Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Lyrics in Gujarati

Abhilasha Ashtaka in Gujarati:

॥ સન્તતિ પ્રદમ અભિલાષ અષ્ટક સ્તોત્રમ Lyrics ॥
એકં બ્રહ્મૈવાદ્વિતીયં સમસ્તં સત્યં સત્યં નેહ નાનાસ્તિ કિઞ્ચિત |
એકો રુદ્રો ન દ્વિતીયોઽવતસ્થે તસ્માદેકં ત્વાં પ્રપદ્યે મહેશમ ॥ ૧ ॥

એકઃ કર્તા ત્વં હિ સર્વસ્ય શંભો નાનારૂપેષવેકરૂપોઽપ્યરૂપઃ |
યદ્વત્પ્રત્યક્પૂર્ણ એકોઽપ્યનેકસ્તસ્માન્નાન્યં ત્વાં વિનેશં પ્રપદ્યે ॥ ૨ ॥

રજ્જૌ સર્પઃ શુક્તિકાયાં ચ રૌપ્યં પયઃ પૂરસ્તન્મૃગાખ્યે મરીચૌ |
યદ્વત્તદ્વદ્વિષવગેવ પ્રપઞ્ચો યસ્મિન જ્ઞાતે તં પ્રપદ્યે મહેશમ ॥ ૩ ॥

તોયે શૈત્યં દાહકત્વં ચ વહ્નૌ તાપો ભાનૌ શીતભાનૌ પ્રસાદઃ |
પુષ્પે ગન્ધો દુગ્ધમધ્યે ચ સર્પિર્યત્તચ્છંભો ત્વં તતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ॥ ૪ ॥

શબ્દં ગૃહ્ણાસ્યશ્રવાસ્ત્વં હિ જિઘ્રેરઘ્રાણસ્ત્વં વ્યઙ્ઘ્રિરાયાસિ દૂરાત |
વ્યક્ષઃ પશ્યેસ્ત્વં રસજ્ઞોઽન્યજિહ્વઃ કસ્ત્વાં સમ્યગ્વેત્ત્યતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ॥ ૫ ॥

નો વેદસ્ત્વામીશ સાક્ષાદ્વિવેદ નો વા વિષ્ણુર્નો વિધાતાઽખિલસ્ય ॥
નો યોગીન્દ્રા નેન્દ્રમુખ્યાશ્ચ દેવા ભક્તો વેદ ત્વામતસ્ત્વાં પ્રપદ્યે ॥ ૬ ॥

નો તે ગોત્રં નેશ જન્માપિ નાખ્યા નો ત્વા રૂપં નૈવ શીલં ન દેશઃ |
ઇત્થંભૂતોઽપીશ્વરસ્ત્વં ત્રિલોક્યા સર્વાન્કામાન પૂરયેસ્તદ્ભજે ત્વામ ॥ ૭ ॥

ત્વત્તઃ સર્વં ત્વં હિ સર્વં સ્મરારે ત્વં ગૌરીશસ્ત્વં ચ નગ્નોઽતિશાન્તઃ|
ત્વં વૈ શુદ્ધસ્ત્વં યુવા ત્વં ચ બાલસ્તત્વં યત્કિં નાસ્ત્યતસ્ત્વાં નતોઽસ્મિ |૮ ॥

સ્તુત્વેતિ વિપ્રો નિપપાત ભૂમૌ સ દણ્ડવદ્યાવદતીવ હૃષ્ટઃ |
તાવત્સ તાલોઽખિલવૃદ્ધવૃદ્ધઃ પ્રોવાચ ભૂદેવ વરં વૃણીહિ ॥ ૯ ॥

તત ઉત્થાય હૃષ્ટાત્મા મુનિર્વિશ્વાનરઃ કૃતી |
પ્રત્યબ્રવીત્કિમજ્ઞાતં સર્વજ્ઞસ્ય તવ પ્રભો ॥ ૧૦ ॥

સર્વાન્તરાત્મા ભગવાન સર્વઃ સર્વપ્રદો ભગવાન |
યાચ્ઞાં પ્રતિ નિયુઙ્ક્તે માં કિમીશો દૈન્યકારિણીમ ॥ ૧૧ ॥

ઇતિ શ્રુત્વા વચસ્તસ્ય દેવો વિશ્વાનરસ્ય હ |
શુચેઃ શુચિવ્રતસ્યાથ શુચિ સ્મિત્વાઽબ્રવીચ્છિશુઃ ॥ ૧૨ ॥

બાલ ઉવાચ ॥

ત્વયા શુચે શુચિષ્મત્યાં યોઽભિલાષઃ કૃતો હૃદિ |
અચિરેણૈવ કાલેન સ ભવિષ્યત્યસંશયમ ॥ ૧૩ ॥

તવ પુત્રત્વમેષ્યામિ શુચિષ્મત્યાં મહામતે |
ખ્યાતો ગૃહપતિર્નામ્ના શુચિઃ સર્વામરપ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

અભિલાષાષ્ટકં પુણ્યં સ્તોત્રમેતન્મયેરિતમ |
અબ્દં ત્રિકાલપઠનાત્કામદં શિવસન્નિધૌ ॥ ૧૫ ॥

એતત્સ્તોત્રસ્ય પઠનં પુત્રપૌત્રધનપ્રદમ |
સર્વશાન્તિકરં વાપિ સર્વાપત્ત્યરિનાશનમ ॥ ૧૬ ॥

સ્વર્ગાપવર્ગસંપત્તિકારકં નાત્ર સંશયઃ |
પ્રાતરુત્થાય સુસ્નાતો લિઙ્ગમભ્યર્ચ્ય શાંભવમ ॥ ૧૭ ॥

વર્ષં જપન્નિદં સ્તોત્રમપુત્રઃ પુત્રવાન ભવેત |
વૈશાખે કાર્તિકે માઘે વિશેષનિયમૈર્યુતઃ ॥ ૧૮ ॥

યઃ પઠેત સ્નાનસમયે સ લભેત્સકલં ફલમ |
કાર્તિકસ્ય તુ માસસ્ય પ્રસાદાદહમવ્યયઃ ॥ ૧૯ ॥

તવ પુત્રત્વમેશઃયામિ યાસ્ત્વન્યસ્તત્પઠિષ્યતિ |
અભિલાષાષ્ટકમિદં ન દેયં યસ્ય કસ્યચિત ॥ ૨૦ ॥

ગોપનીયં પ્રયત્નેન મહાવન્ધ્યાપ્રસૂતિકૃત |
સ્ત્રિયા વા પુરુષેણાપિ નિયમાલ્લિઙ્ગસન્નિધૌ ॥ ૨૧ ॥

અબ્દં જપ્તમિદં સ્તોત્રં પુત્રદં નાત્ર સંશયઃ |
ઇત્યુક્ત્વાન્તર્દધે બાલઃ સોઽપિ વિપ્રો ગૃહં યયૌ ॥ ૨૨ ॥

ઇતિ શ્રીસ્કન્દપુરાણે કાશીખણ્ડે સન્તતિપ્રદમભિલાષાષ્ટકસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥

Also Read:

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Santhathi Pradama Abhilasha Ashtaka Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top