Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiva Suvarnamala Stavah in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവ സുവര്ണമാലാ സ്തവഃ ॥
അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനനീനായകപ്രഭോ |
അനേകപ്രമുഖസ്കന്ദപരിസേവിത പാഹി മാം || ൧ ||

ആകാരാപാരനിര്വ്യാജകരുണായാഃ സതീപതേ |
ആശാഭിപൂരകാനമ്രവിതതേഃ പാഹി ശങ്കര || ൨ ||

ഇഭാശ്വമുഖസംപത്തിദാനദക്ഷകൃപാലവ |
ഇഷ്ടപ്രാലേയശൈലേന്ദ്രപുത്ര്യാഃ പാഹി ഗിരീശ മാം || ൩ ||

ഈഹാശൂന്യജനാവാപ്യ നതാനന്ദാബ്ധിചന്ദ്രമഃ |
ഈശാന സര്വവിദ്യാനാമിന്ദുചൂഡ സദാഽവ മാം || ൪ ||

ഉരഗാധിപസംരാജത്പദപങ്കേരുഹദ്വയ |
ഉഡുരാജകൃതോത്തംസ ഗിരിജാസഖ മാമവ || ൫ ||

ഊരീകൃതവിനമ്രേഷ്ടപൂഗസംപൂരണവ്രത |
അഖിലാമരകോടീരനിഘൃഷ്ടപദ പാഹി മാം || ൬ ||

ഋദ്ധിദാംഭോജവാസായാഃ കാമമാശു നമത്തതേഃ |
ശൈലേന്ദ്രതനയാശ്ലിഷ്ട ശര്വ മാം പാഹി സര്വദാ || ൭ ||

ഋസ്വരാഖ്യേയരൂപായ ഭൂതിദായാദരാദ്ദുതം |
ഷണ്മുഖേഭാസ്യപൂജ്യായ നമ്രശ്ചന്ദ്രാര്ധമൗലയേ || ൮ ||

ലൃകാരാഖ്യായ ലക്ഷ്മീശദ്രുഹിണാദ്യര്ചിതാംഘ്രയേ |
അപാരകരുണാജന്മഭൂമയേ ശംഭവേ നമഃ || ൯ ||

ലൠസ്വരൂപ ലലാടാക്ഷ ലാകിന്യാദിനിഷേവിത |
ലാവണ്യാകര കാരുണയവാരിധേ പാഹി മാം പ്രഭോ || ൧൦ ||

ഏണാങ്കചൂഡ കാണാദശാസ്ത്രപ്രജ്ഞാപ്രദായക |
ശോണാധര നമസ്യാമി ത്വത്പാദാംബുരുഹദ്വയം || ൧൧ ||

ഐഹികാമുഷ്മികേ പുംസാം സുലഭേ യത്പദാര്ച്ചനാത് |
ചന്ദ്രാര്ധവിലസന്മൗലിം നമാമി തമുമാപതിം || ൧൨ ||

ഓമിത്യാഖ്യാം യസ്യ വേദാ വേദാന്താശ്ച ജഗുര്മുഹുഃ |
ഓങ്കാരജപതുഷ്ടം തം നൗമി ചന്ദ്രാര്ധശേഖരം || ൧൩ ||

ഔദാസീന്യം സമസ്തേഷു വിഷയേഷു പ്രകുര്വതാം |
സുലഭം ജഗദീശാനം പാര്വതീപതിമാശ്രയേ || ൧൪ ||

അംഗശോഭാപരാഭൂതകോടിരാകാനിശാകരം |
അന്ധകാന്തകകാമാദിഗര്വഹാരിണമാശ്രയേ || ൧൫ ||

അശ്ച ഉശ്ച മകാരശ്ച യന്നാമാവയവാക്ഷരാഃ |
അശേഷശുഭദാതാരം തം നൗമി ശശിശേഖരം || ൧൬ ||

കവിതാ വൃണുതേ രതീശതുല്യം പതിമാസ്ഥാസഹിതേവ മാനിനീ |
തരസാ പുരുഷം യദംഘ്രിനമ്രം തമഹം നൗമി ശശാങ്കബാലചൂഡം || ൧൭ ||

ഖണ്ഡേന ചാന്ദ്രേണ കിരീടഗേന വിരാജമാനം വൃഷഭാധിരൂഢ |
ഖവായുതേജോഽംബുധരാദിരൂപം ശൈലേന്ദ്രസുതാസമേതം || ൧൮ ||

ഗദ്യാനി പദ്യാനി ച ശീഘ്രമേവ മൂകസ്യ വക്ത്രാദപി നിഃസരന്തി |
യദീയകാരുണ്യലവാത്തമീശം നമാമി ചന്ദ്രാര്ധകഭാസിമൗലിം || ൧൯ ||

ഘടോദ്ഭവാദ്യാ മുനയോ യദംഘ്രിസമര്ചനാതോ മഹതീം പ്രപന്നാഃ |
സിദ്ധിം തമാനമ്രജനേഷ്ടദാനനിബദ്ധദീക്ഷം പ്രണമാമി ശംഭും || ൨൦ ||

ങകാരവാച്യായ നമജ്ജനൗഘവിദ്യാപ്രദാനപ്രവണായ ശീഘ്രം |
വടാഗമൂലൈകനികേതനായ ശ്രീദക്ഷിണാസ്യായ നമഃ ശിവായ || ൨൧ ||

ചയേന ഭാസാം വപുഷശ്ചകോരബന്ധും ജയന്തം ജിതപുഷ്പചാപം |
പ്രാലേയശൈലേന്ദ്രസുതാമനോഽബ്ജ ഭാനും ഭജേ കഞ്ചന ദേവവര്യം || ൨൨ ||

ഛത്രം ച വാലവ്യജനേ മനോജ്ഞേ സമുദ്രകാഞ്ചീം പൃഥിവീം ച ലോകാഃ |
ജവാദ്ഭജന്തേഽപ്യതികിംപചാനാ യദംഘ്രിനമ്രാസ്തമുമേശമീഡേ || ൨൩ ||

ജന്മസ്വനേകേഷു വിധായ ധര്മാന്സ്വവര്ണയോഗ്യാന്മനുജോഽതിഭക്ത്യാ |
ജിജ്ഞാസതേ യത്പദമാദരേണ തം നൗമി സച്ചിത്സുഖരൂപമീശം || ൨൪ ||

ഝരീം ദധാനം ദിവിഷത്തടിന്യാ ഝടിത്യയോഗ്യാനപി ഭക്തിപൂര്ണാന് |
പുനാനമര്ധേന്ദുലസത്കിരീടം യുവാനമീശം കലയാമി ചിത്തേ || ൨൫ ||

ഞകാരരൂപായ രവീന്ദുവഹ്നിനേത്രായ നാനാവിധരൂപധര്ത്രേ |
ലോകാവനായാതിമനോഹരായ ശൈലേന്ദ്രകന്യാപതയേ നമോഽസ്തു || ൨൬ ||

ടവര്ണവാച്യായ തഡിത്പ്രഭായ യമാദിയോഗാംഗവിദര്ച്ചിതായ |
ശമാദിസംപത്സഹിതപ്യപാദപദ്മായ ഗൗരീപതയേ നമോഽസ്തു || ൨൭ ||

ഠപുക്ത്രിവര്ണപ്രതിപാദിതായ ഹരായ നിഃശേഷവിഷാഘഹര്ത്രേ |
ശ്രീനീലകണ്ഠായ യമിപ്രവീരധ്യേയായ കുര്മഃ പ്രണാതിം പ്രമോദാത് || ൨൮ ||

ഡാമരപ്രമുഖദുഃഖസമൂഹധ്വംസദക്ഷചരണസ്മരണസ്യ |
ശൈലജാഹൃദയപങ്കജഭാനോഃ ശങ്കരസ്യ ചരണൗ പ്രണതോഽസ്മി || ൨൯ ||

ഢക്കാഖ്യവാദ്യശ്രവണോത്സുകായ പ്രൗഢായ കന്ദര്പ്പശരപ്രഭേദേ |
ശിവായ ചന്ദ്രാര്ധലസജ്ജടായ കുര്മഃ പ്രമോദാത്പ്രണതേഃ സഹസ്രം || ൩൦ ||

ണാന്തദാദിഹരിദുത്സുഖമൂര്ത്തേ നാകനാഥപരിസേവിതപാദ |
വാസലോല വടവൃക്ഷതലേ മാം വാരാണസ്യാമിവ പാഹി ദയാളോ || ൩൧ ||

തപ്താഃ സംസൃതിവഹ്നിനാ ഭുവി നരാഃ സംപ്രാപ്യ സദ്ദേശികം
തസ്യാസ്യാച്ഛ്രതിശീര്ഷവാക്യനിചയം ശ്രുത്വാര്ഥയുക്തം മുഹുഃ |
യുക്ത്യാ ശ്രുത്യവിരുദ്വയാ തദനുസഞ്ചിന്ത്യാര്ഥമാദ്യോദിതം
ധ്യാത്വാഽജസ്രമവാപ്നുവന്തി യമഹം തം നൗമി ഗൗരീപതിം || ൩൨ ||

ഥായൈയേതി സമസ്തദേവവനിതാ നൃത്യം യദഗ്രേഽന്വഹം
കുര്വന്ത്യംബുജസംഭവപ്രഭൃതയഃ സ്തുന്വന്തി വേദൈശ്ച യം |
ഇന്ദ്രാണീശരമാധവാദിസുരാ യസ്യാര്ച്ചനാം കുര്വതേ
കല്പാഗപ്രഭവൈഃ സുമൈസ്തമനിശം നൗമ്യാദിജാവല്ലഭം || ൩൩ ||

ഇതി ശ്രീശിവസുവര്ണമാലാസ്തവഃ സംപൂര്ണഃ ||

Also Read:

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | Malayalam |  Telugu

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top