Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalkikrutam Shiva Stotram Kannada Devotional song

Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Kalki Kritam Shiva Stotra in Kannada: ॥ ಕಲ್ಕಿಕೃತಂ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಗೌರೀನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ ಭೂತಾವಾಸಂ ವಾಸುಕೀಕಣ್ಠಭೂಷಮ್ || ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಞ್ಚಾಸ್ಯಾದಿದೇವಂ ಪುರಾಣಂ ವನ್ದೇ ಸಾನ್ದ್ರಾನನ್ದಸನ್ದೋಹದಕ್ಷಮ್ || ೧ || ಯೋಗಾಧೀಶಂ ಕಾಮನಾಶಂ ಕರಾಳಂ ಗಙ್ಗಾಸಙ್ಗಕ್ಲಿನ್ನಮೂರ್ಧಾನಮೀಶಮ್ || ಜಟಾಜೂಟಾಟೋಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಭಾವಂ ಮಹಾಕಾಳಂ ಚನ್ದ್ರಭಾಲಂ ನಮಾಮಿ || ೨ || ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಂ ಭೂತವೇತಾಳಸಙ್ಗಂ ನಾನಾಶಸ್ತ್ರೈಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಾದಿಭಿಶ್ಚ || ವ್ಯಗ್ರಾತ್ಯುಗ್ರಾ ಬಾಹವೋ ಲೋಕನಾಶೇ ಯಸ್ಯ ಕ್ರೋಧೋದ್ಭೂತಲೋಕೋಽಸ್ತಮೇತಿ || ೩ || ಯೋ ಭೂತಾದಿಃ ಪಞ್ಚ ಭೂತೈಃ ಸಿಸೃಕ್ಷುಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ಮಸ್ವಭಾವೈಃ […]

Scroll to top