Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Gujarati:

॥ શ્રીશિવસ્તુતિ કદમ્બમ ॥
આહ્લાદજનકસ્યાદ્ય સાન્નિધ્યાત્તવ શઙ્કર |
ચન્દ્રશ્ચન્દ્રત્વમાપેદે જાને ચન્દ્રલસજ્જટ || ૧ ||

કાલકૂટં નિગૃહ્યાદાવરક્ષઃ સકલં જગત |
કો વાઽત્ર વિસ્મયઃ શંભો કાલસ્યૈકસ્ય નિગ્રહે || ૨ ||

અભવસ્ત્વં સૂચયિતું લોકાનામર્ધનારીશઃ |
અર્ધો વેત્યામ્નાયઃ સ્વાર્થપરો નાર્થવાદ ઇતિ || ૩ ||

જડતાવિદલનદીક્ષિત જડતાપહઋતિં કરોષિ નો ચેન્મે |
દીક્ષાભઙ્ગો ન ભવેદ્દાક્ષાયણ્યાશ્રિતાઙ્ગ કિમુ તેન || ૪ ||

પશુપતિમવ માં શંભો પશુપતિરસિ ગિરિશ યસ્માત્વમ |
શ્રુતિરપ્યેવં બ્રુતે કર્તવ્યા હ્યાત્મરક્ષેતિ || ૫ ||

શીર્ષોપરિ ચન્દ્રસ્તે લોકે શાસ્ત્રે ચ વિખ્યાતઃ |
કણ્ઠોપર્યકળઙ્કઃ પૂર્ણઃ કોઽયં નિશાકરો બ્રુહિ || ૬ ||

કવિત્વવારશિશરન્નિશેશં જડત્વનાગેન્દ્રવિભેદસિંહમ |
મૃગત્વગાબદ્ધકટિપ્રદેશં મહત્ત્વદં નૌમિ નતાય શંભુમ || ૭ ||

યદઙ્ઘ્રિપાથોરુહસેવનેન પ્રયાતિ સર્વોત્તમતાં જડોઽપિ |
તમમ્બિકામાનસપદ્મહંસમુપાશ્રયે સત્વરચિતશુદ્ધયે || ૮ ||

બહૂનાં જનાનાં મનોઽભીષ્ટજાતં સુસૂક્ષ્મં વિતીર્યાશુ ગર્વાયસે ત્વમ |
મહેશાન યદ્યસ્તિ શક્તિસ્તવાહો મહન્મન્મનોઽભીષ્ટમાશુ પ્રયચ્છ || ૯ ||

અપાં પુષ્પાર્ધસ્ય પ્રતિદિનમહો ધારણવશાત્પ્રભો
કિં નિર્વેદાદ્ધરણિગતપુષ્પાલિમધુના |
રસાદ્ધત્સે શીર્ષે શશધરકિરીટાગતનયાસહાય
પ્રબ્રૂહિ પ્રણતજનકારુણ્યભરિત || ૧૦ ||

બહોઃ કાલાત્કિં વા શિરસિ કૃતવાસં તવ વિધું
વિયોગં કિં પત્યુર્ભૃશમસહમાનાઃ સ્વયમહો |
સમાલિઙ્ગન્ત્યેતાઃ પતિમતિરસાત્પુષ્પમિષતઃ
પ્રભો તારાસ્તસ્માદસિ સુમકિરીટસ્ત્વમધુના || ૧૧ ||

ભક્તાનાં હૃદ્રથાનાં નિજનિજપદવીપ્રાપ્તયે પાર્વતીશઃ
કારુણ્યાપારવારાંનિધિરગપતિજાસંયુતઃ સંભ્રમેણ |
આરુહ્યૈકં હિ બાહ્યં રથમિહ નિખિલાંશ્ચાલયન્કિં પુરોક્તાન્ગર્વં
પક્ષીશવાય્વોર્હરતિ કરુણયા શીઘ્રનમ્રેષ્ટઅદાયી || ૧૨ ||

મત્પાપાનાં બહૂનાં પરિમિતિરધુનાઽધીશ નાસ્ત્યેવ નૂનં
ત્વદ્વત્પાપોપશાન્તિપ્રદમિહ ભુવને નાસ્તિ દૈવં ચ સદ્યઃ |
તસ્માન્મત્પાપરાશિં દહ દહ તરસા દેહિ શુદ્ધાં ચ બુદ્ધિં
સ્રોતઃ શ્રેષ્ઠાવતંસ પ્રણતભયહર પ્રાણનાથાગજાયાઃ || ૧૩ ||

કામં સન્તુ સુરાઃ સ્વપાદનમનસ્તોત્રાર્ચનાભિશ્ચિરં
દેહં કર્શયતે જનાય ફલદાસ્તાન્નાશ્રયે જાત્વપિ |
યો જાત્વપ્યવશાત્સ્વનામ વદતે લોકાય શીઘ્રેષ્ટદઃ
સોઽવ્યાદ્ધેતુવિહીનપૂર્ણકરુણઃ કાન્તાયિતાર્ધઃ શિવઃ || ૧૪ ||

નિત્યાનિત્યવિવેકભોગવિરતી શાન્ત્યાદિષટ્કં તથા
મોક્ષેચ્છામનપાયિનીં વિતર ભો શંભો કઋપાવારિધે |
વેદાન્તશ્રવણં તદર્થમનનં ધ્યાનં ચિરં બ્રહ્મણઃ
સચ્ચિદ્રૂપતનોરખણ્ડપરમાનન્દાત્મનઃ શઙ્કર || ૧૫ ||

મન્નીકાશતનું પ્રગૄહ્ય કરુણાવારાંનિધે સત્વરં
શ્રૃઙ્ગાદ્રૌ વસ મોદતઃ કરુણયા વ્યાખ્યાનસિંહાસને |
કુર્વલ્લોકતતિં સ્વધર્મનિરતાં સૌખ્યૈરશેષૈર્વૃતામ-
દ્વૈતાત્મવિબોધપૂર્ણહૃદયાં ચાતન્વપર્ણાપતે || ૧૬ ||

યત્પદામ્બુજસમર્ચનસક્તઃ સક્તિમાશુ વિષયેષુ વિહાય |
સચ્ચિદાત્મનિ વિલીનમનસ્કાઃ સંભવન્તિ તમહં શિવમીડે || ૧૭ ||

રજનીવલ્લભચૂડો રજનીચરસેવ્યપદપદ્મઃ |
રાકાશશાઙ્કધવળો રાજતિ રમણીગૃહીતવામાઙ્ગઃ || ૧૮ ||

કરવાણીતનુભિસ્તે કરવાણીશાઙ્ઘ્રિસન્નતિં મોદાત |
કરવાણીતનુશુદ્ધ્યૈ કરવાણીશ્રીબહુત્વાય || ૧૯ ||

ઇતિ શ્રીશિવસ્તવકદમ્બં સંપૂર્ણમ ||

Also Read:

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | MalayalamTelugu

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top