Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in English

Bhakta Sharana Stotram in English :

॥ bhaktasharaNastotram ॥
bhakta sharaNa stotram

aardraataHkaraNastvaM yasmaadIshaana bhaktavRundeShu |
aardrotsavapriyo&taH shrIkaNThaatraasti naiva sandehaH || 1 ||

draShTruMstavotsavasya hi lokaanpaapaattathaa mRutyoH |
maa bhIrastviti shaMbho madhye tiryaggataagatairbrooShe || 2 ||

prakaroti karuNayaardraan shaMbhurnamraaniti prabodhaaya |
gharmo&yaM kila lokaanaardraan kurute&dya gaurIsha || 3 ||

aardraanaTeshasya mano&bjavRuttirityarthasaMbodhakRute janaanaam |
aardrarkSha evotsava maaha shastaM puraaNajaalaM tava paarvatIsha || 4 ||

baaNaarchane bhagavataH parameshvarasya
prItirbhavennirupameti yataH puraaNaiH
saMbodhyate parashivasya tataH karotti
baaNaarchanaM jagati bhaktiyutaa janaaliH || 5 ||

yathaandhakaM tvaM vinihatya shIghraM
lokasya rakShaamakaroH kRupaabdhe |
tathaaj~jataaM me binivaarya shIghraM
vidyaaM prayacCaashu sabhaadhinaatha || 6 ||

iti bhaktasharaNastotraM saMpoorNam ||

Also Read:

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in  English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top