Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shiva Suvarnamala Stavah in Telugu:

॥ శ్రీశివ సువర్ణమాలా స్తవః ॥
అనేకకోటిబ్రహ్మాణ్డజననీనాయకప్రభో |
అనేకప్రముఖస్కన్దపరిసేవిత పాహి మామ్ || ౧ ||

ఆకారాపారనిర్వ్యాజకరుణాయాః సతీపతే |
ఆశాభిపూరకానమ్రవితతేః పాహి శఙ్కర || ౨ ||

ఇభాశ్వముఖసంపత్తిదానదక్షకృపాలవ |
ఇష్టప్రాలేయశైలేన్ద్రపుత్ర్యాః పాహి గిరీశ మామ్ || ౩ ||

ఈహాశూన్యజనావాప్య నతానన్దాబ్ధిచన్ద్రమః |
ఈశాన సర్వవిద్యానామిన్దుచూడ సదాఽవ మామ్ || ౪ ||

ఉరగాధిపసంరాజత్పదపఙ్కేరుహద్వయ |
ఉడురాజకృతోత్తంస గిరిజాసఖ మామవ || ౫ ||

ఊరీకృతవినమ్రేష్టపూగసంపూరణవ్రత |
అఖిలామరకోటీరనిఘృష్టపద పాహి మామ్ || ౬ ||

ఋద్ధిదామ్భోజవాసాయాః కామమాశు నమత్తతేః |
శైలేన్ద్రతనయాశ్లిష్ట శర్వ మాం పాహి సర్వదా || ౭ ||

ఋస్వరాఖ్యేయరూపాయ భూతిదాయాదరాద్దుతమ్ |
షణ్ముఖేభాస్యపూజ్యాయ నమ్రశ్చన్ద్రార్ధమౌలయే || ౮ ||

లృకారాఖ్యాయ లక్ష్మీశద్రుహిణాద్యర్చితాఙ్ఘ్రయే |
అపారకరుణాజన్మభూమయే శంభవే నమః || ౯ ||

లౄస్వరూప లలాటాక్ష లాకిన్యాదినిషేవిత |
లావణ్యాకర కారుణయవారిధే పాహి మాం ప్రభో || ౧౦ ||

ఏణాఙ్కచూడ కాణాదశాస్త్రప్రజ్ఞాప్రదాయక|
శోణాధర నమస్యామి త్వత్పాదామ్బురుహద్వయమ్ || ౧౧ ||

ఐహికాముష్మికే పుంసాం సులభే యత్పదార్చనాత్ |
చన్ద్రార్ధవిలసన్మౌలిం నమామి తముమాపతిమ్ || ౧౨ ||

ఓమిత్యాఖ్యాం యస్యవేదా వేదాన్తాశ్చ జగుర్ముహుః |
ఓఙ్కారజపతుష్టం తం నౌమి చన్ద్రార్ధశేఖరమ్ || ౧౩ ||

ఔదాసీన్యం సమస్తేషు విషయేషు ప్రకుర్వతామ్ |
సులభం జగదీశానం పార్వతీ పతిమాశ్రయే || ౧౪ ||

అఙ్గశోభాపరాభూతకోటిరాకానిశాకరమ్ |
అన్ధకాన్తకకామాదిగర్వహారిణమాశ్రయే || ౧౫ ||

అశ్చ ఉశ్చ మకారశ్చ యన్నామావయవాక్షరాః |
అశేషశుభదాతారం తం నౌమి శశిశేఖరమ్ || ౧౬ ||

కవితా వృణుతే రతీశతుల్యం పతిమాస్థాసహితేవ మానినీ |
తరసా పురుషం యదఙ్ఘ్రినమ్రం తమహం నౌమి శశాఙ్కబాలచూడమ్ || ౧౭ ||

ఖణ్డేన చాన్ద్రేణ కిరీటగేన విరాజమానం వృషభాధిరూఢ |
ఖవాయుతేజోఽమ్బుధరాదిరూపం శైలేన్ద్రసుతాసమేతమ్ || ౧౮ ||

గద్యాని పద్యాని చ శీఘ్రమేవ మూకస్య వక్త్రాదపి నిఃసరన్తి |
యదీయకారుణ్యలవాత్తమీశం నమామి చన్ద్రార్ధకభాసిమౌలిమ్ || ౧౯ ||

ఘటోద్భవాద్యా మునయో యదఙ్ఘ్రిసమర్చనాతో మహతీం ప్రపన్నాః |
సిద్ధిం తమానమ్రజనేష్టదాననిబద్ధదీక్షం ప్రణమామి శంభుమ్ || ౨౦ ||

ఙకారవాచ్యాయ నమజ్జనౌఘవిద్యాప్రదానప్రవణాయ శీఘ్రమ్ |
వటాగమూలైకనికేతనాయ శ్రీదక్షిణాస్యాయ నమః శివాయ || ౨౧ ||

చయేన భాసాం వపుషశ్చకోరబన్ధుం జయన్తం జితపుష్పచాపమ్ |
ప్రాలేయశైలేన్ద్రసుతామనోఽబ్జ భానుం భజే కఞ్చన దేవవర్యమ్ || ౨౨ ||

ఛత్రం చ వాలవ్యజనే మనోజ్ఞే సముద్రకాఞ్చీం పృథివీం చ లోకాః |
జవాద్భజన్తేఽప్యతికింపచానా యదఙ్ఘ్రినమ్రాస్తముమేశమీడే || ౨౩ ||

జన్మస్వనేకేషు విధాయ ధర్మాన్స్వవర్ణయోగ్యాన్మనుజోఽతిభక్త్యా |
జిజ్ఞాసతే యత్పదమాదరేణ తం నౌమి సచ్చిత్సుఖరూపమీశమ్ || ౨౪ ||

ఝరీం దధానం దివిషత్తటిన్యా ఝటిత్యయోగ్యానపి భక్తిపూర్ణాన్ |
పునానమర్ధేన్దులసత్కిరీటం యువానమీశం కలయామి చిత్తే || ౨౫ ||

ఞకారరూపాయ రవీన్దువహ్నినేత్రాయ నానావిధరూపధర్త్రే |
లోకావనాయాతిమనోహరాయ శైలేన్ద్రకన్యాపతయే నమోఽస్తు || ౨౬ ||

టవర్ణవాచ్యాయ తడిత్ప్రభాయ యమాదియోగాఙ్గవిదర్చితాయ |
శమాదిసంపత్సహితప్యపాదపద్మాయ గౌరీపతయే నమోఽస్తు || ౨౭ ||

ఠపుక్త్రివర్ణప్రతిపాదితాయ హరాయ నిఃశేషవిషాఘహర్త్రే |
శ్రీనీలకణ్ఠాయ యమిప్రవీరధ్యేయాయ కుర్మః ప్రణాతిం ప్రమోదాత్ || ౨౮ ||

డామరప్రముఖదుఃఖసమూహధ్వంసదక్షచరణస్మరణస్య |
శైలజాహృదయపఙ్కజభానోః శఙ్కరస్య చరణౌ ప్రణతోఽస్మి || ౨౯ ||

ఢక్కాఖ్యవాద్యశ్రవణోత్సుకాయ ప్రాఢాయ కన్దర్పశరప్రభేదే |
శివాయ చన్ద్రార్ధలసజ్జటాయ కుర్మః ప్రమోదాత్ప్రణతేః సహస్రమ్ || ౩౦ ||

ణాన్తదాదిహరిదుత్సుఖమూర్తే నాకనాథపరిసేవితపాద |
వాసలోల వటవృక్షతలే మాం వారాణస్యామివ పాహి దయాళో || ౩౧ ||

తప్తాః సంసృతివహ్నినా భువి నరాః సంప్రాప్య సద్దేశికం
తస్యాస్యాచ్ఛ్రతిశీర్షవాక్యనిచయం శ్రుత్వార్థయుక్తం ముహుః |
యుక్త్యా శ్రుత్యవిరుద్వయా తదనుసఞ్చిన్త్యార్థమాద్యోదితం
ధ్యాత్వాఽజస్రమవాప్నువన్తి యమహం తం నౌమి గౌరీపతిమ్ || ౩౨ ||

థాయైయేతి సమస్తదేవవనితా నృత్యం యదగ్రేఽన్వహం
కుర్వన్త్యమ్బుజసంభవప్రభృతయః స్తున్వన్తి వేదైశ్చ యమ్ |
ఇన్ద్రాణీశరమాధవాదిసురా యస్యార్చనాం కుర్వతే
కల్పాగప్రభవైః సుమైస్తమనిశం నౌమ్యాదిజావల్లభమ్ || ౩౩ ||

ఇతి శ్రీశివసువర్ణమాలాస్తవః సంపూర్ణః ||

Also Read:

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | Malayalam |  Telugu

Sri Shiva Suvarnamala Stavah Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top