Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shrikalantaka Ashtakam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಮ್ ॥
ಶ್ರೀಕಾಲಾನ್ತಕ ಅಷ್ಟಕಮ್

ಕಮಲಾಪತಿಮುಖಸುರವರಪೂಜಿತ ಕಾಕೋಲಭಾಸಿತಗ್ರೀವ |
ಕಾಕೋದರಪತಿಭೂಷಣ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೧ ||

ಕಮಲಾಭಿಮಾನವಾರಣದಕ್ಷಾಙ್ಘ್ರೇ ವಿಮಲಶೇಮುಷೀದಾಯಿನ್ |
ನತಕಾಮಿತಫಲದಾಯಕ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೨ ||

ಕರುಣಾಸಾಗರ ಶಂಭೋ ಶರಣಾಗತಲೋಕರಕ್ಷಣಧುರೀಣ |
ಕಾರಣ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೩ ||

ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಣದಕ್ಷ ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಪರ್ವತಾವಾಸ |
ಪ್ರಣಮಾಮಿ ತವ ಪದಾಬ್ಜೇ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೪ ||

ಮನ್ದಾರನತಜನಾನಾಂ ವೃನ್ದಾರಕವೃನ್ದಗೇಯಸುಚರಿತ್ರ |
ಮುನಿಪುತ್ರಮೃತ್ಯುಹಾರಿನ್ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೫ ||

ಮಾರಾರಣ್ಯದವಾನಲ ಮಾಯಾವಾರೀನ್ದ್ರಕುಂಭಸಞ್ಜಾತ |
ಮಾತಙ್ಗಚರ್ಮವಾಸಃ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೬ ||

ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರಭಾನೋ ಮೋದಿತಗಿರಿಜಾಮನಃಸರೋಜಾತ |
ಮೋಕ್ಷಪ್ರದ ಪ್ರಣಮತಾಂ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೭ ||

ವಿದ್ಯಾನಾಯಕ ಮಹ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾಂ ದತ್ತ್ವಾ ನಿವಾರ್ಯ ಚಾವಿದ್ಯಾಮ್ |
ವಿದ್ಯಾಧರಾದಿಸೇವಿತ ಕಾಲಾನ್ತಕ ಪಾಹಿ ಪಾರ್ವತೀನಾಥ || ೮ ||

ಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪಠತಿ ಜನೋ ಯಃ ಕೃತಾದರೋ ಲೋಕೇ
ಕಾಲಾನ್ತಕಪ್ರಸಾದಾತ್ಕಾಲಕೃತಾ ಭೀರ್ನ ಸಂಭವೇತ್ತಸ್ಯ || ೯ ||

ಇತಿ ಕಾಲಾನ್ತಕಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shrikalantaka Ashtakam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top