Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Nirgunamanasa Puja Lyrics in Kannada

Nirguna Manasa Puja Lyrics in Kannada:

॥ ನಿರ್ಗುಣ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ॥
ಶಿಷ್ಯ ಉವಾಚ –
ಅಖಂಡೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೈಕರೂಪಿಣಿ |
ಸ್ಥಿತೇಽದ್ವಿತೀಯಭಾವೇಽಪಿ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ವಿಧೀಯತೇ || ೧ ||

ಪೂರ್ಣಸ್ಯಾವಾಹನಂ ಕುತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ಯ ಚಾಸನಮ್ |
ಸ್ವಚ್ಛಸ್ಯ ಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ಚ ಶುದ್ಧಸ್ಯಾಚಮನಂ ಕುತಃ || ೨ ||

ನಿರ್ಮಲಸ್ಯ ಕುತಃ ಸ್ನಾನಂ ವಾಸೋ ವಿಶ್ವೋದರಸ್ಯ ಚ |
ಅಗೋತ್ರಸ್ಯ ತ್ವವರ್ಣಸ್ಯ ಕುತಸ್ತಸ್ಯೋಪವೀತಕಮ್ || ೩ ||

ನಿರ್ಲೇಪಸ್ಯ ಕುತೋ ಗಂಧಃ ಪುಷ್ಪಂ ನಿರ್ವಾಸನಸ್ಯ ಚ |
ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಕಾ ಭೂಷಾ ಕೋಽಲಂಕಾರೋ ನಿರಾಕೃತೇಃ || ೪ ||

ನಿರಂಜನಸ್ಯ ಕಿಂ ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈರ್ವಾ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಃ |
ನಿಜಾನಂದೈಕತೃಪ್ತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಿಂ ಭವೇದಿಹ || ೫ ||

ವಿಶ್ವಾನಂದಯಿತುಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ |
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಚಿದ್ರೂಪೋ ಯೋಽಸಾವರ್ಕಾದಿಭಾಸಕಃ || ೬ ||

ಗೀಯತೇ ಶ್ರುತಿಭಿಸ್ತಸ್ಯ ನೀರಾಜನವಿಧಿಃ ಕುತಃ |
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮನಂತಸ್ಯ ಪ್ರಣಾಮೋಽದ್ವಯವಸ್ತುನಃ || ೭ ||

ವೇದವಾಚಾಮವೇದ್ಯಸ್ಯ ಕಿಂ ವಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಧೀಯತೇ |
ಅಂತರ್ಬಹಿಃ ಸಂಸ್ಥಿತಸ್ಯ ಉದ್ವಾಸನವಿಧಿಃ ಕುತಃ || ೮ ||

ಶ್ರೀ ಗುರುರುವಾಚ –
ಆರಾಧಯಾಮಿ ಮಣಿಸಂನಿಭಮಾತ್ಮಲಿಂಗಮ್
ಮಾಯಾಪುರೀಹೃದಯಪಂಕಜಸಂನಿವಿಷ್ಟಮ್ |
ಶ್ರದ್ಧಾನದೀವಿಮಲಚಿತ್ತಜಲಾಭಿಷೇಕೈ-
ರ್ನಿತ್ಯಂ ಸಮಾಧಿಕುಸುಮೈರ್ನಪುನರ್ಭವಾಯ || ೯ ||

ಅಯಮೇಕೋಽವಶಿಷ್ಟೋಽಸ್ಮೀತ್ಯೇವಮಾವಾಹಯೇಚ್ಛಿವಮ್ |
ಆಸನಂ ಕಲ್ಪಯೇತ್ಪಶ್ಚಾತ್ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ಮಚಿಂತನಮ್ || ೧೦ ||

ಪುಣ್ಯಪಾಪರಜಃಸಂಗೋ ಮಮ ನಾಸ್ತೀತಿ ವೇದನಮ್ |
ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯೇದ್ವಿದ್ವನ್ಸರ್ವಕಲ್ಮಷನಾಶನಮ್ || ೧೧ ||

ಅನಾದಿಕಲ್ಪವಿಧೃತಮೂಲಾಜ್ಞಾನಜಲಾಂಜಲಿಮ್ |
ವಿಸೃಜೇದಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ತದೇವಾರ್ಘ್ಯಸಮರ್ಪಣಮ್ || ೧೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಬ್ಧಿಕಲ್ಲೋಲಕಣಕೋಟ್ಯಂಶಲೇಶಕಮ್ |
ಪಿಬಂತೀಂದ್ರಾದಯ ಇತಿ ಧ್ಯಾನಮಾಚಮನಂ ಮತಮ್ || ೧೩ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜಲೇನೈವ ಲೋಕಾಃ ಸರ್ವೇ ಪರಿಪ್ಲುತಾಃ |
ಅಚ್ಛೇದ್ಯೋಽಯಮಿತಿ ಧ್ಯಾನಮಭಿಷೇಚನಮಾತ್ಮನಃ || ೧೪ ||

ನಿರಾವರಣಚೈತನ್ಯಂ ಪ್ರಕಾಶೋಽಸ್ಮೀತಿ ಚಿಂತನಮ್ |
ಆತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಸದ್ವಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯೇವಂ ಚಿಂತಯೇನ್ಮುನಿಃ || ೧೫ ||

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾಶೇಷಲೋಕಮಾಲಿಕಾಸೂತ್ರಮಸ್ಮ್ಯಹಮ್ |
ಇತಿ ನಿಶ್ಚಯಮೇವಾತ್ರ ಹ್ಯುಪವೀತಂ ಪರಂ ಮತಮ್ || ೧೬ ||

ಅನೇಕವಾಸನಾಮಿಶ್ರಪ್ರಪಂಚೋಽಯಂ ಧೃತೋ ಮಯಾ |
ನಾನ್ಯೇನೇತ್ಯನುಸಂಧಾನಮಾತ್ಮನಶ್ಚಂದನಂ ಭವೇತ್ || ೧೭ ||

ರಜಃಸತ್ತ್ವತಮೋವೃತ್ತಿತ್ಯಾಗರೂಪೈಸ್ತಿಲಾಕ್ಷತೈಃ |
ಆತ್ಮಲಿಂಗಂ ಯಜೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿಪ್ರಸಿದ್ಧಯೇ || ೧೮ ||

ಈಶ್ವರೋ ಗುರುರಾತ್ಮೇತಿ ಭೇದತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತೈಃ |
ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈರದ್ವಿತೀಯೈರಾತ್ಮಲಿಂಗಂ ಯಜೇಚ್ಛಿವಮ್ || ೧೯ ||

ಸಮಸ್ತವಾಸನಾತ್ಯಾಗಂ ಧೂಪಂ ತಸ್ಯ ವಿಚಿಂತಯೇತ್ |
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾತ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ದೀಪಂ ಸಂದರ್ಶಯೇದ್ಬುಧಃ || ೨೦ ||

ನೈವೇದ್ಯಮಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಖ್ಯಂ ಮಹೋದನಮ್ |
ಪಿಬಾನಂದರಸಂ ಸ್ವಾದು ಮೃತ್ಯುರಸ್ಯೋಪಸೇಚನಮ್ || ೨೧ ||

ಅಜ್ಞಾನೋಚ್ಛಿಷ್ಟಕರಸ್ಯ ಕ್ಷಾಲನಂ ಜ್ಞಾನವಾರಿಣಾ |
ವಿಶುದ್ಧಸ್ಯಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಹಸ್ತಪ್ರಕ್ಷಾಲನಂ ಸ್ಮರೇತ್ || ೨೨ ||

ರಾಗಾದಿಗುಣಶೂನ್ಯಸ್ಯ ಶಿವಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ |
ಸರಾಗವಿಷಯಾಭ್ಯಾಸತ್ಯಾಗಸ್ತಾಂಬೂಲಚರ್ವಣಮ್ || ೨೩ ||

ಅಜ್ಞಾನಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸಪ್ರಚಂಡಮತಿಭಾಸ್ಕರಮ್ |
ಆತ್ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮತಾಜ್ಞಾನಂ ನೀರಾಜನಮಿಹಾತ್ಮನಃ || ೨೪ ||

ವಿವಿಧಬ್ರಹ್ಮಸಂದೃಷ್ಟಿರ್ಮಾಲಿಕಾಭಿರಲಂಕೃತಮ್ |
ಪೂರ್ಣಾನಂದಾತ್ಮತಾದೃಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿಮನುಸ್ಮರೇತ್ || ೨೫ ||

ಪರಿಭ್ರಮಂತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮಯೀಶ್ವರೇ |
ಕೂಟಸ್ಥಾಚಲರೂಪೋಽಹಮಿತಿ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮ್ || ೨೬ ||

ವಿಶ್ವವಂದ್ಯೋಽಹಮೇವಾಸ್ಮಿ ನಾಸ್ತಿ ವಂದ್ಯೋ ಮದನ್ಯತಃ |
ಇತ್ಯಾಲೋಚನಮೇವಾತ್ರ ಸ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ವಂದನಮ್ || ೨೭ ||

ಆತ್ಮನಃ ಸತ್ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಕರ್ತವ್ಯಾಭಾವಭಾವನಾ |
ನಾಮರೂಪವ್ಯತೀತಾತ್ಮಚಿಂತನಂ ನಾಮಕೀರ್ತನಮ್ || ೨೮ ||

ಶ್ರವಣಂ ತಸ್ಯ ದೇವಸ್ಯ ಶ್ರೋತವ್ಯಾಭಾವಚಿಂತನಮ್ |
ಮನನಂ ತ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಸ್ಯ ಮಂತವ್ಯಾಭಾವಚಿಂತನಮ್ || ೨೯ ||

ಧ್ಯಾತವ್ಯಾಭಾವವಿಜ್ಞಾನಂ ನಿದಿಧ್ಯಾಸನಮಾತ್ಮನಃ |
ಸಮಸ್ತಭ್ರಾಂತಿವಿಕ್ಷೇಪರಾಹಿತ್ಯೇನಾತ್ಮನಿಷ್ಠತಾ || ೩೦ ||

ಸಮಾಧಿರಾತ್ಮನೋ ನಾಮ ನಾನ್ಯಚ್ಚಿತ್ತಸ್ಯ ವಿಭ್ರಮಃ |
ತತ್ರೈವ ಬಹ್ಮಣಿ ಸದಾ ಚಿತ್ತವಿಶ್ರಾಂತಿರಿಷ್ಯತೇ || ೩೧ ||

ಏವಂ ವೇದಾಂತಕಲ್ಪೋಕ್ತಸ್ವಾತ್ಮಲಿಂಗಪ್ರಪೂಜನಮ್ |
ಕುರ್ವನ್ನಾ ಮರಣಂ ವಾಪಿ ಕ್ಷಣಂ ವಾ ಸುಸಮಾಹಿತಃ || ೩೨ ||

ಸರ್ವದುರ್ವಾಸನಾಜಾಲಂ ಪದಪಾಂಸುಮಿವ ತ್ಯಜೇತ್ |
ವಿಧೂಯಾಜ್ಞಾನದುಃಖೌಘಂ ಮೋಕ್ಷಾನಂದಂ ಸಮಶ್ನುತೇ || ೩೩ ||

Also Read:

Nirguna Manasa Puja in Hindi | English | Marathi | Kannada | Telugu | Tamil

Nirgunamanasa Puja Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top