Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivatandava Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Tandav Stuti in Kannada:

॥ ಶಿವತಾಣ್ಡವ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ದೇವಾ ದಿಕ್ಪತಯಃ ಪ್ರಯಾತ ಪರತಃ ಖಂ ಮುಞ್ಚತಾಮ್ಭೋಮುಚಃ
ಪಾತಾಳಂ ವ್ರಜ ಮೇದಿನಿ ಪ್ರವಿಶತ ಕ್ಷೋಣೀತಲಂ ಭೂಧರಾಃ |
ಬ್ರಹ್ಮನ್ನುನ್ನಯ ದೂರಮಾತ್ಮಭುವನಂ ನಾಥಸ್ಯ ನೋ ನೄತ್ಯತಃ
ಶಂಭೋಃ ಸಙ್ಕಟಮೇತದಿತ್ಯವತು ವಃ ಪ್ರೋತ್ಸಾರಣಾ ನನ್ದಿನಃ || ೧ ||

ದೋರ್ದಣ್ಡದ್ವಯಲೀಲಯಾಽಚಲಗಿರಿಭ್ರಾಮ್ಯತ್ತದುಚ್ಚೈರವ-
ಧ್ವಾನೋದ್ಭೀತಜಗದ್ಭ್ರಮತ್ಪದಭರಾಲೋಲತ್ಫಣಾಗ್ರ್ಯೋರಗಮ್ |
ಭೃಙ್ಗಾಪಿಙ್ಗಜಟಾಟವೀಪರಿಸರೋದ್ಗಙ್ಗೋರ್ಮಿಮಾಲಾಚಲ-
ಚ್ಚನ್ದ್ರಂ ಚಾರು ಮಹೇಶ್ವರಸ್ಯ ಭವತಾಂ ನಿಃಶ್ರೇಯಸೇ ಮಙ್ಗಳಮ್ || ೨ ||

ಸನ್ಧ್ಯಾತಾಣ್ಡವಡಮ್ಬರ ವ್ಯಸನಿನೋ ಭರ್ಗಸ್ಯ ಚಣ್ಡಭ್ರಮಿ-
ವ್ಯಾನೃತ್ಯದ್ಭುಜದಣ್ಡಮಣ್ಡಲ ಭುವೋ ಝಂಝಾನಿಲಾಃ ಪಾನ್ತು ವಃ |
ಯೇಷಾಮುಚ್ಛಲತಾಂ ಜವೇನ ಝಗಿತಿ ವ್ಯೂಹೇಷು ಭೂಮೀಭೃತಾ-
ಮುಡ್ಡೀನೇಷು ಬಿಡೌಜಸಾ ಪುನರಸೌ ದಮ್ಭೋಲಿರಾಲೋಕಿತಃ || ೩ ||

ಶರ್ವಾಣೀಪಾಣಿತಾಲೈಶ್ಚಲವಲಯಝಣತ್ಕಾರಿಭಿಃ ಶ್ಲಾಘ್ಯಮಾನಂ
ಸ್ಥಾನೇ ಸಂಭಾವ್ಯಮಾನಂ ಪುಳಕಿತವಪುಷಾ ಶಂಭುನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕೇಣ |
ಖೇಲತ್ಪಿಚ್ಛಾಳಿಕೇಕಾಕಲಕಲಕಲಿತಂ ಕ್ರೌಞ್ಚಮಿದ್ವರ್ಹಿಯೂನಾ
ಹೇರಮ್ಬಾಕಾಣ್ಡವಬೃಂಹಾತರಳಿತಮನಸಸ್ತಾಣ್ಡವಂ ತ್ವಾ ಧಿನೋತು || ೪ ||

ದೇವ-ಸ್ತೈ ಗುಣ್ಯಮೇದಾತ್ಸೃಜತಿ ವಿತನುತೇ ಸಂಹರತ್ಯೇಷ ಲೋಕಾ-
ನಸ್ಯೈವ ವ್ಯಾಪಿನೀಭಿಸ್ತನುಭಿರಪಿ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತಮಷ್ಟಭಿರೇವ ||
ವನ್ದ್ಯೋ ನಾಸ್ಯೇತಿ ಪಶ್ಯನ್ನಿವ ಚರಣಗತಃ ಪಾತು ಪುಷ್ಪಾಞ್ಜಲಿರ್ವಃ
ಶಂಭೋರ್ನೃತ್ಯಾವತಾರೇ ವಲಯಮಣಿಫಣಾಫೂತ್ಕೃತೈರ್ವಿಪ್ರಕೀರ್ಣಃ || ೫ ||

ಇತಿ ಶಿವತಾಣ್ಡವಸ್ತುತಿಃ ಸಮಾಪ್ತಾ ||

Also Read:

Shiva Tandava Stutih Lyrics in Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivatandava Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top