Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Ravana Krutha Shiva Tandava Stotram in Telugu:

॥ రావణకృతం శివతాణ్డవ స్తోత్రమ్ ॥
శివాయ నమః ||

రావణకృతం శివతాణ్డవ స్తోత్రమ్ |

జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహపావిత స్థలే
గలే వలమ్బ్య లమ్బితాం భుజఙ్గ తుఙ్గ మాలికాం |
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్ డమర్వయం
చకార చణ్టతాణ్డవం తనోతు న: శివ: శివం || ౧ ||

జటాకటాహ సమ్భ్రమ భ్రమన్నిలిమ్ప నిర్ఝరీ
విలోలవీచి వల్లరీ విరాజమానమూర్ద్ధని |
ధగద్ధగద్ ధగజ్జ్వల లలాట పట్ట పావకే
కిశోర చన్ద్రశేఖరే రతిః ప్రతిక్షణం మమ || ౨ ||

ధరాధరేన్ద్ర నన్దినీ విలాసబన్ధు బన్ధుర
స్ఫురత్ దిగన్తసన్తతి ప్రమోదమానమానసే |
కృపా కటాక్ష ధోరణీ నిరుద్ధ దుర్ధరాపది
క్వచిత్ చిదంబరే మనో వినోదమేతు వస్తుని || ౩ ||

జటాభుజఙ్గ పిఙ్గల స్ఫురత్ఫణామణిప్రభా
కదమ్బ కుఙ్కుమ ద్రవప్రలిప్త దిగ్వధూముఖే |
మదాన్ధ సిన్ధుర స్ఫురత్త్వగుత్తరీయ మేదురే
మనో వినోదమద్భుతం బిభర్తు భూతభర్తరి || ౪ ||

సహస్ర లోచన ప్రమృత్య శేషలేఖ శేఖర
ప్రసూన ధూలి ధోరణీ విధుసరాఙ్ఘ్రిపీఠభూః |
భుజఙ్గరాజమాలయా నిబద్ధజాటజూటకః
శ్రియై చిరాయ జాయతాం చకోరబన్ధు శేఖరః || ౫ ||

లలాటచత్వర జ్వలద్ ధనఞ్జయస్ఫులిఙ్గభానిపీత
పఞ్చసాయకం నమన్నిలింపనాయకమ్
సుధామయూఖలేఖయా విరాజమానశేఖరం మహాకపాలి సంపదే
శిరో జటాలమస్తు నః || ౬ ||

కరాల భాల పట్టికా ధగద్ధగద్ధగజ్జ్వల-
ద్ధనఞ్జయాధరీకృత ప్రచణ్డ పఞ్చసాయకే |
ధరాధరేన్ద్ర నన్దినీ కుచాగ్ర చిత్ర పత్రక
ప్రకల్పనైక శిల్పిని త్రిలోచనే మతిర్మమ || ౭ ||

నవీనమేఘమణ్డలీ నిరుద్ధ దుర్ధరస్ఫురత్
కుహూనిశీథినీతమః ప్రబన్ధ బన్ధుకన్ధరః
నిలింపనిర్ఝరీ ధర-స్తనోతు కృత్తిసిన్ధురః
కలానిధానబన్ధురః శ్రియం జగద్ధురన్ధరః || ౮ ||

ప్రఫుల్లనీల పఙ్కజ ప్రపఞ్చ కాలిమచ్ఛటా-
విడంబి కణ్ఠ కన్ధరా రుచిప్రబద్ధ కన్ధరమ్ |
స్వరచ్ఛిదం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాన్ధకచ్ఛిదం తమన్తకచ్ఛిదం భజే || ౯ ||

అగర్వ సర్వమఙ్గలా కలాకదంబమఞ్జరీ
రసప్రవాహ మాధురీ విజౄమ్భణామధువ్రతమ్ |
స్మరాన్తకం పురాన్తకం భవాన్తకం మఖాన్తకం
గజాన్తకాన్ధకాన్తకం తమన్తకాన్తకం భజే || ౧౦ ||

జయత్వదభ్రబిభ్రమ భ్రమద్భుజఙ్గమస్ఫురద్
ధగద్ధగాద్వినిర్గమత్కరాల భాలహవ్యవాట్ |
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిధ్వనన్మృదఙ్గ తుఙ్గమఙ్గల
ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచణ్డ తాణ్డవః శివః || ౧౧ ||

దృషద్విచిత్ర తల్పయోర్భుజఙ్గ మౌక్తికస్రజో-
ర్గరిష్ఠరత్నలోష్ఠయోః సుహృద్విపక్ష పక్షయోః |
తృణారవిన్దచక్షుషోః ప్రజామహీ మహేన్ద్రయోః
సమప్రవర్తయన్మనః కదా సదాశివం భజే || ౧౨ ||

కదా నిలింప నిర్ఝరీ నికుఞ్జకోటరే వసన్-
విముక్తదుర్మతిః సదా శిరః స్థమఞ్జలిం వహన్ |
విముక్తలోలలోచనా లలామభాలలగ్నకః
శివేతి మన్త్రముఖరన్ కదా సుఖీ భవామ్యహమ్ || ౧౩ ||

ఇమం హి నిత్యమేవ ముక్తముత్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరన్బ్రువన్నరో విశుద్ధిమేతి సన్తతమ్ |
హరే గురౌ స భక్తిమాశు యాతి నాన్యథా గతిం
విమోహనం హి దేహినాం తు శఙ్కరస్య చిన్తనమ్ || ౧౪ ||

పూజావసానసమయే దశవక్త్రగీతం
యః శంభుపూజనమిదం పఠతి ప్రదోషే|
తస్య స్థిరాం రథగజేన్ద్రతురఙ్గయుక్తాం
లక్ష్మీం సదైవ సుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః || ౧౫ ||

ఇతి శ్రీరావణవిరచితం శివతాణ్డవస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Also Read:

Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in English | Marathi | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top