Shiva Stotram

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Malayalam

Shiva Stuti (Narayana Pandita Krutha) in Malayalam:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತುತೀ ನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಕೃತ ॥
ശിവായ നമഃ ॥

ശിവസ്തുതിഃ |
(ശ്രീ മല്ലികുചിസൂരിസൂനു നാരയണ പണ്ഡിതാചാര്യ വിരചിതാ)

സ്ഫുടം സ്ഫടികസപ്രഭം സ്ഫുടിതഹാരകശ്രീജടം ശശാങ്കദലശേഖരം കപിലഫുല്ലനേത്രത്രയം |
തരക്ഷുവരകൃത്തിമദ്ഭുജഗഭൂഷണം ഭൂതിമത്കദാ നു ശിതികണ്ഠ തേ വപുരവേക്ഷതേ വീക്ഷണം ॥ ൧ ॥

ത്രിലോചന വിലോചനേ ലസതി തേ ലലാമായിതേ സ്മരോ നിയമഘസ്മരോ നിയമിനാമഭൂദ്ഭസ്മസാത് |
സ്വഭക്തിലതയാ വശീകൃതവതീ സതീയം സതീ സ്വഭക്തവശതോ ഭവാനപി വശീ പ്രസീദ പ്രഭോ ॥ ൨ ॥

മഹേശ മഹിതോഽസി തത്പുരുഷപൂരുഷാഗ്ര്യോ ഭവാനഘോരരിപുഘോര തേഽനവമ വാമദേവാഞ്ജലിഃ |
നമഃ സപദിജാത തേ ത്വമിതി പഞ്ചരൂപോചിതപ്രപഞ്ചചയപഞ്ചവൃന്മമ മനസ്തമസ്താഡയ ॥ ൩ ॥

രസാഘനരസാനലാനിലവിയദ്വിവസ്വദ്വിധുപ്രയഷ്ടൃഷു നിവിഷ്ടമിത്യജ ഭജാമി മൂര്ത്യഷ്ടകം |
പ്രശാന്തമുത ഭീഷണം ഭുവനമോഹനം ചേത്യഹോ വപൂംഷി ഗുണഭൂഷിതേഽഹമഹമാത്മമോഹംഭിദേ ॥ ൪ ॥

വിമുക്തിപരമാധ്വനാം തവ ഷഡധ്വനാമാസ്പദം പദം നിഗമവേദിനോ ജഗതി വാമദേവാദയഃ |
കഥഞ്ചിദുപശിക്ഷിതാ ഭഗവതൈവ സംവിദ്രതേ വയം തു വിരലാന്തരാഃ കഥമുമേശ തന്മന്മഹേ ॥ ൫ ॥

കഠോരിതകുഠാരയാ ലലിതശൂലയാ വാഹയാ രണഡ്ഡമരുണാ സ്ഫുദ്ധരിണയാ സഖട്വാങ്ഗയാ |
ചലാഭിരചലാഭിരപ്യഗണിതാഭിരുന്നത്യതശ്ചതുര്ദശ ജഗന്തി തേ ജയ ജയേത്യയുര്വിസ്മയം ॥ ൬ ॥

പുരാ ത്രിപുരരന്ധനം വിവിധദൈത്യവിധ്വംസനം പരാക്രമപരംപരാ അപി പരാ ന തേ വിസ്മയഃ |
അമര്ഷിബലഹര്ഷിതക്ഷുഭിതവൃത്തനേത്രോജ്ജ്വലജ്ജ്വലനഹേലയാ ശലഭിതം ഹി ലോകത്രയം ॥ ൭ ॥

സഹസ്രനയനോ ഗുഹഃ സഹസഹസ്രരശ്മിര്വിധുര്ബൃഹസ്പതിരുതാപ്പതിഃ സസുരസിദ്ധവിദ്യാധരാഃ |
ഭവത്പദപരായണാഃ ശ്രിയമിമാം യയുഃ പ്രാര്ഥിതാം ഭവാന് സുരതരുര്ഭൃശം ശിവ ശിവ ശിവാവല്ലഭ ॥ ൮ ॥

തവ പ്രിയതമാദതിപ്രിയതമ സദൈവാന്തരം പയസ്യുപഹിതം ഘൃതം സ്വയമിവ ശ്രിയോ വല്ലഭം |
വിബുധ്യ ലഘുബുദ്ധയഃ സ്വപരപക്ഷലക്ഷ്യായിതം പഠന്തി ഹി ലുഠന്തി തേ ശഠഹൃദഃ ശുചാ ശുണ്ഠിതാഃ ॥ ൯ ॥

നിവാസനിലയാ ചിതാ തവ ശിരസ്തതേര്മാലികാ കപാലമപി തേ കരേ ത്വമശിവോഽസ്യനന്തര്ധിയാം |
തഥാപി ഭവതഃ പദം ശിവശിവേത്യദോ ജല്പതാമകിഞ്ചന ന കിഞ്ചന വൃജിനമസ്തി ഭസ്മീഭവേത് ॥ ൧൦ ॥

ത്വമേവ കില കാമധുക് സകലകാമമാപൂരയന് സദാ ത്രിനയനോ ഭവാന് വഹതി ചാര്ചി നേത്രോദ്ഭവം |
വിഷം വിഷധരാന്ദധത്പിബസി തേന ചാനന്ദവാന്വിരുദ്ധചരിതോചിതാ ജഗദധീശ തേ ഭിക്ഷുതാ ॥ ൧൧ ॥

നമഃ ശിവശിവാശിവാശിവാര്ഥകൠന്താശിവം നമോ ഹരഹരാഹരാഹര ഹരാന്തരീം മേ ദ്രുശം |
നമോ ഭവ ഭവാഭവപ്രഭവഭൂതയേ മേ ഭവാന്നമോ മൃഡ നമോ നമോ നമ ഉമേശ തുഭ്യം നമഃ ॥ ൧൨ ॥

സതാം ശ്രവണപദ്ധതിം സരതു സന്നതോക്തേത്യസൗ ശിവസ്യ കരുണങ്കുരാത്പ്രതികൃതാത്സദാ സോചിതാ |
ഇതി പ്രഥിതമാനസോ വ്യധിത നാമ നാരായണഃ ശിവസ്തുതിമിമാം ശിവം ലികുചിസൂരിസൂനുഃ സുധീഃ ॥ ൧൩ ॥

ഇതി ശ്രീമല്ലികുചിസൂരിസൂനുനാരയണപണ്ഡിതാചാര്യവിരചിതാ ശിവസ്തുതിഃ സംപൂര്ണാ ॥

Also Read:

Shiva Stuti Narayana Pandita Krita Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment