Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

shri raamanatha stuthi

Sriramanatha Stutih Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Sriramanatha Stutih in Gujarati: ॥ શ્રીરામનાથ સ્તુતિ ॥ શ્રીરામપૂજિતપદામ્બુજ ચાપપાણે શ્રીચકરાજકૃતવાસ કૃપામ્બુરાશે | શ્રીસેતુમૂલચરણપ્રવણાન્તરઙ્ગ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || ૧ || નમ્રાઘવૃન્દવિનિવારણબદ્ધદીક્ષ શૈલાધિરાજતનયાપરિરબ્ધવર્ષ્મન | શ્રીનાથમુખ્યસુરવર્યનિષેવિતાઙ્ઘ્રે શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || ૨ || શૂરાહિતેભવદનાશ્રિતપાર્શ્વભાગ ક્રૂરારિવર્ગવિજયપ્રદ શીઘ્રમેવ | સારાખિલાગમતદન્તપુરાણપઙ્ક્તેઃ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || ૩ || શબ્દાદિમેષુ વિષયેષુ સમીપગેષ્વપ્યાસક્તિગન્ધરહિતાન્નિજપાદનમ્રાન | કુર્વાણ કામદહનાક્ષિલસલ્લલાટ શ્રીરામનાથ લઘુ તારય જન્મવાર્ધિમ || […]

Sriramanatha Stutih Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Sriramanatha Stutih in Malayalam: ॥ ശ്രീരാമനാഥ സ്തുതിഃ ॥ ശ്രീരാമപൂജിതപദാംബുജ ചാപപാണേ ശ്രീചകരാജകൃതവാസ കൃപാംബുരാശേ | ശ്രീസേതുമൂലചരണപ്രവണാന്തരംഗ ശ്രീരാമനാഥ ലഘു താരയ ജന്മവാര്ധിം || ൧ || നമ്രാഘവൃന്ദവിനിവാരണബദ്ധദീക്ഷ ശൈലാധിരാജതനയാപരിരബ്ധവര്ഷ്മന് | ശ്രീനാഥമുഖ്യസുരവര്യനിഷേവിതാംഘ്രേ ശ്രീരാമനാഥ ലഘു താരയ ജന്മവാര്ധിം || ൨ || ശൂരാഹിതേഭവദനാശ്രിതപാര്ശ്വഭാഗ ക്രൂരാരിവര്ഗവിജയപ്രദ ശീഘ്രമേവ | സാരാഖിലാഗമതദന്തപുരാണപങ്ക്തേഃ ശ്രീരാമനാഥ ലഘു താരയ ജന്മവാര്ധിം || ൩ || ശബ്ദാദിമേഷു വിഷയേഷു സമീപഗേഷ്വപ്യാസക്തിഗന്ധരഹിതാന്നിജപാദനമ്രാന് | കുര്വാണ കാമദഹനാക്ഷിലസല്ലലാട ശ്രീരാമനാഥ ലഘു താരയ ജന്മവാര്ധിം || […]

Sriramanatha Stutih Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Sriramanatha Stutih in Kannada: ॥ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಸ್ತುತಿಃ ॥ ಶ್ರೀರಾಮಪೂಜಿತಪದಾಮ್ಬುಜ ಚಾಪಪಾಣೇ ಶ್ರೀಚಕರಾಜಕೃತವಾಸ ಕೃಪಾಮ್ಬುರಾಶೇ | ಶ್ರೀಸೇತುಮೂಲಚರಣಪ್ರವಣಾನ್ತರಙ್ಗ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || ೧ || ನಮ್ರಾಘವೃನ್ದವಿನಿವಾರಣಬದ್ಧದೀಕ್ಷ ಶೈಲಾಧಿರಾಜತನಯಾಪರಿರಬ್ಧವರ್ಷ್ಮನ್ | ಶ್ರೀನಾಥಮುಖ್ಯಸುರವರ್ಯನಿಷೇವಿತಾಙ್ಘ್ರೇ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || ೨ || ಶೂರಾಹಿತೇಭವದನಾಶ್ರಿತಪಾರ್ಶ್ವಭಾಗ ಕ್ರೂರಾರಿವರ್ಗವಿಜಯಪ್ರದ ಶೀಘ್ರಮೇವ | ಸಾರಾಖಿಲಾಗಮತದನ್ತಪುರಾಣಪಙ್ಕ್ತೇಃ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || ೩ || ಶಬ್ದಾದಿಮೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಸಮೀಪಗೇಷ್ವಪ್ಯಾಸಕ್ತಿಗನ್ಧರಹಿತಾನ್ನಿಜಪಾದನಮ್ರಾನ್ | ಕುರ್ವಾಣ ಕಾಮದಹನಾಕ್ಷಿಲಸಲ್ಲಲಾಟ ಶ್ರೀರಾಮನಾಥ ಲಘು ತಾರಯ ಜನ್ಮವಾರ್ಧಿಮ್ || […]

Sriramanatha Stutih Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Sriramanatha Stutih in Telugu : ॥ శ్రీరామనాథ స్తుతిః ॥ శ్రీరామపూజితపదామ్బుజ చాపపాణే శ్రీచకరాజకృతవాస కృపామ్బురాశే | శ్రీసేతుమూలచరణప్రవణాన్తరఙ్గ శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ || ౧ || నమ్రాఘవృన్దవినివారణబద్ధదీక్ష శైలాధిరాజతనయాపరిరబ్ధవర్ష్మన్ | శ్రీనాథముఖ్యసురవర్యనిషేవితాఙ్ఘ్రే శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ || ౨ || శూరాహితేభవదనాశ్రితపార్శ్వభాగ క్రూరారివర్గవిజయప్రద శీఘ్రమేవ | సారాఖిలాగమతదన్తపురాణపఙ్క్తేః శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ || ౩ || శబ్దాదిమేషు విషయేషు సమీపగేష్వప్యాసక్తిగన్ధరహితాన్నిజపాదనమ్రాన్ | కుర్వాణ కామదహనాక్షిలసల్లలాట శ్రీరామనాథ లఘు తారయ జన్మవార్ధిమ్ […]

Sriramanatha Stutih Lyrics in Bengali

Sriramanatha Stutih in Bengali: ॥ শ্রীরামনাথ স্তুতিঃ ॥ শ্রীরামপূজিতপদাম্বুজ চাপপাণে শ্রীচকরাজকৃতৱাস কৃপাম্বুরাশে | শ্রীসেতুমূলচরণপ্রৱণান্তরঙ্গ শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম || ১ || নম্রাঘৱৃন্দৱিনিৱারণবদ্ধদীক্ষ শৈলাধিরাজতনযাপরিরব্ধৱর্ষ্মন | শ্রীনাথমুখ্যসুরৱর্যনিষেৱিতাঙ্ঘ্রে শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম || ২ || শূরাহিতেভৱদনাশ্রিতপার্শ্ৱভাগ ক্রূরারিৱর্গৱিজযপ্রদ শীঘ্রমেৱ | সারাখিলাগমতদন্তপুরাণপঙ্ক্তেঃ শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম || ৩ || শব্দাদিমেষু ৱিষযেষু সমীপগেষ্ৱপ্যাসক্তিগন্ধরহিতান্নিজপাদনম্রান | কুর্ৱাণ কামদহনাক্ষিলসল্ললাট শ্রীরামনাথ লঘু তারয জন্মৱার্ধিম || […]

Sriramanatha Stutih Lyrics in Marathi

Sriramanatha Stutih in Marathi: ॥ श्रीरामनाथ स्तुति ॥ श्रीरामपूजितपदाम्बुज चापपाणे श्रीचकराजकृतवास कृपाम्बुराशे । श्रीसेतुमूलचरणप्रवणान्तरङ्ग श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम ॥ 1 ॥ नम्राघवृन्दविनिवारणबद्धदीक्ष शैलाधिराजतनयापरिरब्धवर्ष्मन । श्रीनाथमुख्यसुरवर्यनिषेविताङ्घ्रे श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम ॥ 2 ॥ शूराहितेभवदनाश्रितपार्श्वभाग क्रूरारिवर्गविजयप्रद शीघ्रमेव । साराखिलागमतदन्तपुराणपङ्क्तेः श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम ॥ 3 ॥ शब्दादिमेषु विषयेषु समीपगेष्वप्यासक्तिगन्धरहितान्निजपादनम्रान । कुर्वाण कामदहनाक्षिलसल्ललाट श्रीरामनाथ लघु तारय जन्मवार्धिम ॥ […]

Scroll to top