Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Telugu :

॥ శ్రీశివస్తుతి కదమ్బమ్ ॥
ఆహ్లాదజనకస్యాద్య సాన్నిధ్యాత్తవ శఙ్కర |
చన్ద్రశ్చన్ద్రత్వమాపేదే జానే చన్ద్రలసజ్జట || ౧ ||

కాలకూటం నిగృహ్యాదావరక్షః సకలం జగత్ |
కో వాఽత్ర విస్మయః శంభో కాలస్యైకస్య నిగ్రహే || ౨ ||

అభవస్త్వం సూచయితుం లోకానామర్ధనారీశః |
అర్ధో వేత్యామ్నాయః స్వార్థపరో నార్థవాద ఇతి || ౩ ||

జడతావిదలనదీక్షిత జడతాపహృతిం కరోషి నో చేన్మే |
దీక్షాభఙ్గో న భవేద్దాక్షాయణ్యాశ్రితాఙ్గ కిము తేన || ౪ ||

పశుపతిమవ మాం శంభో పశుపతిరసి గిరిశ యస్మాత్వమ్ |
శ్రుతిరప్యేవం బ్రుతే కర్తవ్యా హ్యాత్మరక్షేతి || ౫ ||

శీర్షోపరి చన్ద్రస్తే లోకే శాస్త్రే చ విఖ్యాతః |
కణ్ఠోపర్యకళఙ్కః పూర్ణః కోఽయం నిశాకరో బ్రుహి || ౬ ||

కవిత్వవారశిశరన్నిశేశం జడత్వనాగేన్ద్రవిభేదసింహమ్ |
మృగత్వగాబద్ధకటిప్రదేశం మహత్త్వదం నౌమి నతాయ శంభుమ్ || ౭ ||

యదఙ్ఘ్రిపాథోరుహసేవనేన ప్రయాతి సర్వోత్తమతాం జడోఽపి |
తమమ్బికామానసపద్మహంసముపాశ్రయే సత్వరచితశుద్ధయే || ౮ ||

బహూనాం జనానాం మనోఽభీష్టజాతం సుసూక్ష్మం వితీర్యాశు గర్వాయసే త్వమ్ |
మహేశాన యద్యస్తి శక్తిస్తవాహో మహన్మన్మనోఽభీష్టమాశు ప్రయచ్ఛ || ౯ ||

అపాం పుష్పార్ధస్య ప్రతిదినమహో ధారణవశాత్ప్రభో
కిం నిర్వేదాద్ధరణిగతపుష్పాలిమధునా |
రసాద్ధత్సే శీర్షే శశధరకిరీటాగతనయాసహాయ
ప్రబ్రూహి ప్రణతజనకారుణ్యభరిత || ౧౦ ||

బహోః కాలాత్కిం వా శిరసి కృతవాసం తవ విధుం
వియోగం కిం పత్యుర్భృశమసహమానాః స్వయమహో |
సమాలిఙ్గన్త్యేతాః పతిమతిరసాత్పుష్పమిషతః
ప్రభో తారాస్తస్మాదసి సుమకిరీటస్త్వమధునా || ౧౧ ||

భక్తానాం హృద్రథానాం నిజనిజపదవీప్రాప్తయే పార్వతీశః
కారుణ్యాపారవారాంనిధిరగపతిజాసంయుతః సంభ్రమేణ |
ఆరుహ్యైకం హి బాహ్యం రథమిహ నిఖిలాంశ్చాలయన్కిం పురోక్తాన్గర్వం
పక్షీశవాయ్వోర్హరతి కరుణయా శీఘ్రనమ్రేష్టదాయీ || ౧౨ ||

మత్పాపానాం బహూనాం పరిమితిరధునాఽధీశ నాస్త్యేవ నూనం
త్వద్వత్పాపోపశాన్తిప్రదమిహ భువనే నాస్తి దైవం చ సద్యః |
తస్మాన్మత్పాపరాశిం దహ దహ తరసా దేహి శుద్ధాం చ బుద్ధిం
స్రోతః శ్రేష్ఠావతంస ప్రణతభయహర ప్రాణనాథాగజాయాః || ౧౩ ||

కామం సన్తు సురాః స్వపాదనమనస్తోత్రార్చనాభిశ్చిరం
దేహం కర్శయతే జనాయ ఫలదాస్తాన్నాశ్రయే జాత్వపి |
యో జాత్వప్యవశాత్స్వనామ వదతే లోకాయ శీఘ్రేష్టదః
సోఽవ్యాద్ధేతువిహీనపూర్ణకరుణః కాన్తాయితార్ధః శివః || ౧౪ ||

నిత్యానిత్యవివేకభోగవిరతీ శాన్త్యాదిషట్కం తథా
మోక్షేచ్ఛామనపాయినీం వితర భో శంభో కృపావారిధే |
వేదాన్తశ్రవణం తదర్థమననం ధ్యానం చిరం బ్రహ్మణః
సచ్చిద్రూపతనోరఖణ్డపరమానన్దాత్మనః శఙ్కర || ౧౫ ||

మన్నీకాశతనుం ప్రగౄహ్య కరుణావారాంనిధే సత్వరం
శ్రృఙ్గాద్రౌ వస మోదతః కరుణయా వ్యాఖ్యానసింహాసనే |
కుర్వల్లోకతతిం స్వధర్మనిరతాం సౌఖ్యైరశేషైర్వృతామ-
ద్వైతాత్మవిబోధపూర్ణహృదయాం చాతన్వపర్ణాపతే || ౧౬ ||

యత్పదామ్బుజసమర్చనసక్తః సక్తిమాశు విషయేషు విహాయ |
సచ్చిదాత్మని విలీనమనస్కాః సంభవన్తి తమహం శివమీడే || ౧౭ ||

రజనీవల్లభచూడో రజనీచరసేవ్యపదపద్మః |
రాకాశశాఙ్కధవళో రాజతి రమణీగృహీతవామాఙ్గః || ౧౮ ||

కరవాణీతనుభిస్తే కరవాణీశాఙ్ఘ్రిసన్నతిం మోదాత్ |
కరవాణీతనుశుద్ధ్యై కరవాణీశ్రీబహుత్వాయ || ౧౯ ||

ఇతి శ్రీశివస్తవకదమ్బం సంపూర్ణమ్ ||

Also Read:

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | Malayalam |  Telugu

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top