Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shivamahimna Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

ശിവമഹിമ്നഃ സ്തോത്രം Lyrics in Malayalam:

ശിവായ നമഃ ||

ശിവമഹിമ്നഃ സ്തോത്രം |

പുഷ്പദന്ത ഉവാച ||

മഹിമ്നഃ പാരം തേ പരമവിദുഷോ യദ്യസദ്രുശീ
സ്തുതിര്ബ്രഹ്മാദീനാമപി തദവസന്നാസ്ത്വയി ഗിരഃ |
അഥാ വാച്യഃ സര്വഃ സ്വമതിപരിണാമാവധി ഗൃണന്
മമാപ്യേഷ സ്തോത്രം ഹര നിരപവാദഃ പരികരഃ || ൧||

അതീതഃ പന്ഥാനം തവ ച മഹിമാ വാങ്മനസയോ-
രതദ്വ്യാവൃത്യാ യം ചകിതമഭിധത്തേ ശ്രുതിരപി |
സ കസ്യ സ്തോതവ്യഃ കതിവിധഗുണഃ കസ്യ വിഷയഃ
പദേ ത്വര്വാചീനേ പതതി ന മനഃ കസ്യ ന വചഃ ||൨||

മധുസ്ഫീതാ വാചഃ പരമമൃതം നിര്മിതവത-
സ്തവ ബ്രഹ്മന് കിം വാഗപി സുരഗുരോര്വിസ്മയപദം |
മമ ത്വേതാം വാണീം ഗുണകഥനപുണ്യേന ഭവതഃ
പുനാമീത്യര്ഥേഽസ്മിന് പുരമഥന ബുദ്ധിര്വ്യവസിതാ || ൩||

തവൈശ്വര്യം യത്തജ്ജഗദുദയരക്ഷാപ്രളയകൃത്
ത്രയീവസ്തു വ്യസ്തം തിസൃഷു ഗുണഭിന്നാസു തനുഷു |
അഭവ്യാനാമസ്മിന്വരദ രമണീയാമരമണീം
വിഹന്തും വ്യാക്രോശീം വിദധത ഇഹൈകേ ജഡധിയഃ ||൪||

കിമീഹഃ കിംകായഃ സ ഖലു കിമുപായസ്ത്രിഭുവനം
കിമാധാരോ ധാതാ സൃജതി കിമുപാദാന ഇതി ച |
അതര്ക്യൈശ്വര്യേ ത്വയ്യനവസരദുഃസ്ഥോ ഹതധിയഃ
കുതര്കോഽയം കാംശ്ചിന്മുഖരയതി മോഹായ ജഗതഃ ||൫||

അജന്മാനോ ലോകാഃ കിമവയവവന്തോഽപി ജഗതാ-
മധിഷ്ഠാതാരം കിം ഭവവിധിരനാദൃത്യ ഭവതി |
അനീശോ വാ കുര്യാദ് ഭുവനജനനേ കഃ പരികരോ
യതോ മന്ദാസ്ത്വാം പ്രത്യമരവര സംശേരത ഇമേ || ൬||

ത്രയീ സാംഖ്യം യോഗഃ പശുപതിമതം വൈഷ്ണവമിതി
പ്രഭിന്നേ പ്രസ്ഥാനേ പരമിദമദഃ പഥ്യമിതി ച |
രുചീനാം വൈചിത്ര്യാദൃജുകുടില നാനാപഥജുഷാം
നൃണാമേകോ ഗമ്യസ്ത്വമസി പയസാമര്ണവ ഇവ ||൭||

മഹോക്ഷഃ ഖട്വാങ്ഗം പരശുരജിനം ഭസ്മ ഫണിനഃ
കപാലം ചേതീയത്തവ വരദ തന്ത്രോപകരണം |
സുരാസ്താം താമൃദ്ധിം ദധതി തു ഭവദ്ഭ്രൂപ്രണിഹിതാം
ന ഹി സ്വാത്മാരാമം വിഷയമൃഗതൃഷ്ണാ ഭ്രമയതി ||൮||

ധ്രുവം കശ്ചിത്സര്വം സകലമപരസ്ത്വധ്രുവമിദം
പരോ ധ്രൗവ്യാധ്രൗവ്യേ ജഗതി ഗദതി വ്യസ്തവിഷയേ |
സമസ്തേഽപ്യേതസ്മിന് പുരമഥന തൈര്വിസ്മിത ഇവ
സ്തുവന് ഞ്ജിഹ്രേമി ത്വാം ന ഖലു നനു ധൃഷ്ടാ മുഖരതാ || ൯||

തവൈശ്വര്യം യത്നാദ്യദുപരി വിരിഞ്ചിര്ഹരിരധഃ
പരിച്ഛേത്തും യാതാവനലമനലസ്കന്ധവപുഷഃ |
തതോ ഭക്തിശ്രദ്ധാഭരഗുരു-ഗൃണദ്ഭ്യാം ഗിരിശ യത്
സ്വയം തസ്ഥേ താഭ്യാം തവ കിമനുവൃത്തിര്ന ഫലതി ||൧൦||

അയത്നാദാപാദ്യ ത്രിഭുവനമവൈരവ്യതികരം
ദശാസ്യോ യദ്ബാഹൂനഭൃത രണകണ്ഡൂപരവശാന് |
ശിരഃ പദ്മശ്രേണീരചിതചരണാംഭോരുഹബലേഃ
സ്ഥിരായാസ്ത്വദ്ഭക്തേസ്ത്രിപുരഹര വിസ്ഫൂര്ജിതമിദം ||൧൧||

അമുഷ്യ ത്വത്സേവാസമധിഗതസാരം ഭുജവനം
ബലാത് കൈലാസേഽപി ത്വദധിവസതൗ വിക്രമയതഃ |
അലഭ്യാ പാതാളേഽപ്യലസചലിതാങ്ഗുഷ്ഠശിരസി
പ്രതിഷ്ഠാ ത്വയ്യാസീദ്ധ്രുവമുപചിതോ മുഹ്യതി ഖലഃ ||൧൨||

യദ്രുദ്ധിം സുത്രാമ്ണോ വരദ പരമോച്ചൈരപി സതീ-
മധശ്ചക്രേ ബാണഃ പരിജനവിധേയത്രിഭുവനഃ |
ന തച്ചിത്രം തസ്മിന്വരിവസിതരി ത്വച്ചരണയോര്
ന കസ്യാപ്യുന്നത്യൈ ഭവതി ശിരസസ്ത്വയ്യവനതിഃ ||൧൩||

അകാണ്ഡബ്രഹ്മാണ്ഡക്ഷയചകിതദേവാസുരകൃപാ-
വിധേയസ്യാഽസീദ്യസ്ത്രിനയനവിഷം സംഹൃതവതഃ |
സ കല്മാഷഃ കണ്ഠേ തവ ന കുരുതേ ന ശ്രിയമഹോ
വികാരോഽപി ശ്ലാഘ്യോ ഭുവനഭയഭങ്ഗവ്യസനിനഃ ||൧൪||

അസിദ്ധാര്ഥാ നൈവ ക്വചിദപി സദേവാസുരനരേ
നിവര്തന്തേ നിത്യം ജഗതി ജയിനോ യസ്യ വിശിഖാഃ |
സ പശ്യന്നീശ ത്വാമിതരസുരസാധാരണമഭൂത്
സ്മരഃ സ്മര്തവ്യാത്മാ ന ഹി വശിഷു പഥ്യഃ പരിഭവഃ ||൧൫||

മഹീ പാദാഘാതാത് വ്രജതി സഹസാ സംശയപദം
പദം വിഷ്ണോര്ഭ്രാമ്യദ്ഭുജപരിഘരുഗ്ണഗ്രഹഗണം |
മുഹുര്ദ്യൗര്ദൗഃസ്ഥ്യം യാത്യനിഭൃതജടാ താഡിതതടാ
ജഗദ്രക്ഷായൈ ത്വം നടസി നനു വാമൈവ വിഭുതാ ||൧൬||

വിയദ്വ്യാപീ താരാഗണഗുണിതഫേനോദ്ഗമരുചിഃ
പ്രവാഹോ വാരാം യഃ പൃഷതലഘുദ്രുഷ്ടഃ ശിരസി തേ |
ജഗദ് ദ്വീപാകാരം ജലധിവലയം തേന കൃതമി-
ത്യനേനൈവോന്നേയം ധൃതമഹിമ ദിവ്യം തവ വപുഃ ||൧൭||

രഥഃ ക്ഷോണീ യന്താ ശതധൃതിരഗേന്ദ്രോ ധനുരഥോ
രഥാങ്ഗേ ചന്ദ്രാര്കൗ രഥചരണപാണിഃ ശര ഇതി |
ദിധക്ഷോസ്തേ കോഽയം ത്രിപുരതൃണമാഡമ്ബരവിധിര്-
വിധേയൈഃ ക്രീഡന്ത്യോ ന ഖലു പരതന്ത്രാഃ പ്രഭുധിയഃ ||൧൮||

ഹരിസ്തേ സാഹസ്രം കമലബലിമാധായ പദയോര്-
യദേകോനേ തസ്മിന്നിജമുദഹരന്നേത്രകമലം |
ഗതോ ഭക്ത്യുദ്രേകഃ പരിണതിമസൗ ചക്രവപുഷാ
ത്രയാണാം രക്ഷായൈ ത്രിപുരഹര ജാഗര്തി ജഗതാം ||൧൯||

ക്രതൗ സുപ്തേ ജാഗ്രത്ത്വമസി ഫലയോഗേ ക്രതുമതാം
ക്വ കര്മ പ്രധ്വസ്തം ഫലതി പുരുഷാരാധനമൃതേ |
അതസ്ത്വാം സംപ്രേക്ഷ്യ ക്രതുഷു ഫലദാനപ്രതിഭുവം
ശ്രുതൗ ശ്രദ്ധാം ബദ്ധ്വാ ദൃഢപരികരഃ* കര്മസു ജനഃ ||൨൦||

ക്രിയാദക്ഷോ ദക്ഷഃ ക്രതുപതിരധീശസ്തനുഭൃതാ-
മൃഷീണാമാര്ത്വിജ്യം ശരണദ സദസ്യാഃ സുരഗണാഃ |
ക്രതുഭ്രേഷസ്ത്വത്തഃ ക്രതുഫലവിധാനവ്യസനിനോ
ധ്രുവം കര്തുഃ ശ്രദ്ധാവിധുരമഭിചാരായ ഹി മഖാഃ ||൨൧||

പ്രജാനാഥം നാഥ പ്രസഭമഭികം സ്വാം ദുഹിതരം
ഗതം രോഹിദ്ഭൂതാം രിരമയിഷുമൃഷ്യസ്യ വപുഷാ |
ധനുഷ്പാണേര്യാതം ദിവമപി സപത്രാകൃതമമും
ത്രസന്തം തേഽദ്യാപി ത്യജതി ന മൃഗവ്യാധരഭസഃ ||൨൨||

സ്വലാവണ്യാശംസാ ധൃതധനുഷമഹ്നായ തൃണവത്-
പുരഃ പ്ലുഷ്ടം ദ്രുഷ്ട്വാ പുരമഥന പുഷ്പായുധമപി |
യദി സ്തൈണം ദേവീ യമനിരത ദേഹാര്ദ്ധഘടനാ-
ദവൈതി ത്വാമദ്ധാ ബത വരദ മുഗ്ധാ യുവതയഃ ||൨൩||

ശ്മശാനേഷ്വാക്രീഡാ സ്മരഹര പിശാചാഃ സഹചരാ-
ശ്ചിതാഭസ്മാലേപഃ സ്രഗപി നൃകരോടീപരികരഃ |
അമങ്ഗല്യം ശീലം തവ ഭവതു നാമൈവമഖിലം
തഥാപി സ്മര്തൠണാം വരദ പരമം മങ്ഗളമസി ||൨൪||

മനഃ പ്രത്യക്വ്ചിത്തേ സവിധമവധായാത്തമരുതഃ
പ്രഹൃഷ്യദ്രോമാണഃ പ്രമദസലിലോത്സങ്ഗിതദ്രുശഃ |
യദാലോക്യാഹ്ലാദം ഹ്രുദ ഇവ നിമജ്യാമൃതമയേ
ദധത്യന്തസ്തത്ത്വം കിമപി യമിനസ്തത്കില ഭവാന് ||൨൫||

ത്വമര്കസ്ത്വം സോമസ്ത്വമസി പവനസ്ത്വം ഹുതവഹ-
സ്ത്വമാപസ്ത്വം വ്യോമ ത്വമു ധരണിരാത്മാ ത്വമിതി ച |
പരിച്ഛിന്നാമേവം ത്വയി പരിണതാ ബിഭ്രതു ഗിരം
ന വിദ്മസ്തത്തത്വം വയമിഹ തു യത്ത്വം ന ഭവസി ||൨൬||

ത്രയീം ത്രിസ്ത്രോ വൃത്തീസ്ത്രിഭുവനമഥോ ത്രീനപി സുരാ-
നകാരാദ്യൈര്വര്ണൈസ്ത്രിഭിരഭിദധത്തീര്ണവികൃതി |
തുരീയം തേ ധാമ ധ്വനിഭിരവരുന്ധാനമണുഭിഃ
സമസ്തം വ്യസ്തം ത്വം ശരണദ ഗൃണാത്യോമിതി പദം ||൨൭||

ഭവഃ ശര്വോ രുദ്രഃ പശുപതിരഥോഗ്രഃ സഹമഹാം-
സ്തഥാ ഭീമേശാനാവിതി യദഭിധാനാഷ്ടകമിദം |
അമുഷ്മിന് പ്രത്യേകം പ്രവിചരതി ദേവ ശ്രുതിരപി
പ്രിയായാസ്മൈ ധാമ്നേ പ്രവിഹിത നമസ്യോഽസ്മി ഭവതേ ||൨൮||

നമോ നേദിഷ്ഠായ പ്രിയദവ ദവിഷ്ഠായ ച നമോ
നമഃ ക്ഷോദിഷ്ഠായ സ്മരഹര മഹിഷ്ഠായ ച നമഃ |
നമോ വര്ഷിഷ്ഠായ ത്രിനയന യവിഷ്ഠായ ച നമോ
നമഃ സര്വസ്മൈ തേ തദിദമിതി ശര്വായ ച നമഃ ||൨൯||

ബഹുലരജസേ വിശ്വോത്പത്തൗ ഭവായ നമോ നമഃ
പ്രബലതമസേ തത്സംഹാരേ ഹരായ നമോ നമഃ |
ജനസുഖകൃതേ സത്ത്വോദ്രിക്തൗ മൃഡായ നമോ നമഃ
പ്രമഹസി പദേ നിസ്ത്രൈഗുണ്യേ ശിവായ നമോ നമഃ ||൩൦||

കൃശപരിണതി ചേതഃ ക്ലേശവശ്യം ക്വ ചേദം
ക്വ ച തവ ഗുണസീമോല്ലങ്ഘിനീ ശശ്വദ്രുദ്ധിഃ |
ഇതി ചകിതമമന്ദീകൃത്യ മാം ഭക്തിരാധാദ്-
വരദ ചരണയോസ്തേ വാക്യപുഷ്പോപഹാരം || ൩൧||

അസിതഗിരിസമം സ്യാത് കജ്ജലം സിന്ധുപാത്രേ
സുരതരുവരശാഖാ ലേഖനീ പത്രമുര്വീ |
ലിഖതി യദി ഗൃഹീത്വാ ശാരദാ സര്വകാലം
തദപി തവ ഗുണാനാമീശ പാരം ന യാതി ||൩൨||

അസുരസുരമുനീന്ദ്രൈരര്ചിതസ്യേന്ദുമൗലേര്-
ഗ്രഥിതഗുണമഹിമ്നോ നിര്ഗുണസ്യേശ്വരസ്യ |
സകലഗണവരിഷ്ഠഃ പുഷ്പദന്താഭിധാനോ
രുചിരമലഘുവൃത്തൈഃ സ്തോത്രമേതച്ചകാര ||൩൩||

അഹരഹരനവദ്യം ധൂര്ജടേഃ സ്തോത്ര മേതത്-
പഠതി പരമഭക്ത്യാ ശുദ്ധചിത്തഃ പുമാന്യഃ |
സ ഭവതി ശിവലോകേ രുദ്രതുല്യസ്തഥാഽത്ര
പ്രചുരതരധനായുഃ പുത്രവാന് കീര്തിമാംശ്ച ||൩൪||

മഹേശാന്നാപരോ ദേവോ മഹിമ്നോ നാപരാ സ്തുതിഃ |
അഘോരാന്നാപരോ മന്ത്രോ നാസ്തി തത്ത്വം ഗുരോഃ പരം ||൩൫||

ദീക്ഷാദാനം തപസ്തീര്ഥം ജ്ഞാനം യാഗാദികാഃ ക്രിയാഃ |
മഹിമ്നഃ സ്തവപാഠസ്യ കലാം നാര്ഹന്തി ഷോഡശീം ||൩൬||

കുസുമദശനനാമാ സര്വഗന്ധര്വരാജഃ
ശിശുശശിധരമൗലേര്ദേവദേവസ്യ ദാസഃ |
സ ഗുരു** നിജമഹിമ്നോ ഭ്രഷ്ട ഏവാസ്യ രോഷാത്
സ്തവനമിദമകാര്ഷീദ്ദിവ്യദിവ്യം മഹിമ്നഃ ||൩൭||

സുരവര മുനിപൂജ്യം സ്വര്ഗമോക്ഷൈകഹേതും
പഠതി യദി മനുഷ്യഃ പ്രാഞ്ജലിര്നാന്യചേതാഃ |
വ്രജതി ശിവസമീപം കിന്നരൈഃ സ്തൂയമാനഃ
സ്തവനമിദമമോഘം പുഷ്പദന്തപ്രണീതം ||൩൮||

ആസമാപ്തമിദം സ്തോത്രം പുണ്യം ഗന്ധര്വഭാഷിതം |
അനൗപമ്യം മനോഹാരി ശിവമീശ്വരവര്ണനം ||൩൯||

ഇത്യേഷാ വാങ്മയീ പൂജാ ശ്രീമച്ഛങ്കരപാദയോഃ |
അര്പിതാ തേന ദേവേശഃ പ്രീയതാം മേ സദാശിവഃ ||൪൦||

തവ തത്വം ന ജാനാമി കീദൃശോഽസി മഹേശ്വര |
യാദൃശോഽസി മഹാദേവ താദൃശായ നമോ നമഃ |൪൧|

ഏകകാലം ദ്വികാലം വാ ത്രികാലം യഃ പഠേന്നരഃ |
സര്വപാപവിനിര്മുക്തഃ ശിവലോകേ മഹീയതേ |൪൨|

ശ്രീ പുഷ്പദന്തമുഖപങ്കജനിര്ഗതേന
സ്തോത്രേണ കില്ബിഷഹരേണ ഹരപ്രിയേണ |
കണ്ഠസ്ഥിതേന പഠിതേന സമാഹിതേന
സുപ്രീണിതോ ഭവതി ഭൂതപതിര്മഹേശഃ || ൪൩||

ഇതി ശ്രീപുഷ്പദന്തവിരചിതം ശിവമഹിമ്നഃ സ്തോത്രം സംപൂര്ണം ||

——————————————————————————-

പാഠഭേദം

*കൃതപരികരഃ

**ഖലു

Shivamahimna Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top