Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Shivastavarajah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shiva Stavarajah in Gujarati:

॥ શિવસ્તવરાજઃ ॥
સૂત ઉવાચ ||

એકદા નારદો યોગી પરાનુગ્રહતત્પરઃ |
વિમત્સરો વીતરાગો બ્રહ્મલોકમુપાયયૌ || ૧ ||

તત્ર દૃષ્ટ્વા સમાસીનં વિધાતારં જગત્પતિમ |
પ્રણમ્ય શિરસા ભૂમૌ કૃતાઞ્જલિરભાષત || ૨ ||

નારદ ઉવાચ ||

બ્રહ્મઞ્જગત્પતે તાત નતોઽસ્મિ ત્વત્પદામ્બુજમ |
કૃપયા પરયા દેવ યત્પૃચ્છામિ તદુચ્યતામ || ૩ ||

શ્રુતિશાસ્ત્રપુરાણાનિ ત્વદાસ્યાત્સંશ્રુતાનિ ચ |
તથાપિ મન્મનો યાતિ સન્દેહં મોહકારણમ || ૪ ||

સર્વમન્ત્રાધિકો મન્ત્રઃ સદા જાપ્યઃ ક ઉચ્યતે |
સર્વધ્યાનાદિકં ધ્યાનં સદા ધ્યેયમિહાસ્તિ કિમ || ૫ ||

વેદોપનિષદાં સારમાયુઃશ્રીજયવર્ધનમ |
મુક્તિકાઙ્ક્ષાપરૈર્નિત્યં કઃ સ્તવઃ પઠ્યતે બુધૈઃ || ૬ ||

ઇમં મત્સંશયં તાત ત્વં ભેત્તાસિ ન કશ્ચન |
બ્રુહિ કારુણ્યભાવેન મહ્યં શુશ્રૂષવે હિ તમ || ૭ ||

શ્રુત્વાઽઙ્ગજવચો વેધા હૃદિ હર્ષમુપાગતઃ |
દેવદેવં શિવાકાન્તં નત્વા ચાહ મુનીશ્વરમ || ૮ ||

બ્રહ્મોવાચ ||

સાધુ પૃષ્ટં મહાપ્રાજ્ઞ લોકાનુગ્રહ તત્પર |
સત્સર્વં તે પ્રવક્ષ્યામિ ગોપનીયં પ્રયત્નતઃ || ૯ ||

પ્રણવં પૂર્વમુવ્ચ્ચાર્ય નમઃશબ્દં સમુચ્ચરેત |
સચતુર્થ્યૈકવચનં શિવં ચૈવ સમુચ્ચરેત || ૧૦ ||

એષ શૈવો મહામન્ત્રઃ ષડ્વર્ણાખ્યો વિમુક્તિદઃ |
સર્વમન્ત્રાધિકઃ પ્રોક્તઃ શિવેન જ્ઞાનરૂપિણા || ૧૧ ||

અનેન મન્ત્રરાજેન નાશયિતું ન શક્યતે |
તચ્ચ પાપં ન પશ્યામિ માર્ગમાણોઽપિ સર્વદા || ૧૨ ||

અયં સંસારદાવાગ્નિર્મોહસાગરવાડવઃ |
તસ્માત્પ્રયત્નતઃ પુત્ર મન્ત્રો ગ્રાહ્યો મુમુક્ષુભિઃ || ૧૩ ||

માતૃપુત્રાદિહા યોઽપિ વેદધર્મવિવર્જિતઃ |
સકૃદુચ્ચરણાદસ્ય સાયુજ્યમુક્તિમાપ્નુયાત || ૧૪ ||

કિં પુનર્વક્ષ્યતે પુત્ર સ્વાચારપરિનિષ્ઠિતઃ |
સર્વમન્ત્રાન્વિસૃજ્ય ત્વમિમં મન્ત્રં સદા જપ || ૧૫ ||

ધ્યાનં તેઽહં પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાત્વા યન્મુચ્યતેઽચિરાત |
વેદોપનિષદુક્તં ચ યોગગમ્યં સનાતનમ || ૧૬ ||

ઇન્દ્રિયાણિ નિયમ્યાદૌ યતવાગ્યતમાનસઃ |
સ્વસ્તિકાદ્યાસનયુતો હૃદિ ધ્યાનં સમારભેત || ૧૭ ||

નાભિનાલં હૃદિસ્થં ચ પઙ્કજં પરિકલ્પયેત |
રક્તવર્ણમષ્ટદળં ચન્દ્રસૂર્યાદિશોભિતમ || ૧૮ ||

સમન્તાત્કલ્પવૃક્ષેણ વેષ્ટિતં કાન્તિમત્સદા |
તન્મધ્યે શઙ્કરં ધ્યાયેદ્દેવદેવં જગદ્ગુરુમ || ૧૯ ||

કર્પૂરસદૃશં ચન્દ્રશેખરં શૂલપાણિનમ |
ત્રિલોચનં મહાદેવં દ્વિભુજં ભસ્મભૂષિતમ || ૨૦ ||

પરાર્ધભૂષણયુતં ક્વણન્નૂપુરમણ્ડિતમ |
સરત્નમેખલાબદ્ધકટિવસ્ત્રં સકુણ્ડલમ || ૨૧ ||

નીલકણ્ઠં જટાવન્તં સકિરીટં સુશોભિતમ |
ગ્રૈવેયાદિપ્રબન્ધાઢ્યં પાર્વતીસહિતં પુરમ || ૨૨ ||

કૃપાલું જગદાધારં સ્કન્દાદિપરિવેષ્ટિતમ
ઇન્દ્રેણ પૂજિતં યક્ષરાજેન વ્યજિતં વિભુમ || ૨૩ ||

પ્રેતરાજસ્તુતં નીરનાથેન નામિતં મુહુઃ |
બ્રહ્મણા ગીયમાનં ચ વિષ્ણુવન્દ્યં મુનિસ્તુતમ || ૨૪ ||

ધ્યાનમેતન્મયા ખ્યાતં સૂત વેદાન્તશેખરમ |
સર્વપાપક્ષયકરં જયસંપત્તિવર્ધનમ || ૨૫ ||

અનેન સદૃશં તાત નાસ્તિ સંસારતારકમ |
સર્વધ્યાનાદિકં ધ્યાનં ગોપનીયં સુત ત્વયા || ૨૬ ||

કાયવાઙ્માનસોત્થં યત્પાપમન્યચ્ચ વિદ્યતે |
તત્સર્વે નાશમાયાતિ ધ્યાનાત્સત્યં વચો મમ || ૨૭ ||

વેદશાસ્ત્રપુરાણાનિ સેતિહાસાનિ યાનિ ચ |
ધ્યાનસ્ય તાનિ સર્વાણિ કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ || ૨૮ ||

પ્રેમ્ણા કુરુ મહાભાગ ધ્યાનમેતદ્વિમુક્તિદમ |
અથ તે વચ્મ્યહં યોગિન સ્તવં સર્વોત્તમં ચ યત || ૨૯ ||

બ્રહ્માસ્યૈવ ઋષિઃ પ્રોક્તોઽનુષ્ટુપ છ્ન્દઃ પ્રકીર્તિતમ |
શિવો વ દૈવતં પ્રોક્તં બીજં મૃત્યુઞ્જયં મતમ || ૩૦ ||

કીલકં નીલકણ્ઠશ્ચ શક્તિઃ પ્રોક્તા હરસ્તથા |
નિયોગઃ સર્વશિદ્ધ્યર્થં મુક્તિકામાય વૈ મતઃ || ૩૧ ||

શિરસ્યાસ્યે હૃદિ પદે કટ્યાં બાહ્વોસ્તુ વ્યાપકે |
ઋષ્યાદીનિ ક્રમાદ્યુઞ્જેત્સાઙ્ગુષ્ઠાઙ્ગુલિભિઃ સુત || ૩૨ ||

મન્ત્રન્યાસં તતઃ કુર્યાચ્છૃણુ ચૈકાગ્રમાનસઃ |
ષડક્ષરાણિ યુઞ્જીયાદઙ્ગુષ્ઠાદ્યઙ્ગુલીષુ ચ || ૩૩ ||

હૃદયે ચ શિરસ્યેવ શિખાયાં કવચે યથા |
નેત્રત્રયે તથાઽસ્ત્રે ચ વર્ણા હ્યેવં ચ ષટ ક્રમાત || ૩૪ ||

નમઃ સ્વાહા વષટ હું ચ સવૌષટ ફટ્ક્રમો વદેત |
મન્ત્રન્યાસમિમં કૃત્વા સ્તવન્યાસં સમાચરેત || ૩૫ ||

શિવં મૃડં પશુપતિં શઙ્કરં ચન્દ્રશેખરમ |
ભવં ચૈવ ક્રમાદેવમઙ્ગુષ્ઠાદિહૃદાદિષુ || ૩૬ ||

સર્વન્યાસાન્પ્રયુઞ્જીત ચતુર્થીસહિતાન્સુત |
નમોયુતાન્નમશ્ચૈવ શિરસાદિષુ વર્જયેત || ૩૭ ||

શિવં સર્વાત્મકં સર્વપતિં સર્વજનપ્રિયમ |
સર્વદુઃખહરં ચૈવ મોહનં ગિરિશં ભજે || ૩૮ ||

કામઘ્નં કામદં કાન્તં કાલમૃત્યુનિવર્તકમ |
કલાવન્તં કલાધીશં વન્દેઽહં ગિરિજાપતિમ || ૩૯ ||

પરેશં પરમં દેવં પરંબ્રહ્મ પરાત્પરમ |
પરપીડાહરં નિત્યં પ્રણમામિ વૃષધ્વજમ || ૪૦ ||

લોકેશં લોકવન્દ્યં ચ લોકકર્તારમીશ્વરમ |
લોકપાલં હરં વન્દે ધીરં શશિવિભૂષણમ || ૪૧ ||

શિવાપતિં ગિરિપતિં સર્વદેવપતિં વિભુમ |
પ્રમથાધિપતિં સૂક્ષ્મં નૌમ્યહં શિખિલોચનમ || ૪૨ ||

ભૂતેશં ભૂતનાથં ચ ભૂતપ્રેતવિનાશનમ |
ભૂધરં ભૂપતિં શાન્તં શૂલપાણિમહં ભજે || ૪૩ ||

કૈલાસવાસિનં રૌદ્રં ફણિરાજવિભૂષણમ |
ફણિબદ્ધજટાજૂટં પ્રણમામિ સદાશિવમ || ૪૪ ||

નીલકણ્ઠં દશભુજં ત્ર્યક્ષં ધૂમ્રવિલોચનમ |
દિગંબરં દિશાધીશં નમામિ વિષભૂષણમ || ૪૫ ||

મુક્તીશં મુક્તિદં મુક્તં મુક્તગમ્યં સનાતનમ |
સત્પતિં નિર્મલં શંભું નતોઽસ્મિ સકલાર્થદમ || ૪૬ ||

વિશ્વેશં વિશ્વનાથં ચ વિશ્વપાલનતત્પરમ |
વિશ્વમૂર્તિં વિશ્વહરં પ્રણમામિ જટાધરમ || ૪૭ ||

ગઙ્ગાધરં કપાલાક્ષં પઞ્ચવક્ત્રં ત્રિલોચનમ |
વિદ્યુત્કોટિપ્રતીકાશં વન્દેઽહં પાર્વતીપતિમ || ૪૮ ||

સ્ફટિકાભં જનાર્તિઘ્નં દેવદેવમુમાપતિમ ||
ત્રિપુરારિં ત્રિલોકેશં નતોઽસ્મિ ભવતારકમ || ૪૯ ||

અવ્યક્તમક્ષરં દાન્તં મોહસાગરતારકમ |
સ્તુતિપ્રિયં ભક્તિગમ્યં સદા વન્દે હરિપ્રિયમ || ૫૦ ||

અમલં નિર્મલં નાથમપમૃત્યુભયાપહમ
ભીમયુદ્ધકરં ભીમવરદં તં નતોઽસ્મ્યહમ || ૫૧ ||

હરિચક્રપ્રદં યોગિધ્યેયમૂર્તિં સુમઙ્ગળમ |
ગજચર્મામ્બરધરં પ્રણમામિ વિભૂતિદમ || ૫૨ ||

આનન્દકારિણં સૌમ્યં સુન્દરં ભુવનેશ્વરમ |
કાશિપ્રિયં કાશિરાજં વરદં પ્રણતોઽસ્મ્યહમ || ૫૩ ||

શ્મશાનવાસિનં ભવ્યં ગ્રહપીડાવિનાશનમ |
મહાન્તં પ્રણવં યોગં ભજેઽહં દીનરક્ષકમ || ૫૪ ||

જ્યોતિર્મયં જ્યોતિરૂપં જિતક્રોધં તપસ્વિનમ |
અનન્તં સ્વર્ગદં સ્વર્ગપાલં વન્દે નિરઞ્જનમ || ૫૫ ||

વેદવેદ્યં પાપહરં ગુપ્તનાથમતીન્દ્રિયમ|
સત્યાત્મકં સત્યહરં નિરીહં તં નતોઽસ્મ્યહમ || ૫૬ ||

દ્વીપિચર્મોત્તરીયં ચ શવમૂર્ધાવિભૂષણમ |
અસ્થિમાલં શ્વેતવર્ણં નમામિ ચન્દ્રશેખરમ || ૫૭ ||

શૂલિનં સર્વભૂતસ્થં ભક્તોદ્ધરણસંસ્થિતમ |
લિઙ્ગમૂર્તિં સિદ્ધસેવ્યં સિદ્ધસિદ્ધિપ્રદાયકમ || ૫૮ ||

અનાદિનિધનાખ્યં તં રામસેવ્યં જયપ્રદમ |
યોધાદિં યજ્ઞભોક્તારં વન્દે નિત્યં પરાવરમ || ૫૯ ||

અચિન્ત્યમચલં વિષ્ણું મહાભાગવતોત્તમમ |
પરઘ્નં પરવેદ્યં ચ વન્દે વૈકુણ્ઠનાયકમ || ૬૦ ||

આનન્દં નિર્ભયં ભક્તવાઞ્છિતાર્થપ્રદાયકમ |
ભવાનીપતિમાચાર્યં વન્દેઽહં નન્દિકેશ્વરમ || ૬૧ ||

સોમપ્રિયં સોમનાથં યક્ષરાજનિષેવિતમ |
સર્વાધારં સુવિસ્તારં પ્રણમામિ વિભૂતિદમ || ૬૨ ||

અનન્તનામાનમનન્તરૂપમનાદિમધ્યાન્તમનાદિસત્ત્વમ |
ચિદ્રૂપમેકં ભવનાગસિંહં ભજામિ નિત્યં ભુવનાધિનાથમ || ૬૩ ||

વેદોપગીતં વિધુશેખરં ચ સુરારિનાથાર્ચિતપાદપદ્મમ |
કર્પૂરગૌરં ભુજગેન્દ્રહારં જાનામિ તત્ત્વં શિવમેવ નાન્યમ || ૬૪ ||

ગણાધિનાથં શિતિકણ્ઠમાદ્યં તેજસ્વિનં સર્વમનોભિરામમ |
સર્વજ્ઞમીશં જગદાત્મકં ચ પઞ્ચાનનં નિત્યમહં નમામિ || ૬૫ ||

વિશ્વસૃજં નૃત્યકરં પ્રિયં તં વિશ્વાત્મકં વિશ્વવિધૂતપાપમ |
મૃત્યુઞ્જયં ભાલવોલોચનં ચ ચેતઃ સદા ચિન્તય દેવદેવમ || ૬૬ ||

કપાલિનં સર્પકૄતાવતંસં મનોવચોગોચરમમ્બુજાક્ષમ |
ક્ષમામ્બુધિં દીનદયાકરં તં નમામિ નિત્યં ભવરોગવૈદ્યમ || ૬૭ ||

સર્વાન્તરસ્થં જગદાદિહેતું કાલજ્ઞમાત્માનમનન્તપાદમ |
અનન્તબાહૂદરમસ્તકાક્ષં લલાટનેત્રં ભજ ચન્દ્રમૌલિમ || ૬૮ ||

સર્વપ્રદં ભક્તસુખાવહં ચ પુષ્પાયુધાદિપ્રણતિપ્રિયં ચ |
ત્રિલોકનાથં ઋણબન્ધનાશં ભજસ્વ નિત્યં પ્રણતાર્તિનાશમ || ૬૯ ||

આનન્દમૂર્તિં સુખકલ્પવૃક્ષં કુમારનાથં વિધૃતપ્રપઞ્ચમ |
યજ્ઞાદિનાથં પરમપ્રકાશં નમામિ વિશ્વંભરમીશિતારમ || ૭૦ ||

ઇત્યેવં સ્તવમાખ્યાતં શિવસ્ય પરમાત્મનઃ |
પાપક્ષયકરં પુત્ર સાયુજ્યમુક્તિદાયકમ || ૭૧ ||

સર્વરોગહરં મોક્ષપ્રદં સિદ્ધિપ્રદાયકમ |
માઙ્ગલ્યં ભુક્તિમુક્ત્યાદિસાધનં જયવર્ધનમ || ૭૨ ||

સર્વસ્તવોત્તમં વિદ્ધિ સર્વવેદાન્તશેખરમ |
પઠસ્વાનુદિનં તાત પ્રેમ્ણા ભક્ત્યા વિશુદ્ધિકૃત || ૭૩ ||

ગોહા સ્ત્રીબાલવિપ્રાદિહન્તાન્યત્પાપકૃત્તથા |
વિશ્વાસઘાતચારી ચ ખાદ્યપેયાદિદૂષકઃ || ૭૪ ||

કોટિજન્માર્જિતૈઃ પાપૈરસઙ્ખ્યાતૈશ્ચ વેષ્ટિતઃ
અષ્ટોત્તરશતાત્પાઠાત શુદ્ધો ભવતિ નિશ્ચિતમ || ૭૫ ||

મહારોગયુતો વાપિ મૃત્યુગ્રહયુતસ્તથા |
ત્રિંશત્તદસ્ય પઠનાત્સર્વદુઃખં વિનશ્યતિ || ૭૬ ||

રાજવશ્યે સહસ્રં તુ સ્ત્રીવશ્યે ચ તદર્ધકમ |
મિત્રવશ્યે પઞ્ચશતં પાઠં કુર્યાત્સમાહિતઃ || ૭૭ ||

લક્ષપાઠાદ્ભવેચ્ચૈવ શિવ એવ ન સંશયઃ|
બહુના કિમિહોક્તેન ભાવનાસિદ્ધિદાયકઃ || ૭૮ ||

પાર્વત્યા સહિતં ગિરીન્દ્રશિખરે મુક્તામયે સુન્દરે પીઠે સંસ્થિતમિન્દુશેખરમહર્નાથાદિસંસેવિતમ |

પઞ્ચાસ્યં ફણિરાજકઙ્કણધરં ગઙ્ગાધરં શૂલિનં
ત્ર્યક્ષં પાપહરં નમામિ સતતં પદ્માસનસ્થં શિવમ || ૭૯ ||

ઇતિ શ્રીપદ્મપુરાણે બ્રહ્મનારદસંવાદે શિવસ્તવરાજઃ સંપૂર્ણઃ ||

Also Read:

Shivastavarajah Lyrics in English | Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Shivastavarajah Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top