Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

160 Views

ಶ್ರೀಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಕಾಲಾನ್ತಕ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಕಮಲಾಪತಿಮುಖಸುರವರಪೂಜಿತ ಕಾಕೋಲಭಾಸಿತಗ್ರೀವ |
ಕಾಕೋದರಪತಿಭೂಷಣ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೧||

ಕಮಲಾಭಿಮಾನವಾರಣದಕ್ಷಾಙ್ಘ್ರೇ ವಿಮಲಶೇಮುಷೀದಾಯಿನ್ |
ನತಕಾಮಿತಫಲದಾಯಕ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೨||

ಕರುಣಾಸಾಗರ ಶಂಭೋ ಶರಣಾಗತಲೋಕರಕ್ಷಣಧುರೀಣ |
ಕಾರಣ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೩||

ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಣದಕ್ಷ ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪರ್ವತಾವಾಸ |
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ತವ ಪದಾಬ್ಜೇ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೪||

ಮನ್ದಾರನತಜನಾನಾಂ ವೃನ್ದಾರಕವೃನ್ದಗೇಯಸುಚರಿತ್ರ |
ಮುನಿಪುತ್ರಮೃತ್ಯುಹಾರಿನ್ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೫||

ಮಾರಾರಣ್ಯದವಾನಲ ಮಾಯಾವಾರೀನ್ದ್ರಕುಂಭಸಞ್ಜಾತ |
ಮಾತಙ್ಗಚರ್ಮವಾಸಃ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೬||

ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಭಾನೋ ಮೋದಿತಗಿರಿಜಾಮನಃಸರೋಜಾತ |
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೭||

ವಿದ್ಯಾನಾಯಕ ಮಹ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ದತ್ತ್ವಾ ನಿವಾರ್ಯ ಚಾವಿದ್ಯಾಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಧರಾದಿಸೇವಿತ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ ||೮||

ಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತಿ ಜನೋ ಯಃ ಕೃತಾದರೋ ಲೋಕೇ
ಕಾಲಾನ್ತಕಪ್ರಸಾದಾತ್ಕಾಲಕೃತಾ ಭೀರ್ನ ಸಂಭವೇತ್ತಸ್ಯ ||೯||

ಇತಿ ಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *