Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: rama nathan stuthi

Home /

શ્રીરામનાથ સ્તુતિ Lyrics in Gujarati: શ્રીરામપૂજિતપદામ્બુજ ચાપપાણે શ્રીચકરાજકૃતવાસ કૃપામ્બુરાશે | શ્રીસેતુમૂલચરણપ્રવણાન્તરઙ્ગ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ ||૧|| નમ્રાઘવૃન્દવિનિવારણબદ્ધદીક્ષ શૈલાધિરાજતનયાપરિરબ્ધવર્ષ્મન | શ્રીનાથમુખ્યસુરવર્યનિષેવિતાઙ્ઘ્રે શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ ||૨|| શૂરાહિતેભવદનાશ્રિતપાર્શ્વભાગ ક્રૂરારિવર્ગવિજયપ્રદ…

ശ്രീരാമനാഥ സ്തുതിഃ Lyrics in Malayalam: ശ്രീരാമപൂജിതപദാംബുജ ചാപപാണേ ശ്രീചകരാജകൃതവാസ കൃപാംബുരാശേ | ശ്രീസേതുമൂലചരണപ്രവണാന്തരംഗ ശ്രീരാമനാഥ ലഘു താരയ ജന്മവാര്ധിം ||൧|| നമ്രാഘവൃന്ദവിനിവാരണബദ്ധദീക്ഷ ശൈലാധിരാജതനയാപരിരബ്ധവര്ഷ്മന് | ശ്രീനാഥമുഖ്യസുരവര്യനിഷേവിതാംഘ്രേ ശ്രീരാമനാഥ ലഘു താരയ ജന്മവാര്ധിം ||൨|| ശൂരാഹിതേഭവദനാശ്രിതപാര്ശ്വഭാഗ ക്രൂരാരിവര്ഗവിജയപ്രദ…

ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಸ್ತುತಿಃ Lyrics in Kannada: ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಮ್ಬುರಾಶೇ | ಶ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೧|| ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ | ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ ||೨|| ಶೂರಾಹಿತೇಭವದನಾಶ್ರಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗ ಕ್ರೂರಾರಿವರ್ಗವಿಜಯಪ್ರದ…

శ్రీరామనాథ స్తుతిః Lyrics in Telugu : శ్రీరామపూజితపదామ్బుజ చాపపాణే శ్రీచకరాజకృతవాస కృపామ్బురాశే | శ్రీసేతుమూలచరణప్రవణాన్తరఙ్గ శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ ||౧|| నమ్రాఘవృన్దవినివారణబద్ధదీక్ష శైలాధిరాజతనయాపరిరబ్ధవర్ష్మన్ | శ్రీనాథముఖ్యసురవర్యనిషేవితాఙ్ఘ్రే శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ ||౨|| శూరాహితేభవదనాశ్రితపార్శ్వభాగ…

শ্রীরামনাথ স্তুতিঃ Lyrics in Bengali: শ্রীরামপূজিতপদাম্বুজ চাপপাণে শ্রীচকরাজকৃতৱাস কৃপাম্বুরাশে | শ্রীসেতুমূলচরণপ্রৱণান্তরঙ্গ শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম ||১|| নম্রাঘৱৃন্দৱিনিৱারণবদ্ধদীক্ষ শৈলাধিরাজতনযাপরিরব্ধৱর্ষ্মন | শ্রীনাথমুখ্যসুরৱর্যনিষেৱিতাঙ্ঘ্রে শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম ||২|| শূরাহিতেভৱদনাশ্রিতপার্শ্ৱভাগ ক্রূরারিৱর্গৱিজযপ্রদ…

श्रीरामनाथ स्तुति Lyrics in Marathi: श्रीरामपूजितपदाम्बुज चापपाणे श्रीचकराजकृतवास कृपाम्बुराशे । श्रीसेतुमूलचरणप्रवणान्तरङ्ग श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम ॥ 1 ॥ नम्राघवृन्दविनिवारणबद्धदीक्ष शैलाधिराजतनयापरिरब्धवर्ष्मन । श्रीनाथमुख्यसुरवर्यनिषेविताङ्घ्रे श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम ॥…