Shiva Stotram

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Sadashiva Mahendra Stutih in Gujarati:

॥ સદાશિવ મહેન્દ્ર સ્તુતિ ॥
સદાશિવમહેન્દ્રસ્તુતિઃ |

પરતત્ત્વલીનમનસે પ્રણમદ્ભવબન્ધમોચનાયાશુ |
પ્રકટિતપરતત્ત્વાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧ ॥

પરમશિવેન્દ્રકરામ્બુજસંભૂતાય પ્રણમ્રવરદાય |
પદધૂતપઙ્કજાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨ ॥

વિજનનદીકુઞ્જગૃહે મઞ્જુળપુલિનૈકમઞ્જુતરતલ્પે |
શયનં કુર્વાણાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩ ॥

કામાહિદ્વિજપતયે શમદમમુખદિવ્યરત્નવારિધયે |
શમનાય મોહવિતતેઃ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૪ ॥

નમદાત્મબોધદાત્રે રમતે પરમાત્મતત્ત્વસૌધાગ્રે |
સમબુદ્ધયેઽશ્મહેમ્નોઃ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૫ ॥

ગિલિતાવિદ્યાહાલાહલહતપુર્યષ્ટકાય બોધેન |
મોહાન્ધકારરવયે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૬ ॥

શમમુખષટ્કમુમુક્ષાવિવેકવૈરાગ્યદાનનિરતાય |
તરસા નતજનતતયે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૭ ॥

સિદ્ધાન્તકલ્પવલ્લીમુખકૃતિકર્ત્રે કપાલિભક્તિકૃતે |
કરતલમુક્તિફલાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૮ ॥

તૃણપઙ્કલિપ્તવપુષે તૃણતોઽપ્યધરં જગદ્વિલોકયતે |
વનમધ્યવિહરણાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૯ ॥

નિગૃહીતહૃદયહરયે પ્રગૃહીતાત્મસ્વરૂપરત્નાય |
પ્રણતાબ્ધિપૂર્ણશશિને પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૦ ॥

અજ્ઞાનતિમિરરવયે પ્રજ્ઞાનાંભોધિપૂર્ણચન્દ્રાય |
પ્રણતાઘવિપિનશુચયે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૧ ॥

મતિમલમોચનદક્ષપ્રત્યગ્બ્રહ્મૈક્યદાનનિરતાય |
સ્મૃતિમાત્રતુષ્ટમનસે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૨ ॥

નિજગુરુપરમશિવેન્દ્રશ્લાઘિતવિજ્ઞાન કાષ્ઠાય |
નિજતત્ત્વનિશ્ચલહૃદે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૩ ॥

પ્રવિલાપ્ય જગદશેષં પરિશિષ્ટખણ્ડવસ્તુનિરતાય |
આસ્યપ્રાપ્તાન્નભુજે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૪ ॥

ઉપધાનીકૃતબાહુઃ પરિરબ્ધવિરક્તિરામો યઃ |
વસનીકૃતખાયાસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૫ ॥

સકલાગમાન્તસારપ્રકટનદક્ષાય નમ્રપક્ષાય |
સચ્ચિત્સુખરૂપાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૬ ॥

દ્રાક્ષાશિક્ષણચતુરવ્યાહારાય પ્રભૂતકરુણાય |
વીક્ષાપાવિતજગતે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૭ ॥

યોઽનુત્પન્નવિકારો બાહૌ મ્લેચ્છેન છિન્નપતિતેઽપિ |
અવિદિતમમતાયાસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૮ ॥

ન્યપતન્સુમાનિ મૂર્ધનિ યેનોચ્ચરિતેષુ નામસૂગ્રસ્ય |
તસ્મૈ સિદ્ધવરાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૧૯ ॥

યઃ પાપોનોઽપિ લોકાન તરસા પ્રકરોતિ પુણ્યઃ નિષ્ઠાગ્ર્યાન |
કરુણામ્બુરાશયેઽસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૦ ॥

સિદ્ધેશ્વરાય બુદ્ધેઃ શુદ્ધિપ્રદપાદપદ્મનમનાય |
બદ્ધે પ્રમોચકાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૧ ॥

હૃદ્યાય લોકવિતતેઃ પદ્યાવલિદાય જન્મમૂકેભ્યઃ |
પ્રણતેભ્યઃ પદયુગળે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૨ ॥

જિહ્વોપસ્થરતાનપ્યાહ્વોચ્ચારેણ જાતુ નૈજસ્ય |
કુર્વાણાય વિરક્તાન્પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૩ ॥

કમનીયકવનકર્ત્રે શમનીયભયાપહારચતુરાય |
તપનીયસદ્રુશવપુષે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૪ ॥

તારકવિદ્યાદાત્રે તારકપતિગર્વવારકાસ્યાય |
તારજપપ્રવણાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૫ ॥

મૂકોઽપિ યત્કૃપા ચેલ્લોકોત્તરકીર્તિરાશુ જાયેત |
અદ્ભુતચરિતાયાસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૬ ॥

દુર્જનદૂરાય તરાં સજ્જનસુલભાય હસ્તપાત્રાય |
તરુતલનિકેતનાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૭ ॥

ભવસિન્ધુધારયિત્રે ભવભક્તાય પ્રણમ્રવશ્યાય |
ભવબન્ધવિરહિતાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૮ ॥

ત્રિવિધસ્યાપિ ત્યાગં વપુષઃ કર્તું સ્થલત્રયે ય ઇવ |
અકરોત્સમાધિમસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૨૯ ॥

કામિનમપિ જિતહૃદયં ક્રૂરં શાન્તં જડં સુધિયમ |
કુરુતે યત્કરુણાઽસ્મૈ પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩૦ ॥

વેદસ્મૃતિસ્થવિદ્વલ્લક્ષણલક્ષ્યેષુ સન્દિહાનાનામ |
નિશ્ચયકૃતે વિહર્ત્રે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩૧ ॥

બાલારુણનિભવપુષે લીલાનિર્ધૂતકામગર્વાય |
લોલાય ચિતિપરસ્યાં પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩૨ ॥

શરણીકૃતાય સુગુણૈણીકૃતરક્તપઙ્કજાતાય |
ધરણીસદ્રુક્ક્ષમાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩૩ ॥

પ્રણતાય યતિવરેણ્યૈર્ગણનાથેનાપ્યસાધ્યવિઘ્નહૃતે |
ગુણદાસીકૃતજગતે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩૪ ॥

સહમાનાય સહસ્રાણ્યપ્યપરાધાન્પ્રણમ્રજનરચિતાન |
સહસૈવ મોક્ષદાત્રે પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩૫ ॥

ધૃતદેહાય નતાવલિતૂણપ્રજ્ઞાપ્રદાનવાઞ્છાતઃ |
શ્રીદક્ષિણવક્ત્રાય પ્રણતિં કુર્મઃ સદાશિવેન્દ્રાય ॥ ૩૬ ॥

તાપત્રયાર્તહૃદયસ્તાપત્રયહારદક્ષનમનમહમ |
ગુરુવરબોધિતમહિમન શરણં યાસ્યે તવાઙ્ઘ્રિકમલયુગમ ॥ ૩૭ ॥

સદાત્મનિ વિલીનહૃત્સકલવેદશાસ્ત્રાર્થવિત સરિત્તટવિહારકૃત સકલલોકહૃત્તાપહૃત |
સદાશિવપદામ્બુજપ્રણતલોકલભ્ય પ્રભો સદાશિવયતીટ સદા મયિ કૃપામપારાં કુરુ ॥ ૩૮ ॥

પુરા યવનકર્તનસ્રવદમન્દરક્તોઽપિ યઃ પુનઃ પદસરોરુહપ્રણતમેનમેનોવિધિમ |
કૃપાપરવશઃ પદં પતનવર્જિતં પ્રાપ યત્સદાશિવયતીટ સ મય્યનવધિં કૃપાં સિઞ્ચતુ ॥ ૩૯ ॥

હૃષીકહૃતચેતસિ પ્રહૃતદેહકે રોગકૈરનેકવૃજિનાલયે શમદમાદિગન્ધોજ્ઝિતે |
તવાઙ્ઘ્રિપતિતે યતૌ યતિપતે મહાયોગિરાટ સદાશિવ કૃપાં મયિ પ્રકુરુ હેતુશૂન્યાં દ્રુતમ ॥ ૪૦ ॥

ન ચાહમતિચાતુરીરચિતશબ્દસઙ્ઘૈઃ સ્તુતિં વિધાતુમપિ ચ ક્ષમો ન ચ જપાદિકેઽપ્યસ્તિ મે |
બલં બલવતાં વર પ્રકુરુ હેતુશૂન્યાં વિભો સદાશિવ કૃપાં મયિ પ્રવર યોગિનાં સત્વરમ ॥ ૪૧ ॥

શબ્દાર્થવિજ્ઞાનયુતા હિ લોકે વસન્તિ લોકા બહવઃ પ્રકામમ |
નિષ્ઠાયુતા ન શ્રુતદ્રુષ્ટપૂર્વા બિના ભવન્તં યતિરાજ નૂનમ ॥ ૪૨ ॥

સ્તોકાર્ચનપ્રીતહૃદમ્બુજાય પાદાબ્જચૂડાપરરૂપધર્ત્રે |
શોકાપહર્ત્રે તરસા નતાનાં પાકાય પુણ્યસ્ય નમો વતીશ ॥ ૪૩ ॥

નાહં હૃષીકાણિ વિજેતુમીશો નાહં સપર્બાભજનાદિ કર્તુમ |
નિસર્ગયા ત્વં દયયૈવ પાહિ સદાશિવેમં કરુણાપયોધે ॥ ૪૪ ॥

કૃતયાઽનયાનતાવલિકોટિગતેનાતિમન્દબોધેન |
મુદમેહિ નિત્યતૃપ્તપ્રવર સ્તુત્યા સદાશિવાયાશુ ॥ ૪૫ ॥

ઇતિ શ્રીમજ્જગદ્ગુરુશૃઙ્ગગિરિ શ્રીસચ્ચિદાનન્દશિવાભિનવનૃસિંહભારતીસ્વામિભિર્વિરચિતા સદાશિવમહેન્દ્રસ્તુતિઃ સમાપ્તા ॥

Also Read:

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment