Shiva Stotram

Sriramanatha Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಮ್ಬುರಾಶೇ |
ಶ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೧||

ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ |
ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೨||

ಶೂರಾಹಿತೇಭವದನಾಶ್ರಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗ ಕ್ರೂರಾರಿವರ್ಗವಿಜಯಪ್ರದ ಶೀಘ್ರಮೇವ |
ಸಾರಾಖಿಲಾಗಮತದನ್ತಪುರಾಣಪಙ್ಕ್ತೇಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೩||

ಶಬ್ದಾದಿಮೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಸಮೀಪಗೇಷ್ವಪ್ಯಾಸಕ್ತಿಗನ್ಧರಹಿತಾನ್ನಿಜಪಾದನಮ್ರಾನ್ |
ಕುರ್ವಾಣ ಕಾಮದಹನಾಕ್ಷಿಲಸಲ್ಲಲಾಟ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೪||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||