Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Lyrics in Kannada

Abhilasha Ashtaka in Kannada:

॥ ಸನ್ತತಿ ಪ್ರದಮ್ ಅಭಿಲಾಷ ಅಷ್ಟಕ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥
ಏಕಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾದ್ವಿತೀಯಂ ಸಮಸ್ತಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಞ್ಚಿತ್ |
ಏಕೋ ರುದ್ರೋ ನ ದ್ವಿತೀಯೋಽವತಸ್ಥೇ ತಸ್ಮಾದೇಕಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಮ್ ॥ ೧ ॥

ಏಕಃ ಕರ್ತಾ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶಂಭೋ ನಾನಾರೂಪೇಷ್ವೇಕರೂಪೋಽಪ್ಯರೂಪಃ |
ಯದ್ವತ್ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪೂರ್ಣ ಏಕೋಽಪ್ಯನೇಕಸ್ತಸ್ಮಾನ್ನಾನ್ಯಂ ತ್ವಾಂ ವಿನೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೨ ॥

ರಜ್ಜೌ ಸರ್ಪಃ ಶುಕ್ತಿಕಾಯಾಂ ಚ ರೌಪ್ಯಂ ಪಯಃ ಪೂರಸ್ತನ್ಮೃಗಾಖ್ಯೇ ಮರೀಚೌ |
ಯದ್ವತ್ತದ್ವದ್ವಿಷ್ವಗೇವ ಪ್ರಪಞ್ಚೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಜ್ಞಾತೇ ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಮಹೇಶಮ್ ॥ ೩ ॥

ತೋಯೇ ಶೈತ್ಯಂ ದಾಹಕತ್ವಂ ಚ ವಹ್ನೌ ತಾಪೋ ಭಾನೌ ಶೀತಭಾನೌ ಪ್ರಸಾದಃ |
ಪುಷ್ಪೇ ಗನ್ಧೋ ದುಗ್ಧಮಧ್ಯೇ ಚ ಸರ್ಪಿರ್ಯತ್ತಚ್ಛಂಭೋ ತ್ವಂ ತತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೪ ॥

ಶಬ್ದಂ ಗೃಹ್ಣಾಸ್ಯಶ್ರವಾಸ್ತ್ವಂ ಹಿ ಜಿಘ್ರೇರಘ್ರಾಣಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಙ್ಘ್ರಿರಾಯಾಸಿ ದೂರಾತ್ |
ವ್ಯಕ್ಷಃ ಪಶ್ಯೇಸ್ತ್ವಂ ರಸಜ್ಞೋಽನ್ಯಜಿಹ್ವಃ ಕಸ್ತ್ವಾಂ ಸಮ್ಯಗ್ವೇತ್ತ್ಯತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೫ ॥

ನೋ ವೇದಸ್ತ್ವಾಮೀಶ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವಿವೇದ ನೋ ವಾ ವಿಷ್ಣುರ್ನೋ ವಿಧಾತಾಽಖಿಲಸ್ಯ ॥
ನೋ ಯೋಗೀನ್ದ್ರಾ ನೇನ್ದ್ರಮುಖ್ಯಾಶ್ಚ ದೇವಾ ಭಕ್ತೋ ವೇದ ತ್ವಾಮತಸ್ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ ೬ ॥

ನೋ ತೇ ಗೋತ್ರಂ ನೇಶ ಜನ್ಮಾಪಿ ನಾಖ್ಯಾ ನೋ ತ್ವಾ ರೂಪಂ ನೈವ ಶೀಲಂ ನ ದೇಶಃ |
ಇತ್ಥಂಭೂತೋಽಪೀಶ್ವರಸ್ತ್ವಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ ಪೂರಯೇಸ್ತದ್ಭಜೇ ತ್ವಾಮ್ ॥ ೭ ॥

ತ್ವತ್ತಃ ಸರ್ವಂ ತ್ವಂ ಹಿ ಸರ್ವಂ ಸ್ಮರಾರೇ ತ್ವಂ ಗೌರೀಶಸ್ತ್ವಂ ಚ ನಗ್ನೋಽತಿಶಾನ್ತಃ|
ತ್ವಂ ವೈ ಶುದ್ಧಸ್ತ್ವಂ ಯುವಾ ತ್ವಂ ಚ ಬಾಲಸ್ತತ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂ ನಾಸ್ತ್ಯತಸ್ತ್ವಾಂ ನತೋಽಸ್ಮಿ |೮ ॥

ಸ್ತುತ್ವೇತಿ ವಿಪ್ರೋ ನಿಪಪಾತ ಭೂಮೌ ಸ ದಣ್ಡವದ್ಯಾವದತೀವ ಹೃಷ್ಟಃ |
ತಾವತ್ಸ ತಾಲೋಽಖಿಲವೃದ್ಧವೃದ್ಧಃ ಪ್ರೋವಾಚ ಭೂದೇವ ವರಂ ವೃಣೀಹಿ ॥ ೯ ॥

ತತ ಉತ್ಥಾಯ ಹೃಷ್ಟಾತ್ಮಾ ಮುನಿರ್ವಿಶ್ವಾನರಃ ಕೃತೀ |
ಪ್ರತ್ಯಬ್ರವೀತ್ಕಿಮಜ್ಞಾತಂ ಸರ್ವಜ್ಞಸ್ಯ ತವ ಪ್ರಭೋ ॥ ೧೦ ॥

ಸರ್ವಾನ್ತರಾತ್ಮಾ ಭಗವಾನ್ ಸರ್ವಃ ಸರ್ವಪ್ರದೋ ಭಗವಾನ್ |
ಯಾಚ್ಞಾಂ ಪ್ರತಿ ನಿಯುಙ್ಕ್ತೇ ಮಾಂ ಕಿಮೀಶೋ ದೈನ್ಯಕಾರಿಣೀಮ್ ॥ ೧೧ ॥

ಇತಿ ಶ್ರುತ್ವಾ ವಚಸ್ತಸ್ಯ ದೇವೋ ವಿಶ್ವಾನರಸ್ಯ ಹ |
ಶುಚೇಃ ಶುಚಿವ್ರತಸ್ಯಾಥ ಶುಚಿ ಸ್ಮಿತ್ವಾಽಬ್ರವೀಚ್ಛಿಶುಃ ॥ ೧೨ ॥

ಬಾಲ ಉವಾಚ ॥

ತ್ವಯಾ ಶುಚೇ ಶುಚಿಷ್ಮತ್ಯಾಂ ಯೋಽಭಿಲಾಷಃ ಕೃತೋ ಹೃದಿ |
ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ಸ ಭವಿಷ್ಯತ್ಯಸಂಶಯಮ್ ॥ ೧೩ ॥

ತವ ಪುತ್ರತ್ವಮೇಷ್ಯಾಮಿ ಶುಚಿಷ್ಮತ್ಯಾಂ ಮಹಾಮತೇ |
ಖ್ಯಾತೋ ಗೃಹಪತಿರ್ನಾಮ್ನಾ ಶುಚಿಃ ಸರ್ವಾಮರಪ್ರಿಯಃ ॥ ೧೪ ॥

ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತನ್ಮಯೇರಿತಮ್ |
ಅಬ್ದಂ ತ್ರಿಕಾಲಪಠನಾತ್ಕಾಮದಂ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ ॥ ೧೫ ॥

ಏತತ್ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ಪಠನಂ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಧನಪ್ರದಮ್ |
ಸರ್ವಶಾನ್ತಿಕರಂ ವಾಪಿ ಸರ್ವಾಪತ್ತ್ಯರಿನಾಶನಮ್ ॥ ೧೬ ॥

ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗಸಂಪತ್ತಿಕಾರಕಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸುಸ್ನಾತೋ ಲಿಙ್ಗಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಶಾಂಭವಮ್ ॥ ೧೭ ॥

ವರ್ಷಂ ಜಪನ್ನಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರವಾನ್ ಭವೇತ್ |
ವೈಶಾಖೇ ಕಾರ್ತಿಕೇ ಮಾಘೇ ವಿಶೇಷನಿಯಮೈರ್ಯುತಃ ॥ ೧೮ ॥

ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸ್ನಾನಸಮಯೇ ಸ ಲಭೇತ್ಸಕಲಂ ಫಲಮ್ |
ಕಾರ್ತಿಕಸ್ಯ ತು ಮಾಸಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದಾದಹಮವ್ಯಯಃ ॥ ೧೯ ॥

ತವ ಪುತ್ರತ್ವಮೇಶ್ಃಯಾಮಿ ಯಾಸ್ತ್ವನ್ಯಸ್ತತ್ಪಠಿಷ್ಯತಿ |
ಅಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ನ ದೇಯಂ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ॥ ೨೦ ॥

ಗೋಪನೀಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಮಹಾವನ್ಧ್ಯಾಪ್ರಸೂತಿಕೃತ್ |
ಸ್ತ್ರಿಯಾ ವಾ ಪುರುಷೇಣಾಪಿ ನಿಯಮಾಲ್ಲಿಙ್ಗಸನ್ನಿಧೌ ॥ ೨೧ ॥

ಅಬ್ದಂ ಜಪ್ತಮಿದಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪುತ್ರದಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾನ್ತರ್ದಧೇ ಬಾಲಃ ಸೋಽಪಿ ವಿಪ್ರೋ ಗೃಹಂ ಯಯೌ ॥ ೨೨ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಸ್ಕನ್ದಪುರಾಣೇ ಕಾಶೀಖಣ್ಡೇ ಸನ್ತತಿಪ್ರದಮಭಿಲಾಷಾಷ್ಟಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top