Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Srishivastuti Kadambam in Malayalam:

॥ ശ്രീശിവസ്തുതി കദംബം ॥
ആഹ്ലാദജനകസ്യാദ്യ സാന്നിധ്യാത്തവ ശങ്കര |
ചന്ദ്രശ്ചന്ദ്രത്വമാപേദേ ജാനേ ചന്ദ്രലസജ്ജട || ൧ ||

കാളകൂടം നിഗൃഹ്യാദാവരക്ഷഃ സകലം ജഗത് |
കോ വാഽത്ര വിസ്മയഃ ശംഭോ കാലസ്യൈകസ്യ നിഗ്രഹേ || ൨ ||

അഭവസ്ത്വം സൂചയിതും ലോകാനാമര്ധനാരീശഃ |
അര്ധോ വേത്യാമ്നായഃ സ്വാര്ഥപരോ നാര്ഥവാദ ഇതി || ൩ ||

ജഡതാവിദലനദീക്ഷിത ജഡതാപഹൃതിം കരോഷി നോ ചേന്മേ |
ദീക്ഷാഭംഗോ ന ഭവേദ്ദാക്ഷായണ്യാശ്രിതാംഗ കിമു തേന || ൪ ||

പശുപതിമവ മാം ശംഭോ പശുപതിരസി ഗിരിശ യസ്മാത്വം |
ശ്രുതിരപ്യേവം ബ്രുതേ കര്ത്തവ്യാ ഹ്യാത്മരക്ഷേതി || ൫ ||

ശീര്ഷോപരി ചന്ദ്രസ്തേ ലോകേ ശാസ്ത്രേ ച വിഖ്യാതഃ |
കണ്ഠോപര്യകളങ്കഃ പൂര്ണഃ കോഽയം നിശാകരോ ബ്രുഹി || ൬ ||

കവിത്വവാരശിശരന്നിശേശം ജഡത്വനാഗേന്ദ്രവിഭേദസിംഹം |
മൃഗത്വഗാബദ്ധകടിപ്രദേശം മഹത്ത്വദം നൗമി നതായ ശംഭും || ൭ ||

യദംഘ്രിപാഥോരുഹസേവനേന പ്രയാതി സര്വോത്തമതാം ജഡോഽപി |
തമംബികാമാനസപദ്മഹംസമുപാശ്രയേ സത്വരചിത്തശുദ്ധയേ || ൮ ||

ബഹൂനാം ജനാനാം മനോഽഭീഷ്ടജാതം സുസൂക്ഷ്മം വിതീര്യാശു ഗര്വായസേ ത്വം |
മഹേശാന യദ്യസ്തി ശക്തിസ്തവാഹോ മഹന്മന്മനോഽഭീഷ്ടമാശു പ്രയച്ഛ || ൯ ||

അപാം പുഷ്പാര്ധസ്യ പ്രതിദിനമഹോ ധാരണവശാത്പ്രഭോ
കിം നിര്വേദാദ്ധരണിഗതപുഷ്പാലിമധുനാ |
രസാദ്ധത്സേ ശീര്ഷേ ശശധരകിരീടാഗതനയാസഹായ
പ്രബ്രൂഹി പ്രണതജനകാരുണ്യഭരിത || ൧൦ ||

ബഹോഃ കാലാത്കിം വാ ശിരസി കൃതവാസം തവ വിധും
വിയോഗം കിം പത്യുര്ഭൃശമസഹമാനാഃ സ്വയമഹോ |
സമാലിംഗന്ത്യേതാഃ പതിമതിരസാത്പുഷ്പമിഷതഃ
പ്രഭോ താരാസ്തസ്മാദസി സുമകിരീടസ്ത്വമധുനാ || ൧൧ ||

ഭക്താനാം ഹൃദ്രഥാനാം നിജനിജപദവീപ്രാപ്തയേ പാര്വതീശഃ
കാരുണ്യാപാരവാരാന്നിധിരഗപതിജാസംയുതഃ സംഭ്രമേണ |
ആരുഹ്യൈകം ഹി ബാഹ്യം രഥമിഹ നിഖിലാംശ്ചാലയന്കിം പുരോക്താന്ഗര്വം
പക്ഷീശവായ്വോര്ഹരതി കരുണയാ ശീഘ്രനമ്രേഷ്ടദായീ || ൧൨ ||

മത്പാപാനാം ബഹൂനാം പരിമിതിരധുനാഽധീശ നാസ്ത്യേവ നൂനം
ത്വദ്വത്പാപോപശാന്തിപ്രദമിഹ ഭുവനേ നാസ്തി ദൈവം ച സദ്യഃ |
തസ്മാന്മത്പാപരാശിം ദഹ ദഹ തരസാ ദേഹി ശുദ്ധാം ച ബുദ്ധിം
സ്രോതഃ ശ്രേഷ്ഠാവതംസ പ്രണതഭയഹര പ്രാണനാഥാഗജായാഃ || ൧൩ ||

കാമം സന്തു സുരാഃ സ്വപാദനമനസ്തോത്രാര്ച്ചനാഭിശ്ചിരം
ദേഹം കര്ശയതേ ജനായ ഫലദാസ്താന്നാശ്രയേ ജാത്വപി |
യോ ജാത്വപ്യവശാത്സ്വനാമ വദതേ ലോകായ ശീഘ്രേഷ്ടദഃ
സോഽവ്യാദ്ധേതുവിഹീനപൂര്ണകരുണഃ കാന്തായിതാര്ധഃ ശിവഃ || ൧൪ ||

നിത്യാനിത്യവിവേകഭോഗവിരതീ ശാന്ത്യാദിഷട്കം തഥാ
മോക്ഷേച്ഛാമനപായിനീം വിതര ഭോ ശംഭോ കൃപാവാരിധേ |
വേദാന്തശ്രവണം തദര്ഥമനനം ധ്യാനം ചിരം ബ്രഹ്മണഃ
സച്ചിദ്രൂപതനോരഖണ്ഡപരമാനന്ദാത്മനഃ ശങ്കര || ൧൫ ||

മന്നീകാശതനും പ്രഗൠഹ്യ കരുണാവാരാന്നിധേ സത്വരം
ശ്രൃംഗാദ്രൗ വസ മോദതഃ കരുണയാ വ്യാഖ്യാനസിംഹാസനേ |
കുര്വല്ലോകതതിം സ്വധര്മനിരതാം സൗഖ്യൈരശേഷൈര്വൃതാമ-
ദ്വൈതാത്മവിബോധപൂര്ണഹൃദയാം ചാതന്വപര്ണാപതേ || ൧൬ ||

യത്പദാംബുജസമര്ച്ചനസക്തഃ സക്തിമാശു വിഷയേഷു വിഹായ |
സച്ചിദാത്മനി വിലീനമനസ്കാഃ സംഭവന്തി തമഹം ശിവമീഡേ || ൧൭ ||

രജനീവല്ലഭചൂഡോ രജനീചരസേവ്യപദപദ്മഃ |
രാകാശശാങ്കധവളോ രാജതി രമണീഗൃഹീതവാമാംഗഃ || ൧൮ ||

കരവാണീതനുഭിസ്തേ കരവാണീശാംഘ്രിസന്നതിം മോദാത് |
കരവാണീതനുശുദ്ധ്യൈ കരവാണീശ്രീബഹുത്വായ || ൧൯ ||

ഇതി ശ്രീശിവസ്തവകദംബം സംപൂര്ണം ||

Also Read:

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Gujarati | Bengali | Marathi |  Kannada | Malayalam |  Telugu

Srishivastuti Kadambam Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top