Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram Lyrics in Kannada

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಶರವಣಭವ ಗುಹ
ಶರವಣಭವ ಗುಹ ಪಾಹಿ ಗುರೋ ಗುಹ ||

ಅಖಿಲಜಗಜ್ಜನಿಪಾಲನನಿಲಯನ
ಕಾರಣ ಸತ್ಸುಖಚಿದ್ಘನ ಭೋ ಗುಹ || ೧ ||

ಆಗಮನಿಗದಿತಮಂಗಳಗುಣಗಣ
ಆದಿಪುರುಷಪುರುಹೂತ ಸುಪೂಜಿತ || ೨ ||

ಇಭವದನಾನುಜ ಶುಭಸಮುದಯಯುತ
ವಿಭವಕರಂಬಿತ ವಿಭುಪದಜೃಂಭಿತ || ೩ ||

ಈತಿಭಯಾಪಹ ನೀತಿನಯಾವಹ
ಗೀತಿಕಲಾಖಿಲರೀತಿವಿಶಾರದ || ೪ ||

ಉಪಪತಿರಿವಕೃತವಲ್ಲೀಸಂಗಮ –
ಕುಪಿತ ವನೇಚರಪತಿಹೃದಯಂಗಮ || ೫ ||

ಊರ್ಜಿತಶಾಸನಮಾರ್ಜಿತಭೂಷಣ
ಸ್ಫೂರ್ಜಥುಘೋಷಣ ಧೂರ್ಜಟಿತೋಷಣ || ೬ ||

ಋಷಿಗಣವಿಗಣಿತಚರಣಕಮಲಯುತ
ಋಜುಸರಣಿಚರಿತ ಮಹದವನಮಹಿತ || ೭ ||

ೠಕಾರಾಕ್ಷರರೂಪ ಪುರಾತನ
ರಾಕಾಚಂದ್ರನಿಕಾಶ ಷಡಾನನ || ೮ ||

ಲುಕಾರರೂಪೋಪಕಾರಸುನಿರತ
ವಿಕಾರರಹಿತಾಪಕಾರಸುವಿರತ || ೯ ||

ಲೂಕಾರಾಕೃತಿ ಶೋಕಾಪೋಹನ
ಕೇಕಾರವಯುತ ಕೇಕಿವಿನೋದನ || ೧೦ ||

ಏಡಕವಾಹನ ಮೂಢವಿಮೋಹನ
ಊಢಸಮಭುವನ ಸೋಢಸದಕರಣ || ೧೧ ||

ಐಲಬಿಲಾದಿದಿಗೀಶಬಲಾವೃತ
ಕೈಲಾಸಾಚಲಲೀಲಾಲಾಲಸ || ೧೨ ||

ಓಜೋರೇಜಿತ ತೇಜೋರಾಜಿತ
ಆಜಿವಿರಾಜದರಾತ್ಯಪರಾಜಿತ || ೧೩ ||

ಔಪನಿಷದಪರಮಾತ್ಮಪದೋದಿತ
ಔಪಾಧಿಕವಿಗ್ರಹತಾಮುಪಗತ || ೧೪ ||

ಅಂಹೋನಾಶನ ರಂಹೋಗಾಹನ
ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಬೋಧನ ಸಿಂಹೋನ್ಮೇಷಣ || ೧೫ ||

ಅಸ್ತವಿಶಸ್ತಸಮಸ್ತಮಹಾಸುರ
ಹಸ್ತಸತತಧೃತಶಕ್ತಿಭೃತಾಮರ || ೧೬ ||

ಕರುಣಾವಿಗ್ರಹ ಕಲಿತಾನುಗ್ರಹ
ಕಟುಸುತಿದುರ್ಗ್ರಹ ಪಟುಯತಿಸುಗ್ರಹ || ೧೭ ||

ಖಂಡಿತಚಂಡಮಹಾಸುರಮಂಡಲ-
ಮಂಡಿತನಿಬಿಡಶ್ಯಾಮಳಕುಂತಲ || ೧೮ ||

ಗಂಗಾಸಂಭವ ಗಿರಿಶತನೂಭವ
ರಂಗಪುರೋಭವ ತುಂಗಕುಚಾಧವ || ೧೯ ||

ಘನವಾಹನಮುಖ ಸುರವರವಂದಿತ
ಘನನಾದೋದಿತ ಶಿಖಿನಟನಂದಿತ || ೨೦ ||

ಙವಮಾನಧನುರ್ಮೌರ್ವೀರವರತ
ಪವಮಾನಧೃತವ್ಯಜನಕೃತಿಮುದಿತ || ೨೧ ||

ಚರಣಾಯುಧಧರ ಕರಣಾವೃತಿಹರ
ತರುಣಾಕೃತಿವರ ಕರುಣಾಸಾಗರ || ೨೨ ||

ಛೇದಿತ ತಾರಕ ಭೇದಿತ ಪಾತಕ
ಖೇದಿತ ಘಾತಕ ವಾಂಛಿತದಾಯಕ || ೨೩ ||

ಜಲಜನಿಭನಯನ ಖಲಮನುಜಮಥನ
ಬಲಿದನುಜಮದನ ಕಲಿಕಲುಷಶಮನ || ೨೪ ||

ಝಷಕೇತನಸಮ ವೃಷಕೇತನರಮ
ಮಿಷಚೇತನಯಮ ವೃಷಕಾರಿಸುಗಮ || ೨೫ ||

ಜ್ಞಾತಾಗಮಚಯ ಧೂತಾಘನಿಚಯ
ವೀತಷಡರಿರಯ ಗೀತಗುಣೋದಯ || ೨೬ ||

ಟಂಕಾರಾಗತ ಕಂಕಾತ್ತಾಹಿತ
ಝಂಕಾರಾಢ್ಯಾಲಂಕಾರಾವೃತ || ೨೭ ||

ಠಾಕೃತಿರಾಜಿತ ಹಾಟಕಕುಂಡಲ
ಸ್ವಾಕೃತಿರೇಜಿತ ಘೋಟಕಮಂಡಲ || ೨೮ ||

ಡಿಂಭಾಕೃತಿಯುತ ರಂಭಾನಟರತ
ಜಂಭಾರಿವಿನುತ ಕುಂಭೋದ್ಭವನುತ || ೨೯ ||

ಢಕ್ಕಾರವಕೃತ ಧಿಕ್ಕಾರಾಹಿತ
ದಿಕ್ಕಾಲಾಮಿತ ಹಿಕ್ಕಾದಿರಹಿತ || ೩೦ ||

ಣಕಾರತರುಸುಮ ನಿಕಾರರತಿದಮ
ಣಕಾರಯುತಮನುಜಪವಿಹಿತಾಗಮ || ೩೧ ||

ತಾಪತ್ರಯಹರ ಕಾಲತ್ರಯಚರ
ಲೋಕತ್ರಯಧರ ವರ್ಗತ್ರಯಕರ || ೩೨ ||

ಸ್ಥಿರಪದದಾಯಕ ಸುರವರನಾಯಕ
ನಿರಸಿತಸಾಯಕ ನಿರುಪಮಗಾಯಕ || ೩೩ ||

ದಾಂತದಯಾಪರ ಕಾಂತಕಳೇಬರ
ಭ್ರಾಂತಂ ಮಾಂ ತರ ಶಾಂತಹೃದಯವರ || ೩೪ ||

ಧೀರೋದಾತ್ತ ಗುಣೋತ್ತರ ಜಿತ್ವರ |
ಧೀರೋಪಾಸಿತ ವಿತ್ತಮಹತ್ತರ || ೩೫ ||

ನವವೀರಾಹಿತ ಸವಯೋವಿಹಸಿತ
ಭವರೋಗಾವೃತಮನುಜಜಿಹಾಸಿತ || ೩೬ ||

ಪುಷ್ಕರಮಾಲಾವಾಸಿತವಿಗ್ರಹ
ಪುಣ್ಯಪರಾಯಣ ವಿಹಿತಪರಿಗ್ರಹ || ೩೭ ||

ಫಾಲಲಸನ್ಮೃಗಮದತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲ
ಕಲಿಮಲತೂಲ ಸುವಾತೂಲಾತುಲ || ೩೮ ||

ಬಂದೀಕೃತಸುರಬೃಂದಾನಂದನ
ವಂದಾರು ಮನುಜ ಮಂದಾರದ್ರುಮ || ೩೯ ||

ಭವತಾಗಮಿತಃ ಕಾರಾಗಾರಂ
ಪ್ರಣವಾವಿದಿತಶ್ಚತುರಾಸ್ಯೋರಮ್ || ೪೦ ||

ಮಹನೀಯಮಹಾವಾಕ್ಯೋದ್ಘೋಷಿತ
ಕಮನೀಯಮಹಾಮಕುಟೋದ್ಭೂಷಿತ || ೪೧ ||

ಯೋಗಿಹೃದಯಸರಸೀರುಹಭಾಸ್ವರ
ಯೋಗಾಧೀಶ್ವರ ಭೋಗವಿಕಸ್ವರ || ೪೨ ||

ರಕ್ಷೋಶಿಕ್ಷಣಕೃತ್ಯವಿಚಕ್ಷಣ
ರಕ್ಷಣದಕ್ಷಕಟಾಕ್ಷನಿರೀಕ್ಷಣ || ೪೩ ||

ಲೋಲದುಕೂಲಾಂಚಲವಾದಾಂಚಲ
ಬಾಲಕುತೂಹಲ ಲೀಲಾಪೇಶಲ || ೪೪ ||

ವಲವೈರಿಸುತಾಚರಿತಾಪಹಸಿತ
ಲವಲೀತಿಮತಾ ಭವತೋ ವನಿತಾ || ೪೫ ||

ಶೂಲಾಯುಧಧರ ಕಾಲಾಯುತಹರ
ಮಾಲಾಯುತಭರ ಹೇಲಾಯುತಕರ || ೪೬ ||

ಷಟ್ಕೋಣಸ್ಥಿತ ಷಟ್ತಾರಕಸುತ
ಷಡ್ಭಾವರಹಿತ ಷಡೂರ್ಮಿಘಾತಕ || ೪೭ ||

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಮಿತಿ ನಿಗಮಾಂತೋ
ವದತಿ ಭವಂತಂ ಪ್ರಣವಪದಾರ್ಥಮ್ || ೪೮ ||

ಹಾರಾವಳಿಯುತಕಾರಾಹೃತಸುರ
ಧಾರಾರತಹಯ ನಿಯುತ ನಿಯುತರಥ || ೪೯ ||

ಲಳಿತಕರಕಮಲ ಲುಳಿತವರವಲಯ
ದಳಿತಾಸುರಚಯ ಮಿಳಿತಾಮರಚಯ || ೫೦ ||

ಕ್ಷಣಭಂಗುರಜಗದುಪಪಾದನಚಣ
ವೇದವಿನಿಶ್ಚಿತ ತತ್ತ್ವಜನಾವನ || ೫೧ ||

ನೀಲಕಂಠಕೃತ ವರ್ಣಮಾಲಿಕಾ
ಪ್ರೀತಯೇ ಭವತು ಪಾರ್ವತೀಭುವಃ ||

ಇತಿ ನೀಲಕಂಠಕೃತ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಕ್ಷರಮಾಲಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmaya Aksharamalika Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top