Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in English

Shrikalantaka Ashtakam in English :

॥ shrIkaalaantakaaShTakam ॥
shrIkaalaantaka aShTakam

kamalaapatimuKasuravarapoojita kaakolabhaasitagrIva |
kaakodarapatibhooShaNa kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 1 ||

kamalaabhimaanavaaraNadakShaa~gghre vimalashemuShIdaayin |
natakaamitaphaladaayaka kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 2 ||

karuNaasaagara shaMbho sharaNaagatalokarakShaNadhurINa |
kaaraNa samastajagataaM kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 3 ||

praNataartiharaNadakSha praNavapratipaadya parvataavaasa |
praNamaami tava padaabje kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 4 ||

mandaaranatajanaanaaM vRundaarakavRundageyasucharitra |
muniputramRutyuhaarin kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 5 ||

maaraaraNyadavaanala maayaavaarIndrakuMbhasa~jjaata |
maata~ggacharmavaasaH kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 6 ||

mohaandhakaarabhaano moditagirijaamanaHsarojaata |
mokShaprada praNamataaM kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 7 ||

vidyaanaayaka mahyaM vidyaaM dattvaa nivaarya caavidyaam |
vidyaadharaadisevita kaalaantaka paahi paarvatInaatha || 8 ||

kaalaantakaaShTakamidaM paThati jano yaH kRutaadaro loke
kaalaantakaprasaadaatkaalakRutaa bhIrna saMbhavettasya || 9 ||

iti kaalaantakaaShTakaM saMpoorNam ||

Also Read:

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top