Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

shivastotrani in gujarati

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shiva Ashtottara Naama Shataka Stotram in Gujarati: ॥ શિવ અષ્ટોત્તર નામશતક સ્તોત્રમ ॥ શિવાષ્ટોત્તરનામશતકસ્તોત્રમ | દેવા ઊચુઃ || જય શંભો વિભો રુદ્ર સ્વયંભો જય શઙ્કર | જયેશ્વર જયેશાન જય સર્વજ્ઞ કામદ || ૧ || નીલકણ્ઠ જય શ્રીદ શ્રીકણ્ઠ જય ધૂર્જટે | અષ્ટમૂર્તેઽનન્તમૂર્તે મહામૂર્તે જયાનઘ || ૨ || જય પાપહરાનઙ્ગનિઃસઙ્ગાભઙ્ગનાશન | જય ત્વં ત્રિદશાધાર ત્રિલોકેશ ત્રિલોચન […]

Achyutashtakam Lyrics in Gujarati

Achyutashtakam Lyrics in Gujarati: ॥ અચ્યુતાષ્ટકં ॥ અચ્યુતં કેશવં રામનારાયણં કૃષ્ણદામોદરં વાસુદેવં હરિમ્ । શ્રીધરં માધવં ગોપિકાવલ્લભં જાનકીનાયકં રામચન્દ્રં ભજે ॥ ૧॥ અચ્યુતં કેશવં સત્યભામાધવં માધવં શ્રીધરં રાધિકારાધિતમ્ । ઇન્દિરામન્દિરં ચેતસા સુન્દરં દેવકીનન્દનં નન્દનં સંદધે ॥ ૨॥ વિષ્ણવે જિષ્ણવે શઙ્ખિને ચક્રિણે રુક્મિનીરાગિણે જાનકીજાનયે । વલ્લવીવલ્લભાયાઽર્ચિતાયાત્મને કંસવિધ્વંસિને વંશિને તે નમઃ ॥ ૩॥ કૃષ્ણ ગોવિન્દ હે રામ […]

Achyutashtakam 4 Lyrics in Gujarati

Achyutashtakam 4 in Gujarati:  ॥ અચ્યુતાષ્ટકમ્ ૪ ॥  અચ્યુતાચ્યુત હરે પરમાત્મન્ રામ કૃષ્ણ પુરુષોત્તમ વિષ્ણો । વાસુદેવ ભગવન્નનિરુદ્ધ શ્રીપતે શમય દુઃખમશેષમ્ ॥ ૧॥ વિશ્વમઙ્ગલ વિભો જગદીશ નન્દનન્દન નૃસિંહ નરેન્દ્ર । મુક્તિદાયક મુકુન્દ મુરારે શ્રીપતે શમય દુઃખમશેષમ્ ॥ ૨॥ રામચન્દ્ર રઘુનાયક દેવ દીનનાથ દુરિતક્ષયકારિન્ । યાદવેદ્ર યદુભૂષણ યજ્ઞ શ્રીપતે શમય દુઃખમશેષમ્ ॥ ૩॥ દેવકીતનય દુઃખદવાગ્ને રાધિકારમણ […]

Hrudayabodhana Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Hrudayabodhana Stotram in Gujarati: ॥ હૃદયબોધનસ્તોત્રમ ॥ હૃદય સદા સ્મર પરમવિતારં હૈમવતીકમિતારમ ॥ વિષયભ્રમણં વિશ્રમવિધુરં વ્યર્થં માસ્મ કૃથાસ્ત્વમ ॥ આધિવ્યાધિશતાકુલમનિભૄતસુખલોભાહિતવિવિધક્લેશમ ॥ આયુશ્ચઞ્ચલકમલદલાઞ્ચલગતજલબિન્દુસદૃશક્ષેમમ ॥ અશુચિનિકાયેઽવશ્યવિનાશિનિ કાયે બાલિશમમતાકાઽયે નિયતાપાયી ન ચિરસ્થાયી ભોગોઽપ્યસુભગપર્યવસાયી ॥ ૧ ॥ આન્તરરિપુવશમશિવોદર્કં પીતવિતર્કં વિશસિ વૃથા ત્વમ કિં તવ લબ્ધં તત્પ્રેરણયા સન્તતવિષયભ્રાન્ત્યેયત્યા ॥ સઙ્કટસઙ્ઘવિદારણનિપુણે શઙ્કરચરણે કિઙ્કરશરણે સઙ્ઘટય રતિં સઙ્કલય ધૃતિં સફલય નિભૃતં જનિલાભં ચ […]

Sadashiva Pancharatnam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Sadashiva Pancharatnam in Gujarati: ॥ સદાશિવ પઞ્ચરત્નમ ॥ સદાશિવપઞ્ચરત્નમ | યત્સન્દર્શનમાત્રાદ્ભક્તિર્જાતાપ્યવિદ્ધકર્ણસ્ય | તત્સન્દર્શનમધુના કૃત્વા નૂનં કૃતાર્થોઽસ્મિ ॥ ૧ ॥ યોઽનિશમાત્મન્યેવ હ્યાત્માનં સન્દધદ્વીથ્યામ | ભસ્મચ્છન્નાનલ ઇવ જડાકૃતિશ્ચરતિ તં નૌમિ ॥ ૨ ॥ યસ્ય વિલોકનમાત્રાચ્ચેતસિ સઞ્જાયતે શીઘ્રમ | વૈરાગ્યમચલમખિલેષ્વપિ વિષયેષુ પ્રણૌમિ તં યમિનમ ॥ ૩ ॥ પુરતો ભવતુ કૃપાબ્ધિઃ પુરવૈરિનિવિષ્ટમાનસઃ સોઽયમ | પરમશિવેન્દ્રકરામ્બુજસઞ્જાતો યઃ સદાશિવેન્દ્રો મે ॥ […]

Vishvamoorti Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Vishvamoorti Stotram in Gujarati: ॥ વિશ્વમૂર્તિ સ્તોત્રમ ॥ અકારણાયાખિલકારણાય નમો મહાકારણકારણાય | નમોઽસ્તુ કાલાનલલોચનાય કૃતાગસં મામવ વિશ્વમૂર્તે ॥ ૧ ॥ નમોઽસ્ત્વહીનાભરણાય નિત્યં નમઃ પશૂનાં પતયે મૃડાય | વેદાન્તવેદ્યાય નમો નમસ્તે કૃતાગસં મામવ વિશ્વમૂર્તે ॥ ૨ ॥ નમોઽસ્તુ ભક્તેહિતદાનદાત્રે સર્વૌષધીનાં પતયે નમોઽસ્તુ | બ્રહ્મણ્યદેવાય નમો નમસ્તે કૃતાગસં મામવ વિશ્વમૂર્તે ॥ ૩ ॥ કાલાય કાલાનલસન્નિભાય હિરણ્યગર્ભાય નમો […]

Shivananda Lahari Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Shivanandalahari Stotram in Gujarati: ॥ શિવાનન્દલહરી સ્તોત્રમ ॥ શિવાનન્દલહરીસ્તોત્રમ | પુરે પૌરાન્પશ્યન્નરયુવતિનામાકૃતિમયાન સુવેશાન સ્વર્ણાલઙ્કરણકલિતાઞ્ચિત્રસદ્રુશાન | સ્વયં સાક્ષી દ્રષ્ટેત્યપિ ચ કલયંસ્તૈઃ સહ રમન મુનિર્ન વ્યામોહં ભજતિ ગુરુદીક્ષાક્ષતતમા ॥ ૧ ॥ વને વૃક્ષાન્પશ્યન દલફલભરાન્નમ્રમુશિખાન્ઘનચ્છાયાછન્નાન બહુલકલકૂજદ્વિજગણાન | ભક્ષન ઘસ્રે રાત્રાવવનિતલતલ્પૈકશયનો મુનિર્ન વ્યામોહં ભજતિ ગુરુદીક્ષાક્ષતતમા ॥ ૨ ॥ કદાચિત્પ્રાસાદે ક્વચિદપિ તુ સૌધે ચ ધવળે કદાકાલે શૈલે ક્વચિદપિ ચ કૂલે […]

Shashaangamoulishvara Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

ShashaangkamaulIshwara Stotram in Gujarati: ॥ શશાઙ્કમૌલીશ્વર સ્તોત્રમ ॥ માઙ્ગલ્યદાનનિરત પ્રણમજ્જનાનાં માન્ધાતૃમુખ્યધરણીપતિચિન્તિતાઙ્ઘ્રે | માન્દ્યાન્ધકારવિનિવારણચણ્ડભાનો માં પાહિ ધીરગુરુભૂત શશાઙ્કમૌલે ॥ ૧ ॥ માં પ્રાપ્નુયાદખિલસૌખ્યકરી સુધીશ્ચ માકન્દતુલ્યકવિતા સકલાઃ કલાશ્ચ | ક્વાચિત્કયત્પદસરોજનતેર્હિ સ ત્વં માં પાહિ ધીરગુરુભૂત શશાઙ્કમૌલે ॥ ૨ ॥ માતઙ્ગકૃત્તિવસન પ્રાણતાર્તિહારિન માયાસરિત્પતિવિશોષણવાડવાગ્ને | માનોન્નતિપ્રદ નિજાઙ્ઘ્રિજુષાં નરાણાં માં પાહિ ધીરગુરુભૂત શશાઙ્કમૌલે ॥ ૩ ॥ ઇતિ શશાઙ્કમૌલીશ્વરસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ॥ […]

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Sadashiva Mahendra Stutih in Gujarati: ॥ સદાશિવ મહેન્દ્ર સ્તુતિ ॥ સદાશિવમહેન્દ્રસ્તુતિઃ | પરતત્ત્વલીનમનસે પ્રણમદ્ભવબન્ધમોચનાયાશુ | પ્રકટિતપરતત્ત્વાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧ ॥ પરમશિવેન્દ્રકરામ્બુજસંભૂતાય પ્રણમ્રવરદાય | પદધૂતપઙ્કજાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨ ॥ વિજનનદીકુઞ્જગૃહે મઞ્જુળપુલિનૈકમઞ્જુતરતલ્પે | શયનં કુર્વાણાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩ ॥ કામાહિદ્વિજપતયે શમદમમુખદિવ્યરત્નવારિધયે | શમનાય મોહવિતતેઃ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૪ ॥ નમદાત્મબોધદાત્રે […]

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Gujarati

Shiva Stuti (Narayana Pandita Krutha) in Gujarati: ॥ શ્રીશિવસ્તુતી નારાયણપણ્ડિતકૃત ॥ શિવસ્તુતિઃ | (શ્રી મલ્લિકુચિસૂરિસૂનુ નારયણ પણ્ડિતાચાર્ય વિરચિતા) સ્ફુટં સ્ફટિકસપ્રભં સ્ફુટિતહારકશ્રીજટં શશાઙ્કદલશેખરં કપિલફુલ્લનેત્રત્રયમ | તરક્ષુવરકૃત્તિમદ્ભુજગભૂષણં ભૂતિમત્કદા નુ શિતિકણ્ઠ તે વપુરવેક્ષતે વીક્ષણમ ॥ ૧ ॥ ત્રિલોચન વિલોચને લસતિ તે લલામાયિતે સ્મરો નિયમઘસ્મરો નિયમિનામભૂદ્ભસ્મસાત | સ્વભક્તિલતયા વશીકૃતવતી સતીયં સતી સ્વભક્તવશતો ભવાનપિ વશી પ્રસીદ પ્રભો ॥ ૨ ॥ મહેશ […]

Scroll to top