Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತುತಿ ಕದಮ್ಬಮ್ ॥
ಆಹ್ಲಾದಜನಕಸ್ಯಾದ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ತವ ಶಙ್ಕರ |
ಚನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರತ್ವಮಾಪೇದೇ ಜಾನೇ ಚನ್ದ್ರಲಸಜ್ಜಟ || ೧ ||

ಕಾಲಕೂಟಂ ನಿಗೃಹ್ಯಾದಾವರಕ್ಷಃ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ |
ಕೋ ವಾಽತ್ರ ವಿಸ್ಮಯಃ ಶಂಭೋ ಕಾಲಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹೇ || ೨ ||

ಅಭವಸ್ತ್ವಂ ಸೂಚಯಿತುಂ ಲೋಕಾನಾಮರ್ಧನಾರೀಶಃ |
ಅರ್ಧೋ ವೇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಃ ಸ್ವಾರ್ಥಪರೋ ನಾರ್ಥವಾದ ಇತಿ || ೩ ||

ಜಡತಾವಿದಲನದೀಕ್ಷಿತ ಜಡತಾಪಹ್ರ‍ೃತಿಂ ಕರೋಷಿ ನೋ ಚೇನ್ಮೇ |
ದೀಕ್ಷಾಭಙ್ಗೋ ನ ಭವೇದ್ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಾಶ್ರಿತಾಙ್ಗ ಕಿಮು ತೇನ || ೪ ||

ಪಶುಪತಿಮವ ಮಾಂ ಶಂಭೋ ಪಶುಪತಿರಸಿ ಗಿರಿಶ ಯಸ್ಮಾತ್ವಮ್ |
ಶ್ರುತಿರಪ್ಯೇವಂ ಬ್ರುತೇ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಹ್ಯಾತ್ಮರಕ್ಷೇತಿ || ೫ ||

ಶೀರ್ಷೋಪರಿ ಚನ್ದ್ರಸ್ತೇ ಲೋಕೇ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ಚ ವಿಖ್ಯಾತಃ |
ಕಣ್ಠೋಪರ್ಯಕಳಙ್ಕಃ ಪೂರ್ಣಃ ಕೋಽಯಂ ನಿಶಾಕರೋ ಬ್ರುಹಿ || ೬ ||

ಕವಿತ್ವವಾರಶಿಶರನ್ನಿಶೇಶಂ ಜಡತ್ವನಾಗೇನ್ದ್ರವಿಭೇದಸಿಂಹಮ್ |
ಮೃಗತ್ವಗಾಬದ್ಧಕಟಿಪ್ರದೇಶಂ ಮಹತ್ತ್ವದಂ ನೌಮಿ ನತಾಯ ಶಂಭುಮ್ || ೭ ||

ಯದಙ್ಘ್ರಿಪಾಥೋರುಹಸೇವನೇನ ಪ್ರಯಾತಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮತಾಂ ಜಡೋಽಪಿ |
ತಮಮ್ಬಿಕಾಮಾನಸಪದ್ಮಹಂಸಮುಪಾಶ್ರಯೇ ಸತ್ವರಚಿತಶುದ್ಧಯೇ || ೮ ||

ಬಹೂನಾಂ ಜನಾನಾಂ ಮನೋಽಭೀಷ್ಟಜಾತಂ ಸುಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ವಿತೀರ್ಯಾಶು ಗರ್ವಾಯಸೇ ತ್ವಮ್ |
ಮಹೇಶಾನ ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿಸ್ತವಾಹೋ ಮಹನ್ಮನ್ಮನೋಽಭೀಷ್ಟಮಾಶು ಪ್ರಯಚ್ಛ || ೯ ||

ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪಾರ್ಧಸ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನಮಹೋ ಧಾರಣವಶಾತ್ಪ್ರಭೋ
ಕಿಂ ನಿರ್ವೇದಾದ್ಧರಣಿಗತಪುಷ್ಪಾಲಿಮಧುನಾ |
ರಸಾದ್ಧತ್ಸೇ ಶೀರ್ಷೇ ಶಶಧರಕಿರೀಟಾಗತನಯಾಸಹಾಯ
ಪ್ರಬ್ರೂಹಿ ಪ್ರಣತಜನಕಾರುಣ್ಯಭರಿತ || ೧೦ ||

ಬಹೋಃ ಕಾಲಾತ್ಕಿಂ ವಾ ಶಿರಸಿ ಕೃತವಾಸಂ ತವ ವಿಧುಂ
ವಿಯೋಗಂ ಕಿಂ ಪತ್ಯುರ್ಭೃಶಮಸಹಮಾನಾಃ ಸ್ವಯಮಹೋ |
ಸಮಾಲಿಙ್ಗನ್ತ್ಯೇತಾಃ ಪತಿಮತಿರಸಾತ್ಪುಷ್ಪಮಿಷತಃ
ಪ್ರಭೋ ತಾರಾಸ್ತಸ್ಮಾದಸಿ ಸುಮಕಿರೀಟಸ್ತ್ವಮಧುನಾ || ೧೧ ||

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಹೃದ್ರಥಾನಾಂ ನಿಜನಿಜಪದವೀಪ್ರಾಪ್ತಯೇ ಪಾರ್ವತೀಶಃ
ಕಾರುಣ್ಯಾಪಾರವಾರಾಂನಿಧಿರಗಪತಿಜಾಸಂಯುತಃ ಸಂಭ್ರಮೇಣ |
ಆರುಹ್ಯೈಕಂ ಹಿ ಬಾಹ್ಯಂ ರಥಮಿಹ ನಿಖಿಲಾಂಶ್ಚಾಲಯನ್ಕಿಂ ಪುರೋಕ್ತಾನ್ಗರ್ವಂ
ಪಕ್ಷೀಶವಾಯ್ವೋರ್ಹರತಿ ಕರುಣಯಾ ಶೀಘ್ರನಮ್ರೇಷ್ಟ್ರ‍ದಾಯೀ || ೧೨ ||

ಮತ್ಪಾಪಾನಾಂ ಬಹೂನಾಂ ಪರಿಮಿತಿರಧುನಾಽಧೀಶ ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ನೂನಂ
ತ್ವದ್ವತ್ಪಾಪೋಪಶಾನ್ತಿಪ್ರದಮಿಹ ಭುವನೇ ನಾಸ್ತಿ ದೈವಂ ಚ ಸದ್ಯಃ |
ತಸ್ಮಾನ್ಮತ್ಪಾಪರಾಶಿಂ ದಹ ದಹ ತರಸಾ ದೇಹಿ ಶುದ್ಧಾಂ ಚ ಬುದ್ಧಿಂ
ಸ್ರೋತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠಾವತಂಸ ಪ್ರಣತಭಯಹರ ಪ್ರಾಣನಾಥಾಗಜಾಯಾಃ || ೧೩ ||

ಕಾಮಂ ಸನ್ತು ಸುರಾಃ ಸ್ವಪಾದನಮನಸ್ತೋತ್ರಾರ್ಚನಾಭಿಶ್ಚಿರಂ
ದೇಹಂ ಕರ್ಶಯತೇ ಜನಾಯ ಫಲದಾಸ್ತಾನ್ನಾಶ್ರಯೇ ಜಾತ್ವಪಿ |
ಯೋ ಜಾತ್ವಪ್ಯವಶಾತ್ಸ್ವನಾಮ ವದತೇ ಲೋಕಾಯ ಶೀಘ್ರೇಷ್ಟದಃ
ಸೋಽವ್ಯಾದ್ಧೇತುವಿಹೀನಪೂರ್ಣಕರುಣಃ ಕಾನ್ತಾಯಿತಾರ್ಧಃ ಶಿವಃ || ೧೪ ||

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕಭೋಗವಿರತೀ ಶಾನ್ತ್ಯಾದಿಷಟ್ಕಂ ತಥಾ
ಮೋಕ್ಷೇಚ್ಛಾಮನಪಾಯಿನೀಂ ವಿತರ ಭೋ ಶಂಭೋ ಕ್ರ‍ೃಪಾವಾರಿಧೇ |
ವೇದಾನ್ತಶ್ರವಣಂ ತದರ್ಥಮನನಂ ಧ್ಯಾನಂ ಚಿರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ
ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪತನೋರಖಣ್ಡಪರಮಾನನ್ದಾತ್ಮನಃ ಶಙ್ಕರ || ೧೫ ||

ಮನ್ನೀಕಾಶತನುಂ ಪ್ರಗೄಹ್ಯ ಕರುಣಾವಾರಾಂನಿಧೇ ಸತ್ವರಂ
ಶ್ರೃಙ್ಗಾದ್ರೌ ವಸ ಮೋದತಃ ಕರುಣಯಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಸಿಂಹಾಸನೇ |
ಕುರ್ವಲ್ಲೋಕತತಿಂ ಸ್ವಧರ್ಮನಿರತಾಂ ಸೌಖ್ಯೈರಶೇಷೈರ್ವೃತಾಮ-
ದ್ವೈತಾತ್ಮವಿಬೋಧಪೂರ್ಣಹೃದಯಾಂ ಚಾತನ್ವಪರ್ಣಾಪತೇ || ೧೬ ||

ಯತ್ಪದಾಮ್ಬುಜಸಮರ್ಚನಸಕ್ತಃ ಸಕ್ತಿಮಾಶು ವಿಷಯೇಷು ವಿಹಾಯ |
ಸಚ್ಚಿದಾತ್ಮನಿ ವಿಲೀನಮನಸ್ಕಾಃ ಸಂಭವನ್ತಿ ತಮಹಂ ಶಿವಮೀಡೇ || ೧೭ ||

ರಜನೀವಲ್ಲಭಚೂಡೋ ರಜನೀಚರಸೇವ್ಯಪದಪದ್ಮಃ |
ರಾಕಾಶಶಾಙ್ಕಧವಳೋ ರಾಜತಿ ರಮಣೀಗೃಹೀತವಾಮಾಙ್ಗಃ || ೧೮ ||

ಕರವಾಣೀತನುಭಿಸ್ತೇ ಕರವಾಣೀಶಾಙ್ಘ್ರಿಸನ್ನತಿಂ ಮೋದಾತ್ |
ಕರವಾಣೀತನುಶುದ್ಧ್ಯೈ ಕರವಾಣೀಶ್ರೀಬಹುತ್ವಾಯ || ೧೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತವಕದಮ್ಬಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top