Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 2 Lyrics in Telugu

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 2 Telugu Lyrics:

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం 2
గణేశం నమస్కృత్య గౌరీకుమారం
గజాస్యం గుహస్యాగ్రజాతం గభీరమ్ |
ప్రలంబోదరం శూర్పకర్ణం త్రిణేత్రం
ప్రవక్ష్యే భుజంగప్రయాతం గుహస్య || ౧ ||

పృథక్షట్కిరీట స్ఫురద్దివ్యరత్న-
-ప్రభాక్షిప్తమార్తాండకోటిప్రకాశమ్ |
చలత్కుండలోద్యత్సుగండస్థలాంతం
మహానర్ఘహారోజ్జ్వలత్కంబుకంఠమ్ || ౨ ||

శరత్పూర్ణచంద్రప్రభాచారువక్త్రం
విరాజల్లలాటం కృపాపూర్ణనేత్రమ్ |
లసద్భ్రూసునాసాపుటం విద్రుమోష్ఠం
సుదంతావళిం సుస్మితం ప్రేమపూర్ణమ్ || ౩ ||

ద్విషడ్బాహుదండాగ్రదేదీప్యమానం
క్వణత్కంకణాలంకృతోదారహస్తమ్ |
లసన్ముద్రికారత్నరాజత్కరాగ్రం
క్వణత్కింకిణీరమ్యకాంచీకలాపమ్ || ౪ ||

విశాలోదరం విస్ఫురత్పూర్ణకుక్షిం
కటౌ స్వర్ణసూత్రం తటిద్వర్ణగాత్రమ్ |
సులావణ్యనాభీసరస్తీరరాజ-
-త్సుశైవాలరోమావళీరోచమానమ్ || ౫ ||

సుకల్లోలవీచీవలీరోచమానం
లసన్మధ్యసుస్నిగ్ధవాసో వసానమ్ |
స్ఫురచ్చారుదివ్యోరుజంఘాసుగుల్ఫం
వికస్వత్పదాబ్జం నఖేందుప్రభాఢ్యమ్ || ౬ ||

ద్విషట్పంకజాక్షం మహాశక్తియుక్తం
త్రిలోకప్రశస్తం సుశిక్కే పురస్థమ్ |
ప్రపన్నార్తినాశం ప్రసన్నం ఫణీశం
పరబ్రహ్మరూపం ప్రకాశం పరేశమ్ || ౭ ||

కుమారం వరేణ్యం శరణ్యం సుపుణ్యం
సులావణ్యపణ్యం సురేశానువర్ణ్యమ్ |
లసత్పూర్ణకారుణ్యలక్ష్మీశగణ్యం
సుకారుణ్యమార్యాగ్రగణ్యం నమామి || ౮ ||

స్ఫురద్రత్నపీఠోపరి భ్రాజమానం
హృదంభోజమధ్యే మహాసన్నిధానమ్ |
సమావృత్తజానుప్రభాశోభమానం
సురైః సేవ్యమానం భజే బర్హియానమ్ || ౯ ||

జ్వలచ్చారుచామీకరాదర్శపూర్ణం
చలచ్చామరచ్ఛత్రచిత్రధ్వజాఢ్యమ్ |
సువర్ణామలాందోలికామధ్యసంస్థం
మహాహీంద్రరూపం భజే సుప్రతాపమ్ || ౧౦ ||

ధనుర్బాణచక్రాభయం వజ్రఖేటం
త్రిశూలాసిపాశాంకుశాభీతిశంఖమ్ |
జ్వలత్కుక్కుటం ప్రోల్లసద్ద్వాదశాక్షం
ప్రశస్తాయుధం షణ్ముఖం తం భజేఽహమ్ || ౧౧ ||

స్ఫురచ్చారుగండం ద్విషడ్బాహుదండం
శ్రితామర్త్యషండం సుసంపత్కరండమ్ |
ద్విషద్వంశఖండం సదా దానశౌండం
భవప్రేమపిండం భజే సుప్రచండమ్ || ౧౨ ||

సదా దీనపక్షం సురద్విడ్విపక్షం
సుమృష్టాన్నభక్ష్యప్రదానైకదక్షమ్ |
శ్రితామర్త్యవృక్షం మహాదైత్యశిక్షం
బహుక్షీణపక్షం భజే ద్వాదశాక్షమ్ || ౧౩ ||

త్రిమూర్తిస్వరూపం త్రయీసత్కలాపం
త్రిలోకాధినాథం త్రిణేత్రాత్మజాతమ్ |
త్రిశక్త్యా ప్రయుక్తం సుపుణ్యప్రశస్తం
త్రికాలజ్ఞమిష్టార్థదం తం భజేఽహమ్ || ౧౪ ||

విరాజద్భుజంగం విశాలోత్తమాంగం
విశుద్ధాత్మసంగం వివృద్ధప్రసంగమ్ |
విచింత్యం శుభాంగం వికృత్తాసురాంగం
భవవ్యాధిభంగం భజే కుక్కలింగమ్ || ౧౫ ||

గుహ స్కంద గాంగేయ గౌరీసుతేశ-
-ప్రియ క్రౌంచభిత్తారకారే సురేశ |
మయూరాసనాశేషదోషప్రణాశ
ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో చిత్ప్రకాశ || ౧౬ ||

లపన్ దేవసేనేశ భూతేశ శేష-
-స్వరూపాగ్నిభూః కార్తికేయాన్నదాతః |
యదేత్థం స్మరిష్యామి భక్త్యా భవంతం
తదా మే షడాస్య ప్రసీద ప్రసీద || ౧౭ ||

భుజే శౌర్యధైర్యం కరే దానధర్మః
కటాక్షేఽతిశాంతిః షడాస్యేషు హాస్యమ్ |
హృదబ్జే దయా యస్య తం దేవమన్యం
కుమారాన్న జానే న జానే న జానే || ౧౮ ||

మహీనిర్జరేశాన్మహానృత్యతోషాత్
విహంగాధిరూఢాద్బిలాంతర్విగూఢాత్ |
మహేశాత్మజాతాన్మహాభోగినాథా-
-ద్గుహాద్దైవమన్యన్న మన్యే న మన్యే || ౧౯ ||

సురోత్తుంగశృంగారసంగీతపూర్ణ-
-ప్రసంగప్రియాసంగసమ్మోహనాంగ |
భుజంగేశ భూతేశ భృంగేశ తుభ్యం
నమః కుక్కలింగాయ తస్మై నమస్తే || ౨౦ ||

నమః కాలకంఠప్రరూఢాయ తస్మై
నమో నీలకంఠాధిరూఢాయ తస్మై |
నమః ప్రోల్లసచ్చారుచూడాయ తస్మై
నమో దివ్యరూపాయ శాంతాయ తస్మై || ౨౧ ||

నమస్తే నమః పార్వతీనందనాయ
స్ఫురచ్చిత్రబర్హీకృతస్యందనాయ |
నమశ్చర్చితాంగోజ్జ్వలచ్చందనాయ
ప్రవిచ్ఛేదితప్రాణభృద్బంధనాయ || ౨౨ ||

నమస్తే నమస్తే జగత్పావనాత్త-
-స్వరూపాయ తస్మై జగజ్జీవనాయ |
నమస్తే నమస్తే జగద్వందితాయ
హ్యరూపాయ తస్మై జగన్మోహనాయ || ౨౩ ||

నమస్తే నమస్తే నమః క్రౌంచభేత్త్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వకర్త్రే |
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వగోప్త్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వహంత్రే || ౨౪ ||

నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వభర్త్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వధాత్రే |
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వనేత్రే
నమస్తే నమస్తే నమో విశ్వశాస్త్రే || ౨౫ ||

నమస్తే నమః శేషరూపాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో దివ్యచాపాయ తుభ్యమ్ |
నమస్తే నమః సత్ప్రతాపాయ తుభ్యం
నమస్తే నమః సత్కలాపాయ తుభ్యమ్ || ౨౬ ||

నమస్తే నమః సత్కిరీటాయ తుభ్యం
నమస్తే నమః స్వర్ణపీఠాయ తుభ్యమ్ |
నమస్తే నమః సల్లలాటాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో దివ్యరూపాయ తుభ్యమ్ || ౨౭ ||

నమస్తే నమో లోకరక్షాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో దీనరక్షాయ తుభ్యమ్ |
నమస్తే నమో దైత్యశిక్షాయ తుభ్యం
నమస్తే నమో ద్వాదశాక్షాయ తుభ్యమ్ || ౨౮ ||

భుజంగాకృతే త్వత్ప్రియార్థం మయేదం
భుజంగప్రయాతేన వృత్తేన క్లప్తమ్ |
తవ స్తోత్రమేతత్పవిత్రం సుపుణ్యం
పరానందసందోహసంవర్ధనాయ || ౨౯ ||

త్వదన్యత్పరం దైవతం నాభిజానే
ప్రభో పాహి సంపూర్ణదృష్ట్యానుగృహ్య |
యథాశక్తి భక్త్యా కృతం స్తోత్రమేకం
విభో మేఽపరాధం క్షమస్వాఖిలేశ || ౩౦ ||

ఇదం తారకారేర్గుణస్తోత్రరాజం
పఠంతస్త్రికాలం ప్రపన్నా జనా యే |
సుపుత్రాష్టభోగానిహ త్వేవ భుక్త్వా
లభంతే తదంతే పరం స్వర్గభోగమ్ || ౩౧ ||

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ |

Also Read:

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 2 lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Bhujanga Prayata Stotram 2 Lyrics in Telugu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top