Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Suvarnamala Stavah in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವ ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ ॥
ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಜನನೀನಾಯಕಪ್ರಭೋ |
ಅನೇಕಪ್ರಮುಖಸ್ಕನ್ದಪರಿಸೇವಿತ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧ ||

ಆಕಾರಾಪಾರನಿರ್ವ್ಯಾಜಕರುಣಾಯಾಃ ಸತೀಪತೇ |
ಆಶಾಭಿಪೂರಕಾನಮ್ರವಿತತೇಃ ಪಾಹಿ ಶಙ್ಕರ || ೨ ||

ಇಭಾಶ್ವಮುಖಸಂಪತ್ತಿದಾನದಕ್ಷಕೃಪಾಲವ |
ಇಷ್ಟಪ್ರಾಲೇಯಶೈಲೇನ್ದ್ರಪುತ್ರ್ಯಾಃ ಪಾಹಿ ಗಿರೀಶ ಮಾಮ್ || ೩ ||

ಈಹಾಶೂನ್ಯಜನಾವಾಪ್ಯ ನತಾನನ್ದಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಮಃ |
ಈಶಾನ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಿನ್ದುಚೂಡ ಸದಾಽವ ಮಾಮ್ || ೪ ||

ಉರಗಾಧಿಪಸಂರಾಜತ್ಪದಪಙ್ಕೇರುಹದ್ವಯ |
ಉಡುರಾಜಕೃತೋತ್ತಂಸ ಗಿರಿಜಾಸಖ ಮಾಮವ || ೫ ||

ಊರೀಕೃತವಿನಮ್ರೇಷ್ಟಪೂಗಸಂಪೂರಣವ್ರತ |
ಅಖಿಲಾಮರಕೋಟೀರನಿಘೃಷ್ಟಪದ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೬ ||

ಋದ್ಧಿದಾಮ್ಭೋಜವಾಸಾಯಾಃ ಕಾಮಮಾಶು ನಮತ್ತತೇಃ |
ಶೈಲೇನ್ದ್ರತನಯಾಶ್ಲಿಷ್ಟ ಶರ್ವ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಸರ್ವದಾ || ೭ ||

ಋಸ್ವರಾಖ್ಯೇಯರೂಪಾಯ ಭೂತಿದಾಯಾದರಾದ್ದುತಮ್ |
ಷಣ್ಮುಖೇಭಾಸ್ಯಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಮೌಲಯೇ || ೮ ||

ಲೃಕಾರಾಖ್ಯಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶದ್ರುಹಿಣಾದ್ಯರ್ಚಿತಾಙ್ಘ್ರಯೇ |
ಅಪಾರಕರುಣಾಜನ್ಮಭೂಮಯೇ ಶಂಭವೇ ನಮಃ || ೯ ||

ಲೄಸ್ವರೂಪ ಲಲಾಟಾಕ್ಷ ಲಾಕಿನ್ಯಾದಿನಿಷೇವಿತ |
ಲಾವಣ್ಯಾಕರ ಕಾರುಣಯವಾರಿಧೇ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಪ್ರಭೋ || ೧೦ ||

ಏಣಾಙ್ಕಚೂಡ ಕಾಣಾದಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರದಾಯಕ|
ಶೋಣಾಧರ ನಮಸ್ಯಾಮಿ ತ್ವತ್ಪಾದಾಮ್ಬುರುಹದ್ವಯಮ್ || ೧೧ ||

ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕೇ ಪುಂಸಾಂ ಸುಲಭೇ ಯತ್ಪದಾರ್ಚನಾತ್ |
ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ಮೌಲಿಂ ನಮಾಮಿ ತಮುಮಾಪತಿಮ್ || ೧೨ ||

ಓಮಿತ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಯಸ್ಯವೇದಾ ವೇದಾನ್ತಾಶ್ಚ ಜಗುರ್ಮುಹುಃ |
ಓಙ್ಕಾರಜಪತುಷ್ಟಂ ತಂ ನೌಮಿ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಶೇಖರಮ್ || ೧೩ ||

ಔದಾಸೀನ್ಯಂ ಸಮಸ್ತೇಷು ವಿಷಯೇಷು ಪ್ರಕುರ್ವತಾಮ್ |
ಸುಲಭಂ ಜಗದೀಶಾನಂ ಪಾರ್ವತೀ ಪತಿಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೪ ||

ಅಙ್ಗಶೋಭಾಪರಾಭೂತಕೋಟಿರಾಕಾನಿಶಾಕರಮ್ |
ಅನ್ಧಕಾನ್ತಕಕಾಮಾದಿಗರ್ವಹಾರಿಣಮಾಶ್ರಯೇ || ೧೫ ||

ಅಶ್ಚ ಉಶ್ಚ ಮಕಾರಶ್ಚ ಯನ್ನಾಮಾವಯವಾಕ್ಷರಾಃ |
ಅಶೇಷಶುಭದಾತಾರಂ ತಂ ನೌಮಿ ಶಶಿಶೇಖರಮ್ || ೧೬ ||

ಕವಿತಾ ವೃಣುತೇ ರತೀಶತುಲ್ಯಂ ಪತಿಮಾಸ್ಥಾಸಹಿತೇವ ಮಾನಿನೀ |
ತರಸಾ ಪುರುಷಂ ಯದಙ್ಘ್ರಿನಮ್ರಂ ತಮಹಂ ನೌಮಿ ಶಶಾಙ್ಕಬಾಲಚೂಡಮ್ || ೧೭ ||

ಖಣ್ಡೇನ ಚಾನ್ದ್ರೇಣ ಕಿರೀಟಗೇನ ವಿರಾಜಮಾನಂ ವೃಷಭಾಧಿರೂಢ |
ಖವಾಯುತೇಜೋಽಮ್ಬುಧರಾದಿರೂಪಂ ಶೈಲೇನ್ದ್ರಸುತಾಸಮೇತಮ್ || ೧೮ ||

ಗದ್ಯಾನಿ ಪದ್ಯಾನಿ ಚ ಶೀಘ್ರಮೇವ ಮೂಕಸ್ಯ ವಕ್ತ್ರಾದಪಿ ನಿಃಸರನ್ತಿ |
ಯದೀಯಕಾರುಣ್ಯಲವಾತ್ತಮೀಶಂ ನಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಕಭಾಸಿಮೌಲಿಮ್ || ೧೯ ||

ಘಟೋದ್ಭವಾದ್ಯಾ ಮುನಯೋ ಯದಙ್ಘ್ರಿಸಮರ್ಚನಾತೋ ಮಹತೀಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ |
ಸಿದ್ಧಿಂ ತಮಾನಮ್ರಜನೇಷ್ಟದಾನನಿಬದ್ಧದೀಕ್ಷಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಶಂಭುಮ್ || ೨೦ ||

ಙಕಾರವಾಚ್ಯಾಯ ನಮಜ್ಜನೌಘವಿದ್ಯಾಪ್ರದಾನಪ್ರವಣಾಯ ಶೀಘ್ರಮ್ |
ವಟಾಗಮೂಲೈಕನಿಕೇತನಾಯ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೨೧ ||

ಚಯೇನ ಭಾಸಾಂ ವಪುಷಶ್ಚಕೋರಬನ್ಧುಂ ಜಯನ್ತಂ ಜಿತಪುಷ್ಪಚಾಪಮ್ |
ಪ್ರಾಲೇಯಶೈಲೇನ್ದ್ರಸುತಾಮನೋಽಬ್ಜ ಭಾನುಂ ಭಜೇ ಕಞ್ಚನ ದೇವವರ್ಯಮ್ || ೨೨ ||

ಛತ್ರಂ ಚ ವಾಲವ್ಯಜನೇ ಮನೋಜ್ಞೇ ಸಮುದ್ರಕಾಞ್ಚೀಂ ಪೃಥಿವೀಂ ಚ ಲೋಕಾಃ |
ಜವಾದ್ಭಜನ್ತೇಽಪ್ಯತಿಕಿಂಪಚಾನಾ ಯದಙ್ಘ್ರಿನಮ್ರಾಸ್ತಮುಮೇಶಮೀಡೇ || ೨೩ ||

ಜನ್ಮಸ್ವನೇಕೇಷು ವಿಧಾಯ ಧರ್ಮಾನ್ಸ್ವವರ್ಣಯೋಗ್ಯಾನ್ಮನುಜೋಽತಿಭಕ್ತ್ಯಾ |
ಜಿಜ್ಞಾಸತೇ ಯತ್ಪದಮಾದರೇಣ ತಂ ನೌಮಿ ಸಚ್ಚಿತ್ಸುಖರೂಪಮೀಶಮ್ || ೨೪ ||

ಝರೀಂ ದಧಾನಂ ದಿವಿಷತ್ತಟಿನ್ಯಾ ಝಟಿತ್ಯಯೋಗ್ಯಾನಪಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣಾನ್ |
ಪುನಾನಮರ್ಧೇನ್ದುಲಸತ್ಕಿರೀಟಂ ಯುವಾನಮೀಶಂ ಕಲಯಾಮಿ ಚಿತ್ತೇ || ೨೫ ||

ಞಕಾರರೂಪಾಯ ರವೀನ್ದುವಹ್ನಿನೇತ್ರಾಯ ನಾನಾವಿಧರೂಪಧರ್ತ್ರೇ |
ಲೋಕಾವನಾಯಾತಿಮನೋಹರಾಯ ಶೈಲೇನ್ದ್ರಕನ್ಯಾಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೨೬ ||

ಟವರ್ಣವಾಚ್ಯಾಯ ತಡಿತ್ಪ್ರಭಾಯ ಯಮಾದಿಯೋಗಾಙ್ಗವಿದರ್ಚಿತಾಯ |
ಶಮಾದಿಸಂಪತ್ಸಹಿತಪ್ಯಪಾದಪದ್ಮಾಯ ಗೌರೀಪತಯೇ ನಮೋಽಸ್ತು || ೨೭ ||

ಠಪುಕ್ತ್ರಿವರ್ಣಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಯ ಹರಾಯ ನಿಃಶೇಷವಿಷಾಘಹರ್ತ್ರೇ |
ಶ್ರೀನೀಲಕಣ್ಠಾಯ ಯಮಿಪ್ರವೀರಧ್ಯೇಯಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಣಾತಿಂ ಪ್ರಮೋದಾತ್ || ೨೮ ||

ಡಾಮರಪ್ರಮುಖದುಃಖಸಮೂಹಧ್ವಂಸದಕ್ಷಚರಣಸ್ಮರಣಸ್ಯ |
ಶೈಲಜಾಹೃದಯಪಙ್ಕಜಭಾನೋಃ ಶಙ್ಕರಸ್ಯ ಚರಣೌ ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ || ೨೯ ||

ಢಕ್ಕಾಖ್ಯವಾದ್ಯಶ್ರವಣೋತ್ಸುಕಾಯ ಪ್ರಾಢಾಯ ಕನ್ದರ್ಪಶರಪ್ರಭೇದೇ |
ಶಿವಾಯ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಲಸಜ್ಜಟಾಯ ಕುರ್ಮಃ ಪ್ರಮೋದಾತ್ಪ್ರಣತೇಃ ಸಹಸ್ರಮ್ || ೩೦ ||

ಣಾನ್ತದಾದಿಹರಿದುತ್ಸುಖಮೂರ್ತೇ ನಾಕನಾಥಪರಿಸೇವಿತಪಾದ |
ವಾಸಲೋಲ ವಟವೃಕ್ಷತಲೇ ಮಾಂ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಮಿವ ಪಾಹಿ ದಯಾಳೋ || ೩೧ ||

ತಪ್ತಾಃ ಸಂಸೃತಿವಹ್ನಿನಾ ಭುವಿ ನರಾಃ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಸದ್ದೇಶಿಕಂ
ತಸ್ಯಾಸ್ಯಾಚ್ಛ್ರತಿಶೀರ್ಷವಾಕ್ಯನಿಚಯಂ ಶ್ರುತ್ವಾರ್ಥಯುಕ್ತಂ ಮುಹುಃ |
ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯವಿರುದ್ವಯಾ ತದನುಸಞ್ಚಿನ್ತ್ಯಾರ್ಥಮಾದ್ಯೋದಿತಂ
ಧ್ಯಾತ್ವಾಽಜಸ್ರಮವಾಪ್ನುವನ್ತಿ ಯಮಹಂ ತಂ ನೌಮಿ ಗೌರೀಪತಿಮ್ || ೩೨ ||

ಥಾಯೈಯೇತಿ ಸಮಸ್ತದೇವವನಿತಾ ನೃತ್ಯಂ ಯದಗ್ರೇಽನ್ವಹಂ
ಕುರ್ವನ್ತ್ಯಮ್ಬುಜಸಂಭವಪ್ರಭೃತಯಃ ಸ್ತುನ್ವನ್ತಿ ವೇದೈಶ್ಚ ಯಮ್ |
ಇನ್ದ್ರಾಣೀಶರಮಾಧವಾದಿಸುರಾ ಯಸ್ಯಾರ್ಚನಾಂ ಕುರ್ವತೇ
ಕಲ್ಪಾಗಪ್ರಭವೈಃ ಸುಮೈಸ್ತಮನಿಶಂ ನೌಮ್ಯಾದಿಜಾವಲ್ಲಭಮ್ || ೩೩ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶಿವಸುವರ್ಣಮಾಲಾಸ್ತವಃ ಸಂಪೂರ್ಣಃ ||

Also Read:

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top