Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Nirvana Shatkam Text in Kannada

Home /

ನಿರ್ವಾಣಷಟ್ಕಮ್ Lyrics in Kannada: ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕಮ್ ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಹಙ್ಕಾರಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರಜಿಹ್ವೇ ನ ಚ ಘ್ರಣನೇತ್ರೇ | ನ ಚ ವ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಶ್ಚಿದಾನನ್ದರೂಪಃ ಶಿವೋಽಹಂ ಶಿವೋಽಹಮ್ ||೧|| ನ ಚ…