Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

bhakta sharana stotram lyrics

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Bhakta Sharana Stotram in Gujarati: ॥ ભક્તશરણસ્તોત્રમ ॥ ભક્ત શરણ સ્તોત્રમ આર્દ્રાતઃકરણસ્ત્વં યસ્માદીશાન ભક્તવૃન્દેષુ | આર્દ્રોત્સવપ્રિયોઽતઃ શ્રીકણ્ઠાત્રાસ્તિ નૈવ સન્દેહઃ || ૧ || દ્રષ્ટ્રુંસ્તવોત્સવસ્ય હિ લોકાન્પાપાત્તથા મૃત્યોઃ | મા ભીરસ્ત્વિતિ શંભો મધ્યે તિર્યગ્ગતાગતૈર્બ્રૂષે || ૨ || પ્રકરોતિ કરુણયાર્દ્રાન શંભુર્નમ્રાનિતિ પ્રબોધાય | ઘર્મોઽયં કિલ લોકાનાર્દ્રાન કુરુતેઽદ્ય ગૌરીશ || ૩ || આર્દ્રાનટેશસ્ય મનોઽબ્જવૃત્તિરિત્યર્થસંબોધકૃતે જનાનામ | આર્દ્રર્ક્ષ એવોત્સવ માહ […]

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Bhakta Sharana Stotram in Malayalam: ॥ ഭക്തശരണസ്തോത്രം ॥ ശിവായ നമഃ || ഭക്ത ശരണ സ്തോത്രം ആര്ദ്രാന്തഃകരണസ്ത്വം യസ്മാദീശാന ഭക്തവൃന്ദേഷു | ആര്ദ്രോത്സവപ്രിയോഽതഃ ശ്രീകണ്ഠാത്രാസ്തി നൈവ സന്ദേഹഃ || ൧ || ദ്രഷ്ടൃംസ്തവോത്സവസ്യ ഹി ലോകാന്പാപാത്തഥാ മൃത്യോഃ | മാ ഭീരസ്ത്വിതി ശംഭോ മധ്യേ തിര്യഗ്ഗതാഗതൈര്ബ്രൂഷേ || ൨ || പ്രകരോതി കരുണായാര്ദ്രാന് ശംഭുര്നമ്രാനിതി പ്രബോധായ | ഘര്മോഽയം കില ലോകാനാര്ദ്രാന് കുരുതേഽദ്യ ഗൗരീശ || ൩ || ആര്ദ്രാനടേശസ്യ മനോഽബ്ജവൃത്തിരിത്യര്ഥസംബോധകൃതേ ജനാനാം | […]

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Bhakta Sharana Stotram in Kannada: ॥ ಭಕ್ತಶರಣಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಭಕ್ತ ಶರಣ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಆರ್ದ್ರಾತಃಕರಣಸ್ತ್ವಂ ಯಸ್ಮಾದೀಶಾನ ಭಕ್ತವೃನ್ದೇಷು | ಆರ್ದ್ರೋತ್ಸವಪ್ರಿಯೋಽತಃ ಶ್ರೀಕಣ್ಠಾತ್ರಾಸ್ತಿ ನೈವ ಸನ್ದೇಹಃ || ೧ || ದ್ರಷ್ಟ್ರುಂಸ್ತವೋತ್ಸವಸ್ಯ ಹಿ ಲೋಕಾನ್ಪಾಪಾತ್ತಥಾ ಮೃತ್ಯೋಃ | ಮಾ ಭೀರಸ್ತ್ವಿತಿ ಶಂಭೋ ಮಧ್ಯೇ ತಿರ್ಯಗ್ಗತಾಗತೈರ್ಬ್ರೂಷೇ || ೨ || ಪ್ರಕರೋತಿ ಕರುಣಯಾರ್ದ್ರಾನ್ ಶಂಭುರ್ನಮ್ರಾನಿತಿ ಪ್ರಬೋಧಾಯ | ಘರ್ಮೋಽಯಂ ಕಿಲ ಲೋಕಾನಾರ್ದ್ರಾನ್ ಕುರುತೇಽದ್ಯ ಗೌರೀಶ || ೩ || ಆರ್ದ್ರಾನಟೇಶಸ್ಯ ಮನೋಽಬ್ಜವೃತ್ತಿರಿತ್ಯರ್ಥಸಂಬೋಧಕೃತೇ ಜನಾನಾಮ್ | ಆರ್ದ್ರರ್ಕ್ಷ ಏವೋತ್ಸವ ಮಾಹ […]

Bhakta Sharana Stotram Lyrics in Marathi

Bhakta Sharana Stotram in Marathi: ॥ भक्तशरणस्तोत्रम ॥ भक्त शरण स्तोत्रम आर्द्रातःकरणस्त्वं यस्मादीशान भक्तवृन्देषु । आर्द्रोत्सवप्रियोऽतः श्रीकण्ठात्रास्ति नैव सन्देहः ॥ 1 ॥ द्रष्ट्रुंस्तवोत्सवस्य हि लोकान्पापात्तथा मृत्योः । मा भीरस्त्विति शंभो मध्ये तिर्यग्गतागतैर्ब्रूषे ॥ 2 ॥ प्रकरोति करुणयार्द्रान शंभुर्नम्रानिति प्रबोधाय । घर्मोऽयं किल लोकानार्द्रान कुरुतेऽद्य गौरीश ॥ 3 ॥ आर्द्रानटेशस्य मनोऽब्जवृत्तिरित्यर्थसंबोधकृते जनानाम । आर्द्रर्क्ष एवोत्सव माह […]

Scroll to top