Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram in Kannada:

॥ ಶಿವಕೇಶಾದಿ ಪಾದಾನ್ತ ವರ್ಣನ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ದೇಯಾಸುರ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ರಾಜತ್ಸರಸಸುರಸರಿತ್ಪಾರಪರ್ಯನ್ತನಿರ್ಯತ್-
ಪ್ರಾಂಶುಸ್ತಮ್ಬಾಃ ಪಿಶಙ್ಗಾಸ್ತುಲಿತಪರಿಣತಾರಕ್ತಶಾಲೀಲತಾ ವಃ |
ದುರ್ವಾರಾಪತ್ತಿಗರ್ತಶ್ರಿತನಿಖಿಲಜನೋತ್ತಾರಣೇ ರಜ್ಜುಭೂತಾ
ಘೋರಾಘೋರ್ವೀರುಹಾಲೀದಹನಶಿಖಿಶಿಖಾಃ ಶರ್ಮ ಶಾರ್ವಾಃ ಕಪರ್ದಾಃ || ೧ ||

ಕುರ್ವನ್ನಿರ್ವಾಣಮಾರ್ಗಪ್ರಗಮಪರಿಲಸದ್ರೂಪ್ಯಸೋಪಾನಶಙ್ಕಾಂ
ಶಕ್ರಾರೀಣಾಂ ಪುರಾಣಾಂ ತ್ರಯವಿಜಯಕೃತಸ್ಪಷ್ಟರೇಖಾಯಮಾಣಮ್ |
ಅವ್ಯಾದವ್ಯಾಜಮುಚ್ಚೈರಲಿಕಹಿಮಧರಾಧಿತ್ಯಕಾನ್ತಸ್ತ್ರಿಧೋದ್ಯ-
ಜ್ಜಾಹ್ನವ್ಯಾಭಂ ಮೃಡಾನೀಕಮಿತರುಡುಪರುಕ್ಪಾಣ್ಡರಂ ವಸ್ತ್ರಿಪುಣ್ಡ್ರಮ್ || ೨ ||

ಕ್ರುಧ್ಯದ್ಗೌರೀಪ್ರಸಾದಾನತಿಸಮಯಪದಾಙ್ಗುಷ್ಠಸಙ್ಕ್ರಾನ್ತಲಾಕ್ಷಾ-
ಬಿನ್ದುಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ಮರಾರೇಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿದೃಷನ್ಮಗ್ನಮಾಣಿಕ್ಯಶೋಭಮ್ |
ಮೂರ್ಧ್ನ್ಯುದ್ಯದ್ದಿವ್ಯಸಿನ್ಧೋಃ ಪತಿತಶಫರಿಕಾಕಾರಿ ವೋ ಮಸ್ತಕಂ
ಸ್ತಾದಸ್ತೋಕಾಪತ್ತಿಕ್ರ‍ೃತ್ತ್ಯೈ ಹುತವಹಕಣಿಕಾಮೋಕ್ಷರೂಕ್ಷಂ ಸದಾಕ್ಷಿ || ೩ ||

ಭೂತ್ಯೈ ದೃಗ್ಭೂತಯೋಃ ಸ್ಯಾದ್ಯದಹಿಮಹಿಮರುಗ್ಬಿಮ್ಬಯೋಃ ಸ್ನಿಗ್ಧವರ್ಣೋ
ದೈತ್ಯೌಘಧ್ವಂಸಶಂಸೀ ಸ್ಫುಟ ಇವ ಪರಿವೇಷಾವಶೇಷೋ ವಿಭಾತಿ |
ಸರ್ಗಸ್ಥಿತ್ಯನ್ತವೃತ್ತಿರ್ಮಯಿ ಸಮುಪಗತೇಽತೀವ ನಿರ್ವೄತ್ತಗರ್ವಂ
ಶರ್ವಾಣೀಭರ್ತುರುಚ್ಚೈರ್ಯುಗಳಮಥ ದಧದ್ವಿಭ್ರಮಂ ತದ್ಭ್ರುವೋರ್ವಃ || ೪ ||

ಯುಗ್ಮೇ ರುಕ್ಮಾಞ್ಜಪಿಙ್ಗೇ ಗ್ರಹ ಇವ ಪಿಹಿತೇ ದ್ರಾಗ್ಯಯೋಃ ಪ್ರಾಗ್ದುಹಿತ್ರಾ
ಶೈಲಸ್ಯ ಧ್ವಾನ್ತನೀಲಾಮ್ಬರರಚಿತಬೃಹತ್ಕಞ್ಚುಕೋಽಭೂತ್ಪ್ರಪಞ್ಚಃ |
ತೇ ತ್ರೈನೇತ್ರೇ ಪವಿತ್ರೇ ತ್ರಿದಶವರಘಟಾಮಿತ್ರಜೈತ್ರೋಗ್ರಶಸ್ತ್ರೇ
ನೇತ್ರೇ ನೇತ್ರೇ ಭವೇತಾಂ ದ್ರುತಮಿಹ ಭವತಾಮಿನ್ದ್ರಿಯಾಶ್ವಾನ್ನಿಯನ್ತುಮ್ || ೫ ||

ಚಣ್ಡೀವಕ್ತ್ರಾರ್ಪಣೇಚ್ಛೋಸ್ತದನು ಭಗವತಃ ಪಾಣ್ಡುರುಕ್ಪಾಣ್ಡುಗಣ್ಡ-
ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಕಣ್ಡೂಂ ವಿನೇತುಂ ವಿತನುತ ಇವ ಯೇ ರತ್ನಕೋಣೈರ್ವಿಘೃಷ್ಟಿಮ್ |
ಚಣ್ಡಾರ್ಚಿರ್ಮಣ್ಡಲಾಭೇ ಸತತನತಜನಧ್ವಾನ್ತಖಣ್ಡಾತಿಶೌಣ್ಡೇ
ಚಾಣ್ಡೀಶೇ ತೇ ಶ್ರಿಯೇ ಸ್ತಾಮಧಿಕಮವನತಾಖಣ್ಡಲೇ ಕುಣ್ಡಲೇ ವಃ || ೬ ||

ಖಟ್ವಾಙ್ಗೋದಗ್ರಪಾಣೇಃ ಸ್ಫುಟವಿಕಟಪುಟೋ ವಕ್ತ್ರರನ್ಧ್ರಪ್ರವೇಶ
ಪ್ರೇಪ್ಸೂದಞ್ಚತ್ಫಣೋರುಷ್ವಸದತಿಧವಳಾಹೀನ್ದ್ರಶಙ್ಕಾಂ ದಧಾನಃ |
ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಕಮ್ರವಕ್ತ್ರಾಮ್ಬುರುಹಪರಿಲಸತ್ಕರ್ಣಿಕಾಕಾರಶೋಭಃ
ಶಶ್ವತ್ತ್ರಾಣಾಯ ಭೂಯಾದಲಮತಿವಿಮಲೋತ್ತುಙ್ಗಕೋಣಃ ಸ ಘೋಣಃ || ೭ ||

ಕುಧ್ಯತ್ಯದ್ಧಾ ಯಯೋಃ ಸ್ವಾಂ ತನುಮತಿಲಸತೋರ್ಬಿಮ್ಬಿತಾಂ ಲಕ್ಷಯನ್ತೀ
ಭರ್ತ್ರೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತಿವಿಘ್ನಾ ಮುಹುರಿತರವಧೂಶಙ್ಕಯಾ ಶೈಲಕನ್ಯಾ |
ಯುಷ್ಮಾಂಸ್ತೌ ಶಶ್ವದುಚ್ಚೈರಬಹುಲದಶಮೀಶರ್ವರೀಶಾತಿಶುಭ್ರಾ-
ವವ್ಯಾಸ್ತಾಂ ದಿವ್ಯಸಿನ್ಧೋಃ ಕಮಿತುರವನಮಲ್ಲೋಕಪಾಲೌ ಕಪೋಲೌ || ೮ ||

ಯೋ ಭಾಸಾ ಭಾತ್ಯುಪಾನ್ತಸ್ಥಿತ ಇವ ನಿಭೃತಂ ಕೌಸ್ತುಭೋ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛನ್
ಸೋತ್ಥಸ್ನೇಹಾನ್ನಿತಾನ್ತಂ ಗಲಗತಗರಳಂ ಪತ್ಯುರುಚ್ಚೈಃ ಪಶೂನಾಮ್ |
ಪ್ರೋದ್ಯತ್ಪ್ರೇಮ್ಣಾ ಯಮಾರ್ದ್ರಾ ಪಿಬತಿ ಗಿರಿಸುತಾ ಸಂಪದಃ ಸಾತಿರೇಕಾ
ಲೋಕಾಃ ಶೋಣೀಕೃತಾನ್ತಾ ಯದಧರಮಹಸಾ ಸೋಽಧರೋ ವೋ ವಿಧತ್ತಾಮ್ || ೯ ||

ಅತ್ಯರ್ಥಂ ರಾಜತೇ ಯಾ ವದನಶಶಧರಾದುದ್ಗಲಚ್ಚಾರುವಾಣೀ-
ಪೀಯೂಷಾಮ್ಭಃಪ್ರವಾಹಪ್ರಸರಪರಿಲಸತ್ಫೇನಬಿನ್ದ್ವಾವಲೀವ |
ದೇಯಾತ್ಸಾ ದನ್ತಪಙ್ಕ್ತಿಶ್ಚಿರಮಿಹ ದನುದಾಯಾದದೌವಾರಿಕಸ್ಯ
ದ್ಯುತ್ಯಾ ದೀಪ್ತೇನ್ದುಕುನ್ದಚ್ಛವಿರಮಲತರಪ್ರೋನ್ನತಾಗ್ರಾ ಮುದಂ ವಃ || ೧೦ ||

ನ್ಯಕ್ಕುರ್ವನ್ನುರ್ವರಾಭೃನ್ನಿಭಘನಸಮಯೋದ್ಧುಷ್ಟಮೇಘೌಘಘೋಷಂ
ಸ್ಫೂರ್ಜದ್ವಾರ್ಧ್ಯುತ್ಥಿತೋರುಧ್ವನಿತಮಪಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮಭೂತೋ ಗಭೀರಃ |
ಸುವ್ಯಕ್ತೋ ವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತೇಃ ಪ್ರಕಟಿತಕರಣಃ ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ಯ ಸತ್ಯಾಃ
ಪ್ರೀತ್ಯಾ ವಃ ಸಂವಿದಧ್ಯಾತ್ಫಲವಿಕಲಮಲಂ ಜನ್ಮ ನಾದಃ ಸ ನಾದಃ || ೧೧ ||

ಭಾಸಾ ಯಸ್ಯ ತ್ರಿಲೋಕೀ ಲಸತಿ ಪರಿಲಸತ್ಫೇನಬಿನ್ದ್ವರ್ಣವಾನ್ತರ್-
ವ್ಯಾಮಗ್ರೇವಾತಿಗೌರಸ್ತುಲಿತಸುರಸರಿದ್ವಾರಿಪೂರಪ್ರಸಾರಃ |
ಪೀನಾತ್ಮಾ ದನ್ತಭಾಭಿರ್ಭೃಶಮಹಹಹಕಾರಾತಿಭೀಮಃ ಸದೇಷ್ಟಾಂ
ಪುಷ್ಟಾಂ ತುಷ್ಟಿಂ ಕೃಷೀಷ್ರ‍್ಟ ಸ್ಫುಟಮಿಹ ಭವತಾಮಟ್ಟಹಾಸೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತೇಃ || ೧೨ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಾಖ್ಯಮಾಪ್ಯಂ ಯದುವಿಮಲಮುದಗ್ವರ್ತಿ ಯದ್ವಾಮದೇವಂ
ನಾಮ್ನಾ ಹೇಮ್ನಾ ಸದೃಕ್ಷಂ ಜಲದನಿಭಮಘೋರಾಹ್ವಯಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯತ್ |
ಯದ್ಬಾಲಾರ್ಕಪ್ರಭಂ ತತ್ಪುರುಷನಿಗದಿತಂ ಪೂರ್ವಮೀಶಾನಸಂಜ್ಞಂ
ಯದ್ದಿವ್ಯಂ ತಾನಿ ಶಮ್ಭೋರ್ಭವದಭಿಲಷಿತಂ ಪಞ್ಚ ದದ್ಯುರ್ಮುಖಾನಿ || ೧೩ ||

ಆತ್ಮಪ್ರೇಮ್ಣೋ ಭವಾನ್ಯಾ ಸ್ವಯಮಿವ ರಚಿತಾಃ ಸಾದರಂ ಸಾಂವನನ್ಯಾ
ಮಷ್ಯಾ ತಿಸ್ರಃ ಸುನೀಲಾಞ್ಜನನಿಭಗರರೇಖಾಃ ಸಮಾಭಾನ್ತಿ ಯಸ್ಯಾಮ್ |
ಆಕಲ್ಪಾನಲ್ಪಭಾಸಾ ಭೃಶರುಚಿರತರಾ ಕಮ್ಬುಕಲ್ಪಾಽಮ್ಬಿಕಾಯಾಃ
ಪತ್ಯುಃ ಸಾತ್ಯನ್ತಮನ್ತರ್ವಿಲಸತು ಸತತಂ ಮನ್ಥರಾ ಕನ್ಧರಾ ವಃ || ೧೪ ||

ವಕ್ತ್ರೇನ್ದೋರ್ದನ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಶ್ಚಿರಮಧರಮಹಾಕೌಸ್ತುಭಸ್ಯಾಪ್ಯುಪಾನ್ತೇ
ಸೋತ್ಥಾನಾಂ ಪ್ರಾರ್ಥಯನ್ ಯ ಸ್ಥಿತಿಮಚಲಭುವೇ ವಾರಯನ್ತ್ಯೈ ನಿವೇಶಮ್ |
ಪ್ರಾಯುಙ್ಕ್ತೇವಾಶಿಷೋ ಯಃ ಪ್ರತಿಪದಮಮೃತತ್ವೇ ಸ್ಥಿತಃ ಕಾಲಶತ್ರೋಃ
ಕಾಲಂ ಕುರ್ವನ್ ಗಲಂ ವೋ ಹೃದಯಮಯಮಲಂ ಕ್ಷಾಲಯೇತ್ಕಾಲಕೂಟಃ || ೧೫ ||

ಪ್ರೌಢಪ್ರೇಮಾಕುಲಾಯಾ ದ್ದಢತರಪರಿರಮ್ಭೇಷು ಪರ್ವೇನ್ದುಮುಖ್ಯಾಃ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾಶ್ಚಾರುಚಾಮೀಕರವಲಯಪದೈರಙ್ಕಿತಂ ಕಾನ್ತಿಶಾಲಿ |
ರಙ್ಗನ್ನಾಗಾಙ್ಗದಾಢ್ಯಂ ಸತತಮವಿಹಿತಂ ಕರ್ಮ ನಿರ್ಮೂಲಯೇತ್ತ-
ದೋರ್ಮೂಲಂ ನಿರ್ಮಲಂ ಯದ್ಧೃದಿ ದುರಿತಮಪಾಸ್ಯಾರ್ಜಿತಂ ಧೂರ್ಜಟೇರ್ವಃ || ೧೬ ||

ಕಣ್ಠಾಶ್ಲೇಷಾರ್ಥಮಾಪ್ತಾ ದಿವ ಇವ ಕಮಿತುಃ ಸ್ವರ್ಗಸಿನ್ಧೋಃ ಪ್ರವಾಹಾಃ
ಕ್ರಾನ್ತ್ಯೈ ಸಂಸಾರಸಿನ್ಧೋಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಹಾಸಙ್ಕ್ರಮಾಕಾರದೀರ್ಘಾಃ |
ತಿರ್ಯಗ್ವಿಷ್ಕಮ್ಭಭೂತಾಸ್ತ್ರಿಭುವನವಸತೇರ್ಭಿನ್ನದೈತ್ಯೇಭದೇಹಾ
ಬಾಹಾವಸ್ತಾ ಹರಸ್ಯ ದ್ರುತಮಿಹ ನಿವಹಾನಂಹಸಾಂ ಸಂಹರನ್ತು || ೧೭ ||

ವಕ್ಷೋ ದಕ್ಷದ್ವಿಷೋಽಲಂ ಸ್ಮರಭರವಿನಮದ್ದಕ್ಷಜಾಕ್ಷೀಣವಕ್ಷೋಜಾನ್ತರ್-
ನಿಕ್ಷಿಪ್ತಶುಮ್ಭನ್ಮಲಯಜಮಿಲಿತೋದ್ಭಾಸಿ ಭಸ್ಮೋಕ್ಷಿತಂ ಯತ್ |
ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ತದ್ರೂಕ್ಷಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರುತಿ ಗಣಫಣರತ್ನೌಘಭಾಭೀಕ್ಷ್ಣಶೋಭಂ
ಯುಷ್ಮಾಕಂ ಶಶ್ವದೇನಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಶಿಲಾಮಣ್ಡಲಾಭಂ ಕ್ಷಿಣೋತು || ೧೮ ||

ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತೇ ವಿಚಿತ್ರಾಕುಲವಲಿಲಹರೀಜಾಲಶಾಲಿನ್ಯವಾಞ್ಚನ್-
ನಾಭ್ಯಾವರ್ತೇ ವಿಲೋಲದ್ಭುಜಗವರಯುತೇ ಕಾಲಶತ್ರೋರ್ವಿಶಾಲೇ |
ಯುಷ್ಮಚ್ಚಿತ್ತತ್ರಿಧಾಮಾ ಪ್ರತಿನವರುಚಿರೇ ಮನ್ದಿರೇ ಕಾನ್ತಿಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾಃ
ಶೇತಾಂ ಶೀತಾಂಶುಗೌರೇ ಚಿರತರಮುದರಕ್ಷೀರಸಿನ್ಧೌ ಸಲೀಲಮ್ || ೧೯ ||

ವೈಯಾಘ್ರೀ ಯತ್ರ ಕೃತ್ತಿಃ ಸ್ಫುರತಿ ಹಿಮಗಿರೇರ್ವಿಸ್ತೃತೋಪತ್ಯಕಾನ್ತಃ
ಸಾನ್ದ್ರಾವಶ್ಯಾಯಮಿಶ್ರಾ ಪರಿತ ಇವ ವೃತಾ ನೀಲಜೀಮೂತಮಾಲಾ |
ಆಬದ್ಧಾಹೀನ್ದ್ರಕಾಞ್ಚೀಗುಣಮತಿಪೃಥುಲಂ ಶೈಲಜಾಕೀಡಭೂಮಿಸ್ತದ್ವೋ
ನಿಃಶ್ರೇಯಸೇ ಸ್ಯಾಜ್ಜಘನಮತಿಘನಂ ಬಾಲಶೀತಾಂಶುಮೌಲೇಃ || ೨೦ ||

ಪುಷ್ಟಾವಷ್ಟಮ್ಭಭೂತೌ ಪೃಥುತರಜಘನಸ್ಯಾಪಿ ನಿತ್ಯಂ ತ್ರಿಲೋಕ್ಯಾಃ
ಸಮ್ಯಗ್ವೃತ್ತೌ ಸುರೇನ್ದ್ರದ್ವಿರದವರಕರೋದಾರಕಾನ್ತಿಂ ದಧಾನೌ |
ಸಾರಾವೂರೂ ಪುರಾರೇಃ ಪ್ರಸಭಮರಿಘರ‍್ಟಾಘಸ್ಮರೌ ಭಸ್ಮಶುಭ್ರೌ
ಭಕ್ತೈರತ್ಯಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತೈರಧಿಕಮವನತೌ ವಾಞ್ಛಿತಂ ವೋ ವಿಧತ್ತಾಮ್ || ೨೧ ||

ಆನನ್ದಾಯೇನ್ದುಕಾನ್ತೋಪಲರಚಿತಸಮುದ್ಗಾಯಿತೇ ಯೇ ಮುನೀನಾಂ
ಚಿತ್ತಾದರ್ಶಂ ನಿಧಾತುಂ ವಿದಧತಿ ಚರಣೇ ತಾಣ್ಡವಾಕುಞ್ಚನಾನಿ |
ಕಾಞ್ಚೀಭೋಗೀನ್ದ್ರಮೂರ್ಧ್ನಾ ಪ್ರತಿಮುಹುರುಪಧಾನಾಯಮಾನೇ ಕ್ಷಣಂ ತೇ
ಕಾನ್ತೇ ಸ್ತಾಮನ್ತಕಾರೇರ್ದ್ಯುತಿವಿಜಿತಸುಧಾಭಾನುನೀ ಜಾನುನೀ ವಃ || ೨೨ ||

ಮಞ್ಜೀರೀಭೂತಭೋಗಿಪ್ರವರಗಣಫಣಾಮಣ್ಡಲಾನ್ತರ್ನಿತಾನ್ತ-
ವ್ಯಾದೀರ್ಘಾನರ್ಘರತ್ನದ್ಯುತಿಕಿಸಲಯಿತೇ ಸ್ತೂಯಮಾನೇ ದ್ಯುಸದ್ಭಿಃ |
ಬಿಭ್ರತ್ಯೌ ವಿಮ್ರಮಂ ವಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಬೃಹದ್ದಣ್ಡವದ್ಭಾಸಿತೇ ಯೇ
ಜಙ್ಘೇ ಶಙ್ಖೇನ್ದುಶುಭ್ರೇ ಭೃಶಮಿಹ ಭವತಾಂ ಮಾನಸೇ ಶೂಲಪಾಣೇಃ || ೨೩ ||

ಅಸ್ತೋಕಸ್ತೋಮಶಸ್ತ್ರೈರಪಚಿತಿಮಮಲಾಂ ಭೂರಿಭಾವೋಪಹಾರೈಃ
ಕುರ್ವದ್ಭಿಃ ಸರ್ವದೋಚ್ಚೈಃ ಸತತಮಭಿವೃತೌ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ದೇವಲಾದ್ಯೈಃ |
ಸಮ್ಯಕ್ಸಮ್ಪೂಜ್ಯಮಾನಾವಿಹ ಹೃದಿ ಸರಸೀವಾನಿಶಂ ಯುಷ್ಮದೀಯೇ
ಶರ್ವಸ್ಯ ಕ್ರೀಡತಾಂ ತೌ ಪ್ರಪದವರಬೃಹತ್ಕಚ್ಛಪಾವಚ್ಛಭಾಸೌ || ೨೪ ||

ಯಾಃ ಸ್ವಸ್ಯೈಕಾಂಶಪಾತಾದಿತಿಬಹಲಗಲದ್ರಕ್ತವಕ್ತ್ರಂ ಪ್ರಣುನ್ನ-
ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾಕ್ರೋಶಯನ್ಪ್ರಾಙ್ ನಿಜಮಚಲವರಂ ಚಾಲಯನ್ತಂ ದಶಾಸ್ಯಮ್ |
ಪಾದಾಙ್ಗುಲ್ಯೋ ದಿಶನ್ತು ದ್ರುತಮಯುಗದಶಃ ಕಲ್ಮಷಪ್ಲೋಷಕಲ್ಯಾಃ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ಫುಲ್ಲಮಾಲ್ಯಪ್ರಕರವಿಲಸಿತಾ ವಃ ಪ್ರಣದ್ಧಾಹಿವಲ್ಲ್ಯಃ || ೨೫ ||

ಪ್ರಹ್ವಪ್ರಾಚೀನಬರ್ಹಿಃಪ್ರಮುಖಸುರವರಪ್ರಸ್ಫುರನ್ಮೌಲಿಸಕ್ತ-
ಜ್ಯಾಯೋರತ್ನೋತ್ಕರೋಸ್ತ್ರೈರವಿರತಮಮಲಾ ಭೂರಿನೀರಾಜಿತಾ ಯಾ |
ಪ್ರೋದಗ್ರಾಗ್ರಾ ಪ್ರದೇಯಾತ್ತತಿರಿವ ರುಚಿರಾ ತಾರಕಾಣಾಂ ನಿತಾನ್ತಂ
ನೀಲಗ್ರೀವಸ್ಯ ಪಾದಾಮ್ಬುರುಹವಿಲಸಿತಾ ಸಾ ನಖಾಲೀಃ ಸುಖಂ ವಃ || ೨೬ ||

ಸತ್ಯಾಃ ಸತ್ಯಾನನೇನ್ದಾವಪಿ ಸವಿಧಗತೇ ಯೇ ವಿಕಾಸಂ ದಧಾತೇ
ಸ್ವಾನ್ತೇ ಸ್ವಾಂ ತೇ ಲಭನ್ತೇ ಶ್ರಿಯಮಿಹ ಸರಸೀವಾಮರಾ ಯೇ ದಧಾನಾಃ|
ಲೋಲಂ ಲೋಲಮ್ಬಕಾನಾಂ ಕುಲಮಿವ ಸುಧಿಯಾಂ ಸೇವತೇ ಯೇ ಸದಾ ಸ್ತಾಂ
ಭೂತ್ಯೈ ಭೂತ್ಯೈಣಪಾಣೇರ್ವಿಮಲತರರುಚಸ್ತೇ ಪದಾಮ್ಭೋರುಹೇ ವಃ || ೨೭ ||

ಯೇಷಾಂ ರಾಗಾದಿದೋಷಾಕ್ಷತಮತಿ ಯತಯೋ ಯಾನ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಪ್ರಸಾದಾ-
ದ್ಯೇ ವಾ ನಮ್ರಾತ್ಮಮೂರ್ತಿದ್ಯುಸದೃಶಿಪರಿಷನ್ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶೇಷಾಯಮಾಣಾಃ |
ಶ್ರೀಕಣ್ಠಸ್ಯಾರುಣೋದ್ಯಚ್ಚರಣಸರಸಿಜಪ್ರೋತ್ಥಿತಾಸ್ತೇ ಭವಾಖ್ಯಾತ್-
ಪಾರಾವಾರಾಚ್ಚಿರಂ ವೋ ದುರಿತಹತಿಕೃತಸ್ತಾರಯೇಯುಃ ಪರಾಗಾಃ || ೨೮ ||

ಭೂಮ್ನಾ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಸೀಮ್ನಾ ಭುವನಮನುಸೃತಂ ಯತ್ಪರಂ ಧಾಮ ಧಾಮ್ನಾಂ
ಸಾಮ್ನಾಮಾಮ್ನಾಯತತ್ತ್ವಂ ಯದಪಿ ಚ ಪರಮಂ ಯದ್ಗುಣಾತೀತಮಾದ್ಯಮ್ |
ಯಚ್ಚಾಂಹೋಹನ್ನಿರೀಹಂ ಗಗನಮಿತಿ ಮುಹುಃ ಪ್ರಾಹುರುಚ್ಚೈರ್ಮಹಾನ್ತೋ
ಮಾಹೇಶಂ ತನ್ಮಹೋ ಮೇ ಮಹಿತಮಹರಹರ್ಮೋಹರೋಹಂ ನಿಹನ್ತು || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಙ್ಕರಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ ಕೃತಮ್ ಶಿವಕೇಶಾದಿಪಾದಾನ್ತವರ್ಣನಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivakeshadi Padanta Varnana Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top