Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivastavarajah Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Shivastavarajah Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

129 Views

ശിവസ്തവരാജഃ Lyrics in Malayalam:

ശിവായ നമഃ ||

സൂത ഉവാച ||

ഏകദാ നാരദോ യോഗീ പരാനുഗ്രഹതത്പരഃ |
വിമത്സരോ വീതരാഗോ ബ്രഹ്മലോകമുപായയൗ ||൧||

തത്ര ദൃഷ്ട്വാ സമാസീനം വിധാതാരം ജഗത്പതിം |
പ്രണമ്യ ശിരസാ ഭൂമൗ കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത ||൨||

നാരദ ഉവാച ||

ബ്രഹ്മഞ്ജഗത്പതേ താത നതോഽസ്മി ത്വത്പദാംബുജം |
കൃപയാ പരയാ ദേവ യത്പൃച്ഛാമി തദുച്യതാം ||൩||

ശ്രുതിശാസ്ത്രപുരാണാനി ത്വദാസ്യാത്സംശ്രുതാനി ച |
തഥാപി മന്മനോ യാതി സന്ദേഹം മോഹകാരണം ||൪||

സര്വമന്ത്രാധികോ മന്ത്രഃ സദാ ജാപ്യഃ ക ഉച്യതേ |
സര്വധ്യാനാദികം ധ്യാനം സദാ ധ്യേയമിഹാസ്തി കിം ||൫||

വേദോപനിഷദാം സാരമായുഃശ്രീജയവര്ധനം |
മുക്തികാംക്ഷാപരൈര്നിത്യം കഃ സ്തവഃ പഠ്യതേ ബുധൈഃ || ൬||

ഇമം മത്സംശയം താത ത്വം ഭേത്താസി ന കശ്ചന |
ബ്രുഹി കാരുണ്യഭാവേന മഹ്യം ശുശ്രൂഷവേ ഹി തം ||൭||

ശ്രുത്വാഽംഗജവചോ വേധാ ഹൃദി ഹര്ഷമുപാഗതഃ |
ദേവദേവം ശിവാകാന്തം നത്വാ ചാഹ മുനീശ്വരം ||൮||

ബ്രഹ്മോവാച ||

സാധു പൃഷ്ടം മഹാപ്രാജ്ഞ ലോകാനുഗ്രഹ തത്പര |
സത്സര്വം തേ പ്രവക്ഷ്യാമി ഗോപനീയം പ്രയത്നതഃ ||൯||

പ്രണവം പൂര്വമുച്ചാര്യ നമഃശബ്ദം സമുച്ചരേത് |
സചതുര്ഥ്യൈകവചനം ശിവം ചൈവ സമുച്ചരേത് ||൧൦||

ഏഷ ശൈവോ മഹാമന്ത്രഃ ഷഡ്വര്ണാഖ്യോ വിമുക്തിദഃ |
സര്വമന്ത്രാധികഃ പ്രോക്തഃ ശിവേന ജ്ഞാനരൂപിണാ ||൧൧||

അനേന മന്ത്രരാജേന നാശയിതും ന ശക്യതേ |
തച്ച പാപം ന പശ്യാമി മാര്ഗമാണോഽപി സര്വദാ ||൧൨||

അയം സംസാരദാവാഗ്നിര്മോഹസാഗരവാഡവഃ |
തസ്മാത്പ്രയത്നതഃ പുത്ര മന്ത്രോ ഗ്രാഹ്യോ മുമുക്ഷുഭിഃ ||൧൩||

മാതൃപുത്രാദിഹാ യോഽപി വേദധര്മവിവര്ജിതഃ |
സകൃദുച്ചരണാദസ്യ സായുജ്യമുക്തിമാപ്നുയാത് ||൧൪||

കിം പുനര്വക്ഷ്യതേ പുത്ര സ്വാചാരപരിനിഷ്ഠിതഃ |
സര്വമന്ത്രാന്വിസൃജ്യ ത്വമിമം മന്ത്രം സദാ ജപ||൧൫||

ധ്യാനം തേഽഹം പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാത്വാ യന്മുച്യതേഽചിരാത് |
വേദോപനിഷദുക്തം ച യോഗഗമ്യം സനാതനം ||൧൬||

ഇന്ദ്രിയാണി നിയമ്യാദൗ യതവാഗ്യതമാനസഃ |
സ്വസ്തികാദ്യാസനയുതോ ഹൃദി ധ്യാനം സമാരഭേത് ||൧൭||

നാഭിനാലം ഹൃദിസ്ഥം ച പങ്കജം പരികല്പയേത് |
രക്തവര്ണമഷ്ടദളം ചന്ദ്രസൂര്യാദിശോഭിതം ||൧൮||

സമന്താത്കല്പവൃക്ഷേണ വേഷ്ടിതം കാന്തിമത്സദാ |
തന്മധ്യേ ശങ്കരം ധ്യായേദ്ദേവദേവം ജഗദ്ഗുരും ||൧൯||

കര്പൂരസദൃശം ചന്ദ്രശേഖരം ശൂലപാണിനം |
ത്രിലോചനം മഹാദേവം ദ്വിഭുജം ഭസ്മഭൂഷിതം ||൨൦||

പരാര്ധഭൂഷണയുതം ക്വണന്നൂപുരമണ്ഡിതം |
സരത്നമേഖലാബദ്ധകടിവസ്ത്രം സകുണ്ഡലം ||൨൧||

നീലകണ്ഠം ജടാവന്തം സകിരീടം സുശോഭിതം |
ഗ്രൈവേയാദിപ്രബന്ധാഢ്യം പാര്വതീസഹിതം പുരം ||൨൨||

കൃപാലും ജഗദാധാരം സ്കന്ദാദിപരിവേഷ്ടിതം
ഇന്ദ്രേണ പൂജിതം യക്ഷരാജേന വ്യജിതം വിഭും ||൨൩||

പ്രേതരാജസ്തുതം നീരനാഥേന നമിതം മുഹുഃ |
ബ്രഹ്മണാ ഗീയമാനം ച വിഷ്ണുവന്ദ്യം മുനിസ്തുതം ||൨൪||

ധ്യാനമേതന്മയാ ഖ്യാതം സൂത വേദാന്തശേഖരം |
സര്വപാപക്ഷയകരം ജയസംപത്തിവര്ധനം ||൨൫||

അനേന സദൃശം താത നാസ്തി സംസാരതാരകം |
സര്വധ്യാനാദികം ധ്യാനം ഗോപനീയം സുത ത്വയാ|| ൨൬||

കായവാങ്മാനസോത്ഥം യത്പാപമന്യച്ച വിദ്യതേ |
തത്സര്വേ നാശമായാതി ധ്യാനാത്സത്യം വചോ മമ ||൨൭||

വേദശാസ്ത്രപുരാണാനി സേതിഹാസാനി യാനി ച |
ധ്യാനസ്യ താനി സര്വാണി കലാം നാര്ഹന്തി ഷോഡശീം ||൨൮||

പ്രേമ്ണാ കുരു മഹാഭാഗ ധ്യാനമേതദ്വിമുക്തിദം |
അഥ തേ വച്മ്യഹം യോഗിന് സ്തവം സര്വോത്തമം ച യത് ||൨൯||

ബ്രഹ്മാസ്യൈവ ഋഷിഃ പ്രോക്തോഽനുഷ്ടുപ് ഛ്ന്ദഃ പ്രകീര്തിതം |
ശിവോ വ ദൈവതം പ്രോക്തം ബീജം മൃത്യുഞ്ജയം മതം ||൩൦||

കീലകം നീലകണ്ഠശ്ച ശക്തിഃ പ്രോക്താ ഹരസ്തഥാ |
നിയോഗഃ സര്വശിദ്ധ്യര്ഥം മുക്തികാമായ വൈ മതഃ ||൩൧||

ശിരസ്യാസ്യേ ഹൃദി പദേ കട്യാം ബാഹ്വോസ്തു വ്യാപകേ |
ഋഷ്യാദീനി ക്രമാദ്യുഞ്ജേത്സാംഗുഷ്ഠാംഗുലിഭിഃ സുത ||൩൨||

മന്ത്രന്യാസം തതഃ കുര്യാച്ഛൃണു ചൈകാഗ്രമാനസഃ |
ഷഡക്ഷരാണി യുഞ്ജീയാദംഗുഷ്ഠാദ്യംഗുലീഷു ച ||൩൩||

ഹൃദയേ ച ശിരസ്യേവ ശിഖായാം കവചേ യഥാ |
നേത്രത്രയേ തഥാഽസ്ത്രേ ച വര്ണാ ഹ്യേവം ച ഷട് ക്രമാത് ||൩൪||

നമഃ സ്വാഹാ വഷട് ഹും ച സവൗഷട് ഫട്ക്രമോ വദേത് |
മന്ത്രന്യാസമിമം കൃത്വാ സ്തവന്യാസം സമാചരേത് ||൩൫||

ശിവം മൃഡം പശുപതിം ശങ്കരം ചന്ദ്രശേഖരം |
ഭവം ചൈവ ക്രമാദേവമംഗുഷ്ഠാദിഹൃദാദിഷു ||൩൬||

സര്വന്യാസാന്പ്രയുഞ്ജീത ചതുര്ഥീസഹിതാന്സുത |
നമോയുതാന്നമശ്ചൈവ ശിരസാദിഷു വര്ജയേത് ||൩൭||

ശിവം സര്വാത്മകം സര്വപതിം സര്വജനപ്രിയം |
സര്വദുഃഖഹരം ചൈവ മോഹനം ഗിരിശം ഭജേ ||൩൮||

കാമഘ്നം കാമദം കാന്തം കാലമൃത്യുനിവര്തകം |
കലാവന്തം കലാധീശം വന്ദേഽഹം ഗിരിജാപതിം ||൩൯||

പരേശം പരമം ദേവം പരംബ്രഹ്മ പരാത്പരം |
പരപീഡാഹരം നിത്യം പ്രണമാമി വൃഷധ്വജം ||൪൦||

ലോകേശം ലോകവന്ദ്യം ച ലോകകര്താരമീശ്വരം |
ലോകപാലം ഹരം വന്ദേ ധീരം ശശിവിഭൂഷണം ||൪൧||

ശിവാപതിം ഗിരിപതിം സര്വദേവപതിം വിഭും |
പ്രമഥാധിപതിം സൂക്ഷ്മം നൗമ്യഹം ശിഖിലോചനം ||൪൨||

ഭൂതേശം ഭൂതനാഥം ച ഭൂതപ്രേതവിനാശനം |
ഭൂധരം ഭൂപതിം ശാന്തം ശൂലപാണിമഹം ഭജേ ||൪൩||

കൈലാസവാസിനം രൗദ്രം ഫണിരാജവിഭൂഷണം |
ഫണിബദ്ധജടാജൂടം പ്രണമാമി സദാശിവം ||൪൪||

നീലകണ്ഠം ദശഭുജം ത്ര്യക്ഷം ധൂമ്രവിലോചനം |
ദിഗംബരം ദിശാധീശം നമാമി വിഷഭൂഷണം ||൪൫||

മുക്തീശം മുക്തിദം മുക്തം മുക്തഗമ്യം സനാതനം |
സത്പതിം നിര്മലം ശംഭും നതോഽസ്മി സകലാര്ഥദം ||൪൬||

വിശ്വേശം വിശ്വനാഥം ച വിശ്വപാലനതത്പരം |
വിശ്വമൂര്തിം വിശ്വഹരം പ്രണമാമി ജടാധരം ||൪൭||

ഗംഗാധരം കപാലാക്ഷം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിലോചനം |
വിദ്യുത്കോടിപ്രതീകാശം വന്ദേഽഹം പാര്വതീപതിം ||൪൮||

സ്ഫടികാഭം ജനാര്തിഘ്നം ദേവദേവമുമാപതിം ||
ത്രിപുരാരിം ത്രിലോകേശം നതോഽസ്മി ഭവതാരകം ||൪൯||

അവ്യക്തമക്ഷരം ദാന്തം മോഹസാഗരതാരകം |
സ്തുതിപ്രിയം ഭക്തിഗമ്യം സദാ വന്ദേ ഹരിപ്രിയം ||൫൦||

അമലം നിര്മലം നാഥമപമൃത്യുഭയാപഹം
ഭീമയുദ്ധകരം ഭീമവരദം തം നതോഽസ്മ്യഹം ||൫൧||

ഹരിചക്രപ്രദം യോഗിധ്യേയമൂര്തിം സുമംഗളം |
ഗജചര്മാംബരധരം പ്രണമാമി വിഭൂതിദം || ൫൨||

ആനന്ദകാരിണം സൗമ്യം സുന്ദരം ഭുവനേശ്വരം |
കാശിപ്രിയം കാശിരാജം വരദം പ്രണതോഽസ്മ്യഹം ||൫൩||

ശ്മശാനവാസിനം ഭവ്യം ഗ്രഹപീഡാവിനാശനം |
മഹാന്തം പ്രണവം യോഗം ഭജേഽഹം ദീനരക്ഷകം ||൫൪||

ജ്യോതിര്മയം ജ്യോതിരൂപം ജിതക്രോധം തപസ്വിനം |
അനന്തം സ്വര്ഗദം സ്വര്ഗപാലം വന്ദേ നിരഞ്ജനം ||൫൫||

വേദവേദ്യം പാപഹരം ഗുപ്തനാഥമതീന്ദ്രിയം
സത്യാത്മകം സത്യഹരം നിരീഹം തം നതോഽസ്മ്യഹം ||൫൬||

ദ്വീപിചര്മോത്തരീയം ച ശവമൂര്ധാവിഭൂഷണം |
അസ്ഥിമാലം ശ്വേതവര്ണം നമാമി ചന്ദ്രശേഖരം ||൫൭||

ശൂലിനം സര്വഭൂതസ്ഥം ഭക്തോദ്ധരണസംസ്ഥിതം |
ലിംഗമൂര്തിം സിദ്ധസേവ്യം സിദ്ധസിദ്ധിപ്രദായകം ||൫൮||

അനാദിനിധനാഖ്യം തം രാമസേവ്യം ജയപ്രദം |
യോധാദിം യജ്ഞഭോക്താരം വന്ദേ നിത്യം പരാവരം ||൫൯||

അചിന്ത്യമചലം വിഷ്ണും മഹാഭാഗവതോത്തമം |
പരഘ്നം പരവേദ്യം ച വന്ദേ വൈകുണ്ഠനായകം ||൬൦||

ആനന്ദം നിര്ഭയം ഭക്തവാഞ്ഛിതാര്ഥപ്രദായകം |
ഭവാനീപതിമാചാര്യം വന്ദേഽഹം നന്ദികേശ്വരം ||൬൧||

സോമപ്രിയം സോമനാഥം യക്ഷരാജനിഷേവിതം |
സര്വാധാരം സുവിസ്താരം പ്രണമാമി വിഭൂതിദം ||൬൨||

അനന്തനാമാനമനന്തരൂപമനാദിമധ്യാന്തമനാദിസത്ത്വം |
ചിദ്രൂപമേകം ഭവനാഗസിംഹം ഭജാമി നിത്യം ഭുവനാധിനാഥം ||൬൩||

വേദോപഗീതം വിധുശേഖരം ച സുരാരിനാഥാര്ചിതപാദപദ്മം |
കര്പൂരഗൗരം ഭുജഗേന്ദ്രഹാരം ജാനാമി തത്ത്വം ശിവമേവ നാന്യം ||൬൪||

ഗണാധിനാഥം ശിതികണ്ഠമാദ്യം തേജസ്വിനം സര്വമനോഭിരാമം |
സര്വജ്ഞമീശം ജഗദാത്മകം ച പഞ്ചാനനം നിത്യമഹം നമാമി ||൬൫||

വിശ്വസൃജം നൃത്യകരം പ്രിയം തം വിശ്വാത്മകം വിശ്വവിധൂതപാപം |
മൃത്യുഞ്ജയം ഭാലവിലോചനം ച ചേതഃ സദാ ചിന്തയ ദേവദേവം ||൬൬||

കപാലിനം സര്പകൠതാവതംസം മനോവചോഗോചരമംബുജാക്ഷം |
ക്ഷമാംബുധിം ദീനദയാകരം തം നമാമി നിത്യം ഭവരോഗവൈദ്യം ||൬൭||

സര്വാന്തരസ്ഥം ജഗദാദിഹേതും കാലജ്ഞമാത്മാനമനന്തപാദം |
അനന്തബാഹൂദരമസ്തകാക്ഷം ലലാടനേത്രം ഭജ ചന്ദ്രമൗലിം ||൬൮||

സര്വപ്രദം ഭക്തസുഖാവഹം ച പുഷ്പായുധാദിപ്രണതിപ്രിയം ച |
ത്രിലോകനാഥം ഋണബന്ധനാശം ഭജസ്വ നിത്യം പ്രണതാര്തിനാശം ||൬൯||

ആനന്ദമൂര്തിം സുഖകല്പവൃക്ഷം കുമാരനാഥം വിധൃതപ്രപഞ്ചം |
യജ്ഞാദിനാഥം പരമപ്രകാശം നമാമി വിശ്വംഭരമീശിതാരം ||൭൦||

ഇത്യേവം സ്തവമാഖ്യാതം ശിവസ്യ പരമാത്മനഃ |
പാപക്ഷയകരം പുത്ര സായുജ്യമുക്തിദായകം ||൭൧||

സര്വരോഗഹരം മോക്ഷപ്രദം സിദ്ധിപ്രദായകം |
മാംഗല്യം ഭുക്തിമുക്ത്യാദിസാധനം ജയവര്ധനം ||൭൨||

സര്വസ്തവോത്തമം വിദ്ധി സര്വവേദാന്തശേഖരം |
പഠസ്വാനുദിനം താത പ്രേമ്ണാ ഭക്ത്യാ വിശുദ്ധികൃത് ||൭൩||

ഗോഹാ സ്ത്രീബാലവിപ്രാദിഹന്താന്യത്പാപകൃത്തഥാ |
വിശ്വാസഘാതചാരീ ച ഖാദ്യപേയാദിദൂഷകഃ ||൭൪||

കോടിജന്മാര്ജിതൈഃ പാപൈരസംഖ്യാതൈശ്ച വേഷ്ടിതഃ
അഷ്ടോത്തരശതാത്പാഠാത് ശുദ്ധോ ഭവതി നിശ്ചിതം ||൭൫||

മഹാരോഗയുതോ വാപി മൃത്യുഗ്രഹയുതസ്തഥാ |
ത്രിംശത്തദസ്യ പഠനാത്സര്വദുഃഖം വിനശ്യതി ||൭൬||

രാജവശ്യേ സഹസ്രം തു സ്ത്രീവശ്യേ ച തദര്ധകം |
മിത്രവശ്യേ പഞ്ചശതം പാഠം കുര്യാത്സമാഹിതഃ ||൭൭||

ലക്ഷപാഠാദ്ഭവേച്ചൈവ ശിവ ഏവ ന സംശയഃ|
ബഹുനാ കിമിഹോക്തേന ഭാവനാസിദ്ധിദായകഃ ||൭൮||

പാര്വത്യാ സഹിതം ഗിരീന്ദ്രശിഖരേ മുക്താമയേ സുന്ദരേ പീഠേ സംസ്ഥിതമിന്ദുശേഖരമഹര്നാഥാദിസംസേവിതം |

പഞ്ചാസ്യം ഫണിരാജകങ്കണധരം ഗംഗാധരം ശൂലിനം
ത്ര്യക്ഷം പാപഹരം നമാമി സതതം പദ്മാസനസ്ഥം ശിവം ||൭൯||

ഇതി ശ്രീപദ്മപുരാണേ ബ്രഹ്മനാരദസംവാദേ ശിവസ്തവരാജഃ സംപൂര്ണഃ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *