Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sriramanatha Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sriramanatha Stutih in Kannada:

॥ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಸ್ತುತಿಃ ॥
ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಮ್ಬುರಾಶೇ |
ಶ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || ೧ ||

ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ |
ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || ೨ ||

ಶೂರಾಹಿತೇಭವದನಾಶ್ರಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗ ಕ್ರೂರಾರಿವರ್ಗವಿಜಯಪ್ರದ ಶೀಘ್ರಮೇವ |
ಸಾರಾಖಿಲಾಗಮತದನ್ತಪುರಾಣಪಙ್ಕ್ತೇಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || ೩ ||

ಶಬ್ದಾದಿಮೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಸಮೀಪಗೇಷ್ವಪ್ಯಾಸಕ್ತಿಗನ್ಧರಹಿತಾನ್ನಿಜಪಾದನಮ್ರಾನ್ |
ಕುರ್ವಾಣ ಕಾಮದಹನಾಕ್ಷಿಲಸಲ್ಲಲಾಟ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || ೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

Also Read:

Sriramanatha Stutih Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Sriramanatha Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top