Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Pradosha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Pradosha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

197 Views

ಪ್ರದೋಷ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಜಯ ದೇವ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಶಙ್ಕರ ಶಾಶ್ವತ |
ಜಯ ಸರ್ವಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ ಸರ್ವಸುರಾರ್ಚಿತ ||೧||

ಜಯ ಸರ್ವಗುಣಾತೀತ ಜಯ ಸರ್ವವರಪ್ರದ ||
ಜಯ ನಿತ್ಯ ನಿರಾಧಾರ ಜಯ ವಿಶ್ವಮ್ಭರಾವ್ಯಯ ||೨||

ಜಯ ವಿಶ್ವೈಕವನ್ದ್ಯೇಶ ಜಯ ನಾಗೇನ್ದ್ರಭೂಷಣ |
ಜಯ ಗೌರೀಪತೇ ಶಮ್ಭೋ ಜಯ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರ ||೩||

ಜಯ ಕೋಠ್ಯರ್ಕಸಙ್ಕಾಶ ಜಯಾನನ್ತಗುಣಾಶ್ರಯ |
ಜಯ ಭದ್ರ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಜಯಾಚಿನ್ತ್ಯ ನಿರಞ್ಜನ ||೪||

ಜಯ ನಾಥ ಕೃಪಾಸಿನ್ಧೋ ಜಯ ಭಕ್ತಾರ್ತಿಭಞ್ಜನ |
ಜಯ ದುಸ್ತರಸಂಸಾರಸಾಗರೋತ್ತಾರಣ ಪ್ರಭೋ ||೫||

ಪ್ರಸೀದ ಮೇ ಮಹಾದೇವ ಸಂಸಾರಾರ್ತಸ್ಯ ಖಿದ್ಯತಃ |
ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಂ ಕೃತ್ವಾ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ||೬||

ಮಹಾದಾರಿದ್ರ್ಯಮಗ್ನಸ್ಯ ಮಹಾಪಾಪಹತಸ್ಯ ಚ ||
ಮಹಾಶೋಕನಿವಿಷ್ಟಸ್ಯ ಮಹಾರೋಗಾತುರಸ್ಯ ಚ ||೭||

ಋಣಭಾರಪರೀತಸ್ಯ ದಹ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಕರ್ಮಭಿಃ ||
ಗ್ರಹೈಃಪ್ರಪೀಡ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ಮಮ ಶಙ್ಕರ ||೮||

ದರಿದ್ರಃ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇದ್ದೇವಂ ಪ್ರದೋಷೇ ಗಿರಿಜಾಪತಿಮ್ ||
ಅರ್ಥಾಢ್ಯೋ ವಾಽಥ ರಾಜಾ ವಾ ಪ್ರಾರ್ಥಯೇದ್ದೇವಮೀಶ್ವರಮ್ ||೯||

ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಸದಾರೋಗ್ಯಂ ಕೋಶವೃದ್ಧಿರ್ಬಲೋನ್ನತಿಃ ||
ಮಮಾಸ್ತು ನಿತ್ಯಮಾನನ್ದಃ ಪ್ರಸಾದಾತ್ತವ ಶಙ್ಕರ ||೧೦||

ಶತ್ರವಃ ಸಂಕ್ಷಯಂ ಯಾನ್ತು ಪ್ರಸೀದನ್ತು ಮಮ ಪ್ರಜಾಃ ||
ನಶ್ಯನ್ತು ದಸ್ಯವೋ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ಜನಾಃ ಸನ್ತು ನಿರಾಪದಃ ||೧೧||

ದುರ್ಭಿಕ್ಷಮಾರಿಸನ್ತಾಪಾಃ ಶಮಂ ಯಾನ್ತು ಮಹೀತಲೇ ||
ಸರ್ವಸಸ್ಯಸಮೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಭೂಯಾತ್ಸುಖಮಯಾ ದಿಶಃ ||೧೨||

ಏವಮಾರಾಧಯೇದ್ದೇವಂ ಪೂಜಾನ್ತೇ ಗಿರಿಜಾಪತಿಮ್ ||
ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ಭೋಜಯೇತ್ ಪಶ್ಚಾದ್ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಶ್ಚ ಪೂಜಯೇತ್ ||೧೩||

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರೀ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಣೀ |
ಶಿವಪೂಜಾ ಮಯಾಽಽಖ್ಯಾತಾ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಫಲಪ್ರದಾ ||೧೪||

ಇತಿ ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *