Shiva Stotram

Shambhustavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shambhu Stavah in Kannada:

॥ ಶಂಭುಸ್ತವಃ ॥
ಶಂಭುಸ್ತವಃ |

ಕೈಲಾಸಶೈಲನಿಲಯಾತ್ಕಲಿಕಲ್ಮಷಘ್ನಾ-
ಚ್ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಭೂಷಿತಜಟಾದ್ವಟಮೂಲವಾಸಾತ್ |
ನಮ್ರೋತ್ತಮಾಙ್ಗವಿನಿವೇಶಿತಹಸ್ತಪದ್ಮಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ || ೧ ||

ನಾಕಾಧಿನಾಥಕರಪಲ್ಲವಸೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ-
ರ್ನಾಗಾಸ್ಯಷಣ್ಮುಖವಿಭಾಸಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗಾತ್ |
ನಿರ್ವ್ಯಾಜಪೂರ್ಣಕರುಣಾನ್ನಿಖಿಲಾಮರೇಡ್ಯಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ || ೨ ||

ಮೌನೀನ್ದ್ರರಕ್ಷಣಕೃತೇ ಜಿತಕಾಲಗರ್ವಾತ್-
ಪಾಪಾಬ್ಧಿಶೋಷಣವಿಧೌ ಜಿತವಾಡವಾಗ್ನೇಃ|
ಮಾರಾಙ್ಗಭಸ್ಮಪರಿಲೇಪನಶುಕ್ಲಗಾತ್ರಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ || ೩ ||

ವಿಜ್ಞಾನಮುದ್ರಿತಕರಾಚ್ಛರದಿನ್ದುಶುಭ್ರಾ-
ದ್ವಿಜ್ಞಾನದಾನನಿರತಾಜ್ಜಡಪಙ್ಕ್ತಯೇಽಪಿ |
ವೇದಾನ್ತಗೇಯಚರಣಾದ್ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಸೇವ್ಯಾ-
ಚ್ಛಂಭೋಃ ಪರಂ ಕಿಮಪಿ ದೈವಮಹಂ ನ ಜಾನೇ || ೪ ||

ಇತಿ ಶಂಭುಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Also Read:

Shambhustavah Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment