Shiva Stotram

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Gujarati

Shiva Stuti (Narayana Pandita Krutha) in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસ્તુતી નારાયણપણ્ડિતકૃત ॥
શિવસ્તુતિઃ |
(શ્રી મલ્લિકુચિસૂરિસૂનુ નારયણ પણ્ડિતાચાર્ય વિરચિતા)

સ્ફુટં સ્ફટિકસપ્રભં સ્ફુટિતહારકશ્રીજટં શશાઙ્કદલશેખરં કપિલફુલ્લનેત્રત્રયમ |
તરક્ષુવરકૃત્તિમદ્ભુજગભૂષણં ભૂતિમત્કદા નુ શિતિકણ્ઠ તે વપુરવેક્ષતે વીક્ષણમ ॥ ૧ ॥

ત્રિલોચન વિલોચને લસતિ તે લલામાયિતે સ્મરો નિયમઘસ્મરો નિયમિનામભૂદ્ભસ્મસાત |
સ્વભક્તિલતયા વશીકૃતવતી સતીયં સતી સ્વભક્તવશતો ભવાનપિ વશી પ્રસીદ પ્રભો ॥ ૨ ॥

મહેશ મહિતોઽસિ તત્પુરુષપૂરુષાગ્ર્યો ભવાનઘોરરિપુઘોર તેઽનવમ વામદેવાઞ્જલિઃ |
નમઃ સપદિજાત તે ત્વમિતિ પઞ્ચરૂપોચિતપ્રપઞ્ચચયપઞ્ચવૃન્મમ મનસ્તમસ્તાડય ॥ ૩ ॥

રસાઘનરસાનલાનિલવિયદ્વિવસ્વદ્વિધુપ્રયષ્ટૃષુ નિવિષ્ટમિત્યજ ભજામિ મૂર્ત્યષ્ટકમ |
પ્રશાન્તમુત ભીષણં ભુવનમોહનં ચેત્યહો વપૂંષિ ગુણભૂષિતેઽહમહમાત્મમોહમ્ભિદે ॥ ૪ ॥

વિમુક્તિપરમાધ્વનાં તવ ષડધ્વનામાસ્પદં પદં નિગમવેદિનો જગતિ વામદેવાદયઃ |
કથઞ્ચિદુપશિક્ષિતા ભગવતૈવ સંવિદ્રતે વયં તુ વિરલાન્તરાઃ કથમુમેશ તન્મન્મહે ॥ ૫ ॥

કઠોરિતકુઠારયા લલિતશૂલયા વાહયા રણડ્ડમરુણા સ્ફુદ્ધરિણયા સખટ્વાઙ્ગયા |
ચલાભિરચલાભિરપ્યગણિતાભિરુન્નત્યતશ્ચતુર્દશ જગન્તિ તે જય જયેત્યયુર્વિસ્મયમ ॥ ૬ ॥

પુરા ત્રિપુરરન્ધનં વિવિધદૈત્યવિધ્વંસનં પરાક્રમપરંપરા અપિ પરા ન તે વિસ્મયઃ |
અમર્ષિબલહર્ષિતક્ષુભિતવૃત્તનેત્રોજ્જ્વલજ્જ્વલનહેલયા શલભિતં હિ લોકત્રયમ ॥ ૭ ॥

સહસ્રનયનો ગુહઃ સહસહસ્રરશ્મિર્વિધુર્બૃહસ્પતિરુતાપ્પતિઃ સસુરસિદ્ધવિદ્યાધરાઃ |
ભવત્પદપરાયણાઃ શ્રિયમિમાં યયુઃ પ્રાર્થિતાં ભવાન સુરતરુર્ભૃશં શિવ શિવ શિવાવલ્લભ ॥ ૮ ॥

તવ પ્રિયતમાદતિપ્રિયતમ સદૈવાન્તરં પયસ્યુપહિતં ઘૃતં સ્વયમિવ શ્રિયો વલ્લભમ |
વિબુધ્ય લઘુબુદ્ધયઃ સ્વપરપક્ષલક્ષ્યાયિતં પઠન્તિ હિ લુઠન્તિ તે શઠહૃદઃ શુચા શુણ્ઠિતાઃ ॥ ૯ ॥

નિવાસનિલયા ચિતા તવ શિરસ્તતેર્માલિકા કપાલમપિ તે કરે ત્વમશિવોઽસ્યનન્તર્ધિયામ |
તથાપિ ભવતઃ પદં શિવશિવેત્યદો જલ્પતામકિઞ્ચન ન કિઞ્ચન વૃજિનમસ્તિ ભસ્મીભવેત ॥ ૧૦ ॥

ત્વમેવ કિલ કામધુક સકલકામમાપૂરયન સદા ત્રિનયનો ભવાન વહતિ ચાર્ચિ નેત્રોદ્ભવમ |
વિષં વિષધરાન્દધત્પિબસિ તેન ચાનન્દવાન્વિરુદ્ધચરિતોચિતા જગદધીશ તે ભિક્ષુતા ॥ ૧૧ ॥

નમઃ શિવશિવાશિવાશિવાર્થકૄન્તાશિવં નમો હરહરાહરાહર હરાન્તરીં મે દ્રુશમ |
નમો ભવ ભવાભવપ્રભવભૂતયે મે ભવાન્નમો મૃડ નમો નમો નમ ઉમેશ તુભ્યં નમઃ ॥ ૧૨ ॥

સતાં શ્રવણપદ્ધતિં સરતુ સન્નતોક્તેત્યસૌ શિવસ્ય કરુણઙ્કુરાત્પ્રતિકૃતાત્સદા સોચિતા |
ઇતિ પ્રથિતમાનસો વ્યધિત નામ નારાયણઃ શિવસ્તુતિમિમાં શિવં લિકુચિસૂરિસૂનુઃ સુધીઃ ॥ ૧૩ ॥

ઇતિ શ્રીમલ્લિકુચિસૂરિસૂનુનારયણપણ્ડિતાચાર્યવિરચિતા શિવસ્તુતિઃ સંપૂર્ણા ॥

Also Read:

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil