Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Ravanakrutam Shivatandava Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

129 Views

ರಾವಣಕೃತಂ ಶಿವತಾಣ್ಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada :

ಶಿವಾಯ ನಮಃ ||

ರಾವಣಕೃತಂ ಶಿವತಾಣ್ಡವ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

ಜಟಾಟವೀ ಗಲಜ್ಜಲ ಪ್ರವಾಹಪಾವಿತ ಸ್ಥಲೇ
ಗಲೇ ವಲಮ್ಬ್ಯ ಲಮ್ಬಿತಾಂ ಭುಜಙ್ಗ ತುಙ್ಗ ಮಾಲಿಕಾಂ |
ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮಡ್ಡಮನ್ನಿನಾದವಡ್ ಡಮರ್ವಯಂ
ಚಕಾರ ಚಣ್ಟತಾಣ್ಡವಂ ತನೋತು ನ: ಶಿವ: ಶಿವಂ ||೧||

ಜಟಾಕಟಾಹ ಸಮ್ಭ್ರಮ ಭ್ರಮನ್ನಿಲಿಮ್ಪ ನಿರ್ಝರೀ
ವಿಲೋಲವೀಚಿ ವಲ್ಲರೀ ವಿರಾಜಮಾನಮೂರ್ದ್ಧನಿ |
ಧಗದ್ಧಗದ್ ಧಗಜ್ಜ್ವಲ ಲಲಾಟ ಪಟ್ಟ ಪಾವಕೇ
ಕಿಶೋರ ಚನ್ದ್ರಶೇಖರೇ ರತಿಃ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣಂ ಮಮ ||೨||

ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರ ನನ್ದಿನೀ ವಿಲಾಸಬನ್ಧು ಬನ್ಧುರ
ಸ್ಫುರತ್ ದಿಗನ್ತಸನ್ತತಿ ಪ್ರಮೋದಮಾನಮಾನಸೇ |
ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಧೋರಣೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಾಪದಿ
ಕ್ವಚಿತ್ ಚಿದಂಬರೇ ಮನೋ ವಿನೋದಮೇತು ವಸ್ತುನಿ ||೩||

ಜಟಾಭುಜಙ್ಗ ಪಿಙ್ಗಲ ಸ್ಫುರತ್ಫಣಾಮಣಿಪ್ರಭಾ
ಕದಮ್ಬ ಕುಙ್ಕುಮ ದ್ರವಪ್ರಲಿಪ್ತ ದಿಗ್ವಧೂಮುಖೇ |
ಮದಾನ್ಧ ಸಿನ್ಧುರ ಸ್ಫುರತ್ತ್ವಗುತ್ತರೀಯ ಮೇದುರೇ
ಮನೋ ವಿನೋದಮದ್ಭುತಂ ಬಿಭರ್ತು ಭೂತಭರ್ತರಿ ||೪||

ಸಹಸ್ರ ಲೋಚನ ಪ್ರಮೃತ್ಯ ಶೇಷಲೇಖ ಶೇಖರ
ಪ್ರಸೂನ ಧೂಲಿ ಧೋರಣೀ ವಿಧುಸರಾಙ್ಘ್ರಿಪೀಠಭೂಃ |
ಭುಜಙ್ಗರಾಜಮಾಲಯಾ ನಿಬದ್ಧಜಾಟಜೂಟಕಃ
ಶ್ರಿಯೈ ಚಿರಾಯ ಜಾಯತಾಂ ಚಕೋರಬನ್ಧು ಶೇಖರಃ ||೫||

ಲಲಾಟಚತ್ವರ ಜ್ವಲದ್ ಧನಞ್ಜಯಸ್ಫುಲಿಙ್ಗಭಾನಿಪೀತ
ಪಞ್ಚಸಾಯಕಂ ನಮನ್ನಿಲಿಂಪನಾಯಕಮ್
ಸುಧಾಮಯೂಖಲೇಖಯಾ ವಿರಾಜಮಾನಶೇಖರಂ ಮಹಾಕಪಾಲಿ ಸಂಪದೇ
ಶಿರೋ ಜಟಾಲಮಸ್ತು ನಃ ||೬||

ಕರಾಲ ಭಾಲ ಪಟ್ಟಿಕಾ ಧಗದ್ಧಗದ್ಧಗಜ್ಜ್ವಲ-
ದ್ಧನಞ್ಜಯಾಧರೀಕೃತ ಪ್ರಚಣ್ಡ ಪಞ್ಚಸಾಯಕೇ |
ಧರಾಧರೇನ್ದ್ರ ನನ್ದಿನೀ ಕುಚಾಗ್ರ ಚಿತ್ರ ಪತ್ರಕ
ಪ್ರಕಲ್ಪನೈಕ ಶಿಲ್ಪಿನಿ ತ್ರಿಲೋಚನೇ ಮತಿರ್ಮಮ ||೭||

ನವೀನಮೇಘಮಣ್ಡಲೀ ನಿರುದ್ಧ ದುರ್ಧರಸ್ಫುರತ್
ಕುಹೂನಿಶೀಥಿನೀತಮಃ ಪ್ರಬನ್ಧ ಬನ್ಧುಕನ್ಧರಃ
ನಿಲಿಂಪನಿರ್ಝರೀ ಧರ-ಸ್ತನೋತು ಕೃತ್ತಿಸಿನ್ಧುರಃ
ಕಲಾನಿಧಾನಬನ್ಧುರಃ ಶ್ರಿಯಂ ಜಗದ್ಧುರನ್ಧರಃ ||೮||

ಪ್ರಫುಲ್ಲನೀಲ ಪಙ್ಕಜ ಪ್ರಪಞ್ಚ ಕಾಲಿಮಚ್ಛಟಾ-
ವಿಡಂಬಿ ಕಣ್ಠ ಕನ್ಧರಾ ರುಚಿಪ್ರಬದ್ಧ ಕನ್ಧರಮ್ |
ಸ್ವರಚ್ಛಿದಂ ಪುರಚ್ಛಿದಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಮಖಚ್ಛಿದಂ
ಗಜಚ್ಛಿದಾನ್ಧಕಚ್ಛಿದಂ ತಮನ್ತಕಚ್ಛಿದಂ ಭಜೇ ||೯||

ಅಗರ್ವ ಸರ್ವಮಙ್ಗಲಾ ಕಲಾಕದಂಬಮಞ್ಜರೀ
ರಸಪ್ರವಾಹ ಮಾಧುರೀ ವಿಜೄಮ್ಭಣಾಮಧುವ್ರತಮ್ |
ಸ್ಮರಾನ್ತಕಂ ಪುರಾನ್ತಕಂ ಭವಾನ್ತಕಂ ಮಖಾನ್ತಕಂ
ಗಜಾನ್ತಕಾನ್ಧಕಾನ್ತಕಂ ತಮನ್ತಕಾನ್ತಕಂ ಭಜೇ ||೧೦||

ಜಯತ್ವದಭ್ರಬಿಭ್ರಮ ಭ್ರಮದ್ಭುಜಙ್ಗಮಸ್ಫುರದ್
ಧಗದ್ಧಗಾದ್ವಿನಿರ್ಗಮತ್ಕರಾಲ ಭಾಲಹವ್ಯವಾಟ್ |
ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿದ್ಧಿಮಿಧ್ವನನ್ಮೃದಙ್ಗ ತುಙ್ಗಮಙ್ಗಲ
ಧ್ವನಿ ಕ್ರಮ ಪ್ರವರ್ತಿತ ಪ್ರಚಣ್ಡ ತಾಣ್ಡವಃ ಶಿವಃ ||೧೧||

ದೃಷದ್ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಪಯೋರ್ಭುಜಙ್ಗ ಮೌಕ್ತಿಕಸ್ರಜೋ-
ರ್ಗರಿಷ್ಠರತ್ನಲೋಷ್ಠಯೋಃ ಸುಹೃದ್ವಿಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಯೋಃ |
ತೃಣಾರವಿನ್ದಚಕ್ಷುಷೋಃ ಪ್ರಜಾಮಹೀ ಮಹೇನ್ದ್ರಯೋಃ
ಸಮಪ್ರವರ್ತಯನ್ಮನಃ ಕದಾ ಸದಾಶಿವಂ ಭಜೇ || ೧೨||

ಕದಾ ನಿಲಿಂಪ ನಿರ್ಝರೀ ನಿಕುಞ್ಜಕೋಟರೇ ವಸನ್-
ವಿಮುಕ್ತದುರ್ಮತಿಃ ಸದಾ ಶಿರಃ ಸ್ಥಮಞ್ಜಲಿಂ ವಹನ್ |
ವಿಮುಕ್ತಲೋಲಲೋಚನಾ ಲಲಾಮಭಾಲಲಗ್ನಕಃ
ಶಿವೇತಿ ಮನ್ತ್ರಮುಖರನ್ ಕದಾ ಸುಖೀ ಭವಾಮ್ಯಹಮ್ || ೧೩||

ಇಮಂ ಹಿ ನಿತ್ಯಮೇವ ಮುಕ್ತಮುತ್ತಮೋತ್ತಮಂ ಸ್ತವಂ
ಪಠನ್ಸ್ಮರನ್ಬ್ರುವನ್ನರೋ ವಿಶುದ್ಧಿಮೇತಿ ಸನ್ತತಮ್ |
ಹರೇ ಗುರೌ ಸ ಭಕ್ತಿಮಾಶು ಯಾತಿ ನಾನ್ಯಥಾ ಗತಿಂ
ವಿಮೋಹನಂ ಹಿ ದೇಹಿನಾಂ ತು ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಚಿನ್ತನಮ್ || ೧೪||

ಪೂಜಾವಸಾನಸಮಯೇ ದಶವಕ್ತ್ರಗೀತಂ
ಯಃ ಶಂಭುಪೂಜನಮಿದಂ ಪಠತಿ ಪ್ರದೋಷೇ|
ತಸ್ಯ ಸ್ಥಿರಾಂ ರಥಗಜೇನ್ದ್ರತುರಙ್ಗಯುಕ್ತಾಂ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಸದೈವ ಸುಮುಖೀಂ ಪ್ರದದಾತಿ ಶಂಭುಃ || ೧೫||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾವಣವಿರಚಿತಂ ಶಿವತಾಣ್ಡವಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *