Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shiva Suvarnamala Stavah in Gujarati:

॥ શ્રીશિવ સુવર્ણમાલા સ્તવ ॥
અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડજનનીનાયકપ્રભો |
અનેકપ્રમુખસ્કન્દપરિસેવિત પાહિ મામ || ૧ ||

આકારાપારનિર્વ્યાજકરુણાયાઃ સતીપતે |
આશાભિપૂરકાનમ્રવિતતેઃ પાહિ શઙ્કર || ૨ ||

ઇભાશ્વમુખસંપત્તિદાનદક્ષકૃપાલવ |
ઇષ્ટપ્રાલેયશૈલેન્દ્રપુત્ર્યાઃ પાહિ ગિરીશ મામ || ૩ ||

ઈહાશૂન્યજનાવાપ્ય નતાનન્દાબ્ધિચન્દ્રમઃ |
ઈશાન સર્વવિદ્યાનામિન્દુચૂડ સદાઽવ મામ || ૪ ||

ઉરગાધિપસંરાજત્પદપઙ્કેરુહદ્વય |
ઉડુરાજકૃતોત્તંસ ગિરિજાસખ મામવ || ૫ ||

ઊરીકૃતવિનમ્રેષ્ટપૂગસંપૂરણવ્રત |
અખિલામરકોટીરનિઘૃષ્ટપદ પાહિ મામ || ૬ ||

ઋદ્ધિદામ્ભોજવાસાયાઃ કામમાશુ નમત્તતેઃ |
શૈલેન્દ્રતનયાશ્લિષ્ટ શર્વ માં પાહિ સર્વદા || ૭ ||

ઋસ્વરાખ્યેયરૂપાય ભૂતિદાયાદરાદ્દુતમ |
ષણ્મુખેભાસ્યપૂજ્યાય નમ્રશ્ચન્દ્રાર્ધમૌલયે || ૮ ||

લૃકારાખ્યાય લક્ષ્મીશદ્રુહિણાદ્યર્ચિતાઙ્ઘ્રયે |
અપારકરુણાજન્મભૂમયે શંભવે નમઃ || ૯ ||

લૄસ્વરૂપ લલાટાક્ષ લાકિન્યાદિનિષેવિત |
લાવણ્યાકર કારુણયવારિધે પાહિ માં પ્રભો || ૧૦ ||

એણાઙ્કચૂડ કાણાદશાસ્ત્રપ્રજ્ઞાપ્રદાયક |
શોણાધર નમસ્યામિ ત્વત્પાદામ્બુરુહદ્વયમ || ૧૧ ||

ઐહિકામુષ્મિકે પુંસાં સુલભે યત્પદાર્ચનાત |
ચન્દ્રાર્ધવિલસન્મૌલિં નમામિ તમુમાપતિમ || ૧૨ ||

ઓમિત્યાખ્યાં યસ્યવેદા વેદાન્તાશ્ચ જગુર્મુહુઃ |
ઓઙ્કારજપતુષ્ટં તં નૌમિ ચન્દ્રાર્ધશેખરમ || ૧૩ ||

ઔદાસીન્યં સમસ્તેષુ વિષયેષુ પ્રકુર્વતામ |
સુલભં જગદીશાનં પાર્વતી પતિમાશ્રયે || ૧૪ ||

અઙ્ગશોભાપરાભૂતકોટિરાકાનિશાકરમ |
અન્ધકાન્તકકામાદિગર્વહારિણમાશ્રયે || ૧૫ ||

અશ્ચ ઉશ્ચ મકારશ્ચ યન્નામાવયવાક્ષરાઃ |
અશેષશુભદાતારં તં નૌમિ શશિશેખરમ || ૧૬ ||

કવિતા વૃણુતે રતીશતુલ્યં પતિમાસ્થાસહિતેવ માનિની |
તરસા પુરુષં યદઙ્ઘ્રિનમ્રં તમહં નૌમિ શશાઙ્કબાલચૂડમ || ૧૭ ||

ખણ્ડેન ચાન્દ્રેણ કિરીટગેન વિરાજમાનં વૃષભાધિરૂઢ |
ખવાયુતેજોઽમ્બુધરાદિરૂપં શૈલેન્દ્રસુતાસમેતમ || ૧૮ ||

ગદ્યાનિ પદ્યાનિ ચ શીઘ્રમેવ મૂકસ્ય વક્ત્રાદપિ નિઃસરન્તિ |
યદીયકારુણ્યલવાત્તમીશં નમામિ ચન્દ્રાર્ધકભાસિમૌલિમ || ૧૯ ||

ઘટોદ્ભવાદ્યા મુનયો યદઙ્ઘ્રિસમર્ચનાતો મહતીં પ્રપન્નાઃ |
સિદ્ધિં તમાનમ્રજનેષ્ટદાનનિબદ્ધદીક્ષં પ્રણમામિ શંભુમ || ૨૦ ||

ઙકારવાચ્યાય નમજ્જનૌઘવિદ્યાપ્રદાનપ્રવણાય શીઘ્રમ |
વટાગમૂલૈકનિકેતનાય શ્રીદક્ષિણાસ્યાય નમઃ શિવાય || ૨૧ ||

ચયેન ભાસાં વપુષશ્ચકોરબન્ધું જયન્તં જિતપુષ્પચાપમ |
પ્રાલેયશૈલેન્દ્રસુતામનોઽબ્જ ભાનું ભજે કઞ્ચન દેવવર્યમ || ૨૨ ||

છત્રં ચ વાલવ્યજને મનોજ્ઞે સમુદ્રકાઞ્ચીં પૃથિવીં ચ લોકાઃ |
જવાદ્ભજન્તેઽપ્યતિકિંપચાના યદઙ્ઘ્રિનમ્રાસ્તમુમેશમીડે || ૨૩ ||

જન્મસ્વનેકેષુ વિધાય ધર્માન્સ્વવર્ણયોગ્યાન્મનુજોઽતિભક્ત્યા |
જિજ્ઞાસતે યત્પદમાદરેણ તં નૌમિ સચ્ચિત્સુખરૂપમીશમ || ૨૪ ||

ઝરીં દધાનં દિવિષત્તટિન્યા ઝટિત્યયોગ્યાનપિ ભક્તિપૂર્ણાન |
પુનાનમર્ધેન્દુલસત્કિરીટં યુવાનમીશં કલયામિ ચિત્તે || ૨૫ ||

ઞકારરૂપાય રવીન્દુવહ્નિનેત્રાય નાનાવિધરૂપધર્ત્રે |
લોકાવનાયાતિમનોહરાય શૈલેન્દ્રકન્યાપતયે નમોઽસ્તુ || ૨૬ ||

ટવર્ણવાચ્યાય તડિત્પ્રભાય યમાદિયોગાઙ્ગવિદર્ચિતાય |
શમાદિસંપત્સહિતપ્યપાદપદ્માય ગૌરીપતયે નમોઽસ્તુ || ૨૭ ||

ઠપુક્ત્રિવર્ણપ્રતિપાદિતાય હરાય નિઃશેષવિષાઘહર્ત્રે |
શ્રીનીલકણ્ઠાય યમિપ્રવીરધ્યેયાય કુર્મઃ પ્રણાતિં પ્રમોદાત || ૨૮ ||

ડામરપ્રમુખદુઃખસમૂહધ્વંસદક્ષચરણસ્મરણસ્ય |
શૈલજાહૃદયપઙ્કજભાનોઃ શઙ્કરસ્ય ચરણૌ પ્રણતોઽસ્મિ || ૨૯ ||

ઢક્કાખ્યવાદ્યશ્રવણોત્સુકાય પ્રાઢાય કન્દર્પશરપ્રભેદે |
શિવાય ચન્દ્રાર્ધલસજ્જટાય કુર્મઃ પ્રમોદાત્પ્રણતેઃ સહસ્રમ || ૩૦ ||

ણાન્તદાદિહરિદુત્સુખમૂર્તે નાકનાથપરિસેવિતપાદ |
વાસલોલ વટવૃક્ષતલે માં વારાણસ્યામિવ પાહિ દયાળો || ૩૧ ||

તપ્તાઃ સંસૃતિવહ્નિના ભુવિ નરાઃ સંપ્રાપ્ય સદ્દેશિકં
તસ્યાસ્યાચ્છ્રતિશીર્ષવાક્યનિચયં શ્રુત્વાર્થયુક્તં મુહુઃ |
યુક્ત્યા શ્રુત્યવિરુદ્વયા તદનુસઞ્ચિન્ત્યાર્થમાદ્યોદિતં
ધ્યાત્વાઽજસ્રમવાપ્નુવન્તિ યમહં તં નૌમિ ગૌરીપતિમ || ૩૨ ||

થાયૈયેતિ સમસ્તદેવવનિતા નૃત્યં યદગ્રેઽન્વહં
કુર્વન્ત્યમ્બુજસંભવપ્રભૃતયઃ સ્તુન્વન્તિ વેદૈશ્ચ યમ |
ઇન્દ્રાણીશરમાધવાદિસુરા યસ્યાર્ચનાં કુર્વતે
કલ્પાગપ્રભવૈઃ સુમૈસ્તમનિશં નૌમ્યાદિજાવલ્લભમ || ૩૩ ||

ઇતિ શ્રીશિવસુવર્ણમાલાસ્તવઃ સંપૂર્ણઃ ||

Also Read:

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top