Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gaurigirisha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Gaurigirisha Stotram in Kannada:

॥ ಗೌರೀಗಿರೀಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥

ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಪ್ರವಿಭಾಸಿಮಸ್ತಕತಟೌ ತನ್ದ್ರಾವಿಹೀನೌ ಸದಾ
ಭಕ್ತೌಘಪ್ರತಿಪಾಲನೇ ನಿಜತನುಚ್ಛಾಯಾಜಿತಾರ್ಕಾಯುತೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧೀ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೧ ||

ಅನ್ಯೋನ್ಯಾರ್ಚನತತ್ಪರೌ ಮಧುರವಾಕ್ಸನ್ತೋಷಿತಾನ್ಯೋನ್ಯಕೌ
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಾಂಚಿತಶೇಖರಾ ಪ್ರಣಮತಾಮಿಷ್ಟರ್ಥದೌ ಸತ್ವರಮ್ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಶೃಙ್ಗಾರಜನ್ಮಾವನೀ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೨ ||

ಸೌನ್ದರ್ಯೇಣ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಮುದಿತಾವನ್ಯೋನ್ಯಚಿತ್ತಸ್ಥಿತೌ
ರಾಕಾಚನ್ದ್ರಸಮಾನವಕ್ತ್ರಕಮಲೌ ಪಾದಾಬ್ಜಕಾಲಙ್ಕೃತೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಗಙ್ಗಾತಟಾವಾಸಿನೌ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೩ ||

ಸಿಂಹೋಕ್ಷಾಗ್ರ್ಯಗತೀ ಮಹೋನ್ನತಪದಂ ಸಂಪ್ರಾಪಯನ್ತೌ ನತಾ-
ನಂಹೋರಾಶಿನಿವಾರಣೈಕನಿಪುಣೌ ಬ್ರಹ್ಮೋಗ್ರವಿಷ್ಣ್ವರ್ಚಿತೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಗಾಙ್ಗೇಯಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲೌ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೪ ||

ಕಸ್ತೂರೀಘಾನಸಾರಚರ್ಚಿತತನೂ ಪ್ರಸ್ತೂಯಮಾನೌ ಸುರೈ-
ರಸ್ತೂಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಣತೇಷ್ಟಪೂರಣಕರೌ ವಸ್ತೂಪಲಬ್ಧಿಪ್ರದೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತಾವಙ್ಗಾವಧೂತೇನ್ದುಭೌ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೫ ||

ವಾಣೀನಿರ್ಜಿತಹಂಸಕೋಕಿಲರವೌ ಪಾಣೀಕೃತಾಂಭೋರುಹೌ
ವೇಣೀಕೇಶವಿನಿರ್ಜಿತಾಹಿಚಪಲೌ ಕ್ಷೋಣೀಸಮಾನಕ್ಷಮೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ತುಙ್ಗೇಷ್ಟಜಾಲಪ್ರದೋ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರಿಶೌ ಮುದಾ || ೬ ||

ಕಾಮಾಪತ್ತಿವಿಭೂತಿಕಾರಣದಶೌ ಸೋಮಾರ್ಧಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲೌ
ಸಾಮಾಮ್ನಾಯಸುಗೀಯಮಾನಚರಿತೌ ರಾಮಾರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಿದ್ವಯೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಮಾಣಿಕ್ಯಭೂಷಾನ್ವಿತೌ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೭ ||

ದಂಭಾಹಙ್ಕೄತಿದೋಷಶೂನ್ಯಪುರುಷೈಃ ಸಂಭಾವನೀಯೌ ಸದಾ
ಜಂಭಾರಾತಿಮುಖಾಮರೇನ್ದ್ರವಿನುತೌ ಕುಂಭಾತ್ಮಜಾದ್ಯರ್ಚಿತೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ವಾಗ್ದಾನದೀಕ್ಷಾಧರೌ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೮ ||

ಶಾಪಾನುಗ್ರಹಶಕ್ತಿದಾನನಿಪುಣೌ ತಾಪಾಪನೋದಕ್ಷಮೌ
ಸೋಪಾನಕ್ರಮತೋಽಧಿಕಾರೇಭಿರನುಪ್ರಾಪ್ಯೌ ಕ್ಷಮಾಸಾಗರೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ಲಾವಣ್ಯಪಾಥೋನಿಧೀ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೯ ||

ಶೋಣಾಂಭೋರುಹತುಲ್ಯಪಾದಯುಗಳೌ ಬಾಣಾರ್ಚನಾತೋಷಿತೌ
ವೀಣಾಧೃಙ್ಮುನಿಗೀಯಮಾನವಿಭವೌ ಬಾಲಾರುಣಾಭಾಂಬರೌ |
ಶೃಙ್ಗಾದ್ರಿಸ್ಥವಿವಾಹಮಣ್ಡಪಗತೌ ತುಲ್ಯಾಧಿಕೈರ್ವರ್ಜಿತೌ
ಕಲ್ಯಾಣಂ ತನುತಾಂ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಗೌರೀಗಿರೀಶೌ ಮುದಾ || ೧೦ ||

ಇತಿ ಗೌರೀಗಿರೀಶಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Gaurigirisha Stotram Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Gaurigirisha Stotram Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top