Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sadashiva Mahendra Stutih in Kannada:

॥ ಸದಾಶಿವ ಮಹೇನ್ದ್ರ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ॥

ಸದಾಶಿವಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ತುತಿಃ |

ಪರತತ್ತ್ವಲೀನಮನಸೇ ಪ್ರಣಮದ್ಭವಬನ್ಧಮೋಚನಾಯಾಶು |
ಪ್ರಕಟಿತಪರತತ್ತ್ವಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧ ॥

ಪರಮಶಿವೇನ್ದ್ರಕರಾಮ್ಬುಜಸಂಭೂತಾಯ ಪ್ರಣಮ್ರವರದಾಯ |
ಪದಧೂತಪಙ್ಕಜಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨ ॥

ವಿಜನನದೀಕುಞ್ಜಗೃಹೇ ಮಞ್ಜುಳಪುಲಿನೈಕಮಞ್ಜುತರತಲ್ಪೇ |
ಶಯನಂ ಕುರ್ವಾಣಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩ ॥

ಕಾಮಾಹಿದ್ವಿಜಪತಯೇ ಶಮದಮಮುಖದಿವ್ಯರತ್ನವಾರಿಧಯೇ |
ಶಮನಾಯ ಮೋಹವಿತತೇಃ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೪ ॥

ನಮದಾತ್ಮಬೋಧದಾತ್ರೇ ರಮತೇ ಪರಮಾತ್ಮತತ್ತ್ವಸೌಧಾಗ್ರೇ |
ಸಮಬುದ್ಧಯೇಽಶ್ಮಹೇಮ್ನೋಃ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೫ ॥

ಗಿಲಿತಾವಿದ್ಯಾಹಾಲಾಹಲಹತಪುರ್ಯಷ್ಟಕಾಯ ಬೋಧೇನ |
ಮೋಹಾನ್ಧಕಾರರವಯೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೬ ॥

ಶಮಮುಖಷಟ್ಕಮುಮುಕ್ಷಾವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯದಾನನಿರತಾಯ |
ತರಸಾ ನತಜನತತಯೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೭ ॥

ಸಿದ್ಧಾನ್ತಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಮುಖಕೃತಿಕರ್ತ್ರೇ ಕಪಾಲಿಭಕ್ತಿಕೃತೇ |
ಕರತಲಮುಕ್ತಿಫಲಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೮ ॥

ತೃಣಪಙ್ಕಲಿಪ್ತವಪುಷೇ ತೃಣತೋಽಪ್ಯಧರಂ ಜಗದ್ವಿಲೋಕಯತೇ |
ವನಮಧ್ಯವಿಹರಣಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೯ ॥

ನಿಗೃಹೀತಹೃದಯಹರಯೇ ಪ್ರಗೃಹೀತಾತ್ಮಸ್ವರೂಪರತ್ನಾಯ |
ಪ್ರಣತಾಬ್ಧಿಪೂರ್ಣಶಶಿನೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೦ ॥

ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರರವಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನಾಂಭೋಧಿಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರಾಯ |
ಪ್ರಣತಾಘವಿಪಿನಶುಚಯೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೧ ॥

ಮತಿಮಲಮೋಚನದಕ್ಷಪ್ರತ್ಯಗ್ಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯದಾನನಿರತಾಯ |
ಸ್ಮೃತಿಮಾತ್ರತುಷ್ಟಮನಸೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೨ ॥

ನಿಜಗುರುಪರಮಶಿವೇನ್ದ್ರಶ್ಲಾಘಿತವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಷ್ಠಾಯ |
ನಿಜತತ್ತ್ವನಿಶ್ಚಲಹೃದೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೩ ॥

ಪ್ರವಿಲಾಪ್ಯ ಜಗದಶೇಷಂ ಪರಿಶಿಷ್ಟಖಣ್ಡವಸ್ತುನಿರತಾಯ |
ಆಸ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಾನ್ನಭುಜೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೪ ॥

ಉಪಧಾನೀಕೃತಬಾಹುಃ ಪರಿರಬ್ಧವಿರಕ್ತಿರಾಮೋ ಯಃ |
ವಸನೀಕೃತಖಾಯಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೫ ॥

ಸಕಲಾಗಮಾನ್ತಸಾರಪ್ರಕಟನದಕ್ಷಾಯ ನಮ್ರಪಕ್ಷಾಯ |
ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖರೂಪಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೬ ॥

ದ್ರಾಕ್ಷಾಶಿಕ್ಷಣಚತುರವ್ಯಾಹಾರಾಯ ಪ್ರಭೂತಕರುಣಾಯ |
ವೀಕ್ಷಾಪಾವಿತಜಗತೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೭ ॥

ಯೋಽನುತ್ಪನ್ನವಿಕಾರೋ ಬಾಹೌ ಮ್ಲೇಚ್ಛೇನ ಛಿನ್ನಪತಿತೇಽಪಿ |
ಅವಿದಿತಮಮತಾಯಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೮ ॥

ನ್ಯಪತನ್ಸುಮಾನಿ ಮೂರ್ಧನಿ ಯೇನೋಚ್ಚರಿತೇಷು ನಾಮಸೂಗ್ರಸ್ಯ |
ತಸ್ಮೈ ಸಿದ್ಧವರಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೧೯ ॥

ಯಃ ಪಾಪೋನೋಽಪಿ ಲೋಕಾನ್ ತರಸಾ ಪ್ರಕರೋತಿ ಪುಣ್ಯಃ ನಿಷ್ಠಾಗ್ರ್ಯಾನ್ |
ಕರುಣಾಮ್ಬುರಾಶಯೇಽಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೦ ॥

ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಾಯ ಬುದ್ಧೇಃ ಶುದ್ಧಿಪ್ರದಪಾದಪದ್ಮನಮನಾಯ |
ಬದ್ಧೇ ಪ್ರಮೋಚಕಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೧ ॥

ಹೃದ್ಯಾಯ ಲೋಕವಿತತೇಃ ಪದ್ಯಾವಲಿದಾಯ ಜನ್ಮಮೂಕೇಭ್ಯಃ |
ಪ್ರಣತೇಭ್ಯಃ ಪದಯುಗಳೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೨ ॥

ಜಿಹ್ವೋಪಸ್ಥರತಾನಪ್ಯಾಹ್ವೋಚ್ಚಾರೇಣ ಜಾತು ನೈಜಸ್ಯ |
ಕುರ್ವಾಣಾಯ ವಿರಕ್ತಾನ್ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೩ ॥

ಕಮನೀಯಕವನಕರ್ತ್ರೇ ಶಮನೀಯಭಯಾಪಹಾರಚತುರಾಯ |
ತಪನೀಯಸದ್ರುಶವಪುಷೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೪ ॥

ತಾರಕವಿದ್ಯಾದಾತ್ರೇ ತಾರಕಪತಿಗರ್ವವಾರಕಾಸ್ಯಾಯ |
ತಾರಜಪಪ್ರವಣಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೫ ॥

ಮೂಕೋಽಪಿ ಯತ್ಕೃಪಾ ಚೇಲ್ಲೋಕೋತ್ತರಕೀರ್ತಿರಾಶು ಜಾಯೇತ |
ಅದ್ಭುತಚರಿತಾಯಾಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೬ ॥

ದುರ್ಜನದೂರಾಯ ತರಾಂ ಸಜ್ಜನಸುಲಭಾಯ ಹಸ್ತಪಾತ್ರಾಯ |
ತರುತಲನಿಕೇತನಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೭ ॥

ಭವಸಿನ್ಧುಧಾರಯಿತ್ರೇ ಭವಭಕ್ತಾಯ ಪ್ರಣಮ್ರವಶ್ಯಾಯ |
ಭವಬನ್ಧವಿರಹಿತಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೮ ॥

ತ್ರಿವಿಧಸ್ಯಾಪಿ ತ್ಯಾಗಂ ವಪುಷಃ ಕರ್ತುಂ ಸ್ಥಲತ್ರಯೇ ಯ ಇವ |
ಅಕರೋತ್ಸಮಾಧಿಮಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೨೯ ॥

ಕಾಮಿನಮಪಿ ಜಿತಹೃದಯಂ ಕ್ರೂರಂ ಶಾನ್ತಂ ಜಡಂ ಸುಧಿಯಮ್ |
ಕುರುತೇ ಯತ್ಕರುಣಾಽಸ್ಮೈ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩೦ ॥

ವೇದಸ್ಮೃತಿಸ್ಥವಿದ್ವಲ್ಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷ್ಯೇಷು ಸನ್ದಿಹಾನಾನಾಮ್ |
ನಿಶ್ಚಯಕೃತೇ ವಿಹರ್ತ್ರೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩೧ ॥

ಬಾಲಾರುಣನಿಭವಪುಷೇ ಲೀಲಾನಿರ್ಧೂತಕಾಮಗರ್ವಾಯ |
ಲೋಲಾಯ ಚಿತಿಪರಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩೨ ॥

ಶರಣೀಕೃತಾಯ ಸುಗುಣೈಣೀಕೃತರಕ್ತಪಙ್ಕಜಾತಾಯ |
ಧರಣೀಸದ್ರುಕ್ಕ್ಷಮಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩೩ ॥

ಪ್ರಣತಾಯ ಯತಿವರೇಣ್ಯೈರ್ಗಣನಾಥೇನಾಪ್ಯಸಾಧ್ಯವಿಘ್ನಹೃತೇ |
ಗುಣದಾಸೀಕೃತಜಗತೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩೪ ॥

ಸಹಮಾನಾಯ ಸಹಸ್ರಾಣ್ಯಪ್ಯಪರಾಧಾನ್ಪ್ರಣಮ್ರಜನರಚಿತಾನ್ |
ಸಹಸೈವ ಮೋಕ್ಷದಾತ್ರೇ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩೫ ॥

ಧೃತದೇಹಾಯ ನತಾವಲಿತೂಣಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರದಾನವಾಞ್ಛಾತಃ |
ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣವಕ್ತ್ರಾಯ ಪ್ರಣತಿಂ ಕುರ್ಮಃ ಸದಾಶಿವೇನ್ದ್ರಾಯ ॥ ೩೬ ॥

ತಾಪತ್ರಯಾರ್ತಹೃದಯಸ್ತಾಪತ್ರಯಹಾರದಕ್ಷನಮನಮಹಮ್ |
ಗುರುವರಬೋಧಿತಮಹಿಮನ್ ಶರಣಂ ಯಾಸ್ಯೇ ತವಾಙ್ಘ್ರಿಕಮಲಯುಗಮ್ ॥ ೩೭ ॥

ಸದಾತ್ಮನಿ ವಿಲೀನಹೃತ್ಸಕಲವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವಿತ್ ಸರಿತ್ತಟವಿಹಾರಕೃತ್ ಸಕಲಲೋಕಹೃತ್ತಾಪಹೃತ್ |
ಸದಾಶಿವಪದಾಮ್ಬುಜಪ್ರಣತಲೋಕಲಭ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಸದಾಶಿವಯತೀಟ್ ಸದಾ ಮಯಿ ಕೃಪಾಮಪಾರಾಂ ಕುರು ॥ ೩೮ ॥

ಪುರಾ ಯವನಕರ್ತನಸ್ರವದಮನ್ದರಕ್ತೋಽಪಿ ಯಃ ಪುನಃ ಪದಸರೋರುಹಪ್ರಣತಮೇನಮೇನೋವಿಧಿಮ್ |
ಕೃಪಾಪರವಶಃ ಪದಂ ಪತನವರ್ಜಿತಂ ಪ್ರಾಪ ಯತ್ಸದಾಶಿವಯತೀಟ್ ಸ ಮಯ್ಯನವಧಿಂ ಕೃಪಾಂ ಸಿಞ್ಚತು ॥ ೩೯ ॥

ಹೃಷೀಕಹೃತಚೇತಸಿ ಪ್ರಹೃತದೇಹಕೇ ರೋಗಕೈರನೇಕವೃಜಿನಾಲಯೇ ಶಮದಮಾದಿಗನ್ಧೋಜ್ಝಿತೇ |
ತವಾಙ್ಘ್ರಿಪತಿತೇ ಯತೌ ಯತಿಪತೇ ಮಹಾಯೋಗಿರಾಟ್ ಸದಾಶಿವ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರಕುರು ಹೇತುಶೂನ್ಯಾಂ ದ್ರುತಮ್ ॥ ೪೦ ॥

ನ ಚಾಹಮತಿಚಾತುರೀರಚಿತಶಬ್ದಸಙ್ಘೈಃ ಸ್ತುತಿಂ ವಿಧಾತುಮಪಿ ಚ ಕ್ಷಮೋ ನ ಚ ಜಪಾದಿಕೇಽಪ್ಯಸ್ತಿ ಮೇ |
ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ವರ ಪ್ರಕುರು ಹೇತುಶೂನ್ಯಾಂ ವಿಭೋ ಸದಾಶಿವ ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ ಪ್ರವರ ಯೋಗಿನಾಂ ಸತ್ವರಮ್ ॥ ೪೧ ॥

ಶಬ್ದಾರ್ಥವಿಜ್ಞಾನಯುತಾ ಹಿ ಲೋಕೇ ವಸನ್ತಿ ಲೋಕಾ ಬಹವಃ ಪ್ರಕಾಮಮ್ |
ನಿಷ್ಠಾಯುತಾ ನ ಶ್ರುತದ್ರುಷ್ಟಪೂರ್ವಾ ಬಿನಾ ಭವನ್ತಂ ಯತಿರಾಜ ನೂನಮ್ ॥ ೪೨ ॥

ಸ್ತೋಕಾರ್ಚನಪ್ರೀತಹೃದಮ್ಬುಜಾಯ ಪಾದಾಬ್ಜಚೂಡಾಪರರೂಪಧರ್ತ್ರೇ |
ಶೋಕಾಪಹರ್ತ್ರೇ ತರಸಾ ನತಾನಾಂ ಪಾಕಾಯ ಪುಣ್ಯಸ್ಯ ನಮೋ ವತೀಶ ॥ ೪೩ ॥

ನಾಹಂ ಹೃಷೀಕಾಣಿ ವಿಜೇತುಮೀಶೋ ನಾಹಂ ಸಪರ್ಬಾಭಜನಾದಿ ಕರ್ತುಮ್ |
ನಿಸರ್ಗಯಾ ತ್ವಂ ದಯಯೈವ ಪಾಹಿ ಸದಾಶಿವೇಮಂ ಕರುಣಾಪಯೋಧೇ ॥ ೪೪ ॥

ಕೃತಯಾಽನಯಾನತಾವಲಿಕೋಟಿಗತೇನಾತಿಮನ್ದಬೋಧೇನ |
ಮುದಮೇಹಿ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಪ್ರವರ ಸ್ತುತ್ಯಾ ಸದಾಶಿವಾಯಾಶು ॥ ೪೫ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಗದ್ಗುರುಶೃಙ್ಗಗಿರಿ ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿರ್ವಿರಚಿತಾ ಸದಾಶಿವಮಹೇನ್ದ್ರಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

Also Read:

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Sadashiva Mahendra Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top