Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

95 Views

ಕಲ್ಕಿಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada:

ಗೌರೀನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೂತಾವಾಸಂ ವಾಸುಕೀಕಣ್ಠಭೂಷಮ್ ||
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಾದಿದೇವಂ ಪುರಾಣಂ ವನ್ದೇ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಕ್ಷಮ್ ||೧||

ಯೋಗಾಧೀಶಂ ಕಾಮನಾಶಂ ಕರಾಳಂ ಗಙ್ಗಾಸಙ್ಗಕ್ಲಿನ್ನಮೂರ್ಧಾನಮೀಶಮ್ ||
ಜಟಾಜೂಟಾಟೋಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಭಾವಂ ಮಹಾಕಾಳಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಲಂ ನಮಾಮಿ ||೨||

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಂ ಭೂತವೇತಾಳಸಙ್ಗಂ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರೈಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಾದಿಭಿಶ್ಚ ||
ವ್ಯಗ್ರಾತ್ಯುಗ್ರಾ ಬಾಹವೋ ಲೋಕನಾಶೇ ಯಸ್ಯ ಕ್ರೋಧೋದ್ಭೂತಲೋಕೋಽಸ್ತಮೇತಿ ||೩||

ಯೋ ಭೂತಾದಿಃ ಪಞ್ಚ ಭೂತೈಃ ಸಿಸೃಕ್ಷುಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ಮಸ್ವಭಾವೈಃ ||
ಪ್ರಹೃತ್ಯೇದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜೀವತ್ವಮೀಶೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದೇ ಕ್ರೀಡತೇ ತಂ ನಮಾಮಿ ||೪||

ಸ್ಥಿತೌ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುಃ ಸುರಾತ್ಮಾ ಲೋಕಾನ್ಸಾಧೂನ್ ಧರ್ಮಸೇತೂನ್ಬಿಭರ್ತಿ ||
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂಶೇ ಯೋಽಭಿಮಾನೀ ಗುಣಾತ್ಮಾ ಶಬ್ದಾದ್ಯಙ್ಗೈಸ್ತಂ ಪರೇಶಂ ನಮಾಮಿ ||೫||

ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ವಾಯವೋ ವಾನ್ತಿ ಲೋಕೇ ಜ್ವಲತ್ಯಗ್ನಿಃ ಸವಿತಾ ಯಾತಿ ತಪ್ಯನ್ ||
ಶೀತಾಂಶುಃ ಖೇ ತಾರಕಾಸಙ್ಗ್ರಹಶ್ಚ ಪ್ರವರ್ತನ್ತೇ ತಂ ಪರೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ||೬||

ಯಸ್ಯ ಶ್ವಾಸಾತ್ಸರ್ವಧಾತ್ರೀ ಧರಿತ್ರೀ ದೇವೋ ವರ್ಷತ್ಯಮ್ಬುಕಾಲಃ ಪ್ರಮಾತಾ ||
ಮೇರುರ್ಮಧ್ಯೇ ಭುವನಾನಾಂ ಚ ಭರ್ತಾ ತಮೀಶಾನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ನಮಾಮಿ ||೭||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಕಿಪುರಾಣೇ ಕಲ್ಕಿಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *