Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shivastotrani in gujarati

Home /

શિવ અષ્ટોત્તર નામશતક સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવાષ્ટોત્તરનામશતકસ્તોત્રમ | દેવા ઊચુઃ || જય શંભો વિભો રુદ્ર સ્વયંભો જય શઙ્કર | જયેશ્વર જયેશાન જય સર્વજ્ઞ કામદ ||૧|| નીલકણ્ઠ…

અચ્યુતાષ્ટકં Lyrics in Gujarati: ॥ અચ્યુતાષ્ટકં ॥ અચ્યુતં કેશવં રામનારાયણં કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિમ્ । શ્રીધરં માધવં ગોપિકાવલ્લભં જાનકીનાયકં રામચન્દ્રં ભજે ॥ ૧॥ અચ્યુતં કેશવં સત્યભામાધવં માધવં શ્રીધરં…

અચ્યુતાષ્ટકમ્ ૪ Lyrics in Gujarati: અચ્યુતાષ્ટકમ્ ૪ અચ્યુતાચ્યુત હરે પરમાત્મન્ રામ કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ વિષ્ણો । વાસુદેવ ભગવન્નનિરુદ્ધ શ્રીપતે શમય દુઃખમશેષમ્ ॥ ૧॥ વિશ્વમઙ્ગલ વિભો જગદીશ નન્દનન્દન નૃસિંહ…

હૃદયબોધનસ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: હૃદય સદા સ્મર પરમવિતારં હૈમવતીકમિતારમ || વિષયભ્રમણં વિશ્રમવિધુરં વ્યર્થં માસ્મ કૃથાસ્ત્વમ || આધિવ્યાધિશતાકુલમનિભૄતસુખલોભાહિતવિવિધક્લેશમ || આયુશ્ચઞ્ચલકમલદલાઞ્ચલગતજલબિન્દુસદૃશક્ષેમમ || અશુચિનિકાયેઽવશ્યવિનાશિનિ કાયે બાલિશમમતાકાઽયે નિયતાપાયી ન ચિરસ્થાયી ભોગોઽપ્યસુભગપર્યવસાયી…

ભવભઞ્જન સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: રદચ્છદાધઃ કૃતબિમ્બગર્વઃ પદપ્રણમ્રાહિતસર્વવિદ્યઃ | કૈલાસશ્રૃઙ્ગાદૃતનિત્યવાસો ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ||૧|| રાકાશશાઙ્કપ્રતિમાનકન્તિઃ કોકાહિતપ્રોલ્લસદુત્તમાઙ્ગ | શૈલેન્દ્રજાલિઙ્ગિતવામભાગી ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ||૨|| ય ઇદં પરમં સ્તોત્રં ભવભઞ્જનનામકમ…

સદાશિવ પઞ્ચરત્નમ Lyrics in Gujarati: સદાશિવપઞ્ચરત્નમ | યત્સન્દર્શનમાત્રાદ્ભક્તિર્જાતાપ્યવિદ્ધકર્ણસ્ય | તત્સન્દર્શનમધુના કૃત્વા નૂનં કૃતાર્થોઽસ્મિ ||૧|| યોઽનિશમાત્મન્યેવ હ્યાત્માનં સન્દધદ્વીથ્યામ | ભસ્મચ્છન્નાનલ ઇવ જડાકૃતિશ્ચરતિ તં નૌમિ ||૨|| યસ્ય વિલોકનમાત્રાચ્ચેતસિ સઞ્જાયતે…

વિશ્વમૂર્તિ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: અકારણાયાખિલકારણાય નમો મહાકારણકારણાય | નમોઽસ્તુ કાલાનલલોચનાય કૃતાગસં મામવ વિશ્વમૂર્તે ||૧|| નમોઽસ્ત્વહીનાભરણાય નિત્યં નમઃ પશૂનાં પતયે મૃડાય | વેદાન્તવેદ્યાય નમો નમસ્તે કૃતાગસં મામવ…

શિવાનન્દલહરી સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવાનન્દલહરીસ્તોત્રમ | પુરે પૌરાન્પશ્યન્નરયુવતિનામાકૃતિમયાન સુવેશાન સ્વર્ણાલઙ્કરણકલિતાઞ્ચિત્રસદ્રુશાન | સ્વયં સાક્ષી દ્રષ્ટેત્યપિ ચ કલયંસ્તૈઃ સહ રમન મુનિર્ન વ્યામોહં ભજતિ ગુરુદીક્ષાક્ષતતમા ||૧|| વને વૃક્ષાન્પશ્યન દલફલભરાન્નમ્રમુશિખાન્ઘનચ્છાયાછન્નાન…

શશાઙ્કમૌલીશ્વર સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: માઙ્ગલ્યદાનનિરત પ્રણમજ્જનાનાં માન્ધાતૃમુખ્યધરણીપતિચિન્તિતાઙ્ઘ્રે | માન્દ્યાન્ધકારવિનિવારણચણ્ડભાનો માં પાહિ ધીરગુરુભૂત શશાઙ્કમૌલે ||૧|| માં પ્રાપ્નુયાદખિલસૌખ્યકરી સુધીશ્ચ માકન્દતુલ્યકવિતા સકલાઃ કલાશ્ચ | ક્વાચિત્કયત્પદસરોજનતેર્હિ સ ત્વં માં પાહિ…