Shiva Stotram

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಭಕ್ತಶರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಭಕ್ತ ಶರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಆರ್ದ್ರಾತಃಕರಣಸ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾದೀಶಾನ ಭಕ್ತವೃನ್ದೇಷು |
ಆರ್ದ್ರೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋಽತಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾತ್ರಾಸ್ತಿ ನೈವ ಸನ್ದೇಹಃ ||೧||

ದ್ರಷ್ಟ್ರುಂಸ್ತವೋತ್ಸವಸ್ಯ ಹಿ ಲೋಕಾನ್ಪಾಪಾತ್ತಥಾ ಮೃತ್ಯೋಃ |
ಮಾ ಭೀರಸ್ತ್ವಿತಿ ಶಂಭೋ ಮಧ್ಯೇ ತಿರ್ಯಗ್ಗತಾಗತೈರ್ಬ್ರೂಷೇ ||೨||

ಪ್ರಕರೋತಿ ಕರುಣಯಾರ್ದ್ರಾನ್ ಶಂಭುರ್ನಮ್ರಾನಿತಿ ಪ್ರಬೋಧಾಯ |
ಘರ್ಮೋಽಯಂ ಕಿಲ ಲೋಕಾನಾರ್ದ್ರಾನ್ ಕುರುತೇಽದ್ಯ ಗೌರೀಶ ||೩||

ಆರ್ದ್ರಾನಟೇಶಸ್ಯ ಮನೋಽಬ್ಜವೃತ್ತಿರಿತ್ಯರ್ಥಸಂಬೋಧಕೃತೇ ಜನಾನಾಮ್ |
ಆರ್ದ್ರರ್ಕ್ಷ ಏವೋತ್ಸವ ಮಾಹ ಶಸ್ತಂ ಪುರಾಣಜಾಲಂ ತವ ಪಾರ್ವತೀಶ ||೪||

ಬಾಣಾರ್ಚನೇ ಭಗವತಃ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ
ಪ್ರೀತಿರ್ಭವೇನ್ನಿರುಪಮೇತಿ ಯತಃ ಪುರಾಣೈಃ
ಸಂಬೋಧ್ಯತೇ ಪರಶಿವಸ್ಯ ತತಃ ಕರೋತ್ತಿ
ಬಾಣಾರ್ಚನಂ ಜಗತಿ ಭಕ್ತಿಯುತಾ ಜನಾಲಿಃ||೫||

ಯಥಾನ್ಧಕಂ ತ್ವಂ ವಿನಿಹತ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ
ಲೋಕಸ್ಯ ರಕ್ಷಾಮಕರೋಃ ಕೃಪಾಬ್ಧೇ |
ತಥಾಜ್ಞತಾಂ ಮೇ ಬಿನಿವಾರ್ಯ ಶೀಘ್ರಂ
ವಿದ್ಯಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಶು ಸಭಾಧಿನಾಥ ||೬||

ಇತಿ ಭಕ್ತಶರಣಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||