Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

168 Views

രാവണകൃതം ശിവതാണ്ഡവ Lyrics in Malayalam:

ശിവായ നമഃ ||

രാവണകൃതം ശിവതാണ്ഡവ സ്തോത്രം |

ജടാടവീ ഗലജ്ജല പ്രവാഹപാവിത സ്ഥലേ
ഗലേ വലംബ്യ ലംബിതാം ഭുജങ്ഗ തുങ്ഗ മാലികാം |
ഡമഡ്ഡമഡ്ഡമഡ് ഡമന്നി ~നാദവഡ് ഡമര്വയം
ചകാര ചണ്ടതാണ്ഡവം തനോതു ന: ശിവ: ശിവം ||൧||

ജടാകടാഹ സംഭ്രമ ഭ്രമന്നിലിംപ നിര്ഝരീ
വിലോലവീചി വല്ലരീ വിരാജമാനമൂര്ദ്ധനി |
ധഗദ്ധഗദ് ധഗജ്ജ്വല ലലാട പട്ട പാവകേ
കിശോര ചന്ദ്രശേഖരേ രതിഃ പ്രതിക്ഷണം മമ ||൨||

ധരാധരേന്ദ്ര നന്ദിനീ വിലാസബന്ധു ബന്ധുര
സ്ഫുരത് ദിഗന്തസന്തതി പ്രമോദമാനമാനസേ |
കൃപാ കടാക്ഷ ധോരണീ നിരുദ്ധ ദുര്ധരാപദി
ക്വചിത് ചിദംബരേ മനോ വിനോദമേതു വസ്തുനി ||൩||

ജടാഭുജങ്ഗ പിങ്ഗല സ്ഫുരത്ഫണാമണിപ്രഭാ
കദംബ കുങ്കുമ ദ്രവപ്രലിപ്ത ദിഗ്വധൂമുഖേ |
മദാന്ധ സിന്ധുര സ്ഫുരത്ത്വഗുത്തരീയ മേദുരേ
മനോ വിനോദമദ്ഭുതം ബിഭര്തു ഭൂതഭര്തരി || ൪||

സഹസ്ര ലോചന പ്രമൃത്യ ശേഷലേഖ ശേഖര
പ്രസൂന ധൂലി ധോരണീ വിധുസരാങ്ഘ്രിപീഠഭൂഃ |
ഭുജങ്ഗരാജമാലയാ നിബദ്ധജാടജൂടകഃ
ശ്രിയൈ ചിരായ ജായതാം ചകോരബന്ധു ശേഖരഃ ||൫ ||

ലലാടചത്വര ജ്വലദ് ധനഞ്ജയസ്ഫുലിങ്ഗഭാനിപീത
പഞ്ചസായകം നമന്നിലിംപനായകം
സുധാമയൂഖലേഖയാ വിരാജമാനശേഖരം മഹാകപാലി സംപദേ
ശിരോ ജടാലമസ്തു നഃ ||൬||

കരാള ഭാല പട്ടികാ ധഗദ്ധഗദ്ധഗജ്ജ്വല-
ദ്ധനഞ്ജയാധരീകൃത പ്രചണ്ഡ പഞ്ചസായകേ |
ധരാധരേന്ദ്ര നന്ദിനീ കുചാഗ്ര ചിത്ര പത്രക
പ്രകല്പനൈക ശില്പിനി ത്രിലോചനേ മതിര്മമ || ൭||

നവീനമേഘമണ്ഡലീ നിരുദ്ധ ദുര്ധരസ്ഫുരത്
കുഹൂനിശീഥിനീതമഃ പ്രബന്ധ ബന്ധുകന്ധരഃ
നിലിംപനിര്ഝരീ ധര-സ്തനോതു കൃത്തിസിന്ധുരഃ
കലാനിധാനബന്ധുരഃ ശ്രിയം ജഗദ്ധുരന്ധരഃ ||൮||

പ്രഫുല്ലനീല പങ്കജ പ്രപഞ്ച കാലിമച്ഛടാ-
വിഡംബി കണ്ഠ കന്ധരാ രുചിപ്രബദ്ധ കന്ധരം |
സ്വരച്ഛിദം പുരച്ഛിദം ഭവച്ഛിദം മഖച്ഛിദം
ഗജച്ഛിദാന്ധകച്ഛിദം തമന്തകച്ഛിദം ഭജേ || ൯ ||

അഗര്വ സര്വമങ്ഗലാ കലാകദംബമഞ്ജരീ
രസപ്രവാഹ മാധുരീ വിജൠംഭണാമധുവ്രതം |
സ്മരാന്തകം പുരാന്തകം ഭവാന്തകം മഖാന്തകം
ഗജാന്തകാന്ധകാന്തകം തമന്തകാന്തകം ഭജേ ||൧൦||

ജയത്വദഭ്രബിഭ്രമ ഭ്രമദ്ഭുജങ്ഗമസ്ഫുരദ്
ധഗദ്ധഗാദ്വിനിര്ഗമത്കരാള ഭാലഹവ്യവാട് |
ധിമിദ്ധിമിദ്ധിമിധ്വനന്മൃദങ്ഗ തുങ്ഗമങ്ഗള
ധ്വനി ക്രമ പ്രവര്തിത പ്രചണ്ഡ താണ്ഡവഃ ശിവഃ || ൧൧||

ദൃഷദ്വിചിത്ര തല്പയോര്ഭുജങ്ഗ മൗക്തികസ്രജോ-
ര്ഗരിഷ്ഠരത്നലോഷ്ഠയോഃ സുഹൃദ്വിപക്ഷ പക്ഷയോഃ |
തൃണാരവിന്ദചക്ഷുഷോഃ പ്രജാമഹീ മഹേന്ദ്രയോഃ
സമപ്രവര്തയന്മനഃ കദാ സദാശിവം ഭജേ || ൧൨||

കദാ നിലിംപ നിര്ഝരീ നികുഞ്ജകോടരേ വസന്-
വിമുക്തദുര്മതിഃ സദാ ശിരഃ സ്ഥമഞ്ജലിം വഹന് |
വിമുക്തലോലലോചനാ ലലാമഭാലലഗ്നകഃ
ശിവേതി മന്ത്രമുഖരന് കദാ സുഖീ ഭവാമ്യഹം || ൧൩||

ഇമം ഹി നിത്യമേവ മുക്തമുത്തമോത്തമം സ്തവം
പഠന്സ്മരന്ബ്രുവന്നരോ വിശുദ്ധിമേതി സന്തതം |
ഹരേ ഗുരൗ സ ഭക്തിമാശു യാതി നാന്യഥാ ഗതിം
വിമോഹനം ഹി ദേഹിനാം തു ശങ്കരസ്യ ചിന്തനം || ൧൪||

പൂജാവസാനസമയേ ദശവക്ത്രഗീതം
യഃ ശംഭുപൂജനമിദം പഠതി പ്രദോഷേ|
തസ്യ സ്ഥിരാം രഥഗജേന്ദ്രതുരങ്ഗയുക്താം
ലക്ഷ്മീം സദൈവ സുമുഖീം പ്രദദാതി ശംഭുഃ || ൧൫||

ഇതി ശ്രീരാവണവിരചിതം ശിവതാണ്ഡവസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *