Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara Lyrics in Kannada

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಲ್ಲೀ, ದೇವಸೇನಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರವರ
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಗೋತ್ರಪ್ರವರ –
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು | ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪರಶಿವ ಗೋತ್ರಸ್ಯ | ಪರಶಿವ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ | ಸದಾಶಿವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ | ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ | ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ | ತ್ರಿಭುವನಾಧೀಶ್ವರಾಯ | ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಯ | ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ | ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ವರಾಯ ||

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀದೇವಿ ಗೋತ್ರಪ್ರವರ –
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು | ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರ ನೈಧೃವ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರಸ್ಯ | ಜರತ್ಕಾರ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೀಮ್ | ಆಸ್ತೀಕ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರೀಮ್ |
ಶಂಖಪಾಲ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೀಮ್ | ಸಕಲಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲೀ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಮ್ ||

[* ಪಾಠಂತರಂ – ಪರಾವರಣ ಚಿದಾನಂದ ಪರಾಕಾಶ ಪರವಾಸುದೇವ ಗೋತ್ರಸ್ಯ | ವಿಶ್ವಂಭರ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೀಮ್ | ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರೀಮ್ | ಕಶ್ಯಪ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೀಮ್ | *]

ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾದೇವಿ ಗೋತ್ರಪ್ರವರ –
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು | ಭಾರ್ಗವ ಚ್ಯಾವನ ಆಪ್ನವಾನ ಔರ್ವ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯ ಪಂಚಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀವತ್ಸಸ ಗೋತ್ರಸ್ಯ | ಯೂಧಪ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೀಮ್ | ಮಾಧವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರೀಮ್ | ಇಂದ್ರ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೀಮ್ | ಸಕಲಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಶ್ರೀದೇವಸೇನಾ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಮ್ ||

Also Read:

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top