Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

sri sivasuti kadambam

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Gujarati: ॥ શ્રીશિવસ્તુતિ કદમ્બમ ॥ આહ્લાદજનકસ્યાદ્ય સાન્નિધ્યાત્તવ શઙ્કર | ચન્દ્રશ્ચન્દ્રત્વમાપેદે જાને ચન્દ્રલસજ્જટ || ૧ || કાલકૂટં નિગૃહ્યાદાવરક્ષઃ સકલં જગત | કો વાઽત્ર વિસ્મયઃ શંભો કાલસ્યૈકસ્ય નિગ્રહે || ૨ || અભવસ્ત્વં સૂચયિતું લોકાનામર્ધનારીશઃ | અર્ધો વેત્યામ્નાયઃ સ્વાર્થપરો નાર્થવાદ ઇતિ || ૩ || જડતાવિદલનદીક્ષિત જડતાપહઋતિં કરોષિ નો ચેન્મે | દીક્ષાભઙ્ગો ન ભવેદ્દાક્ષાયણ્યાશ્રિતાઙ્ગ કિમુ તેન […]

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Malayalam: ॥ ശ്രീശിവസ്തുതി കദംബം ॥ ആഹ്ലാദജനകസ്യാദ്യ സാന്നിധ്യാത്തവ ശങ്കര | ചന്ദ്രശ്ചന്ദ്രത്വമാപേദേ ജാനേ ചന്ദ്രലസജ്ജട || ൧ || കാളകൂടം നിഗൃഹ്യാദാവരക്ഷഃ സകലം ജഗത് | കോ വാഽത്ര വിസ്മയഃ ശംഭോ കാലസ്യൈകസ്യ നിഗ്രഹേ || ൨ || അഭവസ്ത്വം സൂചയിതും ലോകാനാമര്ധനാരീശഃ | അര്ധോ വേത്യാമ്നായഃ സ്വാര്ഥപരോ നാര്ഥവാദ ഇതി || ൩ || ജഡതാവിദലനദീക്ഷിത ജഡതാപഹൃതിം കരോഷി നോ ചേന്മേ | ദീക്ഷാഭംഗോ ന ഭവേദ്ദാക്ഷായണ്യാശ്രിതാംഗ കിമു തേന […]

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Kannada | Kannada Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಶಿವಸ್ತುತಿ ಕದಮ್ಬಮ್ ॥ ಆಹ್ಲಾದಜನಕಸ್ಯಾದ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಾತ್ತವ ಶಙ್ಕರ | ಚನ್ದ್ರಶ್ಚನ್ದ್ರತ್ವಮಾಪೇದೇ ಜಾನೇ ಚನ್ದ್ರಲಸಜ್ಜಟ || ೧ || ಕಾಲಕೂಟಂ ನಿಗೃಹ್ಯಾದಾವರಕ್ಷಃ ಸಕಲಂ ಜಗತ್ | ಕೋ ವಾಽತ್ರ ವಿಸ್ಮಯಃ ಶಂಭೋ ಕಾಲಸ್ಯೈಕಸ್ಯ ನಿಗ್ರಹೇ || ೨ || ಅಭವಸ್ತ್ವಂ ಸೂಚಯಿತುಂ ಲೋಕಾನಾಮರ್ಧನಾರೀಶಃ | ಅರ್ಧೋ ವೇತ್ಯಾಮ್ನಾಯಃ ಸ್ವಾರ್ಥಪರೋ ನಾರ್ಥವಾದ ಇತಿ || ೩ || ಜಡತಾವಿದಲನದೀಕ್ಷಿತ ಜಡತಾಪಹ್ರ‍ೃತಿಂ ಕರೋಷಿ ನೋ ಚೇನ್ಮೇ | ದೀಕ್ಷಾಭಙ್ಗೋ ನ ಭವೇದ್ದಾಕ್ಷಾಯಣ್ಯಾಶ್ರಿತಾಙ್ಗ ಕಿಮು ತೇನ […]

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Telugu : ॥ శ్రీశివస్తుతి కదమ్బమ్ ॥ ఆహ్లాదజనకస్యాద్య సాన్నిధ్యాత్తవ శఙ్కర | చన్ద్రశ్చన్ద్రత్వమాపేదే జానే చన్ద్రలసజ్జట || ౧ || కాలకూటం నిగృహ్యాదావరక్షః సకలం జగత్ | కో వాఽత్ర విస్మయః శంభో కాలస్యైకస్య నిగ్రహే || ౨ || అభవస్త్వం సూచయితుం లోకానామర్ధనారీశః | అర్ధో వేత్యామ్నాయః స్వార్థపరో నార్థవాద ఇతి || ౩ || జడతావిదలనదీక్షిత జడతాపహృతిం కరోషి నో చేన్మే | దీక్షాభఙ్గో న భవేద్దాక్షాయణ్యాశ్రితాఙ్గ కిము […]

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Bengali

Srishivastuti Kadambam in Bengali: ॥ শ্রীশিৱস্তুতি কদম্বম ॥ আহ্লাদজনকস্যাদ্য সান্নিধ্যাত্তৱ শঙ্কর | চন্দ্রশ্চন্দ্রত্ৱমাপেদে জানে চন্দ্রলসজ্জট || ১ || কালকূটং নিগৃহ্যাদাৱরক্ষঃ সকলং জগত | কো ৱাঽত্র ৱিস্মযঃ শংভো কালস্যৈকস্য নিগ্রহে || ২ || অভৱস্ত্ৱং সূচযিতুং লোকানামর্ধনারীশঃ | অর্ধো ৱেত্যাম্নাযঃ স্ৱার্থপরো নার্থৱাদ ইতি || ৩ || জডতাৱিদলনদীক্ষিত জডতাপহঋতিং করোষি নো চেন্মে | দীক্ষাভঙ্গো ন ভৱেদ্দাক্ষাযণ্যাশ্রিতাঙ্গ কিমু তেন […]

Scroll to top