Shiva Stotram

Shivastavarajah Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shiva Stavarajah in Malayalam:

॥ ശിവസ്തവരാജഃ ॥
ശിവായ നമഃ ||

സൂത ഉവാച ||

ഏകദാ നാരദോ യോഗീ പരാനുഗ്രഹതത്പരഃ |
വിമത്സരോ വീതരാഗോ ബ്രഹ്മലോകമുപായയൗ || ൧ ||

തത്ര ദൃഷ്ട്വാ സമാസീനം വിധാതാരം ജഗത്പതിം |
പ്രണമ്യ ശിരസാ ഭൂമൗ കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത || ൨ ||

നാരദ ഉവാച ||

ബ്രഹ്മഞ്ജഗത്പതേ താത നതോഽസ്മി ത്വത്പദാംബുജം |
കൃപയാ പരയാ ദേവ യത്പൃച്ഛാമി തദുച്യതാം || ൩ ||

ശ്രുതിശാസ്ത്രപുരാണാനി ത്വദാസ്യാത്സംശ്രുതാനി ച |
തഥാപി മന്മനോ യാതി സന്ദേഹം മോഹകാരണം || ൪ ||

സര്വമന്ത്രാധികോ മന്ത്രഃ സദാ ജാപ്യഃ ക ഉച്യതേ |
സര്വധ്യാനാദികം ധ്യാനം സദാ ധ്യേയമിഹാസ്തി കിം || ൫ ||

വേദോപനിഷദാം സാരമായുഃശ്രീജയവര്ധനം |
മുക്തികാംക്ഷാപരൈര്നിത്യം കഃ സ്തവഃ പഠ്യതേ ബുധൈഃ || ൬ ||

ഇമം മത്സംശയം താത ത്വം ഭേത്താസി ന കശ്ചന |
ബ്രുഹി കാരുണ്യഭാവേന മഹ്യം ശുശ്രൂഷവേ ഹി തം || ൭ ||

ശ്രുത്വാഽംഗജവചോ വേധാ ഹൃദി ഹര്ഷമുപാഗതഃ |
ദേവദേവം ശിവാകാന്തം നത്വാ ചാഹ മുനീശ്വരം || ൮ ||

ബ്രഹ്മോവാച ||

സാധു പൃഷ്ടം മഹാപ്രാജ്ഞ ലോകാനുഗ്രഹ തത്പര |
സത്സര്വം തേ പ്രവക്ഷ്യാമി ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ || ൯ ||

പ്രണവം പൂര്വമുച്ചാര്യ നമഃശബ്ദം സമുച്ചരേത് |
സചതുര്ഥ്യൈകവചനം ശിവം ചൈവ സമുച്ചരേത് || ൧൦ ||

ഏഷ ശൈവോ മഹാമന്ത്രഃ ഷഡ്വര്ണാഖ്യോ വിമുക്തിദഃ |
സര്വമന്ത്രാധികഃ പ്രോക്തഃ ശിവേന ജ്ഞാനരൂപിണാ || ൧൧ ||

അനേന മന്ത്രരാജേന നാശയിതും ന ശക്യതേ |
തച്ച പാപം ന പശ്യാമി മാര്ഗമാണോഽപി സര്വദാ || ൧൨ ||

അയം സംസാരദാവാഗ്നിര്മോഹസാഗരവാഡവഃ |
തസ്മാത്പ്രയത്നതഃ പുത്ര മന്ത്രോ ഗ്രാഹ്യോ മുമുക്ഷുഭിഃ || ൧൩ ||

മാതൃപുത്രാദിഹാ യോഽപി വേദധര്മവിവര്ജിതഃ |
സകൃദുച്ചരണാദസ്യ സായുജ്യമുക്തിമാപ്നുയാത് || ൧൪ ||

കിം പുനര്വക്ഷ്യതേ പുത്ര സ്വാചാരപരിനിഷ്ഠിതഃ |
സര്വമന്ത്രാന്വിസൃജ്യ ത്വമിമം മന്ത്രം സദാ ജപ || ൧൫ ||

ധ്യാനം തേഽഹം പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാത്വാ യന്മുച്യതേഽചിരാത് |
വേദോപനിഷദുക്തം ച യോഗഗമ്യം സനാതനം || ൧൬ ||

ഇന്ദ്രിയാണി നിയമ്യാദൗ യതവാഗ്യതമാനസഃ |
സ്വസ്തികാദ്യാസനയുതോ ഹൃദി ധ്യാനം സമാരഭേത് || ൧൭ ||

നാഭിനാലം ഹൃദിസ്ഥം ച പങ്കജം പരികല്പയേത് |
രക്തവര്ണമഷ്ടദളം ചന്ദ്രസൂര്യാദിശോഭിതം || ൧൮ ||

സമന്താത്കല്പവൃക്ഷേണ വേഷ്ടിതം കാന്തിമത്സദാ |
തന്മധ്യേ ശങ്കരം ധ്യായേദ്ദേവദേവം ജഗദ്ഗുരും || ൧൯ ||

കര്പൂരസദൃശം ചന്ദ്രശേഖരം ശൂലപാണിനം |
ത്രിലോചനം മഹാദേവം ദ്വിഭുജം ഭസ്മഭൂഷിതം || ൨൦ ||

പരാര്ധഭൂഷണയുതം ക്വണന്നൂപുരമണ്ഡിതം |
സരത്നമേഖലാബദ്ധകടിവസ്ത്രം സകുണ്ഡലം || ൨൧ ||

നീലകണ്ഠം ജടാവന്തം സകിരീടം സുശോഭിതം |
ഗ്രൈവേയാദിപ്രബന്ധാഢ്യം പാര്വതീസഹിതം പുരം || ൨൨ ||

കൃപാലും ജഗദാധാരം സ്കന്ദാദിപരിവേഷ്ടിതം
ഇന്ദ്രേണ പൂജിതം യക്ഷരാജേന വ്യജിതം വിഭും || ൨൩ ||

പ്രേതരാജസ്തുതം നീരനാഥേന നമിതം മുഹുഃ |
ബ്രഹ്മണാ ഗീയമാനം ച വിഷ്ണുവന്ദ്യം മുനിസ്തുതം || ൨൪ ||

ധ്യാനമേതന്മയാ ഖ്യാതം സൂത വേദാന്തശേഖരം |
സര്വപാപക്ഷയകരം ജയസംപത്തിവര്ധനം || ൨൫ ||

അനേന സദൃശം താത നാസ്തി സംസാരതാരകം |
സര്വധ്യാനാദികം ധ്യാനം ഗോപനീയം സുത ത്വയാ || ൨൬ ||

കായവാങ്മാനസോത്ഥം യത്പാപമന്യച്ച വിദ്യതേ |
തത്സര്വേ നാശമായാതി ധ്യാനാത്സത്യം വചോ മമ || ൨൭ ||

വേദശാസ്ത്രപുരാണാനി സേതിഹാസാനി യാനി ച |
ധ്യാനസ്യ താനി സര്വാണി കലാം നാര്ഹന്തി ഷോഡശീം || ൨൮ ||

പ്രേമ്ണാ കുരു മഹാഭാഗ ധ്യാനമേതദ്വിമുക്തിദം |
അഥ തേ വച്മ്യഹം യോഗിന് സ്തവം സര്വോത്തമം ച യത് || ൨൯ ||

ബ്രഹ്മാസ്യൈവ ഋഷിഃ പ്രോക്തോഽനുഷ്ടുപ് ഛ്ന്ദഃ പ്രകീര്തിതം |
ശിവോ വ ദൈവതം പ്രോക്തം ബീജം മൃത്യുഞ്ജയം മതം || ൩൦ ||

കീലകം നീലകണ്ഠശ്ച ശക്തിഃ പ്രോക്താ ഹരസ്തഥാ |
നിയോഗഃ സര്വശിദ്ധ്യര്ഥം മുക്തികാമായ വൈ മതഃ || ൩൧ ||

ശിരസ്യാസ്യേ ഹൃദി പദേ കട്യാം ബാഹ്വോസ്തു വ്യാപകേ |
ഋഷ്യാദീനി ക്രമാദ്യുഞ്ജേത്സാംഗുഷ്ഠാംഗുലിഭിഃ സുത || ൩൨ ||

മന്ത്രന്യാസം തതഃ കുര്യാച്ഛൃണു ചൈകാഗ്രമാനസഃ |
ഷഡക്ഷരാണി യുഞ്ജീയാദംഗുഷ്ഠാദ്യംഗുലീഷു ച || ൩൩ ||

ഹൃദയേ ച ശിരസ്യേവ ശിഖായാം കവചേ യഥാ |
നേത്രത്രയേ തഥാഽസ്ത്രേ ച വര്ണാ ഹ്യേവം ച ഷട് ക്രമാത് || ൩൪ ||

നമഃ സ്വാഹാ വഷട് ഹും ച സവൗഷട് ഫട്ക്രമോ വദേത് |
മന്ത്രന്യാസമിമം കൃത്വാ സ്തവന്യാസം സമാചരേത് || ൩൫ ||

ശിവം മൃഡം പശുപതിം ശങ്കരം ചന്ദ്രശേഖരം |
ഭവം ചൈവ ക്രമാദേവമംഗുഷ്ഠാദിഹൃദാദിഷു || ൩൬ ||

സര്വന്യാസാന്പ്രയുഞ്ജീത ചതുര്ഥീസഹിതാന്സുത |
നമോയുതാന്നമശ്ചൈവ ശിരസാദിഷു വര്ജയേത് || ൩൭ ||

ശിവം സര്വാത്മകം സര്വപതിം സര്വജനപ്രിയം |
സര്വദുഃഖഹരം ചൈവ മോഹനം ഗിരിശം ഭജേ || ൩൮ ||

കാമഘ്നം കാമദം കാന്തം കാലമൃത്യുനിവര്തകം |
കലാവന്തം കലാധീശം വന്ദേഽഹം ഗിരിജാപതിം || ൩൯ ||

പരേശം പരമം ദേവം പരംബ്രഹ്മ പരാത്പരം |
പരപീഡാഹരം നിത്യം പ്രണമാമി വൃഷധ്വജം || ൪൦ ||

ലോകേശം ലോകവന്ദ്യം ച ലോകകര്താരമീശ്വരം |
ലോകപാലം ഹരം വന്ദേ ധീരം ശശിവിഭൂഷണം || ൪൧ ||

ശിവാപതിം ഗിരിപതിം സര്വദേവപതിം വിഭും |
പ്രമഥാധിപതിം സൂക്ഷ്മം നൗമ്യഹം ശിഖിലോചനം || ൪൨ ||

ഭൂതേശം ഭൂതനാഥം ച ഭൂതപ്രേതവിനാശനം |
ഭൂധരം ഭൂപതിം ശാന്തം ശൂലപാണിമഹം ഭജേ || ൪൩ ||

കൈലാസവാസിനം രൗദ്രം ഫണിരാജവിഭൂഷണം |
ഫണിബദ്ധജടാജൂടം പ്രണമാമി സദാശിവം || ൪൪ ||

നീലകണ്ഠം ദശഭുജം ത്ര്യക്ഷം ധൂമ്രവിലോചനം |
ദിഗംബരം ദിശാധീശം നമാമി വിഷഭൂഷണം || ൪൫ ||

മുക്തീശം മുക്തിദം മുക്തം മുക്തഗമ്യം സനാതനം |
സത്പതിം നിര്മലം ശംഭും നതോഽസ്മി സകലാര്ഥദം || ൪൬ ||

വിശ്വേശം വിശ്വനാഥം ച വിശ്വപാലനതത്പരം |
വിശ്വമൂര്തിം വിശ്വഹരം പ്രണമാമി ജടാധരം || ൪൭ ||

ഗംഗാധരം കപാലാക്ഷം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിലോചനം |
വിദ്യുത്കോടിപ്രതീകാശം വന്ദേഽഹം പാര്വതീപതിം || ൪൮ ||

സ്ഫടികാഭം ജനാര്തിഘ്നം ദേവദേവമുമാപതിം ||
ത്രിപുരാരിം ത്രിലോകേശം നതോഽസ്മി ഭവതാരകം || ൪൯ ||

അവ്യക്തമക്ഷരം ദാന്തം മോഹസാഗരതാരകം |
സ്തുതിപ്രിയം ഭക്തിഗമ്യം സദാ വന്ദേ ഹരിപ്രിയം || ൫൦ ||

അമലം നിര്മലം നാഥമപമൃത്യുഭയാപഹം
ഭീമയുദ്ധകരം ഭീമവരദം തം നതോഽസ്മ്യഹം || ൫൧ ||

ഹരിചക്രപ്രദം യോഗിധ്യേയമൂര്തിം സുമംഗളം |
ഗജചര്മാംബരധരം പ്രണമാമി വിഭൂതിദം || ൫൨ ||

ആനന്ദകാരിണം സൗമ്യം സുന്ദരം ഭുവനേശ്വരം |
കാശിപ്രിയം കാശിരാജം വരദം പ്രണതോഽസ്മ്യഹം || ൫൩ ||

ശ്മശാനവാസിനം ഭവ്യം ഗ്രഹപീഡാവിനാശനം |
മഹാന്തം പ്രണവം യോഗം ഭജേഽഹം ദീനരക്ഷകം || ൫൪ ||

ജ്യോതിര്മയം ജ്യോതിരൂപം ജിതക്രോധം തപസ്വിനം |
അനന്തം സ്വര്ഗദം സ്വര്ഗപാലം വന്ദേ നിരഞ്ജനം || ൫൫ ||

വേദവേദ്യം പാപഹരം ഗുപ്തനാഥമതീന്ദ്രിയം
സത്യാത്മകം സത്യഹരം നിരീഹം തം നതോഽസ്മ്യഹം || ൫൬ ||

ദ്വീപിചര്മോത്തരീയം ച ശവമൂര്ധാവിഭൂഷണം |
അസ്ഥിമാലം ശ്വേതവര്ണം നമാമി ചന്ദ്രശേഖരം || ൫൭ ||

ശൂലിനം സര്വഭൂതസ്ഥം ഭക്തോദ്ധരണസംസ്ഥിതം |
ലിംഗമൂര്തിം സിദ്ധസേവ്യം സിദ്ധസിദ്ധിപ്രദായകം || ൫൮ ||

അനാദിനിധനാഖ്യം തം രാമസേവ്യം ജയപ്രദം |
യോധാദിം യജ്ഞഭോക്താരം വന്ദേ നിത്യം പരാവരം || ൫൯ ||

അചിന്ത്യമചലം വിഷ്ണും മഹാഭാഗവതോത്തമം |
പരഘ്നം പരവേദ്യം ച വന്ദേ വൈകുണ്ഠനായകം || ൬൦ ||

ആനന്ദം നിര്ഭയം ഭക്തവാഞ്ഛിതാര്ഥപ്രദായകം |
ഭവാനീപതിമാചാര്യം വന്ദേഽഹം നന്ദികേശ്വരം || ൬൧ ||

സോമപ്രിയം സോമനാഥം യക്ഷരാജനിഷേവിതം |
സര്വാധാരം സുവിസ്താരം പ്രണമാമി വിഭൂതിദം || ൬൨ ||

അനന്തനാമാനമനന്തരൂപമനാദിമധ്യാന്തമനാദിസത്ത്വം |
ചിദ്രൂപമേകം ഭവനാഗസിംഹം ഭജാമി നിത്യം ഭുവനാധിനാഥം || ൬൩ ||

വേദോപഗീതം വിധുശേഖരം ച സുരാരിനാഥാര്ചിതപാദപദ്മം |
കര്പൂരഗൗരം ഭുജഗേന്ദ്രഹാരം ജാനാമി തത്ത്വം ശിവമേവ നാന്യം || ൬൪ ||

ഗണാധിനാഥം ശിതികണ്ഠമാദ്യം തേജസ്വിനം സര്വമനോഭിരാമം |
സര്വജ്ഞമീശം ജഗദാത്മകം ച പഞ്ചാനനം നിത്യമഹം നമാമി || ൬൫ ||

വിശ്വസൃജം നൃത്യകരം പ്രിയം തം വിശ്വാത്മകം വിശ്വവിധൂതപാപം |
മൃത്യുഞ്ജയം ഭാലവിലോചനം ച ചേതഃ സദാ ചിന്തയ ദേവദേവം || ൬൬ ||

കപാലിനം സര്പകൠതാവതംസം മനോവചോഗോചരമംബുജാക്ഷം |
ക്ഷമാംബുധിം ദീനദയാകരം തം നമാമി നിത്യം ഭവരോഗവൈദ്യം || ൬൭ ||

സര്വാന്തരസ്ഥം ജഗദാദിഹേതും കാലജ്ഞമാത്മാനമനന്തപാദം |
അനന്തബാഹൂദരമസ്തകാക്ഷം ലലാടനേത്രം ഭജ ചന്ദ്രമൗലിം || ൬൮ ||

സര്വപ്രദം ഭക്തസുഖാവഹം ച പുഷ്പായുധാദിപ്രണതിപ്രിയം ച |
ത്രിലോകനാഥം ഋണബന്ധനാശം ഭജസ്വ നിത്യം പ്രണതാര്തിനാശം || ൬൯ ||

ആനന്ദമൂര്തിം സുഖകല്പവൃക്ഷം കുമാരനാഥം വിധൃതപ്രപഞ്ചം |
യജ്ഞാദിനാഥം പരമപ്രകാശം നമാമി വിശ്വംഭരമീശിതാരം || ൭൦ ||

ഇത്യേവം സ്തവമാഖ്യാതം ശിവസ്യ പരമാത്മനഃ |
പാപക്ഷയകരം പുത്ര സായുജ്യമുക്തിദായകം || ൭൧ ||

സര്വരോഗഹരം മോക്ഷപ്രദം സിദ്ധിപ്രദായകം |
മാംഗല്യം ഭുക്തിമുക്ത്യാദിസാധനം ജയവര്ധനം || ൭൨ ||

സര്വസ്തവോത്തമം വിദ്ധി സര്വവേദാന്തശേഖരം |
പഠസ്വാനുദിനം താത പ്രേമ്ണാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധികൃത് || ൭൩ ||

ഗോഹാ സ്ത്രീബാലവിപ്രാദിഹന്താന്യത്പാപകൃത്തഥാ |
വിശ്വാസഘാതചാരീ ച ഖാദ്യപേയാദിദൂഷകഃ || ൭൪ ||

കോടിജന്മാര്ജിതൈഃ പാപൈരസംഖ്യാതൈശ്ച വേഷ്ടിതഃ
അഷ്ടോത്തരശതാത്പാഠാത് ശുദ്ധോ ഭവതി നിശ്ചിതം || ൭൫ ||

മഹാരോഗയുതോ വാപി മൃത്യുഗ്രഹയുതസ്തഥാ |
ത്രിംശത്തദസ്യ പഠനാത്സര്വദുഃഖം വിനശ്യതി || ൭൬ ||

രാജവശ്യേ സഹസ്രം തു സ്ത്രീവശ്യേ ച തദര്ധകം |
മിത്രവശ്യേ പഞ്ചശതം പാഠം കുര്യാത്സമാഹിതഃ || ൭൭ ||

ലക്ഷപാഠാദ്ഭവേച്ചൈവ ശിവ ഏവ ന സംശയഃ|
ബഹുനാ കിമിഹോക്തേന ഭാവനാസിദ്ധിദായകഃ || ൭൮ ||

പാര്വത്യാ സഹിതം ഗിരീന്ദ്രശിഖരേ മുക്താമയേ സുന്ദരേ പീഠേ സംസ്ഥിതമിന്ദുശേഖരമഹര്നാഥാദിസംസേവിതം |

പഞ്ചാസ്യം ഫണിരാജകങ്കണധരം ഗംഗാധരം ശൂലിനം
ത്ര്യക്ഷം പാപഹരം നമാമി സതതം പദ്മാസനസ്ഥം ശിവം || ൭൯ ||

ഇതി ശ്രീപദ്മപുരാണേ ബ്രഹ്മനാരദസംവാദേ ശിവസ്തവരാജഃ സംപൂര്ണഃ ||

Also Read:

Shivastavarajah Lyrics in English | Marathi | GujaratiBengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Add Comment

Click here to post a comment