Shiva Stotram

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Kannada

Shiva Stuti (Narayana Pandita Krutha) in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತುತೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಕೃತ ॥
ಶಿವಾಯ ನಮಃ ॥

ಶಿವಸ್ತುತಿಃ |
(ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕುಚಿಸೂರಿಸೂನು ನಾರಯಣ ಪಣ್ಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತಾ)

ಸ್ಫುಟಂ ಸ್ಫಟಿಕಸಪ್ರಭಂ ಸ್ಫುಟಿತಹಾರಕಶ್ರೀಜಟಂ ಶಶಾಙ್ಕದಲಶೇಖರಂ ಕಪಿಲಫುಲ್ಲನೇತ್ರತ್ರಯಮ್ |
ತರಕ್ಷುವರಕೃತ್ತಿಮದ್ಭುಜಗಭೂಷಣಂ ಭೂತಿಮತ್ಕದಾ ನು ಶಿತಿಕಣ್ಠ ತೇ ವಪುರವೇಕ್ಷತೇ ವೀಕ್ಷಣಮ್ ॥ ೧ ॥

ತ್ರಿಲೋಚನ ವಿಲೋಚನೇ ಲಸತಿ ತೇ ಲಲಾಮಾಯಿತೇ ಸ್ಮರೋ ನಿಯಮಘಸ್ಮರೋ ನಿಯಮಿನಾಮಭೂದ್ಭಸ್ಮಸಾತ್ |
ಸ್ವಭಕ್ತಿಲತಯಾ ವಶೀಕೃತವತೀ ಸತೀಯಂ ಸತೀ ಸ್ವಭಕ್ತವಶತೋ ಭವಾನಪಿ ವಶೀ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ॥ ೨ ॥

ಮಹೇಶ ಮಹಿತೋಽಸಿ ತತ್ಪುರುಷಪೂರುಷಾಗ್ರ್ಯೋ ಭವಾನಘೋರರಿಪುಘೋರ ತೇಽನವಮ ವಾಮದೇವಾಞ್ಜಲಿಃ |
ನಮಃ ಸಪದಿಜಾತ ತೇ ತ್ವಮಿತಿ ಪಞ್ಚರೂಪೋಚಿತಪ್ರಪಞ್ಚಚಯಪಞ್ಚವೃನ್ಮಮ ಮನಸ್ತಮಸ್ತಾಡಯ ॥ ೩ ॥

ರಸಾಘನರಸಾನಲಾನಿಲವಿಯದ್ವಿವಸ್ವದ್ವಿಧುಪ್ರಯಷ್ಟೃಷು ನಿವಿಷ್ಟಮಿತ್ಯಜ ಭಜಾಮಿ ಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |
ಪ್ರಶಾನ್ತಮುತ ಭೀಷಣಂ ಭುವನಮೋಹನಂ ಚೇತ್ಯಹೋ ವಪೂಂಷಿ ಗುಣಭೂಷಿತೇಽಹಮಹಮಾತ್ಮಮೋಹಮ್ಭಿದೇ ॥ ೪ ॥

ವಿಮುಕ್ತಿಪರಮಾಧ್ವನಾಂ ತವ ಷಡಧ್ವನಾಮಾಸ್ಪದಂ ಪದಂ ನಿಗಮವೇದಿನೋ ಜಗತಿ ವಾಮದೇವಾದಯಃ |
ಕಥಞ್ಚಿದುಪಶಿಕ್ಷಿತಾ ಭಗವತೈವ ಸಂವಿದ್ರತೇ ವಯಂ ತು ವಿರಲಾನ್ತರಾಃ ಕಥಮುಮೇಶ ತನ್ಮನ್ಮಹೇ ॥ ೫ ॥

ಕಠೋರಿತಕುಠಾರಯಾ ಲಲಿತಶೂಲಯಾ ವಾಹಯಾ ರಣಡ್ಡಮರುಣಾ ಸ್ಫುದ್ಧರಿಣಯಾ ಸಖಟ್ವಾಙ್ಗಯಾ |
ಚಲಾಭಿರಚಲಾಭಿರಪ್ಯಗಣಿತಾಭಿರುನ್ನತ್ಯತಶ್ಚತುರ್ದಶ ಜಗನ್ತಿ ತೇ ಜಯ ಜಯೇತ್ಯಯುರ್ವಿಸ್ಮಯಮ್ ॥ ೬ ॥

ಪುರಾ ತ್ರಿಪುರರನ್ಧನಂ ವಿವಿಧದೈತ್ಯವಿಧ್ವಂಸನಂ ಪರಾಕ್ರಮಪರಂಪರಾ ಅಪಿ ಪರಾ ನ ತೇ ವಿಸ್ಮಯಃ |
ಅಮರ್ಷಿಬಲಹರ್ಷಿತಕ್ಷುಭಿತವೃತ್ತನೇತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಜ್ಜ್ವಲನಹೇಲಯಾ ಶಲಭಿತಂ ಹಿ ಲೋಕತ್ರಯಮ್ ॥ ೭ ॥

ಸಹಸ್ರನಯನೋ ಗುಹಃ ಸಹಸಹಸ್ರರಶ್ಮಿರ್ವಿಧುರ್ಬೃಹಸ್ಪತಿರುತಾಪ್ಪತಿಃ ಸಸುರಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾಃ |
ಭವತ್ಪದಪರಾಯಣಾಃ ಶ್ರಿಯಮಿಮಾಂ ಯಯುಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಾಂ ಭವಾನ್ ಸುರತರುರ್ಭೃಶಂ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಾವಲ್ಲಭ ॥ ೮ ॥

ತವ ಪ್ರಿಯತಮಾದತಿಪ್ರಿಯತಮ ಸದೈವಾನ್ತರಂ ಪಯಸ್ಯುಪಹಿತಂ ಘೃತಂ ಸ್ವಯಮಿವ ಶ್ರಿಯೋ ವಲ್ಲಭಮ್ |
ವಿಬುಧ್ಯ ಲಘುಬುದ್ಧಯಃ ಸ್ವಪರಪಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಯಾಯಿತಂ ಪಠನ್ತಿ ಹಿ ಲುಠನ್ತಿ ತೇ ಶಠಹೃದಃ ಶುಚಾ ಶುಣ್ಠಿತಾಃ ॥ ೯ ॥

ನಿವಾಸನಿಲಯಾ ಚಿತಾ ತವ ಶಿರಸ್ತತೇರ್ಮಾಲಿಕಾ ಕಪಾಲಮಪಿ ತೇ ಕರೇ ತ್ವಮಶಿವೋಽಸ್ಯನನ್ತರ್ಧಿಯಾಮ್ |
ತಥಾಪಿ ಭವತಃ ಪದಂ ಶಿವಶಿವೇತ್ಯದೋ ಜಲ್ಪತಾಮಕಿಞ್ಚನ ನ ಕಿಞ್ಚನ ವೃಜಿನಮಸ್ತಿ ಭಸ್ಮೀಭವೇತ್ ॥ ೧೦ ॥

ತ್ವಮೇವ ಕಿಲ ಕಾಮಧುಕ್ ಸಕಲಕಾಮಮಾಪೂರಯನ್ ಸದಾ ತ್ರಿನಯನೋ ಭವಾನ್ ವಹತಿ ಚಾರ್ಚಿ ನೇತ್ರೋದ್ಭವಮ್ |
ವಿಷಂ ವಿಷಧರಾನ್ದಧತ್ಪಿಬಸಿ ತೇನ ಚಾನನ್ದವಾನ್ವಿರುದ್ಧಚರಿತೋಚಿತಾ ಜಗದಧೀಶ ತೇ ಭಿಕ್ಷುತಾ ॥ ೧೧ ॥

ನಮಃ ಶಿವಶಿವಾಶಿವಾಶಿವಾರ್ಥಕೄನ್ತಾಶಿವಂ ನಮೋ ಹರಹರಾಹರಾಹರ ಹರಾನ್ತರೀಂ ಮೇ ದ್ರುಶಮ್ |
ನಮೋ ಭವ ಭವಾಭವಪ್ರಭವಭೂತಯೇ ಮೇ ಭವಾನ್ನಮೋ ಮೃಡ ನಮೋ ನಮೋ ನಮ ಉಮೇಶ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ॥ ೧೨ ॥

ಸತಾಂ ಶ್ರವಣಪದ್ಧತಿಂ ಸರತು ಸನ್ನತೋಕ್ತೇತ್ಯಸೌ ಶಿವಸ್ಯ ಕರುಣಙ್ಕುರಾತ್ಪ್ರತಿಕೃತಾತ್ಸದಾ ಸೋಚಿತಾ |
ಇತಿ ಪ್ರಥಿತಮಾನಸೋ ವ್ಯಧಿತ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಃ ಶಿವಸ್ತುತಿಮಿಮಾಂ ಶಿವಂ ಲಿಕುಚಿಸೂರಿಸೂನುಃ ಸುಧೀಃ ॥ ೧೩ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಲ್ಲಿಕುಚಿಸೂರಿಸೂನುನಾರಯಣಪಣ್ಡಿತಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಾ ಶಿವಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ॥

Also Read:

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil