Shiva Stotram

Shambhustavah Lyrics in English

Shambhu Stavah in English:

॥ shaMbhustavaH ॥
shaMbhustavaH |

kailaasashailanilayaatkalikalmaShaghnaa-
ccandraardhabhooShitajaTaadvaTamoolavaasaat |
namrottamaa~ggaviniveshitahastapadmaa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane || 1 ||

naakaadhinaathakarapallavasevitaa~gghre-
rnaagaasyaShaNmuKavibhaasitapaarshvabhaagaat |
nirvyaajapoorNakaruNaanniKilaamareDyaa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane || 2 ||

maunIndrarakShaNakRute jitakaalagarvaat-
paapaabdhishoShaNavidhau jitavaaDavaagneH|
maaraa~ggabhasmaparilepanashuklagaatraa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane || 3 ||

vij~jaanamudritakaraacCaradindushubhraa-
dvij~jaanadaananirataajjaDapa~gktaye&pi |
vedaantageyacharaNaadvidhiviShNusevyaa-
cCaMbhoH paraM kimapi daivamahaM na jaane || 4 ||

iti shaMbhustavaH saMpoorNaH ||

Also Read:

Shambhustavah Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment