴ஷா கோ(அ)லங்காரோ நிராக்ருதே꞉ || 4 ||

நிரஞ்ஜனஸ்ய கிம் தூ⁴பைர்தீ³பைர்வா ஸர்வஸாக்ஷிண꞉ |
நிஜானந்தை³கத்ருப்தஸ்ய நைவேத்³யம் கிம் ப⁴வேதி³ஹ || 5 ||

விஶ்வானந்த³யிதுஸ்தஸ்ய கிம் தாம்பூ³லம் ப்ரகல்பதே |
ஸ்வயம்ப்ரகாஶசித்³ரூபோ யோ(அ)ஸாவர்காதி³பா⁴ஸக꞉ || 6 ||

கீ³யதே ஶ்ருதிபி⁴ஸ்தஸ்ய நீராஜனவிதி⁴꞉ குத꞉ |
ப்ரத³க்ஷிணமனந்தஸ்ய ப்ரணாமோ(அ)த்³வயவஸ்துன꞉ || 7 ||

வேத³வாசாமவேத்³யஸ்ய கிம் வா ஸ்தோத்ரம் விதீ⁴யதே |
அந்தர்ப³ஹி꞉ ஸம்ஸ்தி²தஸ்ய உத்³வாஸனவிதி⁴꞉ குத꞉ || 8 ||

ஶ்ரீ கு³ருருவாச –
ஆராத⁴யாமி மணிஸம்நிப⁴மாத்மலிங்க³ம்
மாயாபுரீஹ்ருத³யபங்கஜஸம்நிவிஷ்டம் |
ஶ்ரத்³தா⁴னதீ³விமலசித்தஜலாபி⁴ஷேகை-
ர்னித்யம் ஸமாதி⁴குஸுமைர்னபுனர்ப⁴வாய || 9 ||

அயமேகோ(அ)வஶிஷ்டோ(அ)ஸ்மீத்யேவமாவாஹயேச்சி²வம் |
ஆஸனம் கல்பயேத்பஶ்சாத்ஸ்வப்ரதிஷ்டா²த்மசிந்தனம் || 10 ||

புண்யபாபரஜ꞉ஸங்கோ³ மம நாஸ்தீதி வேத³னம் |
பாத்³யம் ஸமர்பயேத்³வித்³வன்ஸர்வகல்மஷனாஶனம் || 11 ||

அனாதி³கல்பவித்⁴ருதமூலாஜ்ஞானஜலாஞ்ஜலிம் |
விஸ்ருஜேதா³த்மலிங்க³ஸ்ய ததே³வார்க்⁴யஸமர்பணம் || 12 ||

ப்³ரஹ்மானந்தா³ப்³தி⁴கல்லோலகணகோட்யம்ஶலேஶகம் |
பிப³ந்தீந்த்³ராத³ய இதி த்⁴யானமாசமனம் மதம் || 13 ||

ப்³ரஹ்மானந்த³ஜலேனைவ லோகா꞉ ஸர்வே பரிப்லுதா꞉ |
அச்சே²த்³யோ(அ)யமிதி த்⁴யானமபி⁴ஷேசனமாத்மன꞉ || 14 ||

நிராவரணசைதன்யம் ப்ரகாஶோ(அ)ஸ்மீதி சிந்தனம் |
ஆத்மலிங்க³ஸ்ய ஸத்³வஸ்த்ரமித்யேவம் சிந்தயேன்முனி꞉ || 15 ||

த்ரிகு³ணாத்மாஶேஷலோகமாலிகாஸூத்ரமஸ்ம்யஹம் |
இதி நிஶ்சயமேவாத்ர ஹ்யுபவீதம் பரம் மதம் || 16 ||

அனேகவாஸனாமிஶ்ரப்ரபஞ்சோ(அ)யம் த்⁴ருதோ மயா |
நான்யேனேத்யனுஸந்தா⁴னமாத்மனஶ்சந்த³னம் ப⁴வேத் || 17 ||

ரஜ꞉ஸத்த்வதமோவ்ருத்தித்யாக³ரூபைஸ்திலாக்ஷதை꞉ |
ஆத்மலிங்க³ம் யஜேன்னித்யம் ஜீவன்முக்திப்ரஸித்³த⁴யே || 18 ||

ஈஶ்வரோ கு³ருராத்மேதி பே⁴த³த்ரயவிவர்ஜிதை꞉ |
பி³ல்வபத்ரைரத்³விதீயைராத்மலிங்க³ம் யஜேச்சி²வம் || 19 ||

ஸமஸ்தவாஸனாத்யாக³ம் தூ⁴பம் தஸ்ய விசிந்தயேத் |
ஜ்யோதிர்மயாத்மவிஜ்ஞானம் தீ³பம் ஸந்த³ர்ஶயேத்³பு³த⁴꞉ || 20 ||

நைவேத்³யமாத்மலிங்க³ஸ்ய ப்³ரஹ்மாண்டா³க்²யம் மஹோத³னம் |
பிபா³னந்த³ரஸம் ஸ்வாது³ ம்ருத்யுரஸ்யோபஸேசனம் || 21 ||

அஜ்ஞானோச்சி²ஷ்டகரஸ்ய க்ஷாலனம் ஜ்ஞானவாரிணா |
விஶுத்³த⁴ஸ்யாத்மலிங்க³ஸ்ய ஹஸ்தப்ரக்ஷாலனம் ஸ்மரேத் || 22 ||

ராகா³தி³கு³ணஶூன்யஸ்ய ஶிவஸ்ய பரமாத்மன꞉ |
ஸராக³விஷயாப்⁴யாஸத்யாக³ஸ்தாம்பூ³லசர்வணம் || 23 ||

அஜ்ஞானத்⁴வாந்தவித்⁴வம்ஸப்ரசண்ட³மதிபா⁴ஸ்கரம் |
ஆத்மனோ ப்³ரஹ்மதாஜ்ஞானம் நீராஜனமிஹாத்மன꞉ || 24 ||

விவித⁴ப்³ரஹ்மஸந்த்³ருஷ்டிர்மாலிகாபி⁴ரலங்க்ருதம் |
பூர்ணானந்தா³த்மதாத்³ருஷ்டிம் புஷ்பாஞ்ஜலிமனுஸ்மரேத் || 25 ||

பரிப்⁴ரமந்தி ப்³ரஹ்மாண்ட³ஸஹஸ்ராணி மயீஶ்வரே |
கூடஸ்தா²சலரூபோ(அ)ஹமிதி த்⁴யானம் ப்ரத³க்ஷிணம் || 26 ||

விஶ்வவந்த்³யோ(அ)ஹமேவாஸ்மி நாஸ்தி வந்த்³யோ மத³ன்யத꞉ |
இத்யாலோசனமேவாத்ர ஸ்வாத்மலிங்க³ஸ்ய வந்த³னம் || 27 ||

ஆத்மன꞉ ஸத்க்ரியா ப்ரோக்தா கர்தவ்யாபா⁴வபா⁴வனா |
நாமரூபவ்யதீதாத்மசிந்தனம் நாமகீர்தனம் || 28 ||

ஶ்ரவணம் தஸ்ய தே³வஸ்ய ஶ்ரோதவ்யாபா⁴வசிந்தனம் |
மனநம் த்வாத்மலிங்க³ஸ்ய மந்தவ்யாபா⁴வசிந்தனம் || 29 ||

த்⁴யாதவ்யாபா⁴வவிஜ்ஞானம் நிதி³த்⁴யாஸனமாத்மன꞉ |
ஸமஸ்தப்⁴ராந்திவிக்ஷேபராஹித்யேனாத்மனிஷ்ட²தா || 30 ||

ஸமாதி⁴ராத்மனோ நாம நான்யச்சித்தஸ்ய விப்⁴ரம꞉ |
தத்ரைவ ப³ஹ்மணி ஸதா³ சித்தவிஶ்ராந்திரிஷ்யதே || 31 ||

ஏவம் வேதா³ந்தகல்போக்தஸ்வாத்மலிங்க³ப்ரபூஜனம் |
குர்வன்னா மரணம் வாபி க்ஷணம் வா ஸுஸமாஹித꞉ || 32 ||

ஸர்வது³ர்வாஸனாஜாலம் பத³பாம்ஸுமிவ த்யஜேத் |
விதூ⁴யாஜ்ஞானது³꞉கௌ²க⁴ம் மோக்ஷானந்த³ம் ஸமஶ்னுதே || 33 ||

Also Read:

Nirguna Manasa Puja in Hindi | English | Marathi | Kannada | Telugu | Tamil

Nirgunamanasa Puja Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top