Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

swarnamala stavah

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shiva Suvarnamala Stavah in Gujarati: ॥ શ્રીશિવ સુવર્ણમાલા સ્તવ ॥ અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડજનનીનાયકપ્રભો | અનેકપ્રમુખસ્કન્દપરિસેવિત પાહિ મામ || ૧ || આકારાપારનિર્વ્યાજકરુણાયાઃ સતીપતે | આશાભિપૂરકાનમ્રવિતતેઃ પાહિ શઙ્કર || ૨ || ઇભાશ્વમુખસંપત્તિદાનદક્ષકૃપાલવ | ઇષ્ટપ્રાલેયશૈલેન્દ્રપુત્ર્યાઃ પાહિ ગિરીશ મામ || ૩ || ઈહાશૂન્યજનાવાપ્ય નતાનન્દાબ્ધિચન્દ્રમઃ | ઈશાન સર્વવિદ્યાનામિન્દુચૂડ સદાઽવ મામ || ૪ || ઉરગાધિપસંરાજત્પદપઙ્કેરુહદ્વય | ઉડુરાજકૃતોત્તંસ ગિરિજાસખ મામવ || ૫ || ઊરીકૃતવિનમ્રેષ્ટપૂગસંપૂરણવ્રત […]

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiva Suvarnamala Stavah in Malayalam: ॥ ശ്രീശിവ സുവര്ണമാലാ സ്തവഃ ॥ അനേകകോടിബ്രഹ്മാണ്ഡജനനീനായകപ്രഭോ | അനേകപ്രമുഖസ്കന്ദപരിസേവിത പാഹി മാം || ൧ || ആകാരാപാരനിര്വ്യാജകരുണായാഃ സതീപതേ | ആശാഭിപൂരകാനമ്രവിതതേഃ പാഹി ശങ്കര || ൨ || ഇഭാശ്വമുഖസംപത്തിദാനദക്ഷകൃപാലവ | ഇഷ്ടപ്രാലേയശൈലേന്ദ്രപുത്ര്യാഃ പാഹി ഗിരീശ മാം || ൩ || ഈഹാശൂന്യജനാവാപ്യ നതാനന്ദാബ്ധിചന്ദ്രമഃ | ഈശാന സര്വവിദ്യാനാമിന്ദുചൂഡ സദാഽവ മാം || ൪ || ഉരഗാധിപസംരാജത്പദപങ്കേരുഹദ്വയ | ഉഡുരാജകൃതോത്തംസ ഗിരിജാസഖ മാമവ || ൫ || ഊരീകൃതവിനമ്രേഷ്ടപൂഗസംപൂരണവ്രത […]

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Shiva Suvarnamala Stavah in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಶಿವ ಸುವರ್ಣಮಾಲಾ ಸ್ತವಃ ॥ ಅನೇಕಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಣ್ಡಜನನೀನಾಯಕಪ್ರಭೋ | ಅನೇಕಪ್ರಮುಖಸ್ಕನ್ದಪರಿಸೇವಿತ ಪಾಹಿ ಮಾಮ್ || ೧ || ಆಕಾರಾಪಾರನಿರ್ವ್ಯಾಜಕರುಣಾಯಾಃ ಸತೀಪತೇ | ಆಶಾಭಿಪೂರಕಾನಮ್ರವಿತತೇಃ ಪಾಹಿ ಶಙ್ಕರ || ೨ || ಇಭಾಶ್ವಮುಖಸಂಪತ್ತಿದಾನದಕ್ಷಕೃಪಾಲವ | ಇಷ್ಟಪ್ರಾಲೇಯಶೈಲೇನ್ದ್ರಪುತ್ರ್ಯಾಃ ಪಾಹಿ ಗಿರೀಶ ಮಾಮ್ || ೩ || ಈಹಾಶೂನ್ಯಜನಾವಾಪ್ಯ ನತಾನನ್ದಾಬ್ಧಿಚನ್ದ್ರಮಃ | ಈಶಾನ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಿನ್ದುಚೂಡ ಸದಾಽವ ಮಾಮ್ || ೪ || ಉರಗಾಧಿಪಸಂರಾಜತ್ಪದಪಙ್ಕೇರುಹದ್ವಯ | ಉಡುರಾಜಕೃತೋತ್ತಂಸ ಗಿರಿಜಾಸಖ ಮಾಮವ || ೫ || ಊರೀಕೃತವಿನಮ್ರೇಷ್ಟಪೂಗಸಂಪೂರಣವ್ರತ […]

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shiva Suvarnamala Stavah in Telugu: ॥ శ్రీశివ సువర్ణమాలా స్తవః ॥ అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజననీనాయకప్రభో | అనేకప్రముఖస్కన్దపరిసేవిత పాహి మామ్ || ౧ || ఆకారాపారనిర్వ్యాజకరుణాయాః సతీపతే | ఆశాభిపూరకానమ్రవితతేః పాహి శఙ్కర || ౨ || ఇభాశ్వముఖసంపత్తిదానదక్షకృపాలవ | ఇష్టప్రాలేయశైలేన్ద్రపుత్ర్యాః పాహి గిరీశ మామ్ || ౩ || ఈహాశూన్యజనావాప్య నతానన్దాబ్ధిచన్ద్రమః | ఈశాన సర్వవిద్యానామిన్దుచూడ సదాఽవ మామ్ || ౪ || ఉరగాధిపసంరాజత్పదపఙ్కేరుహద్వయ | ఉడురాజకృతోత్తంస గిరిజాసఖ మామవ || ౫ || ఊరీకృతవినమ్రేష్టపూగసంపూరణవ్రత […]

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Bengali

Shiva Suvarnamala Stavah in Bengali: ॥ শ্রীশিৱ সুৱর্ণমালা স্তৱঃ ॥ অনেককোটিব্রহ্মাণ্ডজননীনাযকপ্রভো | অনেকপ্রমুখস্কন্দপরিসেৱিত পাহি মাম || ১ || আকারাপারনির্ৱ্যাজকরুণাযাঃ সতীপতে | আশাভিপূরকানম্রৱিততেঃ পাহি শঙ্কর || ২ || ইভাশ্ৱমুখসংপত্তিদানদক্ষকৃপালৱ | ইষ্টপ্রালেযশৈলেন্দ্রপুত্র্যাঃ পাহি গিরীশ মাম || ৩ || ঈহাশূন্যজনাৱাপ্য নতানন্দাব্ধিচন্দ্রমঃ | ঈশান সর্ৱৱিদ্যানামিন্দুচূড সদাঽৱ মাম || ৪ || উরগাধিপসংরাজত্পদপঙ্কেরুহদ্ৱয | উডুরাজকৃতোত্তংস গিরিজাসখ মামৱ || ৫ || ঊরীকৃতৱিনম্রেষ্টপূগসংপূরণৱ্রত […]

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Marathi

Shiva Suvarnamala Stavah in Marathi: ॥ श्रीशिव सुवर्णमाला स्तव ॥ अनेककोटिब्रह्माण्डजननीनायकप्रभो । अनेकप्रमुखस्कन्दपरिसेवित पाहि माम ॥ 1 ॥ आकारापारनिर्व्याजकरुणायाः सतीपते । आशाभिपूरकानम्रविततेः पाहि शङ्कर ॥ 2 ॥ इभाश्वमुखसंपत्तिदानदक्षकृपालव । इष्टप्रालेयशैलेन्द्रपुत्र्याः पाहि गिरीश माम ॥ 3 ॥ ईहाशून्यजनावाप्य नतानन्दाब्धिचन्द्रमः । ईशान सर्वविद्यानामिन्दुचूड सदाऽव माम ॥ 4 ॥ उरगाधिपसंराजत्पदपङ्केरुहद्वय । उडुराजकृतोत्तंस गिरिजासख मामव ॥ 5 ॥ ऊरीकृतविनम्रेष्टपूगसंपूरणव्रत […]

Scroll to top