Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivastavarajah Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

Shivastavarajah Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

179 Views

శివస్తవరాజః Lyrics in Telugu:

శివాయ నమః ||

సూత ఉవాచ ||

ఏకదా నారదో యోగీ పరానుగ్రహతత్పరః |
విమత్సరో వీతరాగో బ్రహ్మలోకముపాయయౌ ||౧||

తత్ర దృష్ట్వా సమాసీనం విధాతారం జగత్పతిమ్ |
ప్రణమ్య శిరసా భూమౌ కృతాఞ్జలిరభాషత ||౨||

నారద ఉవాచ ||

బ్రహ్మఞ్జగత్పతే తాత నతోఽస్మి త్వత్పదామ్బుజమ్ |
కృపయా పరయా దేవ యత్పృచ్ఛామి తదుచ్యతామ్ ||౩||

శ్రుతిశాస్త్రపురాణాని త్వదాస్యాత్సంశ్రుతాని చ |
తథాపి మన్మనో యాతి సన్దేహం మోహకారణమ్ ||౪||

సర్వమన్త్రాధికో మన్త్రః సదా జాప్యః క ఉచ్యతే |
సర్వధ్యానాదికం ధ్యానం సదా ధ్యేయమిహాస్తి కిమ్ ||౫||

వేదోపనిషదాం సారమాయుఃశ్రీజయవర్ధనమ్ |
ముక్తికాఙ్క్షాపరైర్నిత్యం కః స్తవః పఠ్యతే బుధైః || ౬||

ఇమం మత్సంశయం తాత త్వం భేత్తాసి న కశ్చన |
బ్రుహి కారుణ్యభావేన మహ్యం శుశ్రూషవే హి తమ్ ||౭||

శ్రుత్వాఽఙ్గజవచో వేధా హృది హర్షముపాగతః |
దేవదేవం శివాకాన్తం నత్వా చాహ మునీశ్వరమ్ ||౮||

బ్రహ్మోవాచ ||

సాధు పృష్టం మహాప్రాజ్ఞ లోకానుగ్రహ తత్పర |
సత్సర్వం తే ప్రవక్ష్యామి గోపనీయం ప్రయత్నతః ||౯||

ప్రణవం పూర్వమువ్చ్చార్య నమఃశబ్దం సముచ్చరేత్ |
సచతుర్థ్యైకవచనం శివం చైవ సముచ్చరేత్ ||౧౦||

ఏష శైవో మహామన్త్రః షడ్వర్ణాఖ్యో విముక్తిదః |
సర్వమన్త్రాధికః ప్రోక్తః శివేన జ్ఞానరూపిణా ||౧౧||

అనేన మన్త్రరాజేన నాశయితుం న శక్యతే |
తచ్చ పాపం న పశ్యామి మార్గమాణోఽపి సర్వదా ||౧౨||

అయం సంసారదావాగ్నిర్మోహసాగరవాడవః |
తస్మాత్ప్రయత్నతః పుత్ర మన్త్రో గ్రాహ్యో ముముక్షుభిః ||౧౩||

మాతృపుత్రాదిహా యోఽపి వేదధర్మవివర్జితః |
సకృదుచ్చరణాదస్య సాయుజ్యముక్తిమాప్నుయాత్ ||౧౪||

కిం పునర్వక్ష్యతే పుత్ర స్వాచారపరినిష్ఠితః |
సర్వమన్త్రాన్విసృజ్య త్వమిమం మన్త్రం సదా జప||౧౫||

ధ్యానం తేఽహం ప్రవక్ష్యామి జ్ఞాత్వా యన్ముచ్యతేఽచిరాత్ |
వేదోపనిషదుక్తం చ యోగగమ్యం సనాతనమ్ ||౧౬||

ఇన్ద్రియాణి నియమ్యాదౌ యతవాగ్యతమానసః |
స్వస్తికాద్యాసనయుతో హృది ధ్యానం సమారభేత్ ||౧౭||

నాభినాలం హృదిస్థం చ పఙ్కజం పరికల్పయేత్ |
రక్తవర్ణమష్టదళం చన్ద్రసూర్యాదిశోభితమ్ ||౧౮||

సమన్తాత్కల్పవృక్షేణ వేష్టితం కాన్తిమత్సదా |
తన్మధ్యే శఙ్కరం ధ్యాయేద్దేవదేవం జగద్గురుమ్ ||౧౯||

కర్పూరసదృశం చన్ద్రశేఖరం శూలపాణినమ్ |
త్రిలోచనం మహాదేవం ద్విభుజం భస్మభూషితమ్ ||౨౦||

పరార్ధభూషణయుతం క్వణన్నూపురమణ్డితమ్ |
సరత్నమేఖలాబద్ధకటివస్త్రం సకుణ్డలమ్ ||౨౧||

నీలకణ్ఠం జటావన్తం సకిరీటం సుశోభితమ్ |
గ్రైవేయాదిప్రబన్ధాఢ్యం పార్వతీసహితం పురమ్ ||౨౨||

కృపాలుం జగదాధారం స్కన్దాదిపరివేష్టితమ్
ఇన్ద్రేణ పూజితం యక్షరాజేన వ్యజితం విభుమ్ ||౨౩||

ప్రేతరాజస్తుతం నీరనాథేన నామితం ముహుః |
బ్రహ్మణా గీయమానం చ విష్ణువన్ద్యం మునిస్తుతమ్ ||౨౪||

ధ్యానమేతన్మయా ఖ్యాతం సూత వేదాన్తశేఖరమ్ |
సర్వపాపక్షయకరం జయసంపత్తివర్ధనమ్ ||౨౫||

అనేన సదృశం తాత నాస్తి సంసారతారకమ్ |
సర్వధ్యానాదికం ధ్యానం గోపనీయం సుత త్వయా|| ౨౬||

కాయవాఙ్మానసోత్థం యత్పాపమన్యచ్చ విద్యతే |
తత్సర్వే నాశమాయాతి ధ్యానాత్సత్యం వచో మమ ||౨౭||

వేదశాస్త్రపురాణాని సేతిహాసాని యాని చ |
ధ్యానస్య తాని సర్వాణి కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ||౨౮||

ప్రేమ్ణా కురు మహాభాగ ధ్యానమేతద్విముక్తిదమ్ |
అథ తే వచ్మ్యహం యోగిన్ స్తవం సర్వోత్తమం చ యత్ ||౨౯||

బ్రహ్మాస్యైవ ఋషిః ప్రోక్తోఽనుష్టుప్ ఛ్న్దః ప్రకీర్తితమ్ |
శివో వ దైవతం ప్రోక్తం బీజం మృత్యుఞ్జయం మతమ్ ||౩౦||

కీలకం నీలకణ్ఠశ్చ శక్తిః ప్రోక్తా హరస్తథా |
నియోగః సర్వశిద్ధ్యర్థం ముక్తికామాయ వై మతః ||౩౧||

శిరస్యాస్యే హృది పదే కట్యాం బాహ్వోస్తు వ్యాపకే |
ఋష్యాదీని క్రమాద్యుఞ్జేత్సాఙ్గుష్ఠాఙ్గులిభిః సుత ||౩౨||

మన్త్రన్యాసం తతః కుర్యాచ్ఛృణు చైకాగ్రమానసః |
షడక్షరాణి యుఞ్జీయాదఙ్గుష్ఠాద్యఙ్గులీషు చ ||౩౩||

హృదయే చ శిరస్యేవ శిఖాయాం కవచే యథా |
నేత్రత్రయే తథాఽస్త్రే చ వర్ణా హ్యేవం చ షట్ క్రమాత్ ||౩౪||

నమః స్వాహా వషట్ హుం చ సవౌషట్ ఫట్క్రమో వదేత్ |
మన్త్రన్యాసమిమం కృత్వా స్తవన్యాసం సమాచరేత్ ||౩౫||

శివం మృడం పశుపతిం శఙ్కరం చన్ద్రశేఖరమ్ |
భవం చైవ క్రమాదేవమఙ్గుష్ఠాదిహృదాదిషు ||౩౬||

సర్వన్యాసాన్ప్రయుఞ్జీత చతుర్థీసహితాన్సుత |
నమోయుతాన్నమశ్చైవ శిరసాదిషు వర్జయేత్ ||౩౭||

శివం సర్వాత్మకం సర్వపతిం సర్వజనప్రియమ్ |
సర్వదుఃఖహరం చైవ మోహనం గిరిశం భజే ||౩౮||

కామఘ్నం కామదం కాన్తం కాలమృత్యునివర్తకమ్ |
కలావన్తం కలాధీశం వన్దేఽహం గిరిజాపతిమ్ ||౩౯||

పరేశం పరమం దేవం పరంబ్రహ్మ పరాత్పరమ్ |
పరపీడాహరం నిత్యం ప్రణమామి వృషధ్వజమ్ ||౪౦||

లోకేశం లోకవన్ద్యం చ లోకకర్తారమీశ్వరమ్ |
లోకపాలం హరం వన్దే ధీరం శశివిభూషణమ్ ||౪౧||

శివాపతిం గిరిపతిం సర్వదేవపతిం విభుమ్ |
ప్రమథాధిపతిం సూక్ష్మం నౌమ్యహం శిఖిలోచనమ్ ||౪౨||

భూతేశం భూతనాథం చ భూతప్రేతవినాశనమ్ |
భూధరం భూపతిం శాన్తం శూలపాణిమహం భజే ||౪౩||

కైలాసవాసినం రౌద్రం ఫణిరాజవిభూషణమ్ |
ఫణిబద్ధజటాజూటం ప్రణమామి సదాశివమ్ ||౪౪||

నీలకణ్ఠం దశభుజం త్ర్యక్షం ధూమ్రవిలోచనమ్ |
దిగంబరం దిశాధీశం నమామి విషభూషణమ్ ||౪౫||

ముక్తీశం ముక్తిదం ముక్తం ముక్తగమ్యం సనాతనమ్ |
సత్పతిం నిర్మలం శంభుం నతోఽస్మి సకలార్థదమ్ ||౪౬||

విశ్వేశం విశ్వనాథం చ విశ్వపాలనతత్పరమ్ |
విశ్వమూర్తిం విశ్వహరం ప్రణమామి జటాధరమ్ ||౪౭||

గఙ్గాధరం కపాలాక్షం పఞ్చవక్త్రం త్రిలోచనమ్ |
విద్యుత్కోటిప్రతీకాశం వన్దేఽహం పార్వతీపతిమ్ ||౪౮||

స్ఫటికాభం జనార్తిఘ్నం దేవదేవముమాపతిమ్ ||
త్రిపురారిం త్రిలోకేశం నతోఽస్మి భవతారకమ్ ||౪౯||

అవ్యక్తమక్షరం దాన్తం మోహసాగరతారకమ్ |
స్తుతిప్రియం భక్తిగమ్యం సదా వన్దే హరిప్రియమ్ ||౫౦||

అమలం నిర్మలం నాథమపమృత్యుభయాపహమ్
భీమయుద్ధకరం భీమవరదం తం నతోఽస్మ్యహమ్ ||౫౧||

హరిచక్రప్రదం యోగిధ్యేయమూర్తిం సుమఙ్గళమ్ |
గజచర్మామ్బరధరం ప్రణమామి విభూతిదమ్ || ౫౨||

ఆనన్దకారిణం సౌమ్యం సున్దరం భువనేశ్వరమ్ |
కాశిప్రియం కాశిరాజం వరదం ప్రణతోఽస్మ్యహమ్ ||౫౩||

శ్మశానవాసినం భవ్యం గ్రహపీడావినాశనమ్ |
మహాన్తం ప్రణవం యోగం భజేఽహం దీనరక్షకమ్ ||౫౪||

జ్యోతిర్మయం జ్యోతిరూపం జితక్రోధం తపస్వినమ్ |
అనన్తం స్వర్గదం స్వర్గపాలం వన్దే నిరఞ్జనమ్ ||౫౫||

వేదవేద్యం పాపహరం గుప్తనాథమతీన్ద్రియమ్|
సత్యాత్మకం సత్యహరం నిరీహం తం నతోఽస్మ్యహమ్ ||౫౬||

ద్వీపిచర్మోత్తరీయం చ శవమూర్ధావిభూషణమ్ |
అస్థిమాలం శ్వేతవర్ణం నమామి చన్ద్రశేఖరమ్ ||౫౭||

శూలినం సర్వభూతస్థం భక్తోద్ధరణసంస్థితమ్ |
లిఙ్గమూర్తిం సిద్ధసేవ్యం సిద్ధసిద్ధిప్రదాయకమ్ ||౫౮||

అనాదినిధనాఖ్యం తం రామసేవ్యం జయప్రదమ్ |
యోధాదిం యజ్ఞభోక్తారం వన్దే నిత్యం పరావరమ్ ||౫౯||

అచిన్త్యమచలం విష్ణుం మహాభాగవతోత్తమమ్ |
పరఘ్నం పరవేద్యం చ వన్దే వైకుణ్ఠనాయకమ్ ||౬౦||

ఆనన్దం నిర్భయం భక్తవాఞ్ఛితార్థప్రదాయకమ్ |
భవానీపతిమాచార్యం వన్దేఽహం నన్దికేశ్వరమ్ ||౬౧||

సోమప్రియం సోమనాథం యక్షరాజనిషేవితమ్ |
సర్వాధారం సువిస్తారం ప్రణమామి విభూతిదమ్ ||౬౨||

అనన్తనామానమనన్తరూపమనాదిమధ్యాన్తమనాదిసత్త్వమ్ |
చిద్రూపమేకం భవనాగసింహం భజామి నిత్యం భువనాధినాథమ్ ||౬౩||

వేదోపగీతం విధుశేఖరం చ సురారినాథార్చితపాదపద్మమ్ |
కర్పూరగౌరం భుజగేన్ద్రహారం జానామి తత్త్వం శివమేవ నాన్యమ్ ||౬౪||

గణాధినాథం శితికణ్ఠమాద్యం తేజస్వినం సర్వమనోభిరామమ్ |
సర్వజ్ఞమీశం జగదాత్మకం చ పఞ్చాననం నిత్యమహం నమామి ||౬౫||

విశ్వసృజం నృత్యకరం ప్రియం తం విశ్వాత్మకం విశ్వవిధూతపాపమ్ |
మృత్యుఞ్జయం భాలవోలోచనం చ చేతః సదా చిన్తయ దేవదేవమ్ ||౬౬||

కపాలినం సర్పకౄతావతంసం మనోవచోగోచరమమ్బుజాక్షమ్ |
క్షమామ్బుధిం దీనదయాకరం తం నమామి నిత్యం భవరోగవైద్యమ్ ||౬౭||

సర్వాన్తరస్థం జగదాదిహేతుం కాలజ్ఞమాత్మానమనన్తపాదమ్ |
అనన్తబాహూదరమస్తకాక్షం లలాటనేత్రం భజ చన్ద్రమౌలిమ్ ||౬౮||

సర్వప్రదం భక్తసుఖావహం చ పుష్పాయుధాదిప్రణతిప్రియం చ |
త్రిలోకనాథం ఋణబన్ధనాశం భజస్వ నిత్యం ప్రణతార్తినాశమ్ ||౬౯||

ఆనన్దమూర్తిం సుఖకల్పవృక్షం కుమారనాథం విధృతప్రపఞ్చమ్ |
యజ్ఞాదినాథం పరమప్రకాశం నమామి విశ్వంభరమీశితారమ్ ||౭౦||

ఇత్యేవం స్తవమాఖ్యాతం శివస్య పరమాత్మనః |
పాపక్షయకరం పుత్ర సాయుజ్యముక్తిదాయకమ్ ||౭౧||

సర్వరోగహరం మోక్షప్రదం సిద్ధిప్రదాయకమ్ |
మాఙ్గల్యం భుక్తిముక్త్యాదిసాధనం జయవర్ధనమ్ ||౭౨||

సర్వస్తవోత్తమం విద్ధి సర్వవేదాన్తశేఖరమ్ |
పఠస్వానుదినం తాత ప్రేమ్ణా భక్త్యా విశుద్ధికృత్ ||౭౩||

గోహా స్త్రీబాలవిప్రాదిహన్తాన్యత్పాపకృత్తథా |
విశ్వాసఘాతచారీ చ ఖాద్యపేయాదిదూషకః ||౭౪||

కోటిజన్మార్జితైః పాపైరసఙ్ఖ్యాతైశ్చ వేష్టితః
అష్టోత్తరశతాత్పాఠాత్ శుద్ధో భవతి నిశ్చితమ్ ||౭౫||

మహారోగయుతో వాపి మృత్యుగ్రహయుతస్తథా |
త్రింశత్తదస్య పఠనాత్సర్వదుఃఖం వినశ్యతి ||౭౬||

రాజవశ్యే సహస్రం తు స్త్రీవశ్యే చ తదర్ధకమ్ |
మిత్రవశ్యే పఞ్చశతం పాఠం కుర్యాత్సమాహితః ||౭౭||

లక్షపాఠాద్భవేచ్చైవ శివ ఏవ న సంశయః|
బహునా కిమిహోక్తేన భావనాసిద్ధిదాయకః ||౭౮||

పార్వత్యా సహితం గిరీన్ద్రశిఖరే ముక్తామయే సున్దరే పీఠే సంస్థితమిన్దుశేఖరమహర్నాథాదిసంసేవితమ్ |

పఞ్చాస్యం ఫణిరాజకఙ్కణధరం గఙ్గాధరం శూలినం
త్ర్యక్షం పాపహరం నమామి సతతం పద్మాసనస్థం శివమ్ ||౭౯||

ఇతి శ్రీపద్మపురాణే బ్రహ్మనారదసంవాదే శివస్తవరాజః సంపూర్ణః ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *